Wydziedziczenie a testament negatywny

Pytanie:

Jaka jest różnica między wydziedziczeniem a pominięciem kogoś w testamencie?

Masz inne pytanie do prawnika?

16.1.2012

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Wydziedziczenie a testament negatywny

Art. 1008 Kodeksu cywilnego. Spadkodawca może w testamencie pozbawić zstępnych, małżonka i rodziców zachowku (wydziedziczenie)
Wydziedziczenie jest więc de facto sposobem na pozbawienie uprawnionych zachowku. Warto zauważyć, że w powszechnie uważa się, iż jest to po prostu pominięcie danej osoby w testamencie, co miałoby skutkować zupełnym pozbawieniem jej prawa do spadku. Jednakże nawet w sytuacji, gdy ktoś został pominięty w testamencie, nadal jest on uprawniony do tzw. zachowku, o którym mowa w ustawie:
Art. 991 Kodeksu cywilnego. § 1. Zstępnym, małżonkowi oraz rodzicom spadkodawcy, którzy byliby powołani do spadku z ustawy, należą się, jeżeli uprawniony jest trwale niezdolny do pracy albo jeżeli zstępny uprawniony jest małoletni -dwie trzecie wartości udziału spadkowego, który by mu przypadał przy dziedziczeniu ustawowym, w innych zaś wypadkach -połowa wartości tego udziału (zachowek).
W publikacji „Zagadnienia ogólne testamentu w polskim prawie cywilnym” Niedośpiał Michał zauważa, że: „Testament negatywny jest instytucją odrębną od wydziedziczenia. Testament negatywny można sporządzić przed umownym zrzeczeniem się dziedziczenia (art. 1048 k.c.), jak też po tej chwili. Testament jest jedyną czynnością prawną jednostronną, na tle której rozpatruje się swobodę testowania”. Bezsporne jest więc różnica między tymi instytucjami. Niezbecka Elżbieta wypowiada się o skutkach negatywnego rozporządzenia testamentowego. W „Skutki prawne testamentu negatywnego i wydziedziczenia” („Rejent” 1992.7-8.16) pisze ona: „Skutki prawne powstające dla osoby pozbawionej ustawowego tytułu powołania do spadku negatywnym rozrządzeniem testamentowym są oczywiste i jednoznaczne, traci w ten sposób zdolność do dziedziczenia z mocy woli spadkodawcy. Fakt ten jednak nie przekreśla możliwości uzyskania korzyści ze spadku w innej drodze, a mianowicie poprzez zrealizowanie roszczenia o wypłatę zachowku (art. 991 i n. Kc.). Sam testament negatywny bowiem nie pozbawia spadkobiercy ustawowego roszczenia o zachowek, oczywiście, jeżeli wyłączony jest osobą należącą do kręgu osób mających prawo do zachowku po danym spadkodawcy, określonego w art. 991 § 1 Kc. Obalony zostaje tylko tytuł powołania do spadku, jakim jest ustawa, gdyż w ten sposób testator pozbawia określoną osobę zdolności do dziedziczenia po sobie. Rozrządzenie testamentowe nie narusza natomiast innych uprawnień osób, których postanowienie spadkodawcy dotyczy i samo przez się nie wyklucza możliwości uzyskania korzyści inną drogą aniżeli spadkobranie”. W orzecznictwie podkreśla się natomiast, że testowanie negatywne nie powoduje wygaśnięcia prawa do zachowku. W uchwale Sądu Najwyższego z dnia 10 kwietnia 1975 r. (III CZP 14/75) stwierdzono: „Przepisy kodeksu cywilnego nie wykluczają możliwości wyłączenia spadkobiercy ustawowego od dziedziczenia (testament negatywny), przy czym wyłączenie od dziedziczenia nie pozbawia takiego spadkobiercy prawa do zachowku”.
Zachowkiem jest – jak wskazuje na to przywołany wyżej przepis Kodeksu cywilnego wartość udziału spadkowego, który by danej osobie przypadał przy dziedziczeniu ustawowym (w przypadku, gdy została ona pominięta w testamencie). Przy czym jeżeli uprawniony nie otrzymał należnego mu zachowku bądź w postaci uczynionej przez spadkodawcę darowizny, bądź w postaci powołania do spadku, bądź w postaci zapisu, przysługuje mu przeciwko spadkobiercy roszczenie o zapłatę sumy pieniężnej potrzebnej do pokrycia zachowku albo do jego uzupełnienia. Słusznie wskazuje Elżbieta Skowrońska-Bocian w publikacji zatytułowanej „Komentarz do kodeksu cywilnego. Księga czwarta. Spadki” (Warszawa 2011, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis (wydanie X)), że: „Uprawnienie do zachowku oparte jest na istnieniu bliskiej więzi rodzinnej między spadkodawcą a uprawnionym. Dlatego ustawa zakreśla krąg uprawnionych podmiotów stosunkowo wąsko. Zgodnie z art. 991 § 1 są to jedynie zstępni, małżonek oraz rodzice spadkodawcy. Powstanie uprawnienia do zachowku jest przy tym uzależnione od tego, aby w konkretnym stanie faktycznym osoby te były powołane do spadku z ustawy. Oznacza to, że w sytuacji gdy spadkodawca pozostawił małżonka i dwoje dzieci, tylko te podmioty nabędą prawo do zachowku. Nie uzyskają go rodzice spadkodawcy, gdyż nie dochodzą oni do dziedziczenia (por. art. 931)”.

Porady prawne
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Wydziedziczenie - W jaki sposób dokonać wydziedziczenia?

Wydziedziczenie - W jaki sposób dokonać wydziedziczenia?

Na czym polega wydziedziczenie? Potoczna intuicja łączy termin wydziedziczenie z pozbawieniem uprawnionego możliwości spadkobrania poprzez albo powołanie innych spadkobierców, albo sporządzenie testamentu negatywnego (testament negatywny nie powołuje nikogo do spadku, wskazuje natomiast, (...)

Ważność testamentu ustnego, gdy świadkowie otrzymują spadek - opinia prawna

Ważność testamentu ustnego, gdy świadkowie otrzymują spadek - opinia prawna

    Stan faktyczny  Mój ojciec będąc chory na krótko przed śmiercią ustnie rozporządził swoim majątkiem. Zanim zmarł dokładnie powiedział, że razem z bratem mamy się po połowie podzielić majątkiem; matka nie żyje. Nasz przyrodni brat został przez ojca wydziedziczony, (...)

Jakie postanowienia może zawierać testament?

Jakie postanowienia może zawierać testament?

  Testament jest czynnością ściśle sformalizowaną, co oznacza, iż na jego treść mogą składać się jedynie oznaczone, konkretne postanowienia. Wszelkie inne, nie wypływające z przepisów ustawy bądź nie zakotwiczone w orzecznictwie lub doktrynie, nie wywrą żadnego skutku w (...)

Jak wydziedziczyć najbliższą rodzinę?

Jak wydziedziczyć najbliższą rodzinę?

Samo pominięcie żony czy dzieci w testamencie nie oznacza, że nie będą oni mieli prawa do części majątku, jaki po sobie zostawimy. W takim przypadku nie mamy bowiem do czynienia z wydziedziczeniem, lecz jedynie z pominięciem. - Jeżeli osoba, która została pominięcia w testamencie, (...)

Zachowek - kto jest uprawniony i w jaki sposób to uprawnienie jest realizowane?

Zachowek - kto jest uprawniony i w jaki sposób to uprawnienie jest realizowane?

Według zasady swobody testowania spadkodawca może ustanowić spadkobiercą całego swojego majątku osobę spoza kręgu najbliższych krewnych. Zabezpieczenie interesów osób najbliższych spadkodawcy, by mogli oni po śmierci spadkodawcy uzyskać pewne korzyści ze spadku występuje pod (...)

Nieskuteczne wydziedziczenie porzuconej małżonki i córki

Nieskuteczne wydziedziczenie porzuconej małżonki i córki

Nie można wymagać od żony zostawionej dla innej kobiety na wiele lat, by wspierała formalnego męża, gdy znajdzie się on w potrzebie. Takich wymagań nie można stawiać też dziecku. W konsekwencji, gdy odmówią opieki, nie będzie to podstawą wydziedziczenia. To wniosek z piątkowego (...)

Czy wydziedziczony może wnioskować o spis inwentarza?

Czy wydziedziczony może wnioskować o spis inwentarza?

Spadkobierca ustawowy, pozbawiony spadku wskutek wydziedziczenia, ma prawo zażądać spisu inwentarza. Wystarczy, że uprawdopodobni, iż jest uprawniony do zachowku. Tak uznał Sąd Najwyższy w uchwale z 24 stycznia 2007 r. SN jako prawną podstawę wskazał art. 637 §1 kodeksu postępowania (...)

Wydziedziczenie - W jaki sposób dokonać wydziedziczenia?

Wydziedziczenie - W jaki sposób dokonać wydziedziczenia?

Na czym polega wydziedziczenie? Potoczna intuicja łączy termin wydziedziczenie z pozbawieniem uprawnionego możliwości spadkobrania poprzez albo powołanie innych spadkobierców, albo sporządzenie testamentu negatywnego (testament negatywny nie powołuje nikogo do spadku, wskazuje natomiast, (...)

Ważność testamentu ustnego, gdy świadkowie otrzymują spadek - opinia prawna

Ważność testamentu ustnego, gdy świadkowie otrzymują spadek - opinia prawna

    Stan faktyczny  Mój ojciec będąc chory na krótko przed śmiercią ustnie rozporządził swoim majątkiem. Zanim zmarł dokładnie powiedział, że razem z bratem mamy się po połowie podzielić majątkiem; matka nie żyje. Nasz przyrodni brat został przez ojca wydziedziczony, (...)

Jak wydziedziczyć najbliższą rodzinę?

Jak wydziedziczyć najbliższą rodzinę?

Samo pominięcie żony czy dzieci w testamencie nie oznacza, że nie będą oni mieli prawa do części majątku, jaki po sobie zostawimy. W takim przypadku nie mamy bowiem do czynienia z wydziedziczeniem, lecz jedynie z pominięciem. - Jeżeli osoba, która została pominięcia w testamencie, (...)

Jakie postanowienia może zawierać testament?

Jakie postanowienia może zawierać testament?

  Testament jest czynnością ściśle sformalizowaną, co oznacza, iż na jego treść mogą składać się jedynie oznaczone, konkretne postanowienia. Wszelkie inne, nie wypływające z przepisów ustawy bądź nie zakotwiczone w orzecznictwie lub doktrynie, nie wywrą żadnego skutku w (...)

Zachowek - kto jest uprawniony i w jaki sposób to uprawnienie jest realizowane?

Zachowek - kto jest uprawniony i w jaki sposób to uprawnienie jest realizowane?

Według zasady swobody testowania spadkodawca może ustanowić spadkobiercą całego swojego majątku osobę spoza kręgu najbliższych krewnych. Zabezpieczenie interesów osób najbliższych spadkodawcy, by mogli oni po śmierci spadkodawcy uzyskać pewne korzyści ze spadku występuje pod (...)

Nieskuteczne wydziedziczenie porzuconej małżonki i córki

Nieskuteczne wydziedziczenie porzuconej małżonki i córki

Nie można wymagać od żony zostawionej dla innej kobiety na wiele lat, by wspierała formalnego męża, gdy znajdzie się on w potrzebie. Takich wymagań nie można stawiać też dziecku. W konsekwencji, gdy odmówią opieki, nie będzie to podstawą wydziedziczenia. To wniosek z piątkowego (...)

Czy wydziedziczony może wnioskować o spis inwentarza?

Czy wydziedziczony może wnioskować o spis inwentarza?

Spadkobierca ustawowy, pozbawiony spadku wskutek wydziedziczenia, ma prawo zażądać spisu inwentarza. Wystarczy, że uprawdopodobni, iż jest uprawniony do zachowku. Tak uznał Sąd Najwyższy w uchwale z 24 stycznia 2007 r. SN jako prawną podstawę wskazał art. 637 §1 kodeksu postępowania (...)

Jak odwołać testament?

Jak odwołać testament?

Jakie są skutki odwołania testamentu? Testament jest odwołalny. Spadkodawca może więc w każdej chwili go odwołać lub zmienić - w całości lub w części - oczywiście przed swoją śmiercią. Spadkodawca swoim oświadczeniem może więc doprowadzić do tego, że sporządzony wcześniej (...)

Treść i forma testamentów szczególnych

Treść i forma testamentów szczególnych

Testament jest formą rozporządzenia majątkiem na wypadek śmierci. Przepisy kodeksu cywilnego przewidują w sumie pięć rodzajów testamentu, w tym trzy z nich to testamenty szczególne. Testamenty szczególne mogą być sporządzane, o ile zaistnieją wyjątkowe okoliczności, (...)

Czym jest testament? Wiadomości ogólne

Czym jest testament? Wiadomości ogólne

Na wstępie należy zaznaczyć, iż w polskiej terminologii prawa termin „testament” występuje w dwóch znaczeniach. Po pierwsze, rozumiany jest jako czynność prawna o określonych cechach (o czym niżej). Po drugie, testamentem nazywany jest także dokument, obejmujący treścią (...)

Testament - Jak sporządzić ważny testament? Kilka uwag o formie

Testament - Jak sporządzić ważny testament? Kilka uwag o formie

Rola testamentów w życiu społecznym, zwłaszcza ze względu na funkcję regulującą stosunki majątkowe, jest nie do przeceniania, dlatego ważkim problemem dla ustawodawcy pozostaje określenie ram, wewnątrz których testatorzy (sporządzający testamenty) mogą się swobodnie poruszać. (...)

Przyczyny nieważności testamentu

Przyczyny nieważności testamentu

Polskie prawo spadkowe w odniesieniu do dokonywania rozrządzeń majątkowych na wypadek śmierci stoi na gruncie zasady swobody testowania. Swoboda ta nie oznacza jednak dowolności dokonywania rozrządzeń, wręcz przeciwnie – swoboda testowania istnieje w granicach przewidzianych przez prawo. (...)

Sposoby odwołania testamentu

Sposoby odwołania testamentu

  Testament jest czynnością prawną, która wywołuje przewidziane prawem skutki dopiero z chwilą śmieci osoby dokonującej tej czynności. Stąd dopuszczalność odwołania testamentu przez spadkodawcę jest możliwa aż do chwili jego śmierci. Prawo spadkowe przewiduje kilka sposobów (...)

Jak odwołać testament?

Jak odwołać testament?

Jakie są skutki odwołania testamentu? Testament jest odwołalny. Spadkodawca może więc w każdej chwili go odwołać lub zmienić - w całości lub w części - oczywiście przed swoją śmiercią. Spadkodawca swoim oświadczeniem może więc doprowadzić do tego, że sporządzony wcześniej (...)

Treść i forma testamentów szczególnych

Treść i forma testamentów szczególnych

Testament jest formą rozporządzenia majątkiem na wypadek śmierci. Przepisy kodeksu cywilnego przewidują w sumie pięć rodzajów testamentu, w tym trzy z nich to testamenty szczególne. Testamenty szczególne mogą być sporządzane, o ile zaistnieją wyjątkowe okoliczności, (...)

Czym jest testament? Wiadomości ogólne

Czym jest testament? Wiadomości ogólne

Na wstępie należy zaznaczyć, iż w polskiej terminologii prawa termin „testament” występuje w dwóch znaczeniach. Po pierwsze, rozumiany jest jako czynność prawna o określonych cechach (o czym niżej). Po drugie, testamentem nazywany jest także dokument, obejmujący treścią (...)

Testament - Jak sporządzić ważny testament? Kilka uwag o formie

Testament - Jak sporządzić ważny testament? Kilka uwag o formie

Rola testamentów w życiu społecznym, zwłaszcza ze względu na funkcję regulującą stosunki majątkowe, jest nie do przeceniania, dlatego ważkim problemem dla ustawodawcy pozostaje określenie ram, wewnątrz których testatorzy (sporządzający testamenty) mogą się swobodnie poruszać. (...)

Przyczyny nieważności testamentu

Przyczyny nieważności testamentu

Polskie prawo spadkowe w odniesieniu do dokonywania rozrządzeń majątkowych na wypadek śmierci stoi na gruncie zasady swobody testowania. Swoboda ta nie oznacza jednak dowolności dokonywania rozrządzeń, wręcz przeciwnie – swoboda testowania istnieje w granicach przewidzianych przez prawo. (...)

Ważność testamentu ustnego, gdy świadkowie otrzymują spadek - opinia prawna

Ważność testamentu ustnego, gdy świadkowie otrzymują spadek - opinia prawna

    Stan faktyczny  Mój ojciec będąc chory na krótko przed śmiercią ustnie rozporządził swoim majątkiem. Zanim zmarł dokładnie powiedział, że razem z bratem mamy się po połowie podzielić majątkiem; matka nie żyje. Nasz przyrodni brat został przez ojca wydziedziczony, (...)

Sposoby odwołania testamentu

Sposoby odwołania testamentu

  Testament jest czynnością prawną, która wywołuje przewidziane prawem skutki dopiero z chwilą śmieci osoby dokonującej tej czynności. Stąd dopuszczalność odwołania testamentu przez spadkodawcę jest możliwa aż do chwili jego śmierci. Prawo spadkowe przewiduje kilka sposobów (...)

Czy testament może zostać unieważniony? Nieważność testamentu ze względu na błąd, groźbę lub inne okoliczności

Czy testament może zostać unieważniony? Nieważność testamentu ze względu na błąd, groźbę lub inne okoliczności

  Przepisy prawa spadkowego zawierają wyraźne wyliczenie przyczyn, z powodu których testament należy uważać za nieważny. Katalog ten obejmuje m.in. braki formalne, naruszenie zakazu sporządzania testamentów wspólnych, brak zdolności testowania po stronie spadkodawcy, (...)

Kiedy przedawnia się roszczenie o zachowek? Przykłady praktyczne liczenia terminu.

Kiedy przedawnia się roszczenie o zachowek? Przykłady praktyczne liczenia terminu.

Podstawową zasadą prawa spadkowego jest swoboda testowania. W oparciu o nią spadkodawca może ustanowić spadkobiercą całego swojego majątku osobę także spoza kręgu najbliższych krewnych. Pojawia się więc niebezpieczeństwo, że spadkodawca sporządzi testament, na podstawie którego (...)

Testament allograficzny, czyli jak sporządzić tzw. testament urzędowy?

Testament allograficzny, czyli jak sporządzić tzw. testament urzędowy?

  Co to jest testament allograficzny? Testament allograficzny jest formą zwykłego testamentu. Spadkodawca w obecności dwóch świadków oświadcza swoją ostatnią wolę ustnie wobec wójta (burmistrza, prezydenta miasta), starosty, marszałka województwa, sekretarza (...)

Powszechny Rejestr Testamentów (NORT)  już w październiku

Powszechny Rejestr Testamentów (NORT) już w październiku

5 października rusza rejestr testamentów (w skrócie NORT). To drugi rejestr Krajowej Izby Notarialnej obok rejestru aktów poświadczenia dziedziczenia. Jaki jest cel utworzenia tego zbioru? Kto będzie mógł z niego skorzystać? Co daje odnalezienie testamentu w rejestrze? Rejestracja (...)

Przeniesienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu (niezbędne formalności) – opinia prawna

Przeniesienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu (niezbędne formalności) – opinia prawna

Stan faktyczny Jak należy dokonać przeniesienia własności spółdzielczego własnościowego mieszkania z matki na syna? Jakie dokumenty są potrzebne i w jaki sposób można to załatwić (testament, akt notarialny, sprawa sądowa)? Opinia prawna Niniejsza opinia została sporządzona na postawie (...)

Uznanie spadkobiercy za osobę niegodną dziedziczenia

Uznanie spadkobiercy za osobę niegodną dziedziczenia

  Kto może być uznany za spadkobiercę niegodnego dziedziczenia? Niegodnym może być uznany każdy spadkobierca - czy to powołany na mocy testamentu, czy ustawy. Często bowiem zdarza się, że sam spadkodawca nie zdaje sobie sprawy z określonych zdarzeń, które powinny eliminować daną (...)

Odwołanie testamentu

Odwołanie testamentu

Jednym z przejawów zasady swobody testowania jest możliwość odwołania testamentu przez spadkodawcę. W jaki sposób można tego dokonać i jakie niesie to ze sobą konsekwencje?   Sporządzenie nowego testamentu Zgodnie z art. 946 Kodeksu cywilnego dla odwołania testamentu wystarczające (...)

Testament najprostszym sposobem przekazania majątku - opinia prawna

Testament najprostszym sposobem przekazania majątku - opinia prawna

Stan faktyczny: Ciotka mojej Żony (siostra mojego Teścia) jest osobą samotną (wdowa, bezdzietna), posiada własnościowe mieszkanie spółdzielcze, które chce przekazać w formie darowizny mojemu Synowi, (który właśnie ukończył 18 lat) pod warunkiem, że w mieszkaniu tym będzie mógł zamieszkać (...)

Dziedziczenie ustawowe, czyli kto i w jaki sposób dziedziczy po zmarłym?

Dziedziczenie ustawowe, czyli kto i w jaki sposób dziedziczy po zmarłym?

Kiedy następuje dziedziczenie ustawowe? Dziedziczenie ustawowe ma miejsce w sytuacji gdy, spadkodawca nie pozostawił po sobie testamentu oraz gdy osoby powołane do spadku nie chcą lub nie mogą być spadkobiercami (bo np. zmarły przed otwarciem spadku). W razie powołania spadkobierców w (...)

Kto może być niegodny dziedziczenia?

Kto może być niegodny dziedziczenia?

Niegodność dziedziczenia jest instytucją prawa spadkowego unormowaną w art. 928 Kodeksu cywilnego. Jej celem jest pozbawienie prawa do dziedziczenia spadkobierców, którzy dopuścili się względem spadkodawcy czynów niegodziwych, powszechnie uznawanych za naganne i zawinionych. (...)

Kto nie może być świadkiem testamentu?

Kto nie może być świadkiem testamentu?

  Dla zachowania niektórych form testamentu, w szczególności testamentu allograficznego, testamentu ustnego i testamentu tzw. podróżnego, konieczne jest sporządzenie ich w obecności określonej ilości świadków. Świadkiem jest zatem osoba, w obecności której (...)

Jak uzyskać postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku? (Postępowanie sądu w przypadku wniosku o stwierdzenie nabycia spadku)

Jak uzyskać postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku? (Postępowanie sądu w przypadku wniosku o stwierdzenie nabycia spadku)

  Jak wszczyna się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku i kto może je zainicjować? Postanowienie stwierdzające nabycie spadku przez spadkobierców sąd wydaje tylko na wniosek. Właściwy będzie zatem tryb postępowania nieprocesowego. Wniosek może zgłosić każda osoba, która (...)

Zrzeczenie się spadku - Gdy nie chcesz po kimś dziedziczyć

Zrzeczenie się spadku - Gdy nie chcesz po kimś dziedziczyć

Zgodnie z obowiązującym prawem spadkowym, jeżeli spadkodawca nie pozostawił po sobie testamentu to w momencie otwarcia spadku (czyli śmierci spadkodawcy) obowiązują przepisy ustawowe dotyczące dziedziczenia. Zawieranie jakichkolwiek umów zarówno przed, jak i po śmierci spadkodawcy (...)

Wydziedziczenie - W jaki sposób dokonać wydziedziczenia?

Wydziedziczenie - W jaki sposób dokonać wydziedziczenia?

Na czym polega wydziedziczenie? Potoczna intuicja łączy termin wydziedziczenie z pozbawieniem uprawnionego możliwości spadkobrania poprzez albo powołanie innych spadkobierców, albo sporządzenie testamentu negatywnego (testament negatywny nie powołuje nikogo do spadku, wskazuje natomiast, (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Przebaczenie a wydziedziczenie

Przebaczenie a wydziedziczenie

Ojciec wydziedziczył mnie testamentem, trzy lata temu, ale niedawno na łożu śmierci pogodził się ze mną. Niestety, przed śmiercią nie zmienił testamentu. Nie było świadków naszego pogodzenia (...)

Testament na rzecz wnuków

Testament na rzecz wnuków

Czy babcia i dziadek, którzy są właścicielami dwóch działek mogą zapisać w testamencie wnukowi w wieku 10 lat lub wnuczce w wieku 16 lat, a wydziedziczyć dwóch synów i innych wnuków? Jaki w (...)

Podważenie ważności testamentu

Podważenie ważności testamentu

Mój ojciec zmarł 26 kwietnia 2007. Dowiedziałam sie o tym wczoraj tj. 4 listopada 2007 w wyniku odwiedzin grobu drugiej żony mojego ojca. Spadkobiercą jestem ja, mój brat oraz jego córka z drugiego (...)

Wydziedziczenie w testamencie

Wydziedziczenie w testamencie

Napisałem testament na okoliczność swojej śmierci, w treści którego wydziedziczyłem swojego syna z uwagi na jego zły stosunek do mnie (nie kontaktujemy się ze sobą). Czy w takiej sytuacji syn (...)

Wydziedziczenie to pozbawienie prawa do zachowku

Wydziedziczenie to pozbawienie prawa do zachowku

Jak wygląda prawo do zarządzania majątkiem, jeżeli spadkodawca w testamencie wydziedzicza swojego spadkobiercę ustawowego i spadkobiercą ustanawia jego małoletniego potomka? Spadkobierca nie ma (...)

Wydziedziczenie a prawo do zachowku

Wydziedziczenie a prawo do zachowku

Moja babcia, która zmarła w styczniu br. zostawiła testament, w którym to jedynymi spadkobiercami uczyniła swoje córki, wydziedziczając jednocześnie dzieci swojego syna (ten zmarł 1992 r. pozostawiając (...)

Testament z wydziedziczeniem

Testament z wydziedziczeniem

Czy testament z wydziedziczeniem potwierdzony notarialnie jest do podważenia? Jeżeli tak, to czy jeżeli zostanie skutecznie podważony przez wydziedziczonego, to czy otrzyma on tylko zachowek, czy też (...)

Testament negatywny

Testament negatywny

Co to jest testament negatywny? Spadkodawca może ustanowić testament negatywny, polegający na wyłączeniu w testamencie od dziedziczenia ustawowego swego ustawowego spadkobiercy. testament, negatywny

Spadek po ojcu

Spadek po ojcu

Małżeństwo posiadało jako majątek wspólny dom wraz z działką. W wyniku choroby małżonek zmarł pozostawiając żonę oraz czwórkę dzieci. Przed śmiercią przebywając w szpitalu w stanie półprzytomnym (...)

Obalenie testamentu po stwierdzeniu nabycia spadku

Obalenie testamentu po stwierdzeniu nabycia spadku

Nie zgadzam się z testamentem, który pozostawił ojciec po śmierci. Ojciec był pod ogromnym wpływem mojej siostry, która namówiła go na spisanie testamentu i wydziedziczenie mnie. W testamencie (...)

Wydziedziczenie syna i wnuków

Wydziedziczenie syna i wnuków

Mam pytanie. Czy wydziedziczając mojego syna, wydziedziczę tym samym jego dzieci? Jak wskazuje art. 1011 k.c., Zstępni są uprawnieni do zachowku, chociażby przeżył on spadkodawcę. Wydziedziczenie (...)

Testament i wydziedziczenie

Testament i wydziedziczenie

Ojciec obdarował swoja jedyna wnuczkę 1/2 nieruchomości w Warszawie, która odziedziczył po swoich rodzicach. Ponadto podarował 1/2 nieruchomości w Warszawie córce (wartość całości ok.140.000). (...)

Zrzeczenie się roszczeń do mieszkania a spadek

Zrzeczenie się roszczeń do mieszkania a spadek

On i ona są od lat w wolnym związku. Mieszkają w jej mieszkaniu. Planują się pobrać. Ona chce to mieszkanie zabezpieczyć (na wypadek swojej śmierci) dla swojej dorosłej, nie przysposobionej córki. (...)

Wydziedziczenie bez przyczyny

Wydziedziczenie bez przyczyny

Moja babcia zmarła w styczniu br. Babcia zapisała cały swój spadek swoim córkom, wydziedziczając dzieci swojego zmarłego syna tzn. mnie wraz z siostrą. 28 czerwca odbędzie się posiedzenie o stwierdzenie (...)

Jak pozbawić dziedziczenia?

Jak pozbawić dziedziczenia?

Mam z moim mężem wspólne dziecko ( syna ), a oprócz tego ja mam z poprzedniego małżeństwa córkę, a mąż dwójkę dzieci. Dzieci męża nie chcą z nim utrzymywać kontaktu, w związku z czym (...)

FORUM PRAWNE

Wydziedziczenie

Wydziedziczenie Czy przyczyna wydziedziczenia uprawnionego do zachowku musi czy nie musi wynikać z treści testamentu? (asteria) Witam ! Mam ten sam problem. Czy wystarczy w testamencie podać jeden z (...)

Czy matka może wydziedziczyć jedynego syna

Czy matka może wydziedziczyć jedynego syna Dzień dobry Mam ogromny problem Moja mama ma 72 lata zaś mój ojciec zmarł 21 lat temu. Mam 54 lata, jestem jej jedynym synem i mieszkam razem z żoną (...)

Czy można wydziedziczyć bo nie był ktoś na pogrzebie?

Czy można wydziedziczyć bo nie był ktoś na pogrzebie? witam, mam pytanie jesli chodzi o testament i wydziedziczenie - czy mozna to podwazyc. sytuacja wyglada tak 2 lata temu umarl mi dziadek. wtedy (...)

zachowek

zachowek Mam pytanie i bardzo prosze o odpowiedz. Moj maz z pierwszego malzenstwa ma dwie corki i jest pozbawiony praw rodzicielskich . My wspolnie nie mamy potomstwa, ale w perspektywie czasu nasz wspolny (...)

Ostatnia wola Zmarłego a testament - pytanie o interpretację prawa

Ostatnia wola Zmarłego a testament - pytanie o interpretację prawa Witam Bardzo proszę specjalistów o pomoc. Sprawa dotyczy ew. uznania spadkobiercy za niegodnego. Zgodnie z art. 928 &1 ptk 2 i (...)

spadek

spadek mam pytanie moja mama zmarła i przeprowadzili podział majatku tylko adwokat tak zatail i podstawił świadkow ze to było gospodarstwo rolne na ktorym mama nie pracowała i całośc nalezy sie (...)

Wydziedziczenie....

Wydziedziczenie.... Witam !!! Mam z mężem mały problem, otóż męża córka jakiś czas mieszkała z nami ( około 2 lat )wcześniej mieszkała z babcią ( matki matką) w rodzinie zastępczej ale (...)

Testament negatywny

Testament negatywny Wyszłam za kawalera z alimentami, oboje mamy intercyzę przedmałżeńską. Moje pytanie dotyczy dziedziczenia po mężu otórz nieślubna córka nigdy nie utrzymywała i nie utrzymuje (...)

wydziedziczenie

wydziedziczenie Były mąż po namowie swojej siostry wydziedziczył bez prawa do zachowku nasze wspólne dzieci i spisał testament na jego siostry .Powodem było nie kontaktowanie i nieopiekowanie (...)

wydziedziczenie w testamencie.

wydziedziczenie w testamencie. Witam. Testament który został napisany na wypadek śmierci sporządzającego, zawiera w treści wydziedziczenie dziecko z powodu złego traktowania. Czy dziecko w takim (...)

Czy należy mi się spadek?

Czy należy mi się spadek? W październiku 2003 zmarła moja matka. Do dnia dzisiejszego nie wiem, czy zostawiła testament. Jesteśmy formalnie z ojcem jedynymi spadkobiercami. PYTANIE? Kto powinnien (...)

Porady prawne