Zakaz prowadzenia działalności gospodarczej

Pytanie:

Jak interpretować przepis stanowiący, że sąd nie orzeknie dla przedsiębiorcy zakazu prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek jeśli minął już rok od momentu, gdy zaistniały podstawy do zgłoszenia przez niego wniosku o upadłość? Czy to oznacza, że pomimo, iż po roku od zaistnienia podstaw do ogłoszenia upadłości kiedy to firma dalej jest niewypłacalna wobec kontrahentów, to ów przedsiębiorca dostanie (z jakiego powodu?) "rozgrzeszenie" i sąd pozwoli mu dalej prowadzić tę działalność? Wydaje się to paradoksalne w takim wypadku. Czy może chodzi tylko o sytuację, kiedy po ponad roku od zaistnienia podstaw do ogłoszenia upadłości przedsiębiorca znów jest wypłacalny? Wówczas byłoby to logiczne i uzasadnione.

Masz inne pytanie do prawnika?

14.2.2005

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Zakaz prowadzenia działalności gospodarczej

Z przedstawionego pytania wynika, iż jego przedmiotem jest treść artykułu 377 ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze. Stanowi on, iż „nie orzeka się zakazu prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu, jeżeli postępowanie w tej sprawie nie zostało wszczęte w terminie roku od umorzenia lub zakończenia postępowania upadłościowego albo oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości, a gdy nie złożono wniosku o ogłoszenie upadłości, od dnia, w którym dłużnik obowiązany był taki wniosek złożyć".

Porady prawne

W pierwszej kolejności należy zauważyć, iż orzeczenie o zakazie prowadzenia działalności gospodarczej nie jest obligatoryjne, nie ma takiego obowiązku w każdym przypadku ogłoszenia upadłości, zatem nie można tego traktować jako typową sankcję. Artykuł 373 Prawa upadłościowego i naprawczego stanowi, iż sąd może orzec taki zakaz. Zatem nie należy artykułu 377 traktować jako sposób „na rozgrzeszenie” upadłego przedsiębiorcy. Nie każda bowiem upadłość jest wynikiem zawinionych działań upadłego przedsiębiorcy, zatem nie w każdych okolicznościach orzeczenie tego zakazu byłoby właściwe z punktu widzenia nawet zasad współżycia społecznego.
Z samej treści omawianego przepisu wynika, iż ustawodawca nie ograniczył stosowania tego artykułu tylko do tych sytuacji, gdy przedsiębiorca po ponad roku od zaistnienia podstaw do ogłoszenia upadłości znów jest wypłacalny. Przepis ten określa termin, w którym ewentualnie powinno być wszczęte postępowanie o orzeczenie w/w zakazu. Orzeczenie zakazu ma na celu pewne usankcjonowanie dotychczasowych poczynań przedsiębiorcy, jednak proszę także pamiętać, iż prowadzenie działalności gospodarczej nie może być wykonywane pod ciągłą presją, nawet przez osobę, która przyczyniła się do swojej własnej upadłości. Tym bardziej, że ów zakaz może zostać orzeczony w szczególnie uzasadnionych przypadkach (istotne przyczynienie się do upadłości upadłego).

Na uwagę zasługuje jeszcze jeden aspekt takiego ustalenia terminu. Postępowanie o orzeczenie zakazu wszczyna się na wniosek wierzyciela, syndyka, nadzorcy sądowego albo zarządcy, a także Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów i Przewodniczącego Komisji Papierów Wartościowych i Giełd. Rozciągnięcie terminu do złożenia takiego wniosku dałoby np. wierzycielom pewien „instrument” szantażu wobec upadłego. Ustawodawca wyszedł bowiem z założenia, iż w razie potrzeby ów rok jest czasem wystarczającym, aby naprawdę pokrzywdzony wierzyciel zdążył złożyć odpowiedni wniosek.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zakaz konkurencji w umowach o pracę

Zakaz konkurencji w umowach o pracę

Co to jest pracowniczy zakaz konkurencji? Pracowniczy zakaz konkurencji jest to zakaz prowadzenia przez pracownika działalności konkurencyjnej wobec pracodawcy. Dotyczy to nie tylko prowadzenia przez pracownika odrębnej działalności gospodarczej, lecz również wykonywania pracy w ramach umowy (...)

Korzystaj ze swej wolności gospodarczej

Korzystaj ze swej wolności gospodarczej

Na czym polega zasada wolności działalności gospodarczej? Konstytucja w art. 20 przyjmuje jako zasadę wolność gospodarczą (swobodę działalności gospodarczej), stanowiąc, iż: „Sp zasada konstytucyjna, wolność gospodarcza, swoboda działalności gospodarczej, przedsiębiorcy, przedsiębiorczość, (...)

Wolność działalności gospodarczej

Wolność działalności gospodarczej

Zasada wolności działalności gospodarczej i równości przedsiębiorców Zasada ta została wyrażona w art. 2 ustawy - Prawo przedsiębiorców. Zgodnie z nim, podejmowanie, wykonywanie i zakończenie działalności gospodarczej jest wolne dla każdego na r&oa zasada wolności (...)

Zasady prowadzenia ewidencji działalności gospodarczej obowiązujące od 1 stycznia 2004r. do 1 października 2008 r.

Zasady prowadzenia ewidencji działalności gospodarczej obowiązujące od 1 stycznia 2004r. do 1 października 2008 r.

Zasady ewidencji działalności gospodarczej obowiązujące do dnia 31 grudnia 2003 r. Do dnia 31 grudnia 2003 r. osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą funkcjonowały na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej. Ewidencja prowadzona była przez urzędy gminy właściwe (...)

Sukcesja jednoosobowej działalności gospodarczej

Sukcesja jednoosobowej działalności gospodarczej

Do listopada 2018 roku w przypadku śmierci osoby fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą, przedsiębiorca podlegał z urzędu wykreśleniu z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Obecnie obowiązujące przepisy umożliwiają kontynuację prowadzenia (...)

Czasowe wyrejestrowanie z ubezpieczeń społecznych przy działalności gospodarczej

Czasowe wyrejestrowanie z ubezpieczeń społecznych przy działalności gospodarczej

Co do zasady wyrejestrowanie się przez osobę prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą z ewidencji prowadzonej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, przy jednoczesnym nie wyrejestrowaniu się z ewidencji działalności gospodarczej ubezpieczenia społeczne, działalność gospodarcza, (...)

Zakończenie działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę będącego osobą fizyczną

Zakończenie działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę będącego osobą fizyczną

Wykreślenie z ewidencji działalności gospodarczejPierwszą czynnością jaką powinien przedsięwziąć przedsiębiorca jest wykreślenie wpisu o prowadzonej działalności gospodarczej z rejes osoba fizyczna, przedsiębiorca, działalność gospodarcza, zaprzestanie prowadzenia, wykreślenie, rejestr, (...)

Ubezpieczenie firmy – Twoja niezbędna ochrona

Ubezpieczenie firmy – Twoja niezbędna ochrona

Prowadzenie działalności gospodarczej to oprócz potencjalnych zysków także pewne ryzyko. Chociaż przedsiębiorca zdaje sobie z niego sprawę, to nie jest w stanie przewidzieć wszystkiego. Może przydarzyć mu się praktycznie wszystko – klęska żywiołowa, niewypłacalność (...)

Jak uzyskać \

Jak uzyskać \"kredyt podatkowy\"?

  Kto może skorzystać z kredytu podatkowego? Kredyt podatkowy polega na zwolnieniu z podatku dochodowego w pierwszych latach prowadzenia działalności gospodarczej i spłacie tego podatku rat kredyt podatkowy, podatek dochodowy, zwolnienie od opodatkowania, dochód z działalności gospodarczej

Likwidacja działalności gospodarczej i ryzyko podwójnego opodatkowania VAT

Likwidacja działalności gospodarczej i ryzyko podwójnego opodatkowania VAT

Przepisy Unii Europejskiej ustanawiają jako jedną z naczelnych zasad podatku VAT, zasadę neutralności oraz zakaz podwójnego opodatkowania. Niestety przepisy polskiej ustawy w wielu miejscach zasadę tę naruszają. Jako jeden z przykładów sytuacji, które mogą stać się sporą (...)

Czy należy przestrzegać prawa konkurencji podczas epidemii koronawirusa?

Czy należy przestrzegać prawa konkurencji podczas epidemii koronawirusa?

Wyjątkowe warunki prowadzenia działalności gospodarczej W związku z rozprzestrzeniającą się epidemią wirusa COVID-19 przedsiębiorcy doświadczają obecnie licznych utrudnień w prowadzeniu działalności gospodarczej, np. w postaci zakłóceń w funkcjonowaniu łańcucha dostaw, nadprzeciętnego (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Niewypłacalność kontrahenta

Niewypłacalność kontrahenta

Uzyskałem wyrok sądowy p-ko dłużnikowi w związku z prowadzona działalnością gospodarczą. Okazało się potem, ze dłużnik jest całkowicie niewypłacalny i ma ponad 100 tys. zaległych alimentów. Komornik w związku z tym chce umorzyć postępowanie. Dłużnik jednocześnie prowadzi nadal (...)

Zakaz prowadzenia działalności gospodarczej

Zakaz prowadzenia działalności gospodarczej

Wyrok sądu karnego cyt."...orzeka środek karny zakazu prowadzenia działalności gospodarczej związanej z zarządzaniem mienia na okres lat 4...". Czy można po takim wyroku być prezesem spółki z o. o.? Co do samego wyroku to jego treść zabrania prowadzenia działalności gospodarczej związanej (...)

Zakaz prowadzenia działalności gospodarczej

Zakaz prowadzenia działalności gospodarczej

Czy przedsiębiorca - osoba fizyczna, wobec której komornik umorzył (jako bezskuteczne) postępowanie egzekucyjne, a który (dalej nie regulując należności należności i prowadząc działalność gospodarczą) nabywa znów towary z odroczonym terminem płatności i nie płaci za nie pomimo upływu (...)

Ograniczenie prowadzenia działalności gospodarczej

Ograniczenie prowadzenia działalności gospodarczej

Kierownik zakładu budżetowego prowadzi działalność gospodarczą z wykorzystaniem mienia gminy. Czy może prowadzić taką działalność? Jeśli n ie to proszę podać podstawę prawną. Ustawa o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne w art. (...)

Zakaz prowadzenia dzialalności gospodarczej przez wójta

Zakaz prowadzenia dzialalności gospodarczej przez wójta

Od jakiego momentu rozpoczyna bieg ustawowy zakaz prowadzenia działalności gospodarczej przez wójta gminy? Zgodnie z postanowieniami Ustawy o samorządzie gminnym ( art. 26 ust. 1 w zw. z art. 16) kadencja wójta gminy biegnie od dnia wyboru rady gminy. Wobec tego należy przyjąć, (...)