Doliczanie czasu do okresu zasiedzenia

Zgodnie z ogólnym przepisem dotyczącym zasiedzenia, posiadacz nieruchomości niebędący jej właścicielem nabywa własność, jeżeli posiada nieruchomość nieprzerwanie od lat dwudziestu jako posiadacz samoistny, chyba że uzyskał posiadanie w złej wierze. Natomiast po upływie lat trzydziestu posiadacz nieruchomości nabywa jej własność, choćby uzyskał posiadanie w złej wierze. Zatem w zależności od dobrej lub złej wiary - okres zasiedzenia wynosi obecnie 20 lub 30 lat. Co więcej nie zawsze nieruchomość musi być w posiadaniu jednej i tej samej osoby.

Porady prawne

Czas posiadania poprzednika prawnego

Często zdarza się, iż w okresie biegu terminu zasiedzenia dojdzie do zmiany osoby posiadacza samoistnego nieruchomości, np. w skutek śmierci dotychczasowego posiadacza. Czy w tym przypadku okres zasiedzenia należy liczyć od początku?

Odpowiedź na to pytanie zawiera art. 176 kodeksu cywilnego, wskazując, iż jeżeli podczas biegu zasiedzenia nastąpiło przeniesienie posiadania, obecny posiadacz może doliczyć do czasu, przez który sam posiada, czas posiadania swego poprzednika. Jeżeli jednak poprzedni posiadacz uzyskał posiadanie nieruchomości w złej wierze, czas jego posiadania może być doliczony tylko wtedy, gdy łącznie z czasem posiadania obecnego posiadacza wynosi przynajmniej lat trzydzieści. Przepisy powyższe stosuje się odpowiednio w wypadku, gdy obecny posiadacz jest spadkobiercą poprzedniego posiadacza.

Przeniesienie posiadania lub dziedziczenie

Z powyższej regulacji wynika, iż w razie przeniesienia posiadania możliwe jest doliczenie do okresu zasiedzenia czasu swojego poprzednika. W sytuacji gdy nasz poprzednik prawny uzyskał posiadanie w złej wierze, można ten okres doliczyć jeżeli łącznie wynosi on co najmniej trzydzieści lat. Podobnie możemy doliczyć przedmiotowy okres, już nie na skutek przeniesienia posiadania, ale w sytuacji gdy jesteśmy spadkobiercami poprzedniego posiadacza.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?