Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego

Pytanie:

Jakie wymagania powinna spełniać skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego?

Masz inne pytanie do prawnika?

9.8.2013

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego

Zgodnie z art. 57 § 1 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, skarga powinna czynić zadość wymaganiom pisma w postępowaniu sądowym, a ponadto zawierać:

1)      wskazanie zaskarżonej decyzji, postanowienia, innego aktu lub czynności;

2)      oznaczenie organu, którego działania, bezczynności lub przewlekłego prowadzenia postępowania skarga dotyczy;

3)      określenie naruszenia prawa lub interesu prawnego.

§ 2. W przypadku, o którym mowa w art. 51, skargi mogą być wniesione w jednym piśmie.

§ 3. Jeżeli w jednym piśmie zaskarżono więcej niż jeden akt lub czynność albo bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania, przewodniczący zarządza rozdzielenie tych skarg.
Porady prawne


 

Niezależnie od powyższego, skarga powinna spełniać wymagania pisma w postępowaniu sądowym, obejmującego wnioski i oświadczenia stron.

 

art. 46 p.p.s.a.

§ 1. Każde pismo strony powinno zawierać:

1)   oznaczenie sądu, do którego jest skierowane, imię i nazwisko lub nazwę stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników;

2)   oznaczenie rodzaju pisma;

3)   osnowę wniosku lub oświadczenia;

4)   podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika;

5)   wymienienie załączników.

§ 2. Gdy pismo strony jest pierwszym pismem w sprawie, powinno ponadto zawierać oznaczenie miejsca zamieszkania, a w razie jego braku - adresu do doręczeń, lub siedziby stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników oraz przedmiotu sprawy, pisma zaś dalsze - sygnaturę akt.

§ 3. Do pisma należy dołączyć pełnomocnictwo, jeżeli pismo wnosi pełnomocnik, który przedtem nie złożył pełnomocnictwa.
§ 4. Za stronę, która nie może się podpisać, podpisuje pismo osoba przez nią upoważniona, z wymienieniem przyczyny, dla której strona sama się nie podpisała.

 
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne