Zwolnienie z kurateli

Pytanie:

Jakiego rodzaju powody są dla osoby stanowiącej kuratelę nad osobą ubezwłasnowolnioną skuteczne dla zaprzestania bycia opiekunem prawnym? Jest to sytuacja, kiedy podopieczny wymyka się spod kontroli opiekuna - własnej siostry, nie szanuje go, dezorganizuje życie, żądając np. pieniędzy na alkohol (osoba psychicznie chora z zespołem uzależnienia alkoholowego - przypadek rzadki, ale z życia). Innego rodzaju problem stanowi długotrwałe leczenie psychiatryczne. Jak wygląda procedura? Jak ma wyglądać wniosek do sądu w tej sprawie? Jakiego rodzaju dokumenty są potrzebne? Co jest konieczne do tego, aby osobę ubezwłasnowolnioną skierować na takie leczenie? Które szpitale psychiatryczne podejmują się takiego leczenia i jak maksymalnie długo może trwać takie leczenie?

Masz inne pytanie do prawnika?

18.7.2002

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Zwolnienie z kurateli

Rozumiemy, że chodzi o kuratora dla osoby ubezwłasnowolnionej częściowo. Zgodnie z kodeksem rodzinnym i opiekuńczym kurator osoby ubezwłasnowolnionej częściowo jest powołany do jej reprezentowania i do zarządu jej majątkiem tylko wtedy, gdy sąd opiekuńczy tak postanowi. W razie uchylenia ubezwłasnowolnienia kuratela ustaje z mocy prawa. Każdy, kogo sąd opiekuńczy ustanowi opiekunem (kuratorem), obowiązany jest opiekę (kuratelę) objąć. Z ważnych powodów sąd opiekuńczy może zwolnić od tego obowiązku. A zatem tylko w razie wystąpienia ważnych powodów można ubiegać się o zwolnienie od tego obowiązku. Takim ważnym powodem może być np. niemożność wywiązywania się z obowiązków z przyczyn opisanych powyżej- sąd bada to i ocenia czy przyczyny są na tyle ważne, alby zwolnić kuratora. Można odowłać się od takiego orzecznia sądu (jeżeli nie upłynęły jeszcze odpowiednie terminy), lub wnieść nową sprawę z wykazaniem zaistnienia nowych ważnych powodów. Leczenie psychiatryczne moze się odbywać za zgodą chorego, lub w razie braku takiej zgody za zezwoleniem sądu. Jeżeli konieczne jest zezwolenie sądu, należy złożyć wniosek, o skierowanie na leczenie w którym opisze się dlaczego dana osoba powinna być poddana takiemu leczeniu (z podaniem przykładów zachowań, które świadczą o chorobie psychicznej). Nie ma obowiązku załączania konkretnych dokumentów- należy załączyć wszelkie dokumenty, które są w posiadaniu wnioskodawcy i dotyczą sprawy. Można też wskazać, że istnieją określone dokumenty dotyczące sprawy, które nie są dostępne. Trudno wskazać, które szpitale psychiatryczne zajmują się takimi sprawami- co do zasady każdy szpital (ich listę można znaleźć niewątpliwie w książce telefoniznej). O długości leczenia decyduje lekarz prowadzący i jest on uzależniony od postępów w leczeniu.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: