24.3.2005

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Pomoc de minimis - Co to jest i jak na tym skorzystać?

Zasada niedopuszczalności pomocy publicznej wyrażona w Traktacie wprowadzającym Wspólnotę Europejska, czyli w akcie prawnym uznanym za aktualną konstytucję zjednoczonej Europy, wynika z ogólnego kapitalistycznego założenia, że wszelka interwencja Państwa w gry wolnego rynku może się tylko źle skończyć – zachwieje wolną konkurencję, wpłynie na wymianę handlową między Państwami członkowskimi, doprowadzi do niekontrolowanej inflacji. Nie jest jednak tajemnicą, że w Unii Europejskiej są kraje bogatsze ale i biedniejsze, które mają w niektórych dziedzinach na starcie niewielkie szanse w zestawieniu z potężnymi przedsiębiorcami bogatych krajów, i dlatego właśnie (aby dać szansę słabszym) zdecydowano się dopuścić szereg wyjątków od ogólnego zakazu. Jednym z tych wyjątków, de facto sprawiającym, iż pomoc publiczna staje się powszechnie możliwa, jest pomoc publiczna de minimis. Nie oznacza to oczywiście, iż Państwo każdemu, kto się zwróci do jego organów bezwarunkowo udzieli wsparcia – trzeba się mocno postarać, niekiedy sporo cierpliwości stracić, a przede wszystkim znaleźć odpowiednie przepisy, aby uszczknąć coś z publicznej kasy dla swojej firmy.

Czym w ogóle jest pomoc publiczna?

Dla potrzeb tej porady wskazujemy, jakie warunki musi spełnić interwencja pieniędzy publicznych w sektor prywatny, aby została nazwana pomocą publiczną. Wsparcie musi zatem jednocześnie:

 • być udzielane przez Państwo lub ze środków publicznych,

 • mieć charakter selektywny, czyli uprzywilejowywać określonego lub określonych przedsiębiorców albo produkcję określonych towarów,

 • grozić zakłóceniem lub zakłócać konkurencję oraz wpływać na wymianę handlową między krajami członkowskimi UE,

 • przedsiębiorcy przysporzyć korzyść.

Zasadniczo Państwo udzielając pomocy nie zachowuje się jak liczący na zyski prywatny inwestor, lecz uruchamiając swe środki, bądź też rezygnując z nich, rzeczywiście pomaga nie posiadającemu własnych środków przedsiębiorcy. I wtedy mówimy o pomocy publicznej.

Czym jest pomoc publiczna de minimis?

Jeżeli powyższy test (pamiętajmy fundusze strukturalne też są pieniędzmi publicznymi!) dał pozytywną odpowiedź na pytanie o publiczny charakter planowanego wsparcia - przed naszą firmą jeszcze długa droga do publicznych pieniędzy.

Ta porada ma za zadanie istotnie ją skrócić. Jak wspomnieliśmy na wstępie pomoc de minimis jest wyjątkiem od ogólnego zakazu interwencji państwa. Komisja Europejska w świetle swoich doświadczeń uznała bowiem, że pomoc nie przekraczająca pułapu 100 tys. euro w okresie 3 lat nie wpływa na handel pomiędzy państwami członkowskimi i nie wypacza bądź nie zagraża zachwianiem równowagi konkurencyjnej. Reguła ta nie narusza możliwości otrzymania przez przedsiębiorstwo innej pomocy państwa zaaprobowanej przez Komisję. W przypadku pomocy de minimis nie ma znaczenia cel, jaki chcemy osiągnąć za pomocą publicznych środków (z punktu widzenia Komisji; oczywiście polski ustawodawca może chcieć wiedzieć na co przeznaczymy publiczny pieniądz). Najważniejszym i zarazem najtrudniejszym zagadnieniem przy okazji tego rodzaju pomocy będzie obliczenie wskazanego pułapu 100 tys. euro – przeliczenie pomocy oraz kumulacja jej wartości w ciągu trzech lat. Podmiot udzielający jest bowiem obowiązany ostrożnie sprawdzić, czy przyznanie nowej pomocy de minimis nie spowoduje przekroczenia pułapu de minimis.

W jakich branżach nie stosuje się zasad pomocy de minimis?

Ze względu na specyfikę pewnych gałęzi przemysłu, działalności gospodarczej Komisja Europejska stwierdziła, że nawet niewielkie kwoty pomocy mogłyby spowodować naruszenie reguł konkurencji. I tak wyjątku de minimis nie stosuje się do pomocy:

 • udzielanej w sektorze transportu oraz w zakresie działalności związanej z produkcją, przetwarzaniem i wprowadzaniem do obrotu produktów wymienionych w Załączniku I do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską (można go przeczytać pod niniejszą poradą),

 • udzielanej dla działalności związanej z eksportem, jeżeli pomoc jest bezpośrednio związana z ilością eksportowanych produktów, utworzeniem i funkcjonowaniem sieci dystrybucyjnej lub innymi wydatkami bieżącymi związanymi z prowadzeniem działalności eksportowej, z wyjątkiem pomocy na pokrycie kosztów udziału w targach handlowych i badaniach lub usług konsultingowych przeprowadzanych w celu wprowadzenia nowego bądź istniejącego produktu na nowy rynek,

 • uwarunkowanej pierwszeństwem użycia towarów produkcji krajowej.

Jak obliczać uzyskaną pomoc de minimis?

Udzielający pomocy jest zainteresowany w tym ile nasza firma otrzymała publicznych środków w formie dotacji – to nie znaczy, że o innych rodzajach pomocy mamy nie wspominać (np. pożyczkach, odroczeniach terminów płatności), ważne jest, aby każdy rodzaj pomocy tak przeliczyć, by uzyskać czystą wartość pomocy, czyli tyle, ile dostaliśmy od państwa. Dla przykładu jeżeli np. dostaniemy pożyczkę od Urzędu Pracy na rozpoczęcie działalności, to pomocy publicznej będzie tyle, o ile ta pożyczka jest korzystniejsza od pożyczek na zasadach rynkowych. Jeżeli zatem taka pożyczka będzie np. gorzej oprocentowana (ale łatwiej uzyskiwana) niż kredyt bankowy – to wtedy nie dostajemy żadnej pomocy publicznej od państwa w rozumieniu przepisów o takiej pomocy. Nie zależy to jednak od naszego śledztwa i uznania, czy przyznany środek jest korzystniejszy od środków rynkowych czy nie – do obliczania tzw. ekwiwalentów dotacyjnych służą określone rozporządzeniem rady ministrów (Dz. U. 2004 r., Nr 194, poz. 1983) wzory matematyczne. Jest tych wzorów kilkanaście nie sposób zatem każdego szczegółowo omawiać tym bardziej, że takie omówienia znajdują się w tym rozporządzeniu i nie jest trudno się w nim znaleźć. Dla ułatwienia jednak spróbujmy zrobić jeden przykład.

Sytuacja jest następująca: – dostajemy od gminy ulgę w postaci rozłożenia podatku od nieruchomości na raty. Termin płatności minął 31 stycznia, gmina zdecydowała się nam rozłożyć podatek na cztery raty płatne odpowiednio na koniec miesiąca poczynając od 30 września. Przyjmijmy, że podatek wynosił 400 zł, więc każda rata to 100 złotych. Zaglądamy do wspomnianego rozporządzenia, a tam wzór dla obliczenia ekwiwalentu dotacji brutto dla rozłożenia na raty zapłaty świadczenia pieniężnego stanowiącego środki publiczne wygląda następująco:

               KiLi (r - r0)

EDB = Σ ----------- ,

           365

gdzie poszczególne symbole oznaczają:

Ki - kwotę raty podatku płatnego w danym okresie,

Li - liczbę dni od dnia następnego po upływie terminu płatności podatku do momentu płatności danej raty,

r - stopę referencyjną wyrażoną w ułamku dziesiętnym,

r0 - stopę naliczania opłaty prolongacyjnej lub odpowiednią stopę odsetek, wyrażoną w ułamku dziesiętnym.

Do niezbędnych danych potrzebna będzie więc nam jeszcze wartość stopy referencyjnej oraz stopy opłaty prolongacyjnej lub odpowiednią stopę odsetek. Wartość stopy referencyjnej można uzyskać na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów – www.uokik.gov.pl (obecnie wynosi 7,62 %, natomiast wysokość opłaty prolongacyjnej, zgodnie z ordynacją podatkową jest stała i wynosi 50 % stawki odsetek za zwłokę, czyli 50 % z 16% = 8%). Może się zdarzyć, że organy podatkowe nie pobierają opłaty prolongacyjnej albo dodatkowych odsetek – wtedy r0 = 0. Tak założymy w tym przykładzie. Podstawiamy zatem do wzoru dane, dla pierwszej raty prezentują się następująco:

                   100 *242 (czyli liczba dni od 31.01 do 30.09) * (0,0762 – 0)

EDB =             Σ ------------------------------------------- = 5,05 zł

                      365

Dla drugiej raty wynik wyniesie: 5,70 zł, dla trzeciej 6,33zł, dla czwartej 6,97 zł. Po zsumowaniu wyjdzie nam, że wartość pomocy publicznej w formie rozłożenia na raty podatku wynosi 24,05 – kwota bardzo mała, niemniej nie istnieją dolne progi pozwalające na anulowanie nawet tak małej pomocy.

Jak kumulować pomoc de minimis?

Na takie pytanie trzeba będzie sobie odpowiedzieć, gdy organ do którego zwróciliśmy się z wnioskiem o pomoc publiczną, zapyta nas o wartość otrzymanej pomocy publicznej poniżej 100 tys. euro, w ciągu trzech lat od daty złożenia wniosku. Od dnia 31 maja 2004 roku podmioty udzielające takiej pomocy są zobligowane wystawiać beneficjentom zaświadczeń o udzielonej pomocy de minimis albo też zawrzeć wszelkie informacje z zaświadczenia (NIP udzielającego, datę udzielenia, wartość ekwiwalentu dotacji w euro i in.) w akcie przyznającym pomoc (w umowie, decyzji) i dlatego też za ten okres wystarczy przedstawić takie zaświadczenia.

Natomiast trudniej jest obliczyć pomoc otrzymaną przed tą datą – wbrew krążącym opiniom nie ulega ona wyzerowaniu – aż do 31 maja 2007 roku będziemy musieli organowi udzielającemu pomocy przedłożyć taką informację. Nie obowiązują już żadne oficjalne formularze na jakich taką informacje należy organowi przedłożyć; można korzystać z dotychczasowych druków, można sporządzić własną tabelkę np. taką jaką poniżej przedstawiamy. Aby dobrze wytłumaczyć jak oblicza się pomoc publiczną de minimis za okres trzech ostatnich lat najlepiej będzie posłużyć się przykładem oraz de facto sięgnąć 6 lat wstecz. A zatem przyjmijmy następujący stan faktyczny.

Tabela zawiera zestawienie pomocy, otrzymanej przez przedsiębiorcę od początku jego działalności

Lp.

Ogran udzielający pomocy

Podstawa prawna

Dzień udzielenia pomocy

Wartość pomocy w €*

Nr programu pomocowego, decyzji lub umowy

1.

Urząd Gminy

Art. 67 § 1 Ord. podatk -umorzenie podatku

1999-10-15

40 000,00

Dec.Den.1-4-312/03/99

2.

Urząd Skarbowy

Art. 48 § 1 Ord. podatk - rozłożenie na raty podatku

1999-07-20

5 000,00

DEC.US-SPP/734/2/99

3.

ZUS

Ust. o syst. ubezp. społ…

2000-12-06

10 000,00

Umowa nr 15 z 6.05.2000

4.

Urząd Gminy

Art. 48 § 1 Ord. podatk - rozłożenie na raty podatku

2001-09-16

15 000,00

Dec.Den.1-4-272/02/01

5.

Urząd Marszałkowski

Art. 67 § 1 Ord. podatk -umorzenie podatku

2002-05-17

20 000,00

DEC.US-SPP/594/2/01

6.

Urząd Skarbowy

Art. 48 § 1 Ord. podatk - rozłożenie na raty podatku

2002-08-30

35 000,00

DEC.US-SPP/349/2/02

7.

Urząd Skarbowy

Art. 67 § 1 Ord. podatk -umorzenie podatku

2003-02-10

10 000,00

DEC.US-SPP/124/2/02

8.

Urząd Gminy

Art. 48 § 1- odroczenie ter. płatności podatku

2003-11-01

5 000,00

Program Pomocowy nr 12/03

9.

Urząd Gminy

Art. 67 § 1 Ord. podatk -umorzenie podatku

2004-05-23

20 000,00

Dec.Den.1-4-762/10/03

10.

PFRON

Ustawa o restr. należności…

2004-10-09

25 000,00

DEC.R.135-5/04

RAZEM:

185 000,00

Dla uproszczenia przyjęto zapis otrzymanej pomocy w euro.

Załóżmy, że jako przedsiębiorca występujemy z wnioskiem o udzielenie pomocy de minimis w dniu 1 lutego 2005 roku - trzeba zatem sprawdzić, czy w okresie ostatnich trzech lat poprzedzających dzień złożenia wniosku otrzymaliśmy pomoc de minimis i jeśli tak, to w jakiej kwocie. Zgodnie z powyższą tabelą, w okresie ostatnich 3 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o udzielenie pomocy publicznej, otrzymaliśmy pomoc publiczną w łącznej wysokości 115 tys. € (od 01.02.2002 r. do 01.02.2005 r.). To jednak wcale nie oznacza, ze przekraczamy próg 100 tys. euro. Zgodnie z obowiązującym przepisem trzeba będzie zbadać, który z przypadków pomocy udzielonej w tym okresie spełniał będzie warunki pomocy de minimis, tzn. w momencie udzielania nie przekraczał wartości 100 tys. € wraz z pomocą udzieloną przedsiębiorcy 3 lata wstecz oraz nie podlegał obowiązkowi opiniowania przez Prezesa UOKiK.

W pierwszej kolejności badamy pomoc udzieloną w dniu 17.05.2002 r. w wysokości
20 tys. €. Pomoc ta, łącznie z pomocą otrzymaną przez przedsiębiorcę w okresie ostatnich
3 lat poprzedzających dzień jej udzielenia (17.05.1999 r. - 17.05.2002 r.) nie przekroczyła kwoty 100 tys. €. W związku z tym należy uznać, iż w momencie jej udzielania spełniała ona warunki pomocy de minimis.

W dalszej kolejności sprawdzamy pomoc udzieloną w dniu 30.08.2002 r. w wysokości
35 tys. €. Łącznie z pomocą otrzymaną przez przedsiębiorcę w ciągu 3 ostatnich lat (30.08.1999 r. -30.08.2002 r.) przekroczyła ona kwotę 100 tys. € (125 tys. €). W związku
z tym nie spełnia warunku pomocy de minimis i dlatego tej kwoty nie można brać pod uwagę przy sumowaniu pomocy za 3 ostatnie lata.

Kolejnym przypadkiem jest pomoc udzielona w dniu 10.02.2003 r. w wysokości 10 tys. €. Wraz z pomocą otrzymaną przez przedsiębiorcę w okresie ostatnich 3 lat poprzedzających dzień jej udzielenia (10.02.2000 r. - 10.02.2003 r.) stanowi ona kwotę 95 tys. € i spełnia warunek zawarty w ustawie. Dlatego zalicza się ją do pomocy de minimis.

Następna pomoc została udzielona w dniu 01.11.2003 r. w wysokości 5 tys. € i łącznie
z pomocą otrzymaną przez przedsiębiorcę w okresie ostatnich 3 lat poprzedzających dzień jej udzielenia (01.11.2000 r. – 01.11.2003 r.) stanowiła wartość 95 tys. €. Jednak w tym przypadku nie zalicza się tej pomocy do pomocy de minimis, gdyż została ona udzielona na podstawie programu pomocowego, czyli na podstawie programu pozytywnie zaopiniowanego przez Prezesa UOKiK na podstawie poprzednio obowiązującej ustawy (listę takich programów pomocowych można znaleźć na stronie www.uokik.gov.pl). Zgodnie z zapisem nowej ustawy do pomocy de minimis zalicza się wyłącznie pomoc indywidulaną udzielona na podstawie indywidualnej decyzji, a nie na podstawie programu pomocowego. W kolejnych 2 przypadkach, na dzień udzielenia pomocy, jej wartość łącznie z pomocą udzieloną 3 lata wstecz, zawsze przekraczała wartość 100 tys. € (odpowiednio 105 tys. € dla pomocy z dnia 23.05.2004 r. i 115 tys. € dla pomocy z dnia 9.10.2004 r). W związku z tym żaden z tych przypadków nie spełnia warunków pomocy de minimis i dlatego nie będzie brany pod uwagę przy sumowaniu całej pomocy za 3 lata.

Podsumowując, z kwoty 115 tys. € stanowiącej pomoc, jaką przedsiębiorca otrzymał w okresie ostatnich 3 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o udzielenie pomocy publicznej, warunki pomocy de minimis spełnia tylko pomoc udzielona w dniu 17.05.2002 r. w wysokości 20 tys. € i pomoc udzielona w dniu 10.02.2003 r. w wysokości 10 tys. €. W związku z tym przedsiębiorca na dzień złożenia wniosku otrzymał pomoc de minimis w łącznej wysokości 30 tys. €. Zatem, może on otrzymać pomoc de minimis do wysokości 70 tys. €. Pomoc ta będzie dozwolona i nie będzie wymagała notyfikacji do Komisji Europejskiej.

Co oznacza czasowy charakter pomocy de minimis?

Komisja Europejska mając na uwadze sprzeczność pomocy publicznej z zasadami wolnego rynku uznała, że dopuszczenie tej nawet nieznaczącej pomocy publicznej będzie miało charakter czasowy. Ustalono, że regulacja dopuszczająca pomoc publiczna de minimis traci moc z dniem 31 grudnia 2006 roku, również polski odpowiednik – rozporządzenie rady ministrów z dnia 21 kwietnia 2004 roku - straci swoją moc z dniem 1.06.2007 r. Czasowość tych regulacji dyktowana jest, jak już wspomniano, koniecznością rewizji interwencjonizmu państwowego. Zatem kto ma plany i pomysły dla swojej firmy, ale brakuje mu pieniędzy - niech się o wsparcie państwa stara póki można, gdy tylko pojawia się taka możliwość (np. program konkurencyjność, pomoc dla małych i średnich firm, czy pomoc w ramach zintegrowanego programu operacyjnego rozwoju regionalnego – więcej informacji na ten temat można uzyskać w ministerstwie gospodarki – tel. kontaktowe dostępne na stronie internetowej http://www.mgpips.gov.pl/).

Pamiętaj że:

 • Pomoc publiczną de minimis można otrzymać jeżeli łącznie z planowaną pomocą, w ciągu ostatnich trzech lat od daty planowanego udzielenia tej pomocy uzyskaliśmy pomoc de minimis w wysokości poniżej progu 100 tys. euro.

 • W niektórych sektorach nie będzie można otrzymać tej nieznacznej pomocy, gdyż w uznaniu Komisji Europejskiej, nawet takie nieznaczne wsparcie może zachwiać równowagę w tych sektorach (transport, eksport i in. – patrz załącznik do porady).

 • Niezależnie jak zostanie nazwany środek pomocy (rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności podatku, kredyt) pomocą będzie albo po prostu wartość dotacji (umorzenia) albo ekwiwalent takiej dotacji, który wskazuje rzeczywistą wartość udzielonej pomocy,

 • Warto nauczyć się obliczać ekwiwalenty dotacji oraz kumulację otrzymanej pomocy d minimis. Ekwiwalenty przedsiębiorca nawet musi umieć obliczyć, natomiast samodzielne obliczenie kumulacji pozwoli ocenić, czy w ogóle mamy szansę na pomoc de minimis i czy ponosić jakieś koszty przy zabieganiu o nią.

 • Na beneficjencie pomocy de minimis, w związku z koniecznością monitorowania pomocy, ciąży obowiązek sporządzania okresowych sprawozdań z udzielonej pomocy. Bliżej o tym obowiązku piszemy w poradzie Czym jest pomoc publiczna dla przedsiębiorców w Unii Europejskiej

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 roku o postępowaniu w spawach z zakresu pomocy publicznej (Dz. U. 2004 r., Nr 123, poz. 1291 ze zmianami),

 • Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską – art. 87 i nast.,

 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków w zakresie niektórych ulg i zwolnień podatkowych w ramach pomocy de minimis (Dz. U. 2004 r., Nr 94, poz. 900),

 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie szczegółowego sposobu obliczania wartości pomocy publicznej udzielanej w różnych formach (Dz. U. 2004 r., Nr 194, poz. 1983).

ZAŁĄCZNIK I

LISTA, o której mowa w artykule 32 Traktatu CZ I

- 1 -

Numer nomenklatury brukselskiej

- 2 -

Opis produktów

DZIAŁ 1

Zwierzęta żywe

DZIAŁ 2

Mięso i podroby jadalne

DZIAŁ 3

Ryby, skorupiaki, mięczaki i inne bezkręgowce wodne

DZIAŁ 4

Produkty mleczarskie; jaja ptasie; miód naturalny; jadalne produkty pochodzenia zwierzęcego, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone

DZIAŁ 5

05.04

Jelita, pęcherze i żołądki zwierząt (z wyjątkiem rybich), całe lub w kawałkach, świeże, chłodzone, mrożone, solone, w solance, suszone lub wędzone:

05.15

Produkty pochodzenia zwierzęcego, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone; martwe zwierzęta objęte działami 1 lub 3, nienadające się do spożycia przez ludzi:

DZIAŁ 6

Żywe drzewa i inne rośliny; bulwy, korzenie i podobne; cięte i ozdobne liście

DZIAŁ 7

Warzywa oraz niektóre korzenie i bulwy jadalne

DZIAŁ 8

Owoce i orzechy jadalne; skórki owoców cytrusowych lub melonów

DZIAŁ 9

Kawa, herbata i przyprawy, z wyjątkiem herba mate (pozycja Nr 09.03)

DZIAŁ 10

Zboża

DZIAŁ 11

Produkty przemysłu młynarskiego; słód; skrobie; inulina; gluten pszenny

DZIAŁ 12

Nasiona i owoce oleiste; ziarna, nasiona i owoce różne; rośliny przemysłowe i lecznicze; słoma i pasza

DZIAŁ 13

ex 13.03

Pektyna

DZIAŁ 15

15.01

Słonina i inny przetworzony tłuszcz wieprzowy; przetworzony tłuszcz drobiowy

15.02

Nieprzetworzone tłuszcze wołowe, owcze i koźle; łój (łącznie z "premier jus") wytwarzany z tych tłuszczy

15.03

Stearyna z tłuszczu, oleju i łoju; olej z tłuszczu, oliwy i łoju, nieemulgowany, niemieszany i niepreparowany

15.04

Tłuszcze i oleje z ryb i ssaków morskich, oczyszczane lub nie

15.07

Tłuszcze roślinne, płynne lub stałe, surowe, rafinowane lub oczyszczane

15.12

Tłuszcze i oleje zwierzęce oraz roślinne, uwodorniane, rafinowane lub nie, ale bez dalszej przeróbki

15.13

Margaryna, sztuczna słonina i inne preparowane tłuszcze jadalne

15.17

Pozostałości po oczyszczaniu substancji tłuszczowych i wosków zwierzęcych lub roślinnych

CZ II

- 1 -

Numer nomenklatury brukselskiej

- 2 -

Opis produktów

DZIAŁ 16

Przetwory z mięsa, ryb lub skorupiaków, mięczaków i innych bezkręgowców wodnych

DZIAŁ 17

17.01

Cukier trzcinowy lub buraczany i chemicznie czysta sacharoza, w postaci stałej:

17.02

Inne rodzaje cukru; syropy cukrowe; miód syntetyczny (zmieszany z naturalnym lub nie); karmel

17.03

Melasa, odbarwiona lub nie

17.05*

Cukry, syropy, aromatyzowana melasa lub z dodatkiem barwników (w tym cukier waniliowy lub wanilina), z wyjątkiem soków owocowych z dodatkiem cukru w jakichkolwiek proporcjach

DZIAŁ 18

18.01

Ziarna kakaowe, całe lub łamane, surowe lub palone

18.02

Kakaowe łuski, łupiny, osłonki i inne odpady z kakao

DZIAŁ 20

Przetwory z warzyw, owoców, orzechów lub innych części roślin

DZIAŁ 22

22.04

Moszcz winogronowy, fermentujący lub z fermentacją zatrzymaną w inny sposób niż przez dodanie alkoholu

22.05 Wino ze świeżych winogron; moszcz winogronowy z fermentacją zatrzymaną przez dodanie alkoholu

Wino ze świeżych winogron; moszcz winogronowy z fermentacją zatrzymaną przez dodanie alkoholu

22.07

Inne napoje na bazie fermentacji (np. jabłecznik, wino z gruszek i miód pitny)

ex 22.08*

ex 22.09*

Alkohol etylowy, denaturowany lub nie, o jakiejkolwiek mocy, otrzymywany z produktów rolnych, o których mowa w załączniku I do Traktatu, z wyłączeniem wódek, likierów i innych napojów spirytusowych, złożone preparaty alkoholowe (znane jako „skoncentrowane ekstrakty”) do wyrobu napojów.

ex 22.10*

ocet i jego substytuty

DZIAŁ 23

Pozostałości i odpady przemysłu spożywczego; gotowa pasza dla zwierząt

DZIAŁ 24

24.01

Tytoń nieprzetworzony; odpady tytoniowe:

DZIAŁ 45

45.01

Korek naturalny surowy; odpady korka; korek kruszony, granulowany lub mielony:

DZIAŁ 54

54.01

Len surowy lub przetworzony ale nieprzędzony; pakuły i odpady lniane (w tym skrawki workowe lub rozwłóknianie)

DZIAŁ 57

57.01

Konopie naturalne (Cannabis sativa), surowe lub przetworzone ale nieprzędzone; pakuły i odpady z konopi naturalnych (w tym liny oraz skrawki workowe lub rozwłókniane)

*Pozycja dodana artykułem 1 rozporządzenia nr 7a Rady Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej z 18 grudnia 1959 roku (Dz.U. 7 z 30.1.1961, str. 71/61).

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Ulgi w płatności zobowiązań podatkowych

Ulgi w płatności zobowiązań podatkowych

Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności podatku lub zaległości podatkowej, umorzenie zaległości podatkowej Organ podatkowy, w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym, może: odroczyć termin płatności podatku lub rozłożyć zapłatę podatku na raty; odroczyć lub rozłożyć na raty zapłatę zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę (...)

Jak dostać zaświadczenie o pomocy de minimis?

Jak dostać zaświadczenie o pomocy de minimis?

Kiedy można się ubiegać o zaświadczenie? Jeżeli jesteś przedsiębiorcą posiadającym status zakładu pracy chronionej oraz zostałeś zwolniony z opłaty za udzielenie zezwolenia Ministra Rozwoju na obrót hurtowy w kraju napojami alkoholowymi o zawartości powyżej 18%, a środki uzyskane z tego tytułu w części przekazałeś na zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych (...)

Krajowy Fundusz Szkoleniowy dofinansowuje kształcenie ustawiczne pracowników

Krajowy Fundusz Szkoleniowy dofinansowuje kształcenie ustawiczne pracowników

Czym jest Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS)? Krajowy Fundusz Szkoleniowy stanowi wydzieloną cześć Funduszu Pracy, przeznaczoną na dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców, podejmowanego z inicjatywy lub za zgodą pracodawcy. Celem utworzenia KFS jest zapobieganie utracie zatrudnienia przez osoby pracujące z powodu kompetencji nieadekwatnych do (...)

Kryzys? - Przedsiębiorco, możesz liczyć na wsparcie

Kryzys? - Przedsiębiorco, możesz liczyć na wsparcie

Jakie działania antykryzysowe przedsięwzięła Komisja Europejska?Do 500 tys. euro wsparcia dla przedsiębiorstwa - to tylko jedno z rozwiązań antykryzysowych zaproponowanych przez Komisję Europejską. Aby skorzystać z nowych możliwości i udogodnień, państwa członkowskie muszą do 31 lipca zgłosić KE do akceptacji wykaz odpowiednich programów pomocowych. Światowy kryzys spowodował poważne (...)

Odliczenie kosztów poniesionych na działalność badawczo-rozwojową w PIT za 2020 rok

Odliczenie kosztów poniesionych na działalność badawczo-rozwojową w PIT za 2020 rok

Podatnik, który prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą opodatkowaną według skali podatkowej lub tzw. podatkiem liniowym, może odliczyć od podstawy obliczenia podatku część kosztów uzyskania przychodów poniesionych na działalność badawczo-rozwojową.  ##baner## Jakie koszty podlegają odliczeniu w rozliczeniu PIT za 2020 rok? Definicje dotyczące działalności (...)

Ulga w PIT na działalność badawczo-rozwojową

Ulga w PIT na działalność badawczo-rozwojową

Poznaj zasady odliczania tzw. kosztów pracowniczych w ramach działalności badawczo-rozwojowej (ulgi B+R). To instrument, który efektywnie obniża wysokość podatków dochodowych płaconych przez podatników prowadzących działalność badawczo-rozwojową. Popularność ulgi B+R rośnie wraz ze wzrostem limitów odliczeń.  Z dniem 1 stycznia 2016 (...)

Jak chronione są miejsca pracy?

Jak chronione są miejsca pracy?

Gdzie uregulowana jest ochrona miejsc pracy? Ustawa z dnia 11 października 2013 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy (Dz. U. poz. 1291) weszła w życie 21 listopada 2013 r. wraz z rozporządzeniami wykonawczymi Ministra Pracy i Polityki Społecznej: z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie przyznawania świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy (Dz.U. poz. (...)

Działalność badawczo–rozwojowa w PIT

Działalność badawczo–rozwojowa w PIT

Na czym polega ulga na działalność badawczo–rozwojową? Podatnikom, którzy prowadzą działalność badawczo-rozwojową (B+R), przysługuje ulga polegająca na odliczaniu od podstawy opodatkowania części kosztów uzyskania przychodów, poniesionych na tę działalność (tzw. „koszty kwalifikowane”). Pojęcia działalności badawczo-rozwojowej, badań (...)

Praca dla Młodych - czyli jak korzystnie zatrudnić pracownika?

Praca dla Młodych - czyli jak korzystnie zatrudnić pracownika?

Program Praca dla Młodych Od 1 stycznia 2016 roku młodzi bezrobotni do 30. roku życia, zarejestrowani w powiatowych urzędach pracy oraz pracodawcy lub przedsiębiorcy zainteresowani ich zatrudnieniem mogą skorzystać z instrumentu rynku pracy wprowadzonego ustawą z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Instrument ten umożliwia refundowanie (...)

„Za życiem” - wsparcie kobiet w ciąży i rodzin

„Za życiem” - wsparcie kobiet w ciąży i rodzin

Kto może skorzystać z uprawnień w ramach ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”? Może z nich skorzystać: każda kobieta w ciąży i jej rodzina (w zakresie informacji i poradnictwa na temat rozwiązań wspierających rodzinę),  rodziny, w których przyjdzie albo przyszło na świat ciężko chore dziecko (tzn. ciężko i nieodwracalnie upośledzone (...)

Pomoc de minimis. UOKiK skontrolował wsparcie państwa

Pomoc de minimis. UOKiK skontrolował wsparcie państwa

Ponad 6 mld zł - to kwota pomocy de minimis udzielonej w 2013 roku - wynika z raportu UOKiK. Ten rodzaj wsparcia nie wymaga zgłoszenia Komisji Europejskiej. Większość pieniędzy trafiła do mikroprzedsiębiorstw.Pomoc de minimis to wsparcie państwa udzielane przedsiębiorcom, które nie wymaga notyfikacji Komisji Europejskiej. Zgodnie bowiem z zasadą prawa rzymskiego de minimis non curat lex (...)

Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów

Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów

Poznaj odpowiedzi Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej na podstawowe pytania o program Wspieraj Seniora - Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów. ##baner## Jakie są główne złożenia programu?  Program zakłada pomoc w dostarczeniu niezbędnych produktów do domu seniora, by ograniczyć konieczność wychodzenia osób starszych na zewnątrz podczas (...)

Ochrona roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy

Ochrona roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy

Czego dotyczą zmiany? 1 października br. wchodzi w życie nowa ustawa z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy. Reguluje ona zasady, zakres i tryb ochrony roszczeń pracowniczych w razie niemożności ich zaspokojenia z powodu niewypłacalności pracodawcy, a także zasady pokrywania ze środków FGŚP świadczeń pracowników zatrudnionych (...)

Ważne dla ubiegających się o świadczenia postojowe

Ważne dla ubiegających się o świadczenia postojowe

Od 1 lipca 2022 r. do wniosków o świadczenia postojowe należy dołączyć informacje dotyczące pomocy de minimis Od 1 lipca 2022 r. wypłata świadczenia postojowego przedsiębiorcy stanowi pomoc de minimis. Dlatego, jeśli składasz wniosek RSP-DD, RSP-DD6, RSP-DD7 w tym czasie, do wniosku musisz dołączyć: oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w ciągu (...)

Dłuższe preferencyjne warunki gwarancji BGK

Dłuższe preferencyjne warunki gwarancji BGK

Dłuższe preferencyjne warunki gwarancji de minimis BGK Minister finansów, funduszy i polityki regionalnej Tadeusz Kościński wydłużył o pół roku - do 30 czerwca 2021 r., preferencyjne warunki programu gwarancji de minimis BGK. 15 grudnia 2020 r. podpisano stosowny aneks do umowy pomiędzy MF a BGK.   - "Zależy nam na tym, aby utrzymać korzystne dla przedsiębiorców (...)

Zasady uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym w Polsce

Zasady uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym w Polsce

Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej reguluje podejmowanie i wykonywanie działalności gospodarczej przez osoby zagraniczne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, czasowe oferowanie lub świadczenie usług na terytorium (...)

Jak opodatkowana jest pomoc z programów dofinansowanych z funduszy strukturalnych UE?

Jak opodatkowana jest pomoc z programów dofinansowanych z funduszy strukturalnych UE?

W niniejszym opracowaniu przedstawiono wyjaśnienia dotyczące opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych i fizycznych dochodów pochodzących ze środków pomocowych finansowanych z funduszy strukturalnych oraz współfinansujących środków krajowych. Oparto się przy tym na interpretacji nr DD6-8213-8/06/DZ/412 Ministra Finansów z dnia 30 sierpnia (...)

Uproszczony wniosek o ulgi w zapłacie składek ZUS

Uproszczony wniosek o ulgi w zapłacie składek ZUS

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów, a także w związku z opinią Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, zgodnie z którą odroczenie o 3 miesiące składek oraz zawieszenie na 3 miesiące realizacji umowy zawartej z ZUS, nie stanowi pomocy publicznej, ZUS  udostępnił uproszczony wniosek dla przedsiębiorców, którzy chcą skorzystać z takiej (...)

Projekt ustawy o Polskim Bonie Turystycznym przyjęty przez Sejm

Projekt ustawy o Polskim Bonie Turystycznym przyjęty przez Sejm

Przedstawiony przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projekt ustawy o Polskim Bonie Turystycznym dotyczy przyznania osobom pobierającym świadczenie wychowawcze, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, świadczenia w formie bonu w wysokości 500 zł na każde dziecko, przeznaczonego na sfinansowanie usług hotelarskich lub imprez turystycznych (...)

Większa pomoc de minimis w rolnictwie

Większa pomoc de minimis w rolnictwie

Jest decyzja KE 22 lutego 2019 r. Komisja Europejska opublikowała rozporządzenie Komisji (UE) 2019/316 z dnia 21 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1408/2013 w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 51 I z 22.02.2019, str. 1). Nowe limity Z 15000 euro do 20000 euro w okresie trzech (...)

Na jaką ochronę mogą liczyć świadkowie koronni?

Na jaką ochronę mogą liczyć świadkowie koronni?

23 listopada 2006 r. wchodzi w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 października 2006 r. w sprawie udzielania ochrony i pomocy świadkom koronnym i innym uprawnionym osobom. Zastępuje ono dotyczczas obowiązujące rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych warunków, zakresu i sposobu udzielania oraz cofania ochrony i pomocy (...)

Gwarancje spłaty kredytów MŚP

Gwarancje spłaty kredytów MŚP

Stworzenie trwałego, systemowego instrumentu wsparcia rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw przy wykorzystaniu gwarancji spłaty kredytów, opartego na Krajowym Funduszu Gwarancyjnym to jeden z celów nowelizacji ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa. Czego dotyczą zmiany? Nowelizacja wprowadzona ustawą z dnia 24 listopada 2017 r. o zmianie ustawy (...)

Pomoc dla młodych rolników na zakup ziemi

Pomoc dla młodych rolników na zakup ziemi

Pomoc rządowa może zostać przeznaczona na realizację innych zadań, które wynikają z polityki państwa dotyczącej rolnictwa. Do rozporządzenia dołączono załączniki, w których znalazły się szczegółowe wykazy działalności rolniczej oraz inwestycji objętych pomocą. O pomoc mogą ubiegać się zarówno duże podmioty, jak i mikro- małe i średnie przedsiębiorstwa.Zgodnie z nowym (...)

Są nowe gwarancje w ramach rządowego programu de minimis

Są nowe gwarancje w ramach rządowego programu de minimis

Niedawno w obecności premiera Donalda Tuska i wicepremiera, ministra finansów Jacka Rostowskiego, Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) oraz 22 inne banki podpisały umowy, które rozszerzają gwarancje de minimis na kredyty inwestycyjne i rozwojowe.- Dzisiaj spotykamy się w poczuciu dobrze wykonanej roboty - mówił premier Tusk rozpoczynając spotkanie. - Dzięki dobrze zaprojektowanym przedsięwzięciom, (...)

„Opieka 75+” w 2019 roku

„Opieka 75+” w 2019 roku

Program „Opieka 75+” realizowany jest w gminach miejskich, wiejskich, miejsko-wiejskich do 60 tys. mieszkańców. Gminy, które przystępują do realizacji programu, uzyskują finansowe wsparcie w realizacji  usług opiekuńczych dla osób w wieku 75 lat i więcej. Strategicznym celem programu jest poprawa dostępności do usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych (...)

Ruszył nabór wniosków do programu tzw. Polityki Nowej Szansy

Ruszył nabór wniosków do programu tzw. Polityki Nowej Szansy

Rozpoczęto nabór wniosków do programu ratowania firm w trudnościach ekonomicznych – tzw. Polityki Nowej Szansy Od dziś – 24 września – przedsiębiorcy w trudnościach ekonomicznych, którzy potrzebują pomocy restrukturyzacyjnej, będą mogli składać wnioski o wsparcie, za pomocą instrumentów przygotowanych przez rząd w ustawie dot. Polityki Nowej (...)

Strefa Gazy: Zwiększyć pomoc humanitarną, zakończyć blokadę i ocenić zniszczenia

Strefa Gazy: Zwiększyć pomoc humanitarną, zakończyć blokadę i ocenić zniszczenia

Posłowie chcą jak najszybszego zakończenia blokady Strefy Gazy oraz zwiększenia pomocy humanitarnej. W przyjętej rezolucji Parlament Europejski  wzywa do jak najszybszego zrewidowania szkód w Gazie oraz dogłębnej oceny wszystkich potrzeb. Oceny te mogłyby posłużyć, jako podstawa do planów odbudowy ze zniszczeń. Konflikt w Strefie Gazy w olbrzymim stopniu pogłębił kryzys humanitarny, (...)

Ulga na dzieci w rozliczeniu PIT za 2021 rok

Ulga na dzieci w rozliczeniu PIT za 2021 rok

Komu przysługuje ulga prorodzinna? Prawo do odliczenia od podatku kwoty tzw. ulgi prorodzinnej i otrzymania dodatkowego zwrotu z tytułu tej ulgi przysługuje podatnikowi, który w roku podatkowym:   1.  w stosunku do małoletniego dziecka: wykonywał władzę rodzicielską; pełnił funkcję opiekuna prawnego, jeżeli dziecko z nim zamieszkiwało; sprawował opiekę poprzez (...)

Zmiany w pomocy publicznej

Zmiany w pomocy publicznej

Jakie zmiany dotyczą pomocy publicznej?14 czerwca 2008 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 25 kwietnia 2008 r. o zmianie ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej oraz ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.Czego dotyczą zmiany?Zmiany mają głównie na celu dostosowanie przepisów ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej do obecnie obowiązujących (...)

Druga ustawa o innowacyjności gotowa

Druga ustawa o innowacyjności gotowa

Druga ustawa o innowacyjności Parlament przyjął już, a Prezydent podpisał drugą ustawę o innowacyjności. Celem nowelizacji, który powstał w MNiSW we współpracy z resortem rozwoju i finansów, jest zwiększenie wsparcia dla działalności badawczo-rozwojowej. Ustawa wprowadza możliwość ustanawiania przez ministra właściwego do spraw gospodarki programów (...)

Prezydent za rozszerzeniem tarczy antykryzysowej

Prezydent za rozszerzeniem tarczy antykryzysowej

Prezydent o wsparciu dla przedsiębiorców - "Państwo dopłaci do pensji pracowników do 40 proc. średniego wynagrodzenia firmom, które utrzymają miejsca pracy; zwolnieni z płacenia składek ZUS przez 3 miesiące będą wszyscy samozatrudnieni, mikroprzedsiębiorcy, jeśli ich przychody spadły o więcej niż 50 proc. w stosunku do lutego br." – poinformował Prezydent (...)

Karta podatkowa w 2018 roku

Karta podatkowa w 2018 roku

Termin złożenia wniosku o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej Wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej, według ustalonego wzoru (PIT-16), na dany rok podatkowy, podatnik składa właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego, nie później niż do dnia 20 stycznia roku podatkowego. Jeżeli podatnik rozpoczyna działalność, wniosek o zastosowanie opodatkowania (...)

Rząd zaakceptował pomoc dla rolników

Rząd zaakceptował pomoc dla rolników

Rada Ministrów wydała rozporządzenie, w którym przewidziano udzielenie jednorazowej pomocy finansowej producentom czarnej porzeczki. Pomoc jest konieczna z powodu drastycznego spadku cen tych owoców w 2015 r. – średnio za kilogram płacono 0,40 – 0,50 zł. W latach ubiegłych ceny za kilogram czarnej porzeczki były znacznie wyższe: w 2007 r. – 3,75 zł, w 2011 r. – (...)

Opłaty skarbowe - Czynności urzędowe

Opłaty skarbowe - Czynności urzędowe

Przedmiot opłaty skarbowej Opłata Zwolnienia Od sporządzenia aktu małżeństwa 84 zł   Od innych czynności kierownika urzędu stanu cywilnego 11 zł Zwalnia się od opłaty skarbowej: 1.sporządzenie akktu urodzenia lub zgodnu, 2.przyjęcie oświadczenia o uznaniu dziecka lub o nadaniu dziecku nazwiska męża matki  Od sporządzenia aktu małżeństwa 84 (...)

Z jakich funduszy europejskich mogą skorzystać organizacje pozarządowe?

Z jakich funduszy europejskich mogą skorzystać organizacje pozarządowe?

Fundacje, stowarzyszenia i inne organizacje pozarządowe działają w bardzo wielu dziedzinach ważnych ze społecznego punktu widzenia. Podmioty te mają doświadczenie, wiedzę oraz wyspecjalizowaną kadrę, dzięki czemu mogą wspierać realizację celów wyznaczonych dla funduszy europejskich. Pracujący w takiej organizacji mogą otrzymać środki na konkretne projekty. Poznaj możliwości (...)

Nie każdą darowiznę odliczysz w PIT

Nie każdą darowiznę odliczysz w PIT

Wsparłeś WOŚP, oddałeś krew lub dołożyłeś do budowy kościoła? Możesz odliczyć pomoc od dochodu. Będzie to możliwe tylko w przypadku darowizn, które wskazano w ustawie o PIT. Są to datki na cele kultu religijnego, krwiodawstwa oraz organizacji pożytku publicznego (szczegóły w ramce na końcu tekstu). Odliczenie jest ograniczone – łączny limit dla wszystkich darowizn (...)

Rosyjskie embargo. Ci rolnicy mogą liczyć na pomoc

Rosyjskie embargo. Ci rolnicy mogą liczyć na pomoc

Rada Ministrów przyjęła zmianę rozporządzenia, która ma na celu stworzenie podstaw prawnych do udzielenia jednorazowej pomocy finansowej producentom cebuli, kapusty i jabłek w związku ze spadkiem cen skupu tych produktów w 2014 r., spowodowanym ograniczeniami w handlu międzynarodowym, a w szczególności rosyjskim embargiem. W zmienionym rozporządzeniu przewidziano udzielanie pomocy w formie (...)

Wakacje kredytowe - ustawowe i pozaustawowe

Wakacje kredytowe - ustawowe i pozaustawowe

Podsumowanie działań UOKiK w zakresie dobrowolnych wakacji kredytowych Na początku kwietnia Prezes UOKiK Tomasz Chróstny wszczął postępowanie wyjaśniające dotyczące warunków tzw. wakacji kredytowych, które są udzielane dobrowolnie przez banki. Urząd sprawdzał m.in. sposób informowania konsumentów o koszcie odroczenia spłaty rat czy respektowanie (...)

Koniec systemu viaTOLL. Od 1 października tylko e-TOLL

Koniec systemu viaTOLL. Od 1 października tylko e-TOLL

Od 1 października jedynym systemem umożliwiającym wnoszenie opłaty elektronicznej za przejazd po drogach płatnych w Polsce będzie system e-TOLL. W e-TOLL zapłacisz zarówno za przejazd po drogach krajowych, jak i po autostradach zarządzanych przez GDDKiA. Dla firm transportowych to ostatni moment na zmianę systemu na e-TOLL. Kierowcy pojazdów lekkich do 30 listopada (...)

Debata w sprawie sytuacji w Gruzji

Debata w sprawie sytuacji w Gruzji

Po spotkaniu przywódców UE w Parlamencie Europejskim odbyła się debata, w której posłowie nawoływali do poszanowania integralności terytorialnej Gruzji, potępili nieproporcjonalną reakcję strony rosyjskiej oraz przekonywali do wzmocnienia Europejskiej Polityki Sąsiedztwa. Wskazywano na konieczność zapewnienia niezależności energetycznej Europy. Cześć mówców (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Zaświadczenie o pomocy de minimis

Zaświadczenie o pomocy de minimis

Zakład pracy chronionej, który jest ustawowo zwolniony z podatku od nieruchomości, zwraca się z prośbą o wydanie zaświadczenia o udzielonej pomocy de minimis w związku z poniesionymi wydatkami (...)

Pomoc de minimis - kolejne lata

Pomoc de minimis - kolejne lata

Jestem małym podatnikiem. W latach 2008-2010 skorzystałem z jednorazowej amortyzacji. Łącznie w ciągu 3 lat nie przekroczyłem 200 tyś euro (zamortyzowałem łącznie 148 tys. euro). Amortyzację (...)

Amortyzacja jednorazowa - pomoc de minimis

Amortyzacja jednorazowa - pomoc de minimis

Prowadzę działalność gospodarczą PKPiR + VAT. Od 3 lat korzystam z amortyzacji de minimis. Mieszczę się w limitach, spełniam wymagania do skorzystania z amortyzacji jednorazowej de minimis. Nie (...)

Pomoc de minimis przychodem

Pomoc de minimis przychodem

Prowadzę działalność gospodarczą (ryczałt 8,5% + VAT). Jestem rencistą. Płacę pełne składki ZUS i odliczam ubezpieczenie społeczne od podstawy mojego obrotu dla celów obliczenia ryczałtu. (...)

Rozwód w UE

Rozwód w UE

Z powodu ciężkiego stanu zdrowia i niemożności życia z mężem dłużej wyjechałam z Polski. Mąż podał o rozwód, ale ja nie jestem w stanie przyjechać do Polski. Poruszam się na wózku. Czy (...)

Dofinansowanie do zakupu mieszkania w SG

Dofinansowanie do zakupu mieszkania w SG

Jestem funkcjonariuszem Straży Granicznej zajmuję kwaterę tymczasową w miejscu pełnienia służby przydzieloną decyzją administracyjną przez Komendanta Oddziału. Moja żona posiada 2/3 udziału (...)

Prawo do pomocy publicznej z PFRON

Prawo do pomocy publicznej z PFRON

Pracodawca zatrudnia osoby niepełnosprawne i korzysta z dofinansowania kosztów wynagrodzeń.Warunkiem uzyskania dofinansowania z PFRON jest oświadczenie pracodawcy,że nie znajduje się w trudnej sytuacji (...)

POMOC DE MINIMIS - podatek od nieruchomości.

POMOC DE MINIMIS - podatek od nieruchomości.

Właścicielami gruntu są dwie osoby (dwoje przedsiębiorców prowadzących nie zależnie od siebie jednoosobowe działalności gospodarcze). Razem zwrócili się o zwolnienie budynku z podatku, od nieruchomości (...)

Proces o ustalenie ojcostwa

Proces o ustalenie ojcostwa

Jestem pozwany w sprawie o ustalenie ojcostwa i roszczenia z tym związane. Po przeprowadzonych badaniach genetycznych (stwierdzających moje ojcostwo) uznałem narodzone dzieci i z własnej inicjatywy (...)

Eksmisja firmy z lokalu

Eksmisja firmy z lokalu

Po upływie okresu wypowiedzenia najmu lokalu użytkowego firma nie odpowiada na żadne formy kontaktu, a lokal który pozostawał do jej dyspozycji jest zamknięty. W jaki sposób można eksmitować firmę (...)

Uchylenie postanowienia na podstawie art. 24 kkw

Uchylenie postanowienia na podstawie art. 24 kkw

Dwóch wspólników spółki cywilnej (A i B) otrzymało od trzeciego wspólnika cichego (C) 20.000,- zł na prowadzenie działalności gospodarczej. Na zabezpieczenie zwrotu tego wkładu wspólnik A przewłaszczył (...)

Opodatkowanie cesji wierzytelności

Opodatkowanie cesji wierzytelności

Prowadzę działalność gospodarczą (osoba fizyczna). Mój kontrahent nie zapłacił mi za wykonaną przeze mnie usługę i z tego tytułu posiadam wobec niego wierzytelność. Dokonałem cesji tej wierzytelności (...)

Czy sąsiad może zasiedzieć moją działkę?

Czy sąsiad może zasiedzieć moją działkę?

Witam, w spadku odziedziczyłam działkę na której nic nie ma. Jak na razie jest ona udostępniona sąsiadowi żeby mógł tam składać piasek. Moje pytanie tyczy czy sąsiad może po 10 latach zasiedzieć (...)

Konflikt interesów adwokata

Konflikt interesów adwokata

Czy w wypadku, gdy urząd miejski obsługuje adwokacka spółka partnerska reprezentowana przez jednego ze wspólników spółki, wspólnik ten może być pełnomocnikiem i reprezentantem jednej ze stron (...)

Rozwiązanie umowy o kredyt konsumencki

Rozwiązanie umowy o kredyt konsumencki

Moja mama lat 68 została zaproszona na prezentację produktów firmy Z.. Tam zachęcona podpisała wniosek o zakup i o zawarcie umowy kredytowej bankiem, który jest traktowany przez bank jako umowa, (...)

Nadużywanie władzy rodzicielskiej przez rodziców

Nadużywanie władzy rodzicielskiej przez rodziców

Jakie skutki pociąga za sobą nadużywanie władzy rodzicielskiej przez rodziców? Jak podkreśla H. Ciepła: „Przez nienależyte wykonywanie władzy rodzicielskiej należy rozumieć zarówno (...)

Kasy fiskalne a usługi budowlane

Kasy fiskalne a usługi budowlane

Czy przedsiębiorca świadczący usługi polegające na wykonywaniu prac budowlanych jest zobowiązany do posiadania kas fiskalnych i dokumentowania sprzedaży osobom fizycznym za ich pomocą? Jeśli tak, (...)

Pozew o zapłatę

Pozew o zapłatę

Problem naszej firmy jest prosty i prosimy o pomoc w ustaleniu, jakie kroki prawne mamy podjąć z jakich formularzy skorzystać itp.? Podpisaliśmy umowę z klientem, umowa opiewała na kwotę 11 tyś (...)

Alimenty na żonę a rozwód z winy męża

Alimenty na żonę a rozwód z winy męża

Zostałem uznany winnym rozkładu małżeństwa i płace od 6 lat alimenty na byłą żonę,która do tej pory nie wyszła za mąż, ja też się nie ożeniłem. Nie jestem w stanie płacić jakich jakichkolwiek (...)

Warunki zabudowy - zmiana decyzji

Warunki zabudowy - zmiana decyzji

Jak zmienić decyzję o warunkach zabudowy? Zmiana decyzji o warunkach zabudowy następować będzie w trybie przewidzianym w art. 155 kodeksu postępowania administracyjnego. Przepis ten stanowi, że (...)

Rozliczanie najmu krótkoterminowego

Rozliczanie najmu krótkoterminowego

W dniu 5 czerwca 2009 nabyłem \"samodzielny lokal niemieszkalny - apartamentowy\" w \"zespole uzdrowiskowo-hotelowym\" nad polskim morzem. Zakup był dokonany na mnie jako na osobę prywatną. Lokal nabyłem (...)

Zatarcie skazania a określenie kogoś przestępcą

Zatarcie skazania a określenie kogoś przestępcą

Czy w sytuacji kiedy wyrok został już usunięty z bazy KRK, a inna osoba próbuje wykorzystać fakt skazania i rozpowiada o tym, można zaskarżyć ją o zniesławienie? Zniesławienie jest zgodnie (...)

Komu przysługują wczasy pod gruszą

Komu przysługują wczasy pod gruszą

Czy duży państwowy zakład pracy posiadający Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych może uparcie od wielu lat odmawiać pracownikom świadczenia tzw. \"wczasów pod gruszą\", chociaż wielokrotnie (...)

Sprzedaż nakładów inwestycyjnych

Sprzedaż nakładów inwestycyjnych

Przedsiębiorstwo państwowe, które powstało w 1990 roku z podziału jednego dużego przedsiębiorstwa na 3 mniejsze, jest w likwidacji od 1993 roku. Obecnie pozostało jedynie odzyskać od urzędu miasta (...)

Balkon jako pomieszczenie przynależne

Balkon jako pomieszczenie przynależne

Jakie mam prawo do lokalu: Lokal mam o powierzchni 48,20 m2 i piwnica o pow. 2,89 m2 za balkon nie jest pobierana żadna opłata. (ale nie jest wpisane jako część lokalu) A mieszkanie jest własnościowe (...)

Termin ostateczny (zawity) w pozwie wzajemnym

Termin ostateczny (zawity) w pozwie wzajemnym

Odpowiedź na pozew została złożona po terminie. Sąd odrzucił wniosek o przywrócenie terminu. Czy, w wypadku wystąpienia pozwanego z powództwem wzajemnym, dowody i twierdzenia przytoczone w odpowiedzi (...)

Podatek dochodowy od sprzedaży mieszkania

Podatek dochodowy od sprzedaży mieszkania

Czy Urząd Skarbowy ma prawo żądać zapłaty 40 000 zł podatku za sprzedaż mieszkania, pieniądze za sprzedaż którego trafiły do banku celem spłaty kredytu, który był w międzyczasie refinansowany? (...)

Usługi rzeczoznawstwa a zwolnienie z VAT

Usługi rzeczoznawstwa a zwolnienie z VAT

Wykonuję w ramach prowadzonej działalności gospodarczej usługi jako rzeczoznawca majątkowy, w tym na rzecz osób nieprowadzących działalności gospodarczej. Jestem zarejestrowany jako płatnik podatku (...)

Prawdopodobieństwo ograniczenia praw ojca

Prawdopodobieństwo ograniczenia praw ojca

Jestem po pierwszej rozprawie rozwodowej. Sprawa jest z mojego powództwa, wniosłem o zasądzenie rozwodu z mojej winy ponieważ obecnie żyję z inną kobietą. Tak naprawdę uważam, że mógłbym udowodnić (...)

Podatek od nieruchomości zabytkowych

Podatek od nieruchomości zabytkowych

Spółka Cywilna nabyła prawo wieczystego użytkowania nieruchomości zabudowanej w celu wykorzystywania w działalności gospodarczej. Nieruchomość położona jest na obszarze strefy historycznego (...)

FORUM PRAWNE

Staz absolwencki a Unia???

Staz absolwencki a Unia??? Witam skonczylam studia i ze jestem zarejestrowana w Urzedzie Pracy uzyskalam status absolwenta na jutro bylam zaproszona na rozmowe kwalifikacyjna w sprawie stazu absolwenckiego (...)

Szukam dobrego prawnika w Warszawie

Szukam dobrego prawnika w Warszawie Witam, potrzebuję dobrego i skutecznego prawnika, który pomoże mi m.in. się rozwieść, ale w grę wchodzi takze kwestia alimentów na dziecko i opieka. Bardzo proszę (...)

Adwokat od rozwodów Nowy Sącz

Adwokat od rozwodów Nowy Sącz Witam, poszukuję dobrego adwokata od rozwodów z Nowego Sącza. Jestem umówiona na przyszły tydzień z panią adwokat Iwoną Mastalerz http://www.kancelaria-mastalerz.pl/ (...)

WYNAJEM - usterki, koszty

WYNAJEM - usterki, koszty Witam, 1 października 2012 roku zawarłam umowę, której przedmiotem było wynajęcie miejsca w pokoju, na czas określony z 30 dniowym okresem wypowiedzenia, ale jak zauważyłam (...)

Czy kredyt się przedawnia???

Czy kredyt się przedawnia??? Witam wszystkich!!! Mam wielki problem.Mój chłopak w 2000 roku zaciągnął kredyt w banku i nie kwapił się,żeby go spłacać.Termin spłaty minął po 18 miesiącach, (...)

Szkolenie a działalność gospodarcza.

Szkolenie a działalność gospodarcza. Witam. Otóż mam pewien problem i wpadłem na pomysł tylko teraz pytanie czy jest to zgodne z prawem/regulaminem i jak to dokładniej będzie wyglądać. A więc (...)

Jak exmitowac psychopate z domu

Jak exmitowac psychopate z domu Sprawa dotyczy mojej siostry a ja mieszkam za daleko zeby jej pomoc. Jest mezatka od 15 lat z mezem alkoholikiem, manipulatorem i psychopata. Zapytacie dlaczego tak dlugo (...)

skuteczny (polecany) adwokat z Wrocławia i okolic

skuteczny (polecany) adwokat z Wrocławia i okolic Witam! Poszukuję skutecznego adwokata z Wrocławia specjalizującego się w sprawach rozwodowych. Pozdrawiam Ja mogę polecić mecenas Magdalenę (...)

przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności na wniosek Spółdzielni Mieszkaniowej

przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności na wniosek Spółdzielni Mieszkaniowej przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności na wniosek Spółdzielni Mieszkaniowej (...)

Przepisanie własności.

Przepisanie własności. MOI RODZICE MAJĄ DOMEK NAD JEZIOREM, KTÓRY CHCĄ PRZEPISAĆ W RÓWNYCH CZĘŚCIACH NA MNIE I SIOSTRĘ. JA JEDNAK MAM PEWNE OBAWY. JESTEM ZAMĘŻNA, MÓJ MĄŻ MA NIEŚLUBNEGO (...)

Opłata abonamentowa za rtv - zawiadomienie o zajęciu prawa majątkowego

Opłata abonamentowa za rtv - zawiadomienie o zajęciu prawa majątkowego Witam serdecznie, Szanowni Państwo piszę w imieniu mojego taty który kilka dni temu dostał zawiadomienie z US o zajęciu prawa (...)

Trudny dowód sytuacji finansowej - Alimenty

Trudny dowód sytuacji finansowej - Alimenty Witam, mam problem z otrzymaniem zabezpieczenia przy podwyższaniu alimentów. Wniosłam jakiś czas temu pozew o podwyższenie alimentów, ponieważ rozpoczęłam (...)

Prawo patentowe

Prawo patentowe Witam, jestem studentem 3 roku Administracji. Właśnie piszę pracę licencjacką na temat Patentów i ochrony własności intelektualnych w Polsce, jeśli ktoś zna jakieś adresy internetowe (...)

jak wykupić mieszkanie spółdzielcze??????

jak wykupić mieszkanie spółdzielcze?????? Proszę o podpowiedź jak to prawnie załatwić. Sąsiadka chce skorzystać z możliwości jaką jej dała znowelizowana ustawa i wykupić mieszkanie od spółdzielni (...)

Pozew do Sądu Pracy

Pozew do Sądu Pracy Proszę o pomoc w znalezieniu wzoru pozwu skladanego do Sądu Pracy (Andrzej 40) leszczyna@go2.pl napisz na prv to Ci wyślę e A czy ktos moze mi podpowiedziec ile powinno trwac rozpatrywanie (...)

ojciec dziecka najpierw szkodził i sie nie interesował a teraz chce byc tatusiem

ojciec dziecka najpierw szkodził i sie nie interesował a teraz chce byc tatusiem dobry wieczór. chciałabym uzyskać odpowiedzi na nurtujace mnie i zatruwające mi zycie pytania. otóż nie jestem męzatką (...)

ludzki

ludzki Witam! Mieszkam obecnie w Angli z corką (10 lat). Jestem po rozwodu z męzem Polakiem ktore mieszka w Polsce i prowadzi swoje działalnosc. Mam pytanie, ile powinnam dostac alimenty od ojca mojego (...)

prosze o pomoc - nieszczere intencje powodki

prosze o pomoc - nieszczere intencje powodki witam,mam problem ktorego nie moge sam rozwiazac,bylem u adwokata po porade ale i on w sumie niewiele mi pomogl ja i moja zona niestety nie mogac sie porozumiec (...)

Ciąża na umowę zlecenie -L4 , a zwolnienie

Ciąża na umowę zlecenie -L4 , a zwolnienie Witam, zgłaszam sie o poradę ponieważ mam pewien problem w swojej pracy . Mianowicie jestem zatrudniona na umowę zlecenie z odprowadzanymi dobrowolnie (...)

Uzasadnienie wysokosci zadanych alimentow

Uzasadnienie wysokosci zadanych alimentow Byla zona mojego partnera zlozyla pozew o pryznanie jej alimentow na nia (otrzymuje juz 1000 zl miesiecznie alimentow na 2 dzieci). Najprawdopodobniej je dostanie, (...)

Porady prawne