Śmierć uczestnika funduszu inwestycyjnego

Pytanie:

Zmarł mój ojciec, który posiada w banku obligacje dolarowe w ramach, jak wyczytałem, otwartego funduszu inwestycyjnego. Na dokumencie o nazwie "formularz zlecenia" figuruje też moja matka a jego żona. Wpisana jest jako współmałżonek. I ja równie z figuruję, ale jako pełnomocnik ogólny Po śmierci ojca nie było przeprowadzane żadne postępowanie spadkowe. Rozumiem, ze moje pełnomocnictwo jest w takiej sytuacji już nieważne. Czy w takiej sytuacji matka może ustanowić mnie z kolei jej pełnomocnikiem na wypadek jej śmierci - przy założeniu, że jako współmałżonek ma prawo do tych obligacji?

Masz inne pytanie do prawnika?

16.3.2009

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Śmierć uczestnika funduszu inwestycyjnego

Zakładając, że Pana matka ma prawo do posiadania jednostek uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym i do wydawania poleceń związanych z jednostkami uczestnictwa (w tym miejscu nie przesądzamy o istnieniu takiego uprawienia), a opisywany fundusz jest otwartym funduszem inwestycyjnym, istnieje możliwość ustanowienia przez uczestnika funduszu osoby, która będzie uprawniona do żądania wykupu jednostek (do kwoty wskazanej poniżej) w razie śmierci tej uczestnika. Zgodnie z art. 111 ustawy o funduszach inwestycyjnych, w razie śmierci uczestnika funduszu inwestycyjnego otwartego, fundusz jest obowiązany na żądanie osoby, którą uczestnik wskazał funduszowi w pisemnej dyspozycji - odkupić jednostki uczestnictwa uczestnika zapisane w rejestrze uczestników funduszu do wartości nie wyższej niż przypadające na ostatni miesiąc przed śmiercią uczestnika funduszu dwudziestokrotne przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku, ogłaszane przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, oraz nieprzekraczającej łącznej wartości jednostek uczestnictwa zapisanych w rejestrze uczestnika, oraz wypłacić tej osobie kwotę uzyskaną z tego odkupienia. Kwoty oraz jednostki uczestnictwa niewykupione przez fundusz do wartości, o których mowa powyżej nie wchodzą do spadku po uczestniku. Omawiana dyspozycja może być w każdym czasie przez uczestnika zmieniona lub odwołana.

Porady prawne
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne