Uzyskiwanie uprawnień do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na podstawie poprzedniego stanu prawnego

Pytanie:

Jak wyglądało uzyskiwanie uprawnień do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na podstawie poprzedniego stanu prawnego właściwego dla osób, które wtedy zdobyły uprawnienia?

Masz inne pytanie do prawnika?

2.5.2011

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Uzyskiwanie uprawnień do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na podstawie poprzedniego stanu prawnego

Zgodnie z art. 18 ust. 1 Prawa budowlanego z 1974 r. w brzmieniu z 1981 r., samodzielne funkcje techniczne w budownictwie mogą wykonywać wyłącznie osoby posiadające odpowiednie przygotowanie zawodowe do wykonywania tych funkcji, a w szczególności odpowiednie wykształcenie techniczne i praktykę zawodową, dostosowane do rodzaju, stopnia skomplikowania działalności i innych wymagań, związanych z wykonywaną funkcją.

Wymagania, jakim powinno odpowiadać przygotowanie zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz sposób stwierdzania posiadania tego przygotowania, uregulowane zostało w Rozporządzenia z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.
Zgodnie § 5 ust. 1 rozporządzenia z 1975r., do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych obejmujących kierowanie, nadzorowanie i kontrolowanie techniczne budowy i robót jest wymagane następujące przygotowanie zawodowe:
1. ukończenie wyższej szkoły technicznej, stwierdzone dyplomem, oraz co najmniej
dwuletnia praktyka na budowie,
2. ukończenie średniej szkoły technicznej, stwierdzone dyplomem lub świadectwem, oraz co
najmniej trzyletnia praktyka na budowie,
3. dyplom mistrza w rzemiośle budowlanym,
4. świadectwo czeladnicze lub tytuł robotnika wykwalifikowanego w rzemiośle budowlanym
oraz co najmniej dwuletnia praktyka po uzyskaniu świadectwa lub tytułu.
Jak dalej precyzuje ust. 2., osoby ze średnim wykształceniem technicznym mogą pełnić funkcje
techniczne, wyłącznie przy budowie budynków, budowli i instalacji o powszechnie znanych
rozwiązaniach konstrukcyjnych, objętych daną specjalnością techniczno-budowlaną,
a osoby, o których mowa w ust. 1 pkt 3 i 4 - wyłącznie przy wykonywaniu robót budowlanych
objętych danym rzemiosłem. Natomiast ust. 3. stanowi, iż w budownictwie osób fizycznych
osoby, o których mowa w ust. 1 pkt 3 i 4, posiadające kwalifikacje w zakresie robót
konstrukcyjno-budowlanych są uprawnione do kierowania budową.

Porady prawne


Osoby z wykształceniem technicznym o kierunku architektonicznym, posiadające odpowiednią praktykę zawodową, są uprawnione do kierowania, nadzorowania i kontrolowania technicznego budowy i robót oraz do badania stanu technicznego budynków, a także budowli w budownictwie
osób fizycznych i budowli służących do celów rozrywki, wypoczynku i sportu - z wyłączeniem konstrukcji fundamentów głębokich i trudniejszych konstrukcji statycznie niewyznaczalnych. Osoby posiadające przygotowanie zawodowe wymagane do pełnienia funkcji obejmujących
kierowanie, nadzorowanie i kontrolowanie techniczne budowy lub robót w specjalności konstrukcyjno-budowlanej są uprawnione w budownictwie osób fizycznych również do:
1) sporządzania projektów w zakresie rozwiązań architektonicznych budynków inwentarskich
i gospodarczych, adaptacji projektów typowych i powtarzalnych innych budynków oraz
sporządzania planów zagospodarowania działki związanych z realizacją tych budynków,
2) sporządzania projektów budowli nie będących budynkami.
Osoby ze średnim wykształceniem technicznym, posiadające przygotowanie zawodowe wymagane
do pełnienia funkcji obejmujących kierowanie, nadzorowanie i kontrolowanie techniczne budowy
i robót w zakresie instalacji sanitarnych i elektrycznych, są uprawnione w budownictwie osób
fizycznych również do sporządzania odpowiednio projektów instalacji sanitarnych lub
elektrycznych.


Osoby posiadające przygotowanie zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji obejmujących
kierowanie, nadzorowanie i kontrolowanie techniczne budowy i robót są uprawnione również
w tym samym zakresie do kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementów
budowlanych oraz do kontrolowania stanu technicznego obiektów budowlanych.
Powyższe przepisy w sposób kompletny określają uprawnienia wynikające z wykształcenia
uzyskane w roku 1981. Wszelkie późniejsze zmiany przepisów w żaden sposób nie wpływają na
uzyskane już uprawnienia w brzmieniu przepisów powyższych.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne