25.11.2022

A.J.Zespół e-prawnik.pl

A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Akt o usługach cyfrowych wszedł w życie

Przełomowe unijne przepisy dotyczące platform internetowych weszły w życie

Wszedł w życie akt o usługach cyfrowych – przełomowy zbiór nowych unijnych przepisów mających zapewnić bezpieczniejsze i bardziej rozliczalne środowisko internetowe. Akt o usługach cyfrowych ma zastosowanie do wszystkich usług cyfrowych, które łączą konsumentów z towarami, usługami lub treściami. Ustanowiono w nim nowe, szeroko zakrojone obowiązki dla platform internetowych w zakresie ograniczania szkodliwych zjawisk i przeciwdziałania zagrożeniom w internecie, wprowadzono silne zabezpieczenia praw użytkowników stosownych usług, a także objęto platformy cyfrowe jedynymi w swoim rodzaju ramami dotyczącymi przejrzystości i rozliczalności.

Opracowany jako jednolity dla całej UE zbiór przepisów, akt ten zapewni nowe możliwości ochrony użytkowników, a przedsiębiorstwom zagwarantuje pewność prawa na całym jednolitym rynku. Akt o usługach cyfrowych jest pierwszym tego rodzaju zestawem narzędzi regulacyjnych na świecie i wyznacza międzynarodowy punkt odniesienia dla podejścia regulacyjnego do pośredników internetowych.

Nowe obowiązki dla podmiotów świadczących usługi cyfrowe

Akt o usługach cyfrowych wprowadza nowy, kompleksowy zbiór przepisów dla podmiotów świadczących internetowe usługi pośrednictwa, określających, w jaki sposób muszą one opracowywać swoje usługi i procedury. Te nowe przepisy obejmują nowe obowiązki w zakresie ograniczania rozpowszechniania nielegalnych treści i nielegalnych produktów w internecie, zwiększenia ochrony małoletnich oraz zapewnienia użytkownikom większego wyboru i lepszych informacji. Obowiązki poszczególnych podmiotów działających w internecie odpowiadają ich roli, wielkości oraz wpływowi, jaki mają w ekosystemie internetowym; zestawienie informacji na ten temat dostępne jest tutaj.

Wszyscy pośrednicy internetowi będą musieli przestrzegać nowych, szeroko zakrojonych obowiązków w zakresie przejrzystości w celu zwiększenia rozliczalności i nadzoru, na przykład za pomocą nowego mechanizmu sygnalizowania nielegalnych treści. Dla platform liczących ponad 45 mln użytkowników wprowadzono specjalny system: w przypadku takich bardzo dużych platform lub wyszukiwarek internetowych dodatkowe obowiązki obejmują szeroko zakrojone roczne oceny ryzyka wystąpienia szkodliwych zjawisk związanych z ich usługami – na przykład w odniesieniu do narażenia na nielegalne treści lub towary lub rozpowszechniania dezinformacji. Zgodnie z aktem o usługach cyfrowych konieczne będzie wprowadzenie przez takie duże podmioty środków ograniczających takie ryzyko. Podmioty te będą również podlegać niezależnemu audytowi świadczonych przez nie usług oraz wprowadzonych przez nie środków.

Mniejsze platformy i przedsiębiorstwa typu start-up będą objęte ograniczonym zakresem obowiązków i specjalnymi wyłączeniami z niektórych przepisów, ale przede wszystkim skorzystają ze zwiększonej jasności i pewności prawa ułatwiającej prowadzenie działalności na całym jednolitym rynku UE. 

Zwiększone zabezpieczenia praw podstawowych w internecie

Nowe przepisy chronią prawa podstawowe użytkowników w UE również w środowisku internetowym. Nowe gwarancje wolności wypowiedzi ograniczą arbitralne decyzje platform dotyczące moderowania treści i zapewnią użytkownikom nowe sposoby podejmowania świadomych działań przeciwko platformie, w przypadku gdy ich treści podlegają moderacji: użytkownicy platform internetowych będą mieli teraz na przykład do dyspozycji różne możliwości kwestionowania decyzji dotyczących moderowania, w tym również wtedy, gdy podstawę tych decyzji stanowią warunki korzystania z usług określone przez platformy. Użytkownicy mogą złożyć skargę bezpośrednio do platformy, zwrócić się do pozasądowego organu rozstrzygania sporów lub skierować sprawę do sądu.

Nowe przepisy wymagają również, by warunki korzystania z usług platform były przedstawiane w jasny i zwięzły sposób oraz by respektowały prawa podstawowe użytkowników.

Bardzo duże platformy i wyszukiwarki internetowe będą ponadto musiały przeprowadzić kompleksową ocenę zagrożeń dla praw podstawowych, w tym wolności wypowiedzi, ochrony danych osobowych oraz wolności i pluralizmu mediów w internecie, a także praw dziecka.

Nowe uprawnienia nadzorcze Komisji 

Akt o usługach cyfrowych ustanawia bezprecedensowy poziom nadzoru publicznego nad platformami internetowymi w całej Unii, zarówno na szczeblu krajowym, jak i unijnym. Komisja otrzymała uprawnienia do bezpośredniego nadzorowania bardzo dużych platform internetowych i bardzo dużych wyszukiwarek internetowych, tj. przedsiębiorstw, które indywidualnie docierają do ponad 10 proc. ludności UE, czyli około 45 mln osób. Ponadto każde państwo członkowskie ma obowiązek wyznaczyć koordynatora ds. usług cyfrowych, który będzie sprawował nadzór nad innymi podmiotami objętymi zakresem aktu o usługach cyfrowych, a także nad bardzo dużymi platformami i wyszukiwarkami internetowymi w odniesieniu do kwestii, które nie mają znaczenia systemowego. Koordynatorzy krajowi i Komisja Europejska będą współpracować w ramach Europejskiej Rady ds. Usług Cyfrowych. Ustanowione zostaną ogólnounijne mechanizmy współpracy między krajowymi organami regulacyjnymi a Komisją.

Komisja powoła do życia europejskie centrum ds. przejrzystości algorytmów (ECAT, European Centre for Algorithmic Transparency), które będzie wspierać jej funkcje nadzorcze dzięki wewnętrznej i zewnętrznej wiedzy fachowej z wielu dziedzin. Centrum to zapewni wsparcie w postaci ocen dotyczących tego, czy funkcjonowanie systemów algorytmicznych jest zgodne z wymogami w zakresie zarządzania ryzykiem, które akt o usługach cyfrowych nakłada na bardzo duże platformy i wyszukiwarki internetowe, aby zapewnić bezpieczne, przewidywalne i wiarygodne środowisko internetowe.

Kolejne kroki

Po wejściu w życie aktu o usługach cyfrowych platformy internetowe będą miały trzy miesiące (do 17 lutego 2023 r.) na zgłoszenie liczby aktywnych użytkowników końcowych swoich stron internetowych. Komisja zachęca również wszystkie platformy internetowe do powiadomienia jej o opublikowanej liczbie użytkowników. Na podstawie zgłoszonych liczb użytkowników Komisja oceni, czy daną platformę należy wyznaczyć jako bardzo dużą platformę internetową lub bardzo dużą wyszukiwarkę internetową. Po podjęciu przez Komisję decyzji w sprawie wyznaczenia dany podmiot będzie miał cztery miesiące na zapewnienie zgodności z wymogami nałożonymi w akcie o usługach cyfrowych, w tym na przeprowadzenie pierwszej rocznej oceny ryzyka i przekazanie jej Komisji. Państwa członkowskie UE będą musiały wyznaczyć swoich koordynatorów ds. usług cyfrowych do 17 lutego 2024 r., który stanowi dzień rozpoczęcia pełnego stosowania aktu o usługach cyfrowych w odniesieniu do wszystkich objętych nim podmiotów.

Kontekst

15 grudnia 2020 r. Komisja przedstawiła wniosek w sprawie aktu o usługach cyfrowych wraz z wnioskiem w sprawie aktu o rynkach cyfrowych, które to akty mają stanowić kompleksowe ramy zapewniające bezpieczniejszą i bardziej sprawiedliwą przestrzeń cyfrową dla wszystkich. Akt o rynkach cyfrowych wszedł w życie 1 listopada 2022 r.

Usługi cyfrowe obejmują szeroki zbiór różnych kategorii usług online, od zwykłych stron internetowych aż po usługi zakresie infrastruktury internetowej i platformy internetowe. Przepisy określone w akcie o usługach cyfrowych dotyczą przede wszystkim pośredników internetowych i platform internetowych, takich jak na przykład internetowe platformy handlowe, sieci społecznościowe, platformy wymiany treści, sklepy z aplikacjami oraz internetowe platformy z ofertami podróży i zakwaterowania.

- "Wejście w życie aktu o usługach cyfrowych zapewnia jasne przepisy. Platformy internetowe stanowią dziś nieodzowny element w kontekście wielu kluczowych aspektów codziennego życia, demokracji i gospodarki. Logiczne jest więc zapewnienie, by platformy te wywiązywały się ze swoich obowiązków w zakresie ograniczania ilości nielegalnych treści w internecie i łagodzenia innych szkodliwych zjawisk w tym środowisku, a także z obowiązków w zakresie ochrony praw podstawowych i bezpieczeństwa użytkowników" - stwierdziła Margrethe Vestager, wiceprzewodnicząca wykonawcza do spraw Europy na miarę ery cyfrowej.

Zob.:

Źródło: ec.europa.eu

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Akt o usługach cyfrowych

Akt o usługach cyfrowych

Pierwsze wspólne przepisy dotyczące obowiązków i odpowiedzialności pośredników na jednolitym rynku otworzą nowe możliwości świadczenia usług cyfrowych ponad granicami przy równoczesnym zapewnieniu wysokiego poziomu ochrony użytkowników bez względu (...)

Nowe inicjatywy regulacji platform cyfrowych

Nowe inicjatywy regulacji platform cyfrowych

Komisja Europejska przedstawiła 15 grudnia 2020 r. dwie nowe inicjatywy legislacyjne, których celem jest reforma przestrzeni cyfrowej - Akt prawny o usługach cyfrowych (Digital Services Act) oraz Akt prawny o rynkach cyfrowych (Digital Market Act). Nowe przepisy znajdą zastosowanie do (...)

Fair play w internecie?

Fair play w internecie?

Parlament Europejski przyjął 26 marca 2019 r. nowe przepisy dotyczące praw autorskich w internecie. Platformy internetowe ponoszą odpowiedzialność za treści zamieszczane przez użytkowników. Niektóre zamieszczone materiały, takie jak memy lub GIF-y, zostały wyłączone (...)

Cyberbezpieczeństwo wdrożone

Cyberbezpieczeństwo wdrożone

W ostatnim okresie wydano szereg rozporządzeń wykonawczych do ustawy o cyberbezpieczeństwie. Rozporządzenie o wymogach organizacyjnych dot. cyberbezpieczeństwa Wymogi dla zespołów bezpieczeństwa Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji w sprawie warunków organizacyjnych (...)

Ruszył węzeł krajowy identyfikacji elektronicznej

Ruszył węzeł krajowy identyfikacji elektronicznej

Jeden login, który pozwoli na dostęp do usług online udostępnianych w publicznych platformach usług. Rozpoczęła się jego budowa. Co przewiduje ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej oraz niektórych innych (...)

Kto dostanie bon turystyczny 500 zł?

Kto dostanie bon turystyczny 500 zł?

Pieniądze w ramach bonu będą z jednej strony wakacyjnym wsparciem dla rodzin, a z drugiej – dla polskiej branży turystycznej. To 500 zł na każde dziecko przyznawane – tak jak w programie „Rodzina 500+” – niezależnie od dochodów. ##baner## Nowe przepisy Ustawa o (...)

Większa ochrona dla abonentów

Większa ochrona dla abonentów

Nowelizacja ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw dotyczy poprawy funkcjonowania rynku telekomunikacyjnego oraz doprecyzowuje przepisy odnoszące się do jego uczestników. Nowe przepisy mają zapewnić lepszą ochronę konsumentów przed nieuczciwymi (...)

Jeden login

Jeden login

Rządowy projekt trafi do Sejmu - czego dotyczy? Rada Ministrów przyjęła tzw. ustawę węzłową (tj. projekt ustawy o zmianie ustawy o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej oraz niektórych innych ustaw, przygotowany przez ministra cyfryzacji). Tym samym rząd dał (...)

Opłaty za czynności organów administracji miar wykonywane w ramach systemu tachografów cyfrowych

Opłaty za czynności organów administracji miar wykonywane w ramach systemu tachografów cyfrowych

"Tachograf cyfrowy" - co to takiego? Tachograf cyfrowy to stosowane w transporcie drogowym, cyfrowe urządzenie rejestrujące, o którym mowa w rozporządzeniu Rady (EWG) nr 3821/85 w sprawie urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym oraz w rozporządzeniu Komisji (WE) nr (...)

Fintechy mogą bez przeszkód rejestrować działalność w Polsce

Fintechy mogą bez przeszkód rejestrować działalność w Polsce

Jest duże zainteresowanie dotyczące warunków rozwoju fintechów w Polsce, związane m.in. z obowiązywaniem unijnej dyrektywy PSD2. Przypominamy, że nie ma barier prawnych, uniemożliwiających rejestrowanie się fintechów, które chcą świadczyć usługi dostępu (...)

Kto może świadczyć usługi detektywistyczne?

Kto może świadczyć usługi detektywistyczne?

Sprawy dotyczące wpisu, zmiany wpisu lub wykreślenia wpisu z rejestru działalności regulowanej w zakresie usług detektywistycznych, praw, obowiązków oraz wymagań kwalifikacyjnych detektywów oraz zgłoszenia zamiaru czasowego świadczenia usług detektywistycznych na terytorium (...)

E-akta - o czym trzeba pamiętać?

E-akta - o czym trzeba pamiętać?

E-akta - mniej obowiązków dla przedsiębiorców i większe bezpieczeństwo dla pracowników Skrócenie obowiązku przechowywania akt pracowniczych z 50 do 10 lat, możliwość prowadzenia dokumentacji pracowniczej w postaci elektronicznej, zamiast papierowej oraz domyślne (...)

Zastosowanie 50% kosztów uzyskania przychodów do honorarium autorskiego

Zastosowanie 50% kosztów uzyskania przychodów do honorarium autorskiego

Interpretacja MF Minister Finansów w dniu 15 września 2020 r. wydał interpretację ogólną Nr DD3.8201.1.2018. Wynika z niej, że na podstawie art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, koszty uzyskania przychodów z (...)

Niebezpieczne kryptowaluty

Niebezpieczne kryptowaluty

Wirtualne „waluty", takie jak bitcoin, litecoin czy ether nie są emitowane i gwarantowane przez bank centralny i nie są prawnym środkiem płatniczym.  Czym są wirtualne „waluty"? Kryptowaluty nie są ani emitowane, ani gwarantowane przez bank centralny. Nie są też prawnym środkiem (...)

Projekt ustawy o tachografach

Projekt ustawy o tachografach

Czemu ma służyć projekt ustawy o tachografach? Jego podstawowym celem jest dostosowanie prawa polskiego do postanowień rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 165/2014 w sprawie tachografów stosowanych w transporcie drogowym i uchylającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 3821/85 (...)

Projekt ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych

Projekt ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych

Projekt ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych ma wdrażać przepisy unijnej dyrektywy Projektowana ustawa o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (dostępna na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji) ma wdrażać (...)

Bezpieczniej w nowym roku szkolnym

Bezpieczniej w nowym roku szkolnym

Program wychowawczo-profilaktyczny opracowany na podstawie przeprowadzonej diagnozy potrzeb i problemów występujących w danej społeczności szkolnej, uregulowanie ustawowo zasad instalowania w szkołach i placówkach monitoringu wizyjnego, zapewnienie pomieszczeń umożliwiających uczniom (...)

Nowa ustawa o tachografach

Nowa ustawa o tachografach

Jaki jest cel nowej ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o tachografach? Ustawa ta ma poprawić bezpieczeństwo systemu, zwiększyć sprawność jego kontroli i egzekwowania przepisów socjalnych w transporcie drogowym, bezpieczeństwo systemu tachografów poprzez ograniczenie manipulowania (...)

Krajowy System Cyberbezpieczeństwa

Krajowy System Cyberbezpieczeństwa

Powstanie Krajowego Systemu Cyberbezpieczeństwa (KSC), który będzie wykrywał, zapobiegał i minimalizował skutki ataków naruszających bezpieczeństwo informatyczne kraju – to cel nowej ustawy, która wdraża do polskiego prawa unijną dyrektywę w sprawie środków (...)

Wyjaśnienia dotyczące ograniczeń handlu w niedziele i święta

Wyjaśnienia dotyczące ograniczeń handlu w niedziele i święta

11 marca przypada pierwsza niedziela z ograniczeniem handlu. W związku z wątpliwościami, które pojawiają się wśród przedsiębiorców oraz konsumentów przedstawiamy wyjaśnienia PIP i resortu pracy w tej sprawie. Nowe przepisy 1 marca 2018 r. weszła w życie ustawa ograniczająca (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Czy mogę jeździć po polskich drogach na zagranicznych prawach jazdy.

Czy mogę jeździć po polskich drogach na zagranicznych prawach jazdy.

Przed paroma laty straciłem prawo jazdy za punkty karne. Jakiś czas po tym wyjechałem za granicę, tam wyrobiłem sobie tamtejsze prawo jazdy. Ostatnio jadać po Polsce dostałem mandat za jazdę bez (...)

Udostępnienie zeznań świadka

Udostępnienie zeznań świadka

Miała miejsce kradzież bardzo dużej sumy pieniędzy z domu. Do domu sprawca wszedł najprawdopodobniej przy pomocy odbitego klucza. Chciałam się dowiedzieć, czy policja ma prawo udostępnić moim (...)

Obowiązki informacyjne organu administracji

Obowiązki informacyjne organu administracji

Postanowieniem z czerwca 2006 r. PINB wyznaczył opłatę legalizacyjną w wysokości 150.000 zł, którą po mojej skardze, WINB obniżył do kwoty 15.000 zł, tę kwotę zapłaciłem. W tym czasie na (...)

Niespłacenie karty kredytowej.

Niespłacenie karty kredytowej.

W 2012 roku wziąłem kartę kredytową w banku. Niestety przez zaistniałą sytuację, nie byłem w stanie jej spłacić. Chciałem całą sprawę załatwić polubownie, niestety bank na mój list nie (...)

Przedawnienie zobowiązania dot. VAT

Przedawnienie zobowiązania dot. VAT

Czy zobowiązanie podatkowe dot. podatku od towarów i usług za 1994 uległo przedawnieniu, czy też w opisanej sytuacji (poniżej) obowiązuje znowelizowany przepis art. 70 par. 4 Ordynacji podatkowej? (...)

Składniki przedsiębiorstwa

Składniki przedsiębiorstwa

W jednej z porad napisali Państwo "Aby dany składnik majątkowy wszedł do majątku przedsiębiorstwa, przedsiębiorca musi go wnieść. Nie oznacza to, że wszystkie składniki majątku jednoosobowego (...)

Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń

Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń

Sąsiad mój w ostatnim czasie zamienił oborę na pomieszczenie mieszkalne. Wiem, że w ostatnim czasie nastąpiła nowelizacja przepisów o zmianie przeznaczenia budynku. Czy w tym wypadku koniecznym (...)

ZUS zakwestionował wpłacone przeze mnie podwyższone składki

ZUS zakwestionował wpłacone przeze mnie podwyższone składki

Pracowałam w firmie mojego męża, przez pewien czas płaciłam podwyższone składki. Niestety ZUS mi to zakwestionował, stwierdzając że zatrudnienie miało charakter fikcyjny, po to tylko żebym (...)

Zajęcie konta w egzekucji administracyjnej

Zajęcie konta w egzekucji administracyjnej

Czy ZUS może najpierw zająć prawa majątkowe stanowiące wierzytelność z rachunku bankowego u dłużnika, a dopiero później przysłać zawiadomienie o tym zajęciu? Czy kolejność powinna być (...)

Przedawnienie roszczenia za wypadek

Przedawnienie roszczenia za wypadek

W październiku 2004 r. miał miejsce wypadek drogowy. W wyniku postępowania karnego sąd okręgowy w postępowaniu apelacyjnym, wyrokiem z listopada 2006 r. skazał jednego z uczestników wypadku za (...)

Uzgodnienie stanowiska z RDOŚ

Uzgodnienie stanowiska z RDOŚ

Złożyłem w gminie wniosek o ustalenie warunków zabudowy. Po ponad miesięcznym oczekiwaniu otrzymałem od RDOŚ (planowana inwestycja leży na terenie parku krajobrazowego) pismo przesuwające o kilkanaście (...)

Strony postępowania karnego

Strony postępowania karnego

W usługach ochrony mienia zdarzają się sporadyczne przypadki usiłowania włamań, kradzieży bądź uszkodzeń mienia. W dochodzeniu prowadzonym przez policję czy w sądzie, stronami są właściciel/administrator (...)

Przedawnienie roszczenia regresowego

Przedawnienie roszczenia regresowego

Jestem sprawcą wypadku, miał miejsce w maju 2004 r. PZU wystąpił do mnie z roszczeniem regresowym ponieważ uznał, że uciekłem z miejsca wypadku. W notatce policyjnej jest stwierdzone, że zatrzymałem (...)

Zapisanie rzeczy nienależącej do spadkodawcy

Zapisanie rzeczy nienależącej do spadkodawcy

Osoba napisała testament, w którym przekazuje nieruchomość przyjacielowi (nie rodzinie) po swojej śmierci. Nieruchomość tę zamierza w bardzo bliskiej przyszłości wykupić (od administracji) lecz (...)

Umowa najmu mieszkania po zajęciu

Umowa najmu mieszkania po zajęciu

Jestem zainteresowany zakupem mieszkania na licytacji komorniczej. W mieszkaniu ktoś mieszka, ale nie jest to właściciel. Wprowadził się prawdopodonie już po zajęciu nieruchomości, ale nie wiem (...)

Zasiłek samotnej matki a zaliczka alimentacyjna

Zasiłek samotnej matki a zaliczka alimentacyjna

Po likwidacji Funduszu Alimentacyjnego wprowadzono tzw. zasiłek dla samotnej matki w wysokości 17 0zł na dziecko, nieco później wszedł przepis podnoszący wypłacane świadczenie do wysokości 70% (...)

FORUM PRAWNE

Da się windykować alimenty w każdej sytacji !!!!!!!!!!

Da się windykować alimenty w każdej sytacji !!!!!!!!!! Szanowni Państwo, zauważyłem, że stale przewija się przez to forum ten sam temat. Ponieważ jestem ojcem dwojga dzieci, które niezmiernie (...)

ZUS i zadłużenie

ZUS i zadłużenie Witam Proszę o rade w nast sprawie; Prowadziłem kiedyś firmę, która okazała się niewypałem, w ten sposób dorobiłem się mnóstwa długów, wtym zaległości w Zusie obecnie (...)

intrum justitia - pilne

intrum justitia - pilne Intrum wykupiło moj dług od operatora gsm, dwa dni temu zadwoniła do mnie paniusia wyjaśniła sprawe i spytała czy chce załatwic sprawe polubownie, odpowiedziałem że tak, (...)

Ratunku Kruk ściga PILNE

Ratunku Kruk ściga PILNE Mam pytanie co robić w 1999 mąż zawarł umowe z cyfra + , w umowie zaznaczył iż opłaty abonamentowej bedzie dokonywał miesiecznie książeczką opłat. Cyfra została podłączona (...)

KOMORNIK

KOMORNIK Witam.Zwracam się z prośbą o sposób postępowania w następującej sprawie;W 1996 roku przyszedł na świat mój syn,bardzo szybko rozwiązaliśmy związek z żoną.Pieniążki na alimenty (...)

Jak wygląda sprawa rozwodowa??? Help!!!

Jak wygląda sprawa rozwodowa??? Help!!! Wkrótce mam rozprawę rozwodową. Ja i mój mąż mamy adwokatów i pewnie damy sobie nieźle "czadu". Mąż wniósł o rozwód mimo że mamy maleńkie dziecko (...)

Kochanek i rozwód, a może sepracja?A może nic?

Kochanek i rozwód, a może sepracja?A może nic? moj facet ma zone.Zyjemy ze soba od 3 lat, od 2 on z nia nie sypia i chce sie rozwiesc choc generalnie nic w tym kierunku nie zrobil bo jak twierdzi bedzie (...)

Jakie alimenty od bezrobotnego?

Jakie alimenty od bezrobotnego? Jaką wysokość alimentów zasądzi sąd od bezrobotnego młodego faceta, który uchyla się od legalnej pracy? ja w pozwie wpisałam 400zł,bo sama zarabiam 700, ale jak (...)

zadłużenie PLUS windykacja "Raport"

zadłużenie PLUS windykacja "Raport" Mam kłopot, dwa i pół roku temu rozwiązałam umowę z plus gsm. Parę dni temu dostałam od nich pismo, że zalegam im pieniądze, dzień później zadzwoniła (...)

Unieważnienie małżeństwa Kościelnego

Unieważnienie małżeństwa Kościelnego Prosze o pomoc.Mam 25 lat i od 2 lat jestem po rozwodzie cywilnym.Teraz chcialabym rowodu Koscielnego.Prosze mi pomoc bo nie wiem od czego mam zacząc.Bylam u (...)

ZAPRZECZENIE OJCOSTWA!!!

ZAPRZECZENIE OJCOSTWA!!! Jak zaprzeczyć ojcostwu po upływie ustawowym okresie 6 miesięcy?Proszę o pomoc. (sylwek) ...powiem szczerze.... - mozna dobrym argumentem.... - prosze mi w skrocie opisac swoja (...)

Porady prawne