24.11.2018

A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Adopcja - najważniejsze informacje

Adopcja, inaczej przysposobienie (od łac.: "adoptio" oznacza przybranie, usynowienie), jest uznaniem dziecka innych rodziców, z którym nie ma więzi biologicznej, za własne.

Ma ona nie tylko wymiar psychologiczny, lecz także prawny: powstałe w wyniku adopcji relacje łączące dziecko i jego nowych rodziców są tożsame z relacjami opartymi na więzach krwi i pochodzenia. Zarówno dziecko, jak i jego nowi rodzice, mają zatem względem siebie takie same prawa i obowiązki, jakie istnieją między potomstwem a jego biologicznymi rodzicami.

Jakie są warunki adopcji?

Przysposobić można osobę małoletnią, tylko dla jej dobra.

W procesie adopcji najważniejsze jest dziecko. To do niego jest dobierana rodzina, a nie odwrotnie. Nie oznacza to jednakże umniejszania roli kandydatów na rodziców. Przygotowanie do powstania nowej rodziny przebiega zawsze z poszanowaniem obydwu stron procesu.

Porady prawne

Według kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, przysposobić mogą tylko osoby, które:

  • mają pełną zdolność do czynności prawnych (tzn. są pełnoletnie i nieubezwłasnowolnione), umożliwiającą po adopcji sprawowanie władzy rodzicielskiej,
  • posiadają kwalifikacje osobiste (moralne i zdrowotne oraz stabilną sytuację materialną), które pozwolą w przyszłości na wywiązywanie się z obowiązków rodzicielskich,
  • uzyskały opinię kwalifikacyjną ośrodka adopcyjnego oraz świadectwo ukończenia szkolenia organizowanego przez ten ośrodek.

Jaka jest procedura adopcyjna?

Droga do przysposobienia wiedzie przez ośrodek adopcyjny.

Odgrywa on istotną rolę zarówno na etapie przygotowania do adopcji, jak i w jej trakcie, a po zakończeniu całej procedury może udzielać rodzinie adopcyjnej potrzebnego wsparcia.

Wykaz ośrodków adopcyjnych, które na terenie danego województwa prowadzą postępowania adopcyjne, możecie Państwo znaleźć Biuletynie Informacji Publicznej tego województwa.

Kandydaci mogą zwrócić się do dowolnego, wybranego przez siebie ośrodka adopcyjnego w kraju.

Procedura rozpoczyna się od złożenia dokumentów oraz dokonania wstępnej oceny, dotyczącej ich kwalifikacji osobistych oraz motywacji do adopcji.

Ocena ta weryfikowana jest poprzez późniejsze spotkania indywidualne, diagnozę pedagogiczną i psychologiczną kandydatów oraz wywiad adopcyjny.

Następnym etapem jest skierowanie na bezpłatne szkolenie pomagające „oswoić" lęki i obawy kandydatów, towarzyszące planom adopcji. Omawia się na nim wiele ważnych problemów, m.in. czy możliwe jest pokochanie dziecka innych rodziców, jaka jest rola genów, a jaka wychowania w rozwoju osoby, czy i jak wprowadzać dziecko w temat adopcji, co myśleć o jego rodzinie biologicznej.

Szkolenie ma pomóc także w kształtowaniu kompetencji rodzicielskich w zakresie pielęgnacji dziecka, umiejętności rozpoznawania jego potrzeb na poszczególnych etapach życia, budowania jego poczucia wartości oraz rozwijania prawidłowych postaw wychowawczych.

Szkolenie jest obowiązkowe, a zwolnieni są z niego jedynie kandydaci spokrewnieni lub spowinowaceni z dzieckiem, a także osoby, które wcześniej przysposobiły rodzeństwo dziecka oraz osoby sprawujące nad dzieckiem rodzinną pieczę zastępczą (z wyjątkiem osób niespełniających warunków dotyczących rodzin zastępczych w zakresie niezbędnych szkoleń, którym sąd powierzył tymczasowo pełnienie funkcji rodziny zastępczej).

W dalszej kolejności, ośrodek adopcyjny przygotowuje ocenę końcową, zawierającą opinię kwalifikacyjną. Jej celem jest dokładne określenie potencjału kandydatów na rodziców oraz upewnienie się, że stworzą oni dla dziecka bezpieczną, akceptującą, kochającą i mądrą rodzinę. Pod uwagę brana jest również sytuacja materialna i mieszkaniowa kandydatów, niekaralność oraz stan zdrowia fizycznego i psychicznego (w tym brak uzależnień).

Po uzyskaniu pozytywnej opinii kwalifikacyjnej rozpoczyna się okres oczekiwania na dziecko. Rodziców dobiera się do dziecka w taki sposób, by potrafili oni właściwie zaspokoić jego potrzeby. Ośrodek adopcyjny przedstawia im informacje o sytuacji prawnej, rodzinnej, zdrowotnej i rozwoju psychoruchowym określonego dziecka. Dopiero po akceptacji tej propozycji następuje pierwszy kontakt kandydatów na rodziców z dzieckiem (z wyjątkiem adopcji międzynarodowych, gdzie pierwszy kontakt możliwy jest dopiero po wydaniu przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej zgody na dalsze postępowanie w procedurze adopcyjnej). Kontakt ten się zwykle na terenie placówki, w której ono przebywa, lub u osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą, a czasami w ośrodku adopcyjnym. Należy pamiętać, że na stworzenie więzi z dzieckiem potrzeba czasu i cierpliwości, temu służą m.in. kolejne spotkania.

Po podjęciu decyzji o adopcji poznanego dziecka kandydaci uzyskują od pracowników ośrodka adopcyjnego pomoc w przygotowaniu wniosku do sądu o jego przysposobienie. Przed orzeczeniem przysposobienia sąd opiekuńczy może wydać postanowienie o styczności, określające sposób i okres osobistego kontaktu przyszłych rodziców z dzieckiem (w przypadku adopcji międzynarodowej jest ona obligatoryjna). Postanowienie to zazwyczaj umożliwia kandydatom zabranie dziecka do domu, dzięki czemu możliwe jest ich głębsze poznanie się i budowanie wzajemnej więzi.

Jeżeli nastąpi przejęcie bezpośredniej opieki nad dzieckiem (tzw. okres styczności), pracownicy ośrodka adopcyjnego wspierają rodziców w nowej dla nich roli podczas odwiedzin.

Ponadto sporządzają sprawozdanie o kontaktach z okresu preadopcji dla potrzeb sądu oraz, na jego wezwanie, uczestniczą w rozprawie. O adopcji dziecka przez nowych rodziców decyduje sąd opiekuńczy.

Ośrodek adopcyjny wspiera także rodziny, które już przysposobiły dziecko, na ich prośbę udzielając im pomocy. Rodzice, którzy adoptowali dziecko, mogą korzystać ze spotkań indywidualnych lub uczestniczyć w życiu środowiska rodzin adopcyjnych, czy grup wsparcia.

Zgłoszenie dziecka do adopcji

Dziecko do adopcji mogą zgłosić sami rodzice, podmiot leczniczy, organizator rodzinnej pieczy zastępczej, dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej bądź interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego oraz inna instytucja lub osoba. Zgłoszenie przekazuje się do ośrodka adopcyjnego działającego na terenie województwa, w którym przebywa dziecko. Przy tym zgoda rodziców na przysposobienie dziecka nie może być wyrażona wcześniej niż po upływie sześciu tygodni od jego urodzenia.

Kwalifikacja dziecka do adopcji i poszukiwanie rodziców adopcyjnych

Ośrodek adopcyjny sprawdza, czy adopcja jest możliwa i wskazana dla dobra dziecka, ustala sytuację prawną dziecka, przeprowadza diagnozę psychologiczną, określa jego specjalne potrzeby np. w zakresie terapii, leczenia, nauczania. Na podstawie tych informacji kwalifikuje dziecko do adopcji, a następnie rozpoczyna poszukiwanie kandydatów do jego przysposobienia.

Prawo do ubiegania się o adopcję dziecka w pierwszej kolejności mają osoby spokrewnione lub spowinowacone z dzieckiem, osoby, które adoptowały jego rodzeństwo, a także rodzina zastępcza bądź rodzinny dom dziecka, u których dziecko przebywa. Jeśli ośrodek adopcyjny nie znajdzie kandydatów do adopcji dziecka w regionie, na którym działa, poszukiwani są oni na terenie całego województwa, a następnie w całym kraju.

 

Na podst. www.gov.pl/web/rodzina

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zadania ośrodków adopcyjno-opiekuńczych

Zadania ośrodków adopcyjno-opiekuńczych

Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 30 września 2005 r. w sprawie ośrodków adopcyjno-opiekuńczych zastępuje, z dniem 3 listopada br., poprzednio obowiązujące rozporządzenie w tej sprawie. Przyjrzyjmy się więc bliżej nowym uregulowaniom. Czym zajmuje się ośrodek adopcyjno-opiekuńczy? Zgodnie (...)

Ustawa chroniąca polskie dzieci już wkrótce

Ustawa chroniąca polskie dzieci już wkrótce

Ustawa o wykonywaniu niektórych czynności organu centralnego w sprawach rodzinnych z zakresu obrotu prawnego na podstawie prawa Unii Europejskiej i umów międzynarodowych przewiduje powierzenie rozpoznawania spraw dotyczących bezprawnego uprowadzenia lub zatrzymania osoby podlegającej (...)

Zasady dziedziczenia w przypadku adopcji

Zasady dziedziczenia w przypadku adopcji

  Zarówno przysposobiony, jak i przysposabiający, mają prawo do dokonywania swobodnych rozrządzeń w drodze testamentu. Natomiast przepisy różnicują sytuację dziedziczenia ustawowego miedzy przysposobionym (czyli adoptowanym) a przysposabiającym (adoptującym) - do którego (...)

Kiedy możliwe jest przysposobienie (adopcja) dziecka?

Kiedy możliwe jest przysposobienie (adopcja) dziecka?

Co to jest przysposobienie? Przysposobienie inaczej adopcja lub usynowienie polega na wykreowaniu między przysposabiającym (osoba, która chce zaadoptować dziecko) i przysposobionym (dziecko, które ma być zaadoptowane) takiego stosunku prawnego, jaki istnieje między rodzicami a dzieckiem. (...)

Walka z nielegalnymi adopcjami

Walka z nielegalnymi adopcjami

Dziecko nie może być przedmiotem transakcji. Przypadki oddawania dzieci za pieniądze do nielegalnej adopcji muszą być bezwzględnie zwalczane. Pozwolą na to zmiany w prawie, które wkrótce wejdą w życie. Prezydent RP Andrzej Duda podpisał przygotowaną w Ministerstwie Sprawiedliwości (...)

Prezydencki projekt zmiany Konstytucji RP

Prezydencki projekt zmiany Konstytucji RP

Co zaproponował Prezydent? Prezydent Andrzej Duda podpisał projekt zmiany Konstytucji RP zakładający, że nie będzie możliwa adopcja dziecka przez osobę pozostającą w związku jednopłciowym. Projekt trafił już do Sejmu.  ##baner## Projekt dotyczy wprowadzenia zakazu przysposobienia (...)

Walka z szarą strefą adopcyjną

Walka z szarą strefą adopcyjną

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy Kodeks karny, przedłożony przez ministra sprawiedliwości. Rząd przyjął projekt przygotowany w Ministerstwie Sprawiedliwości Dziecko nie może być przedmiotem transakcji. Przypadki oddawania dzieci za pieniądze do (...)

Obowiązek alimentacyjny wobec dziecka - opinia prawna

Obowiązek alimentacyjny wobec dziecka - opinia prawna

Stan faktyczny Mam 15 letniego syna, który urodził się w Niemczech w 1990 r. z obojga rodziców będących obywatelami polskimi. Nie byliśmy nigdy w związku małżeńskim, w 1993 roku wróciliśmy do Polski, po czym matka dziecka postanowiła wrócić do Niemiec na studia. W 1994 roku matka dziecka (...)

Przeszkody małżeńskie - czyli kto i z kim nie może zawrzeć małżeństwa

Przeszkody małżeńskie - czyli kto i z kim nie może zawrzeć małżeństwa

Czym są "przeszkody małżeńskie"? W przypadku zaistnienia pewnych okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa (tzw. przeszkody małżeńskiej) kierownik urzędu stanu cywilnego czy duchowny powinien odmówić przyjęcia od nupturientów oświadczeń woli o wstąpieniu w związek (...)

Postępowanie odrębne w sprawach ze stosunków między rodzicami a dziećmi

Postępowanie odrębne w sprawach ze stosunków między rodzicami a dziećmi

Co to jest postępowanie odrębne w sprawach cywilnych? W ramach procesu cywilnego w I instancji wyróżnia się: postępowanie zwykłe - zasadniczy tryb postępowania procesowego, służący rozpoznawaniu większości spraw cywilnych. Przepisy je normujące mają odpowiednie zastosowanie (...)

Jak rozwiązać przysposobienie (adopcję)?

Jak rozwiązać przysposobienie (adopcję)?

  W jaki sposób może ustać stosunek" przysposobienia (adopcji)? Do sposobów ustania tego stosunku należy: ustanie przysposobienia z mocy samego prawa (ex lege, np. w razie późniejszego ustalenia macierzyństwa przysposabiającej lub ojcostwa przysposabiającego (...)

Unieważnienie małżeństwa zawartego przez przysposabiającego i przysposobionego

Unieważnienie małżeństwa zawartego przez przysposabiającego i przysposobionego

Kodeks rodzinny i opiekuńczy wyraża zakaz zawierania małżeństwa przez przysposabiającego i przysposobionego. W związku z tym, unieważnienia małżeństwa z powodu stosunku przysposobienia między małżonkami może żądać każdy z małżonków. Co to jest przysposobienie i jakie skutki (...)

Adopcja a dobro dziecka

Adopcja a dobro dziecka

Gwarancja adopcji zgodnej z prawami dziecka Szanując prawa osób o odmiennej orientacji seksualnej, wynikające z konstytucyjnej zasady równości i wolności obywatelskiej, należy zawsze pamiętać o nadrzędnej wartości, jaką w każdym społeczeństwie powinno być dobro dziecka. Dlatego (...)

Precyzyjne regulacje o ochronie tożsamości kulturowej, językowej i religijnej dzieci

Precyzyjne regulacje o ochronie tożsamości kulturowej, językowej i religijnej dzieci

Rada Ministrów przyjęła 29 listopada br. przygotowany w Ministerstwie Sprawiedliwości projekt nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego. Dostosowuje on polskie prawo do unijnego rozporządzenia, które – dzięki staraniom resortu sprawiedliwości – gwarantuje ochronę tożsamości (...)

Nowelizacja ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

Nowelizacja ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

Parlament przyjął nowelizację  Nowelizacja wychodzi naprzeciw potrzebom rodzin zastępczych i ma na względzie dobro dzieci pozbawionych opieki rodziców biologicznych.  To długo oczekiwane zmiany. Cieszę się, że nowelizacja została przyjęta przez Sejm – mówiła (...)

Zmiany w ustawie o pieczy zastępczej

Zmiany w ustawie o pieczy zastępczej

Nowelizacja ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w Sejmie Wiceminister Barbara Socha przedstawiła w Sejmie przygotowany w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej projekt nowelizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. – "To potrzebne i oczekiwane (...)

Zmiany w pieczy zastępczej?

Zmiany w pieczy zastępczej?

Bardziej rodzinna, mniej instytucjonalna Ułatwienie tworzenia nowych rodzin zastępczych, wyższe wynagrodzenia, a także krok milowy w kierunku deinstytucjonalizacji pieczy – wprowadzenie zakazu tworzenia nowych placówek opiekuńczo-wychowawczych. To najważniejsze założenia projektu (...)

Weszły w życie przepisy zwalczające nielegalne adopcje

Weszły w życie przepisy zwalczające nielegalne adopcje

Przypadki oddawania dzieci za pieniądze do nielegalnej adopcji będą bezwzględnie zwalczane. Pozwolą na to zmiany w prawie, przygotowane w Ministerstwie Sprawiedliwości, które weszły 20 listopada 2019 r. w życie.   Dziecko nie może być przedmiotem transakcji. - "Stawiamy dobro (...)

System adopcyjny może działać lepiej?

System adopcyjny może działać lepiej?

W Polsce przeprowadza się co roku około trzech tysięcy adopcji. Zdarza się jednak, że chętni do adoptowania dziecka czekają na decyzję sądu nawet po kilka lat. Wrocławska delegatura NIK sprawdzi, czy system przekazywania opieki nad maluchami może działać lepiej. W Polsce żyje około (...)

Unia Europejska będzie chronić tożsamość narodową dzieci

Unia Europejska będzie chronić tożsamość narodową dzieci

Sukces propozycji Ministerstwa Sprawiedliwości w Brukseli  We wszystkich krajach Unii Europejskiej obowiązywać będzie jednolita zasada poszanowania tożsamości narodowej, kulturowej, religijnej i językowej dziecka, gdy trafia ono do rodziny zastępczej. To wielki sukces starań prowadzonych (...)

Zasady dziedziczenia w przypadku adopcji

Zasady dziedziczenia w przypadku adopcji

  Zarówno przysposobiony, jak i przysposabiający, mają prawo do dokonywania swobodnych rozrządzeń w drodze testamentu. Natomiast przepisy różnicują sytuację dziedziczenia ustawowego miedzy przysposobionym (czyli adoptowanym) a przysposabiającym (adoptującym) - do którego (...)

Kiedy możliwe jest przysposobienie (adopcja) dziecka?

Kiedy możliwe jest przysposobienie (adopcja) dziecka?

Co to jest przysposobienie? Przysposobienie inaczej adopcja lub usynowienie polega na wykreowaniu między przysposabiającym (osoba, która chce zaadoptować dziecko) i przysposobionym (dziecko, które ma być zaadoptowane) takiego stosunku prawnego, jaki istnieje między rodzicami a dzieckiem. (...)

Walka z nielegalnymi adopcjami

Walka z nielegalnymi adopcjami

Dziecko nie może być przedmiotem transakcji. Przypadki oddawania dzieci za pieniądze do nielegalnej adopcji muszą być bezwzględnie zwalczane. Pozwolą na to zmiany w prawie, które wkrótce wejdą w życie. Prezydent RP Andrzej Duda podpisał przygotowaną w Ministerstwie Sprawiedliwości (...)

Prezydencki projekt zmiany Konstytucji RP

Prezydencki projekt zmiany Konstytucji RP

Co zaproponował Prezydent? Prezydent Andrzej Duda podpisał projekt zmiany Konstytucji RP zakładający, że nie będzie możliwa adopcja dziecka przez osobę pozostającą w związku jednopłciowym. Projekt trafił już do Sejmu.  ##baner## Projekt dotyczy wprowadzenia zakazu przysposobienia (...)

Walka z szarą strefą adopcyjną

Walka z szarą strefą adopcyjną

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy Kodeks karny, przedłożony przez ministra sprawiedliwości. Rząd przyjął projekt przygotowany w Ministerstwie Sprawiedliwości Dziecko nie może być przedmiotem transakcji. Przypadki oddawania dzieci za pieniądze do (...)

Obowiązek alimentacyjny wobec dziecka - opinia prawna

Obowiązek alimentacyjny wobec dziecka - opinia prawna

Stan faktyczny Mam 15 letniego syna, który urodził się w Niemczech w 1990 r. z obojga rodziców będących obywatelami polskimi. Nie byliśmy nigdy w związku małżeńskim, w 1993 roku wróciliśmy do Polski, po czym matka dziecka postanowiła wrócić do Niemiec na studia. W 1994 roku matka dziecka (...)

Przeszkody małżeńskie - czyli kto i z kim nie może zawrzeć małżeństwa

Przeszkody małżeńskie - czyli kto i z kim nie może zawrzeć małżeństwa

Czym są "przeszkody małżeńskie"? W przypadku zaistnienia pewnych okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa (tzw. przeszkody małżeńskiej) kierownik urzędu stanu cywilnego czy duchowny powinien odmówić przyjęcia od nupturientów oświadczeń woli o wstąpieniu w związek (...)

Postępowanie odrębne w sprawach ze stosunków między rodzicami a dziećmi

Postępowanie odrębne w sprawach ze stosunków między rodzicami a dziećmi

Co to jest postępowanie odrębne w sprawach cywilnych? W ramach procesu cywilnego w I instancji wyróżnia się: postępowanie zwykłe - zasadniczy tryb postępowania procesowego, służący rozpoznawaniu większości spraw cywilnych. Przepisy je normujące mają odpowiednie zastosowanie (...)

Jak rozwiązać przysposobienie (adopcję)?

Jak rozwiązać przysposobienie (adopcję)?

  W jaki sposób może ustać stosunek" przysposobienia (adopcji)? Do sposobów ustania tego stosunku należy: ustanie przysposobienia z mocy samego prawa (ex lege, np. w razie późniejszego ustalenia macierzyństwa przysposabiającej lub ojcostwa przysposabiającego (...)

Unieważnienie małżeństwa zawartego przez przysposabiającego i przysposobionego

Unieważnienie małżeństwa zawartego przez przysposabiającego i przysposobionego

Kodeks rodzinny i opiekuńczy wyraża zakaz zawierania małżeństwa przez przysposabiającego i przysposobionego. W związku z tym, unieważnienia małżeństwa z powodu stosunku przysposobienia między małżonkami może żądać każdy z małżonków. Co to jest przysposobienie i jakie skutki (...)

Adopcja a dobro dziecka

Adopcja a dobro dziecka

Gwarancja adopcji zgodnej z prawami dziecka Szanując prawa osób o odmiennej orientacji seksualnej, wynikające z konstytucyjnej zasady równości i wolności obywatelskiej, należy zawsze pamiętać o nadrzędnej wartości, jaką w każdym społeczeństwie powinno być dobro dziecka. Dlatego (...)

Precyzyjne regulacje o ochronie tożsamości kulturowej, językowej i religijnej dzieci

Precyzyjne regulacje o ochronie tożsamości kulturowej, językowej i religijnej dzieci

Rada Ministrów przyjęła 29 listopada br. przygotowany w Ministerstwie Sprawiedliwości projekt nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego. Dostosowuje on polskie prawo do unijnego rozporządzenia, które – dzięki staraniom resortu sprawiedliwości – gwarantuje ochronę tożsamości (...)

Nowelizacja ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

Nowelizacja ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

Parlament przyjął nowelizację  Nowelizacja wychodzi naprzeciw potrzebom rodzin zastępczych i ma na względzie dobro dzieci pozbawionych opieki rodziców biologicznych.  To długo oczekiwane zmiany. Cieszę się, że nowelizacja została przyjęta przez Sejm – mówiła (...)

Zmiany w ustawie o pieczy zastępczej

Zmiany w ustawie o pieczy zastępczej

Nowelizacja ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w Sejmie Wiceminister Barbara Socha przedstawiła w Sejmie przygotowany w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej projekt nowelizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. – "To potrzebne i oczekiwane (...)

Zmiany w pieczy zastępczej?

Zmiany w pieczy zastępczej?

Bardziej rodzinna, mniej instytucjonalna Ułatwienie tworzenia nowych rodzin zastępczych, wyższe wynagrodzenia, a także krok milowy w kierunku deinstytucjonalizacji pieczy – wprowadzenie zakazu tworzenia nowych placówek opiekuńczo-wychowawczych. To najważniejsze założenia projektu (...)

Weszły w życie przepisy zwalczające nielegalne adopcje

Weszły w życie przepisy zwalczające nielegalne adopcje

Przypadki oddawania dzieci za pieniądze do nielegalnej adopcji będą bezwzględnie zwalczane. Pozwolą na to zmiany w prawie, przygotowane w Ministerstwie Sprawiedliwości, które weszły 20 listopada 2019 r. w życie.   Dziecko nie może być przedmiotem transakcji. - "Stawiamy dobro (...)

System adopcyjny może działać lepiej?

System adopcyjny może działać lepiej?

W Polsce przeprowadza się co roku około trzech tysięcy adopcji. Zdarza się jednak, że chętni do adoptowania dziecka czekają na decyzję sądu nawet po kilka lat. Wrocławska delegatura NIK sprawdzi, czy system przekazywania opieki nad maluchami może działać lepiej. W Polsce żyje około (...)

Unia Europejska będzie chronić tożsamość narodową dzieci

Unia Europejska będzie chronić tożsamość narodową dzieci

Sukces propozycji Ministerstwa Sprawiedliwości w Brukseli  We wszystkich krajach Unii Europejskiej obowiązywać będzie jednolita zasada poszanowania tożsamości narodowej, kulturowej, religijnej i językowej dziecka, gdy trafia ono do rodziny zastępczej. To wielki sukces starań prowadzonych (...)

Dzieci powinny być w rodzinach...

Dzieci powinny być w rodzinach...

Rozwój rodzinnej pieczy zastępczej, deinstytucjonalizacja pieczy zastępczej, lepsza praca z rodziną, większe wsparcie dla wchodzących w dorosłe życie wychowanków pieczy zastępczej , a także mniejsza liczba adopcji zagranicznych – to główne założenia nowelizacji (...)

Ustawa chroniąca polskie dzieci już wkrótce

Ustawa chroniąca polskie dzieci już wkrótce

Ustawa o wykonywaniu niektórych czynności organu centralnego w sprawach rodzinnych z zakresu obrotu prawnego na podstawie prawa Unii Europejskiej i umów międzynarodowych przewiduje powierzenie rozpoznawania spraw dotyczących bezprawnego uprowadzenia lub zatrzymania osoby podlegającej (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Warunki i dokumenty w postępowaniu adopcyjnym

Warunki i dokumenty w postępowaniu adopcyjnym

Jakie koszty są związane z adopcją? Czy osoby samotne mogą również zaadoptować? Jak przebiega te procedura? Zgodnie z art. 114 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego przysposobić może osoba mająca pełną zdolność do czynności prawnych, jeżeli jej kwalifikacje osobiste uzasadniają przekonanie, (...)

Dokumentacja niezbędna przy adopcji

Dokumentacja niezbędna przy adopcji

Jakie dokumenty są potrzebne do złożenia wniosku o pomoc w adopcji? Rozumiemy, że chodzi o dokumenty potrzebne do ubiegania się o przysposobienie dziecka. Nie ma takiego aktu prawnego, który enumeratywnie wyliczałby niezbędne dokumenty. Wynika to z tego, że o tym jakie dokumenty będą w (...)

Siostra jako rodzina zastępcza

Siostra jako rodzina zastępcza

Ja i mój 14-letni brat mieszkamy wraz z babcią. Nasi rodzice się rozwiedli, a mama założyła nową rodzinę i od prawie dwóch lat nie mieszka z nami. Tato także się wyprowadził. Alimenty od taty otrzymujemy poprzez komornika. Mama nie interesuje się naszymi potrzebami. Ja mam 18 lat i uczę (...)

Zawarcie małżeństwa a nazwisko dziecka

Zawarcie małżeństwa a nazwisko dziecka

Mój kolega żeni się z kobietą, mieszkającą w Danii, która ma dziecko z nieformalnego związku. Chłopiec nosi nazwisko matki i w metryce (duńskiej, bo dziecko urodziło się w Danii) ma wpisane "ojciec nieznany". Kolega chciałby przy rejestracji ślubu podać, że dziecko i matka będą nosić (...)

Adopcja dorosłego dziecka?

Adopcja dorosłego dziecka?

Czy mogę adoptować dorosłą osobę, która była u mnie w rodzinie zastępczej wychowywana? Zgodnie z obowiązującymi przepisami, adoptować można wyłącznie osobę małoletnią. Wynika to wprost z art. 114 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy, zgodnie z którym:  Art. (...)

Adopcja dziecka przyszłego męża

Adopcja dziecka przyszłego męża

Jestem mężczyzną samotnie wychowującym pięcioletnie dziecko. Żona moja zginęła w wypadku samochodowym. W tym roku zamierzam ponownie wejść w związek małżeński. I tu pojawiają się wątpliwości natury chyba prawnej. Mianowicie czy poprzez związek małżeński kobieta nabędzie prawa rodzicielskie (...)

Adopcja - ojciec biologiczny

Adopcja - ojciec biologiczny

Jestem mężatką i mam jedno dziecko. Obecnie jestem w ciąży, a ojcem przyszłego dziecka jest inny mężczyzna - żonaty, bezdzietny, bez szans na posiadanie własnego dziecka z obecną małżonką. Czy prawo pozwala na nadanie temu dziecku nazwiska biologicznego ojca i czy mogłabym zrzec się praw (...)

Adopcja dokonana przez męża matki

Adopcja dokonana przez męża matki

Jeżeli wezmę ślub z kobietą, która ma dziecko, a którego nie jestem biologicznym ojcem, a w trakcie małżeństwa kobieta umrze, to pod czyją opieką pozostanie dziecko (nie będące pełnoletnie) moją czy ojca biologicznego? Kwestia opieki jest uzależniona w przedstawionym przypadku od tego, (...)

Adopcja przez polskie małżeństwo z zagranicy

Adopcja przez polskie małżeństwo z zagranicy

Czy polskie małżeństwo, mieszkające na stałe poza granicami kraju, może starać sie o adopcję dziecka w Polsce. Oboje rodzice dziecka nie żyją, opieka sprawuje prababcia, ktora pragnie przekazać dziecko do adopcji. Zasadą nadającą prym adopcji wg polskiego ustawodawstwa jest dobro dziecka. (...)

Drugie małżeństwo a dzieci z poprzedniego związku

Drugie małżeństwo a dzieci z poprzedniego związku

Czy zawarcie małżeństwa, w którym dwie osoby mają dzieci z pierwszego związku oraz dzieci w obecnym jest równoznaczne z adoptowaniem tamtych, jeśli w sądzie rodzinnym nie rozstrzygnięto specjalnie, że dzieci te przyznano obojgu rodzicom? Nie, nie jest równoznaczne. Adopcja (przysposobienie) (...)

Prawo do renty rodzinnej

Prawo do renty rodzinnej

Pobieram rentę po zmarłej żonie na dziecko. I wątpliwość pojawia się wtedy, gdy zawrę związek małżeński i \"nowa żona\" dokona adopcji. Pytanie brzmi, czy zawarcie przeze mnie związku małżeńskiego i adopcja dziecka przez żonę spowoduje, iż dziecko utraci prawa do otrzymywania renty (...)

Niepełna adopcja a dziedziczenie po ojcu

Niepełna adopcja a dziedziczenie po ojcu

W latach 50 przysposobione zostało dziecko. Było to przysposobienie niepełne. Nie zostało \"przekształcone\" wraz z wejściem w życie Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Czy takie dziecko dziedziczy ustawowo po ojcu biologicznym i jego krewnych? Zgodnie z regulacją kodeksową, jeżeli skutki przysposobienia (...)

Adopcja a dane w akcie urodzenia

Adopcja a dane w akcie urodzenia

Po rozwodzie wychowuję 9-letnią dziewczynkę, która jest pozamałżeńskim dzieckiem byłej żony. Dziecko nosi moje nazwisko i uważa mnie za swojego prawdziwego ojca. W akcie urodzenia figuruje imię i nazwisko biologicznego ojca dziecka, jednak do dokumentów szkolnych i medycznych podawaliśmy (...)

Adopcja pełnoletniego lub inna opcja

Adopcja pełnoletniego lub inna opcja

Od 13 lat mam żonę z którą wychowuję dwójkę dzieci z jej pierwszego małżeństwa. Dzieci są pełnoletnie i nie utrzymują w ogóle kontaktu z ojcem biologicznym. Dzieci przyjęły również moje nazwisko i bardzo chciałyby, jak również ja, aby we wszelkich dokumentach mogły wpisywać mnie (...)

Adopcja dziecka a obowiązek alimentacyjny biologicznych rodziców

Adopcja dziecka a obowiązek alimentacyjny biologicznych rodziców

Mam poważny problem. Jestem pozbawiony władzy rodzicielskiej nad moim dzieckiem. Jego matka chce oddać dziecko do adopcji. Czy po ewentualnej adopcji, przyszli rodzice będą mieli prawo dochodzenia ode mnie alimentów? W przypadku, gdy matka dziecka zdecyduje się na oddanie go do adopcji, a Pana (...)

Adopcja dorosłego dziecka?

Adopcja dorosłego dziecka?

Czy mogę adoptować dorosłą osobę, która była u mnie w rodzinie zastępczej wychowywana? Zgodnie z obowiązującymi przepisami, adoptować można wyłącznie osobę małoletnią. Wynika to wprost z art. 114 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy, zgodnie z którym:  Art. (...)

Adopcja dziecka przyszłego męża

Adopcja dziecka przyszłego męża

Jestem mężczyzną samotnie wychowującym pięcioletnie dziecko. Żona moja zginęła w wypadku samochodowym. W tym roku zamierzam ponownie wejść w związek małżeński. I tu pojawiają się wątpliwości natury chyba prawnej. Mianowicie czy poprzez związek małżeński kobieta nabędzie prawa rodzicielskie (...)

Adopcja - ojciec biologiczny

Adopcja - ojciec biologiczny

Jestem mężatką i mam jedno dziecko. Obecnie jestem w ciąży, a ojcem przyszłego dziecka jest inny mężczyzna - żonaty, bezdzietny, bez szans na posiadanie własnego dziecka z obecną małżonką. Czy prawo pozwala na nadanie temu dziecku nazwiska biologicznego ojca i czy mogłabym zrzec się praw (...)

Adopcja dokonana przez męża matki

Adopcja dokonana przez męża matki

Jeżeli wezmę ślub z kobietą, która ma dziecko, a którego nie jestem biologicznym ojcem, a w trakcie małżeństwa kobieta umrze, to pod czyją opieką pozostanie dziecko (nie będące pełnoletnie) moją czy ojca biologicznego? Kwestia opieki jest uzależniona w przedstawionym przypadku od tego, (...)

Adopcja przez polskie małżeństwo z zagranicy

Adopcja przez polskie małżeństwo z zagranicy

Czy polskie małżeństwo, mieszkające na stałe poza granicami kraju, może starać sie o adopcję dziecka w Polsce. Oboje rodzice dziecka nie żyją, opieka sprawuje prababcia, ktora pragnie przekazać dziecko do adopcji. Zasadą nadającą prym adopcji wg polskiego ustawodawstwa jest dobro dziecka. (...)

Drugie małżeństwo a dzieci z poprzedniego związku

Drugie małżeństwo a dzieci z poprzedniego związku

Czy zawarcie małżeństwa, w którym dwie osoby mają dzieci z pierwszego związku oraz dzieci w obecnym jest równoznaczne z adoptowaniem tamtych, jeśli w sądzie rodzinnym nie rozstrzygnięto specjalnie, że dzieci te przyznano obojgu rodzicom? Nie, nie jest równoznaczne. Adopcja (przysposobienie) (...)

Prawo do renty rodzinnej

Prawo do renty rodzinnej

Pobieram rentę po zmarłej żonie na dziecko. I wątpliwość pojawia się wtedy, gdy zawrę związek małżeński i \"nowa żona\" dokona adopcji. Pytanie brzmi, czy zawarcie przeze mnie związku małżeńskiego i adopcja dziecka przez żonę spowoduje, iż dziecko utraci prawa do otrzymywania renty (...)

Niepełna adopcja a dziedziczenie po ojcu

Niepełna adopcja a dziedziczenie po ojcu

W latach 50 przysposobione zostało dziecko. Było to przysposobienie niepełne. Nie zostało \"przekształcone\" wraz z wejściem w życie Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Czy takie dziecko dziedziczy ustawowo po ojcu biologicznym i jego krewnych? Zgodnie z regulacją kodeksową, jeżeli skutki przysposobienia (...)

Adopcja a dane w akcie urodzenia

Adopcja a dane w akcie urodzenia

Po rozwodzie wychowuję 9-letnią dziewczynkę, która jest pozamałżeńskim dzieckiem byłej żony. Dziecko nosi moje nazwisko i uważa mnie za swojego prawdziwego ojca. W akcie urodzenia figuruje imię i nazwisko biologicznego ojca dziecka, jednak do dokumentów szkolnych i medycznych podawaliśmy (...)

Adopcja pełnoletniego lub inna opcja

Adopcja pełnoletniego lub inna opcja

Od 13 lat mam żonę z którą wychowuję dwójkę dzieci z jej pierwszego małżeństwa. Dzieci są pełnoletnie i nie utrzymują w ogóle kontaktu z ojcem biologicznym. Dzieci przyjęły również moje nazwisko i bardzo chciałyby, jak również ja, aby we wszelkich dokumentach mogły wpisywać mnie (...)

Adopcja dziecka a obowiązek alimentacyjny biologicznych rodziców

Adopcja dziecka a obowiązek alimentacyjny biologicznych rodziców

Mam poważny problem. Jestem pozbawiony władzy rodzicielskiej nad moim dzieckiem. Jego matka chce oddać dziecko do adopcji. Czy po ewentualnej adopcji, przyszli rodzice będą mieli prawo dochodzenia ode mnie alimentów? W przypadku, gdy matka dziecka zdecyduje się na oddanie go do adopcji, a Pana (...)

Adopcja dziecka siostry i wyjazd za granicę

Adopcja dziecka siostry i wyjazd za granicę

Siostrzenica jest w domu dziecka od sierpnia. Matka się nią nie interesuje i ma małe szanse żeby ją stamtąd zabrać (nie ma pracy ani mieszkania, poza tym że już jedno jej dziecko jest z ojcem, a drugie w rodzinie zastępczej). Jestem zainteresowana adopcją dziecka, ale mieszkam i pracuję za (...)

Prawa do dziecka żony

Prawa do dziecka żony

Jakie są prawa do dziecka mężczyzny, będącego mężem matki, który nie jest jego ojcem, ale w praktyce pełni wszelkie obowiązki należące do ojca. Biologicznemu ojcu przysługują pełne prawa rodzicielskie, ale nie interesuje się on dzieckiem, natomiast odebranie mu tych praw drogą sądową (...)

Powody rozwiązania przysposobienia

Powody rozwiązania przysposobienia

Czy brak kontaktu z przysposobionym jest powodem do rozwiązania przysposobienia? Osoba przysposobiona przeze mnie ma dziś 27 lat mieszka w Niemczech i od 10 lat nie utrzymujemy kontaktów nie istneje też żadna więź uczuciowa między nami. Zgodnie z art. 125 § 1 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, (...)

Warunki i dokumenty w postępowaniu adopcyjnym

Warunki i dokumenty w postępowaniu adopcyjnym

Jakie koszty są związane z adopcją? Czy osoby samotne mogą również zaadoptować? Jak przebiega te procedura? Zgodnie z art. 114 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego przysposobić może osoba mająca pełną zdolność do czynności prawnych, jeżeli jej kwalifikacje osobiste uzasadniają przekonanie, (...)

Nazwisko adoptowanego dziecka

Nazwisko adoptowanego dziecka

Jakie nazwisko może czy musi nosić dziecko w przypadku adopcji ? Jestem po rozwodzie i noszę nazwisko po mężu. Zgodnie z art. 122 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego przysposobiony otrzymuje nazwisko przysposabiającego, a jeżeli został przysposobiony przez małżonków wspólnie albo jeżeli jeden (...)