Kiedy dziedziczą rodzice spadkodawcy?

Spadkobranie po zmarłym może przybrać dwie formy – spadkobrania określonego przepisami ustawy oraz spadkobrania według ostatniej woli spadkodawcy, czyli testamentu. Nie ulega wątpliwości, że rodzice spadkodawcy dziedziczą zawsze wtedy, gdy zostaną powołani do spadku w drodze testamentu; w takim przypadku również postanowienia testamentu określają udziały spadkowe każdego ze spadkobierców. Przedmiotem niniejszego opracowania nie będzie jednak powyższa sytuacja; rozważania zostaną natomiast zogniskowane wokół problematyki dziedziczenia rodziców spadkodawcy w myśl przepisów ustawy, tj. kiedy rodzice dochodzą do dziedziczenia i jakie udziały spadkowe im się należą.

W którym kręgu dziedziczą rodzice spadkodawcy?

Prawo spadkowe dzieli potencjalnych spadkobierców na dwie grupy: do pierwszej zalicza dzieci spadkodawcy (i ich zstępnych) oraz jego małżonka, a do drugiej małżonka i rodziców spadkodawcy. Po co taki podział? Otóż osoby dochodzące do dziedziczenia w pierwszej grupie wyłączają od dziedziczenia osoby z kręgu drugiego. A zatem jeśli spadkodawca pozostawił dzieci, które dziedziczą spadek, z pewnością spadek nie przypadnie rodzicom spadkodawcy.

Jak łatwo zauważyć małżonek spadkodawcy dziedziczy w obu kręgach, z tym że wysokość jego udziału spadkowego uzależniona jest od kręgu, w którym dziedziczy (patrz – odpowiedni moduł). Kiedy zatem rodzice spadkodawcy dziedziczą według przepisów ustawy? Wtedy, gdy spadkodawca nie pozostawił żadnych zstępnych, tj. dzieci, wnuków itd. Gwoli ścisłości należy zauważyć, iż brak zstępnych nie oznacza ich fizycznego niebytu, ale dotyczy sytuacji, gdy wszyscy zstępni są traktowani tak, jakby nie dożyli otwarcia spadku, czyli zostali bądź uznani za niegodnych dziedziczenia, bądź odrzucili spadek, bądź wreszcie zrzekli się dziedziczenia po spadkodawcy.

Porady prawne

Rodzice mogą dziedziczyć więc w zbiegu z małżonkiem spadkodawcy oraz mogą dziedziczyć samodzielnie; zaś w sytuacji kiedy jeden z rodziców nie dożył otwarcia spadku, drugi może dziedziczyć wspólnie z rodzeństwem spadkodawcy.

Wyrażona powyżej uwaga dotycząca traktowania spadkobierców tak, jakby nie dożyli otwarcia spadku, odnosi się w całej rozciągłości również do przedstawicieli drugiego kręgu. Zastrzeżenie to jest ważne zwłaszcza z tego powodu, że w przypadku dziedziczenia ustawowego ilość osób dochodzących do spadku w sposób oczywisty wpływa na wielkość udziałów przypadających spadkobiercom.

Ile wynosi udział spadkowy rodziców?

Przed przystąpieniem do szczegółowej analizy sytuacji prawnej rodziców spadkodawcy w zakresie przypadających im udziałów spadkowych, należy wskazać na dwie zasady. Po pierwsze, udział spadkowy małżonka spadkodawcy wynosi zawsze połowę spadku, jeżeli dziedziczy on w zbiegu bądź z rodzicami spadkodawcy, bądź z rodzeństwem spadkodawcy, bądź i z jedenym z rodziców,  i z rodzeństwem. Dopiero gdy brak rodziców i rodzeństwa (oraz jego zstępnych) cały spadek przypada małżonkowi.

Po drugie, jeżeli którekolwiek z rodzeństwa spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku (lub jest tak traktowane), ale pozostawiło zstępnych, udział spadkowy, który by mu przypadł, przypada jego zstępnym (według zasad, które dotyczą podziału między dalszych zstępnych spadkodawcy). Oznacza to, że udział, który przypadałby zmarłemu członkowi rodzeństwa spadkodawcy nie powraca do masy spadkowej, ale przechodzi na jego zstępnych, czyli dzieci, wnuki lub prawnuki tego członka rodzeństwa, które nie dziedziczy.

Rozważając kwestię udziałów spadkowych rodziców spadkodawcy należy wyróżnić następujące sytuacje, od których uzależniona będzie wysokość tych udziałów:

  1. do spadku dochodzą tylko rodzice;
  2. do spadku dochodzą rodzice i małżonek spadkodawcy;
  3. do spadku dochodzi jeden z rodziców, małżonek i rodzeństwo spadkodawcy.

Pierwszy z wymienionych przypadków nie nastręcza trudności. Cały spadek przypada rodzicom, każdemu po połowie; jeśli zaś jeden z rodziców nie żyje, jego udział przypada rodzeństwu spadkodawcy w częściach równych (lub jego zstępnym). 

W drugiej sytuacji mogą już pojawić się komplikacje. Otóż jeżeli do spadku dochodzą małżonek i rodzice spadkodawcy, małżonkowi przypada połowa spadku, rodzicom zaś pozostała jego część po równo (tj. po 1/4 spadku).  Tym samym małżonek dziedziczy 1/2, a każdy z rodziców po ¼ spadku. Wyjątkiem jest sytuacja kiedy ojcostwo rodzica nie zostało ustalone. Wówczas udział spadkowy matki spadkodawcy, dziedziczącej w zbiegu z jego małżonkiem, wynosi połowę spadku. W tej sytuacji zarówno małżonek jak i matka spadkodawcy dziedziczą po ½ spadku. Taka sytuacja zachodzi również jeżeli jeden z rodziców spadkodawcy zmarł, spadkodawca zaś nie ma żyjącego rodzeństwa (lub jego zstępnych). Wówczas  zarówno małżonek jak i jedno z rodziców spadkodawcy dziedziczy po 1/2 spadku.

Trzecia sytuacja dotyczy wypadku kiedy jedno z rodziców spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku. Wówczas do dziedziczenia powołany jest małżonek spadkodawcy, pozostający przy życiu rodzic oraz rodzeństwo spadkodawcy. Udział, który przypadłby jednemu z rodziców przechodzi bowiem w całości na rodzeństwo spadkodawcy. Rodzeństwo spadkodawcy dziedziczy w częściach równych, zaś w razie śmierci jednego z członków rodzeństwa jego udział przechodzi na jego zstępnych (dzieci, wnuki, prawnuki niedziedziczącego członka rodzeństwa), według zasad ogólnych. Tak jak w poprzednich sytuacjach śmierć jednego z rodziców spadkodawcy nie zmienia udziału spadkowego małżonka spadkodawcy. Niezależnie bowiem od tej sytuacji dziedziczy on 1/2 spadku.

Sytuację trzecią najłatwiej zobrazować będzie na przykładach.
PRZYŁAD I: do spadku dochodzi  małżonek  - "M", rodzic spadkodawcy - "A", zaś drugi z rodziców - "B" -  zmarł kilka lat wcześniej. Żyje jednak rodzeństwo zmarłego spadkodawcy - "C" i "D". W takiej sytuacji połowę (1/2) spadku dziedziczy małżonek "M", 1/4 spadku otrzymuje rodzic - "A", zaś rodzeństwo -  "C" i "D" otrzymują po 1/8 spadku.

PRZYKŁAD II: stan faktyczny taki sam jak w przypadku I, z tym, że "C" nie dożywa otwarcia spadku. Żyją jednak jego dzieci "E" i "F".  W tej sytuacji "M" dziedziczy 1/2 spadku, "A" 1/4 spadku, "D" 1/8 spadku, zaś "E" i "F" po 1/16 spadku spadkodawcy.

PRZYKŁAD III: jeżeli w sytuacji opisanej w przykładzie I, do spadku nie weszli by rodzice spadkodawcy - "A" i "B", dziedziczenie wyglądałoby następująco: małżonek - "M" otrzymuje 1/2 spadku, zaś rodzeństwo spadkodawcy - "C" i "D" po 1/4 spadku.

Pamiętaj, że:

  • Wysokość udziału spadkowego nie przekłada się na konkretne przedmioty wchodzące w skład spadku. Sytuacja prawna spadkobiercy w odniesieniu do konkretnych przedmiotów zostaje określona dopiero w momencie działu spadku,
  • Wysokość udziału zależy od ilości osób dochodzących do spadku.

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz. U. 1964 r., Nr 16, poz. 93 ze zmianami).
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Dziedziczenie ustawowe, czyli kto i w jaki sposób dziedziczy po zmarłym, jeśli nie pozostawił on testamentu?

Dziedziczenie ustawowe, czyli kto i w jaki sposób dziedziczy po zmarłym, jeśli nie pozostawił on testamentu?

Kiedy następuje dziedziczenie ustawowe? Dziedziczenie ustawowe ma miejsce w sytuacji gdy, spadkodawca nie pozostawił po sobie testamentu oraz gdy osoby powołane do spadku nie chcą lub nie mogą być spadkobiercami (bo np. zmarły przed otwarciem spadku). W razie powołania spadkobierców w drodze testamentu tylko w stosunku do części spadku, również pozostała część podlega ustawowym (...)

Żądanie zachowku od obdarowanego - opinia prawna

Żądanie zachowku od obdarowanego - opinia prawna

Stan faktyczny Moi rodzice mają dwoje dzieci: mnie i brata. Brat w wieku 20 lat ożenił się i wyprowadził (26 lat temu), ja wyszłam za mąż i zostałam z rodzicami w domu. Rodzice 12 września 1996 r. notarialnie przepisali mi działkę z domem w formie darowizny. Zapłaciłam od tego podatek, założyłam księgę wieczystą. Dom remontowałam, trochę rozbudowałam. Czy brat lub jego dzieci (...)

Co odróżnia postępowanie spadkowe, gdy dziedziczenie obejmuje gospodarstwo rolne?- opinia prawna

Co odróżnia postępowanie spadkowe, gdy dziedziczenie obejmuje gospodarstwo rolne?- opinia prawna

Stan faktyczny Moi rodzice byli właścicielami gospodarstwa rolnego. Matka zmarła w roku 1978, dwa lata później ojciec. Ja (urodzony 1929 r.) aż do 1970 r. mieszkałem z rodzicami, wspólnie z nimi i żoną (żona od 1966 r.) pracując na roli i tworząc z nimi jedno gospodarstwo domowe. Moi 2 bracia i siostra po osiągnięciu pełnoletności wyprowadzili się z rodzinnego domu do miasta (...)

Czy i kiedy dziedziczy rodzeństwo spadkodawcy?

Czy i kiedy dziedziczy rodzeństwo spadkodawcy?

Nie może być wątpliwości, że rodzeństwo spadkodawcy dziedziczy zawsze wtedy, gdy zostanie powołane do spadku w drodze ważnego testamentu. Gdy jednak zmarły nie przekazał potomnym swej ostatniej woli, z pomocą przychodzą przepisy ustawy, w myśl których w braku zstępnych spadkodawcy powołani są do spadku z ustawy jego małżonek, rodzice. W sytuacji, gdy spadkodawca nie miał ani (...)

Zachowek - czym jest zachowek i komu się należy?

Zachowek - czym jest zachowek i komu się należy?

Podstawową zasadą prawa spadkowego jest swoboda testowania. Oznacza ona, iż spadkodawca może za życia w drodze testamentu dowolnie rozrządzić swoim majątkiem, jeśli zaś tego nie uczyni, krąg uprawnionych do spadku wyznaczą przepisy ustawy. Pojawia się jednak niebezpieczeństwo, że testator sporządzi testament tej treści, że jego najbliżsi zostaną pozbawieni udziału w spadku, bo (...)

Dziedziczenie środków zgromadzonych na rachunku bankowym - opinia prawna

Dziedziczenie środków zgromadzonych na rachunku bankowym - opinia prawna

Stan faktyczny Na początku czerwca br. zmarł brat mojej matki. Brat pozostawał na gospodarstwie, które zostało mu notarialnie przepisane przez nie żyjącą już moją babcię, a jego matkę. Gospodarstwo miało ok. 4 ha, ale brat matki sprzedał już 1 ha ziemi na działki budowlane. Okazało się, że brat matki ma pieniądze na rachunku bankowym ze sprzedaży tych działek w wysokości (...)

Ciotka i wujek nie dostaną spadku!

Ciotka i wujek nie dostaną spadku!

Po zmarłym Zenonie S. pozostał spadek. Zmarły nie pozostawił testamentu. Zabrakło również najbliższych krewnych ustawowo powołanych do dziedziczenia. Otwarcia spadku dożyli dalsi krewni zmarłego, w tym rodzeństwo rodziców Zenona S., którzy jako spadkobiercy ustawowi zostali pominięci. W tej sytuacji spadek przypada gminie, na terenie której mieszkał spadkodawca. Rozstrzygający sprawę (...)

Czyżby zmiany w zasadach dziedziczenia?

Czyżby zmiany w zasadach dziedziczenia?

Prawa Cywilnego, działająca przy ministrze sprawiedliwości, podjęła już wcześniej prace nad kompleksową regulacją prawa spadkowego. Jednak nie zostały one jeszcze zakończone z uwagi na konieczność przygotowania całego kompleksu ustaw związanych z przystąpieniem do UE - poinformował rzecznika sekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości. Przypomniał też, że chociaż kodeks cywilny (...)

Uznanie spadkobiercy za osobę niegodną dziedziczenia

Uznanie spadkobiercy za osobę niegodną dziedziczenia

  Kto może być uznany za spadkobiercę niegodnego dziedziczenia? Niegodnym może być uznany każdy spadkobierca - czy to powołany na mocy testamentu, czy ustawy. Często bowiem zdarza się, że sam spadkodawca nie zdaje sobie sprawy z określonych zdarzeń, które powinny eliminować daną osobę z kręgu powołanych do spadku. Przepisy kodeksu cywilnego określają precyzyjnie jakie (...)

Kto może być niegodny dziedziczenia?

Kto może być niegodny dziedziczenia?

Niegodność dziedziczenia jest instytucją prawa spadkowego unormowaną w art. 928 Kodeksu cywilnego. Jej celem jest pozbawienie prawa do dziedziczenia spadkobierców, którzy dopuścili się względem spadkodawcy czynów niegodziwych, powszechnie uznawanych za naganne i zawinionych. Tym samym niegodność dziedziczenia jako jedna z niewielu instytucji prawa spadkowego nawiązuje (...)

Dziedziczenie długów? Jaka jest odpowiedzialność spadkobierców za długi spadkodawcy?

Dziedziczenie długów? Jaka jest odpowiedzialność spadkobierców za długi spadkodawcy?

Śmierć dłużnika nie musi oznaczać braku możliwości odzyskania naszego długu. Jest to podyktowane tym, że z chwilą śmierci niejako automatycznie przechodzą na określone osoby nie tylko prawa majątkowe zmarłego ale także jego obowiązki. Dlatego, co do zasady, śmierć naszego dłużnika otwiera drogę do dochodzenia niezapłaconych wierzytelności od jego spadkobierców. Jak kształtuje (...)

Odpowiedzialność spadkobierców za zobowiązania podatkowe spadkodawcy

Odpowiedzialność spadkobierców za zobowiązania podatkowe spadkodawcy

  Które prawa i obowiązki spadkodawcy przechodzą na spadkobierców? Wszystkie, z wyjątkiem praw o charakterze niemajątkowym związanych z działalnością gospodarczą, których przejęcie obwarowane jest warunkiem - prawa te przechodzą tylko w przypadku dalszego prowadzenia tej działalności na rachunek spadkobierców.   Czy można uniknąć przejęcia odpowiedzialności (...)

Dowód na bycie spadkobiercą – opinia prawna

Dowód na bycie spadkobiercą – opinia prawna

Stan faktyczny Moja babcia wykupiła od Gminy mieszkanie na raty. Przed śmiercią zdążyła spłacić połowę należności. To mieszkanie przeszło w spadku na jej dwóch synów: mojego ojca i mojego wujka, którzy nie spłacali zaległości. W mieszkaniu tym mieszkał i był zameldowany tylko mój ojciec. Zmarł ojciec i po nim w spadku dziedziczę ja i mój brat. Złożyliśmy w sądzie wniosek (...)

Kiedy dziecko powinno przyczyniać się do utrzymania domu?

Kiedy dziecko powinno przyczyniać się do utrzymania domu?

  Sytuacja, kiedy dziecko obowiązane jest do przyczyniania się do utrzymywania rodziny, należy do rzadkości. Na gruncie polskiego prawa rodzinnego, to na rodzicach spoczywa obowiązek przyczyniania się o zaspokajania potrzeb rodziny, którą przez swój związek założyli. Każdy z nich powinien dotrzymywać swoich obowiązków według swoich sił oraz możliwości zarobkowych; (...)

Jak uzyskać 500 zł z programu „Rodzina 500 plus”?

Jak uzyskać 500 zł z programu „Rodzina 500 plus”?

Najważniejsze informacje o programie  Program „Rodzina 500 plus” to 500 zł miesięcznie na drugie i kolejne dziecko do ukończenia 18 roku życia. Rodziny o niskich dochodach otrzymają wsparcie także na pierwsze dziecko po spełnieniu kryterium dochodowego.  Wniosek o świadczenie wychowawcze można złożyć w gminie, za pośrednictwem Poczty Polskiej oraz przez internet: (...)

Pozbawienie i ograniczenie władzy rodzicielskiej

Pozbawienie i ograniczenie władzy rodzicielskiej

  Co to jest władza rodzicielska? Władza rodzicielska jest to kompleks uprawnień i obowiązków przysługujących rodzicom w stosunku do dziecka, mających na celu zapewnienie mu należytej pieczy i strzeżenie jego interesów. Władza rodzicielska nie jest żadnym uprawnieniem „ władczym” rodziców nad dzieckiem, a jedynie stanowi instrument służący dobru (...)

Nabór wniosków w programie „Rodzina 500+” na nowy okres świadczeniowy

Nabór wniosków w programie „Rodzina 500+” na nowy okres świadczeniowy

Od 1 lutego 2022 roku rusza nabór wniosków na nowy okres świadczeniowy w programie „Rodzina 500+”. Należy je składać wyłącznie online. Wypłata świadczenia wychowawczego będzie bezgotówkowa. Obsługę przyjmowania i rozpatrywania wniosków oraz przyznawania świadczenia wychowawczego przejął Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Od 1 lutego można składać (...)

Rok szkolny 2018/2019 - co nowego dla uczniów i nauczycieli?

Rok szkolny 2018/2019 - co nowego dla uczniów i nauczycieli?

Rok szkolny 2018/2019 – drugi rok wprowadzania zmian w systemie edukacji Nowy rok szkolny 2018/2019 to kolejny etap wdrażania zmian w edukacji. Następna tura podwyżek dla nauczycieli, wsparcie finansowe dla samorządów, szerokopasmowy internet i multimedialne tablice w szkołach, a także nowa podstawa programowa dla kolejnych klas szkoły podstawowej oraz zmiany w egzaminach – (...)

Zmiany w prawie spadkowym - dziadkowie będą dziedziczyć

Zmiany w prawie spadkowym - dziadkowie będą dziedziczyć

Rodzice będą dziedziczyli przed rodzeństwem. Do kręgu spadkobierców ustawowych zostaną włączeni dziadkowie jak i pasierbowie zmarłego. Takie zmiany szykuje Sejm, nowelizując obowiązujące od 1965 roku zasady dziedziczenia ustawowego. Teraz czekają one na stanowisko Senatu.Czy zmiany te będą korzystne i czym należy je uzasadniać?Obowiązujące od 1965 roku przepisy o dziedziczeniu ustawowym (...)

Kto będzie dziedziczył po zmianach?

Kto będzie dziedziczył po zmianach?

Krąg spadkobierców ustawowych będzie szerszy o dziadków, a rodzice będą przed rodzeństwem. Dzisiaj Sejm przyjął stosowną rządową nowelę kodeksu cywilnego (przygotowała ją Komisja Kodyfikacyjna Prawa Cywilnego). (...) Kodeks cywilny (z 1964 r.) ujmuje krąg spadkobierców ustawowych, czyli krewnych zmarłego, dość wąsko (w praktyce można go przekroczyć sporządzeniem testamentu, (...)

Szerszy krąg spadkobierców

Szerszy krąg spadkobierców

Wydłuża się lista spadkobierców ustawowych, którzy dziedziczą automatycznie, gdy zmarły nie pozostawił testamentu. Obejmie ona także dziadków i pasierbów oraz rodzeństwo cioteczne lub stryjeczne Oznacza to, że znacznie rzadziej niż dotychczas dziedziczyć będzie gmina czy Skarb Państwa. Reguły dziedziczenia, niełatwe do zgłębienia i dziś, staną się jeszcze bardziej skomplikowane. (...)

Poszerzony krąg spadkobierców ustawowych

Poszerzony krąg spadkobierców ustawowych

Od najbliższej niedzieli więcej osób w rodzinie będzie mogło dziedziczyć. Dzięki wprowadzonym rozwiązaniom mniej majątków przejmą gminy i państwo. Krąg tzw. spadkobierców ustawowych określony w polskim prawie jest o wiele węższy niż na przykład w Niemczech czy we Francji. (...) Dotychczasowe przepisy przewidywały dziedziczenie wnuków po dziadkach, ale nie na odwrót. Rozszerzenie (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Nabycie spadku przez Skarb Państwa

Nabycie spadku przez Skarb Państwa

Nie posiadamy potomstwa ani bliskiej rodziny poza siostrą mojego męża, która jest mężatką i której mąż posiada rodzinę /brat, jego dzieci i wnuki/. Kiedy w przypadku braku testamentu, spadek (...)

Dziedziczenie przez Skarb Państwa

Dziedziczenie przez Skarb Państwa

Jesteśmy bezdzietnym małżeństwem. Żona posiada brata i bratową. Oni również nie mają potomstwa ani bliskiej rodziny. Mój mąż ma brata, który ma żonę, dzieci i wnuki. Kiedy w przypadku braku (...)

Kto dziedziczy po bezdzietnym bracie?

Kto dziedziczy po bezdzietnym bracie?

Zmarł brat-kawaler nie posiadający dzieci, mojego nie żyjącego 30 lat mojego męża. Żyje jeszcze matka zmarłego i siostra. Po moim zmarłym mężu pozostało dwoje dzieci. Proszę o podanie w jakich (...)

Odrzucenie spadku obciążonego długami przez kuzyna.

Odrzucenie spadku obciążonego długami przez kuzyna.

Zmarł mój kuzyn, pozostawiając po sobie dość spore długi. Wszyscy najbliżsi odrzucili spadek, po to właśnie by dług nie spał na nich. Moje pytanie tyczy się tego, czy w tej sytuacji istnieje (...)

Dziedziczenie ustawowe po rodzeństwie

Dziedziczenie ustawowe po rodzeństwie

Kiedy w przypadku dziedziczenia ustawowego do spadku dopuszczane jest rodzeństwo spadkodawcy? W ostatnim czasie dokonano zmian w regulacji dotyczącej dziedziczenia ustawowego. W pierwszej kolejności (...)

Dziedziczenie ustawowe po zmarłym spadkodawcy

Dziedziczenie ustawowe po zmarłym spadkodawcy

Kiedy, zgodnie z Kodeksem cywilnym, ma miejsce dziedziczenie ustawowe po zmarłym spadkodawcy? Zgodnie z art. 926 § 1 Kodeksu cywilnego powołanie do spadku wynika z ustawy albo z testamentu. Dziedziczenie (...)

Darowizna a zachowek

Darowizna a zachowek

Kilka miesięcy temu mój ojciec spisał notarialnie akt darowizny, w którym darował siostrze swój udział (52%) w kamienicy w centrum Krakowa. Siostra z rodziną obecnie mieszkają w tej kamienicy. (...)

Dziedziczenie ustawowe

Dziedziczenie ustawowe

U mojej ciotki ktoś z dalszej rodziny zaszczepił nadzieję możliwości otrzymania spadku po osobie zmarłej przed laty, która wedle pogłosek rodzinnych nie pozostawiła testamentu. Osobą tą była (...)

Dziedziczenie ustawowe po zmarłej córce

Dziedziczenie ustawowe po zmarłej córce

Witam. Jakiś czas temu przekazałem córce w drodze darowizny nieruchomość. Niestety córka zmarła. Jak w tej sytuacji wygląda dziedziczenie ustawowe owej nieruchomości? W przypadku śmierci właściciela (...)

Dziedziczenie ustawowe w przypadku śmierci zstępnego spadkobiercy

Dziedziczenie ustawowe w przypadku śmierci zstępnego spadkobiercy

jak będzie wyglądało dziedziczenie ustawowe w przypadku, gdy najpierw umrze ojciec a zaraz potem jego córka? Zgodnie z art. 931 i następnymi kodeksu cywilnego spadkobiercami ustawowymi w pierwszej (...)

Roszczenia między spadkobiercami

Roszczenia między spadkobiercami

Jeden ze spadkobierców wszczął zakończone niedawno postępowanie o nabycie spadku po zmarłym kilkanaście lat temu spadkodawcy, który nie pozostawił testamentu. Spadkobiercy-wnioskodawcy przypadł (...)

Odrzucenie spadku

Odrzucenie spadku

Czy we wniosku o stwierdzenie nabycia spadku, można zawrzeć zrzeczenie się należnej części spadku przez jednego ze spadkobierców, na rzecz drugiego spadkobiercy? Chodzi o to, że spadkodawca pozostawił (...)

Odpowiedzialność za długi spadkowe

Odpowiedzialność za długi spadkowe

Mama zostawiła w testamencie mieszkanie własnościowe starszemu bratu. Testament został odnaleziony dopiero teraz (po 3 latach). Nie nastąpił jeszcze sądowy dział spadku. Do tej pory mieszkanie (...)

Spłacanie kredytów po zmarłym ojcu

Spłacanie kredytów po zmarłym ojcu

Mój ojciec wyprowadził się od mamy 7 lat temu. Zaraz po jego odejściu mama wystąpiła do sądu o rozdzielność majątkową. Rozwodu nie mieli. Ojciec kupił sobie mieszkanie i zamieszkał z konkubiną, (...)

Obowiązkowe sporządzenie inwentarza

Obowiązkowe sporządzenie inwentarza

Jakie środki dowodowe na ograniczenie swojej odpowiedzialności mają spadkobiercy z dobrodziejstwem inwentarza, jeżeli sąd stwierdzający nabycie spadku nie zarządził sporządzenia spisu inwentarza (...)

Alimenty na dorosłego syna który pobiera zasiłek socjalny.

Alimenty na dorosłego syna który pobiera zasiłek socjalny.

Czy muszę łożyć alimenty na dorosłego syna któremu przyznano zasiłek socjalny? Czy muszę złożyć jakiś pozew o zniesienie alimentów? Niniejsza opinia została sporządzona na podstawie przepisów (...)

Umowa dożywocia

Umowa dożywocia

Rodzice z dziećmi (pełnoletnimi) kupili wspólny dom składający się z dwóch mieszkań jako współwłasność. Po pewnym czasie rodzice dokonali zniesienia współwłasności domu aktem notarialnym (...)

Zarząd nieruchomością małoletnich dzieci

Zarząd nieruchomością małoletnich dzieci

Brat (15 lat) i siostra (8 lat) jest współwłaścicielem nieruchomości, w której niezbędne są do przeprowadzenia remonty dla utrzymania jej prawidłowego stanu technicznego. Czy rodzice małoletnich (...)

Uczestnictwo rodziców w terapii dziecka

Uczestnictwo rodziców w terapii dziecka

Strony są po rozwodzie. Rozwód jest prawomocny. Strony posiadają dziecko 8 letnie. Oboje posiadają władzę rodzicielską, z tym, że miejsce pobytu dziecka jest przy matce. Matka uczęszcza z dzieckiem (...)

Alimenty dla niepełnosprawnej siostry

Alimenty dla niepełnosprawnej siostry

Czy siostra mojego narzeczonego która jest niepełnosprawna lub jego rodzice mogą wystąpić do niego o przyznanie alimentów? Planujemy ślub ale z intercyza. Mamy dzieci i obawiam się ze jego siostra (...)

Pierwszy krąg spadkobierców

Pierwszy krąg spadkobierców

Kto znajduje się w tzw. pierwszym kręgu spadkobierców? Krąg ten określają przepisy kodeksu cywilnego:Art. 931. § 1. W pierwszej kolejności powołane są z ustawy do spadku dzieci spadkodawcy (...)

Ustalenie kręgu spadkobierców

Ustalenie kręgu spadkobierców

Niedawno dowiedziałem się że mój nieżyjący dziadek posiadał przed wojną gospodarstwo rolne, które po wojnie zostało uwłaszczone i już na nie powrócił. Dowodem na to jest zapis w gruntowej (...)

Wyznaczenie kręgu spadkobierców

Wyznaczenie kręgu spadkobierców

Czy po śmierci spadkodawcy musimy wyznaczyć krąg spadkobierców? Sąd z urzędu bada, kto jest spadkobiercą. Tak stanowią przepisy ustawy Kodeks postępowania cywilnego: Art. 670. Sąd spadku bada (...)

Prawo do spadku po kuzynce

Prawo do spadku po kuzynce

Jestem jedynym dzieckiem mojego ojca, brata mojej ciotki, która była matką mojej kuzynki. Mój zmarły ojciec i zmarła ciotka byli rodzeństwem. Kuzynka zmarła jako bezdzietna wdowa nie posiadała (...)

Stwierdzenie nabycia spadku

Stwierdzenie nabycia spadku

Nasz ojciec zmarł w 1991 r. Do kręgu osób powołanych z ustawy do dziedziczenia należą: wnioskodawczyni oraz jej brat. Ojciec w chwili śmierci był wdowcem. Matka nasza zmarła w 1976 r. Obecnie (...)

FORUM PRAWNE

umowa słowna

umowa słowna Witam,bardzo prosze o pomoc ,gdyz obecnie moja sytuacja jest powazna i plinie potrzebuje rady.Moze zaczne od poczatku-zanim moi rodzice wybudowali sobie dom mieszkali u mojej babci,potem (...)

Odrzucenie spadku a dom

Odrzucenie spadku a dom Witam około rok temu zmarł moj ojciec, jako, że był on alkoholikiem i często zaciągał pożyczki w bankach, wraz z moja siostra odrzucilismy spadek. Ojciec nie mieszkał z (...)

Kiedy dziedziczą rodzice ?

Kiedy dziedziczą rodzice ? Proszę o pomoc. W jakiej sytuacji dziedziczyć mogą rodzice spadkodawcy, jak ten nie miał dzieci, czy jak je wydziedziczył? Moge naturalnie jeszcze zapiasć rodziców w (...)

Testament - mam pewne niejasności.

Testament - mam pewne niejasności. Witam, od razu przejdę do rzeczy: Moja Babcia ma 2 córki ( moją mamę i moją ciocię) Dziadek nie żyje już 5 lat ( w grudniu 2016 minęło 5 lat, czyli zachowek (...)

zachowek

zachowek Mam pytanie i bardzo prosze o odpowiedz. Moj maz z pierwszego malzenstwa ma dwie corki i jest pozbawiony praw rodzicielskich . My wspolnie nie mamy potomstwa, ale w perspektywie czasu nasz wspolny (...)

Dziedziczenie ustawowe

Dziedziczenie ustawowe Przepisałem wnuczkowi gospodarstwo rolne w zamian za opiekę aż do mojej śmierci.Niestety wmuczek zmarł(był kawalerem bezdzietnym).Chcę się dowiedzieć,komu przysługuje teraz (...)

Skomplilowana sprawa spadkowa

Skomplilowana sprawa spadkowa Moja sytuacja wygląda tak: Moi teściowie mieli dwóch synów - mojego męża i jego brata. Teściowie mieszkali we dwoje w mieszkaniu spółdzielczym. Chcieli je wykupić, (...)

Czy należy się część spadku ?

Czy należy się część spadku ? Witam Sytuacja wygląda nastepująco: Zmarła siostra mojej matki mieszkająca we Francji. Nie miała dzieci, jej mąż nie żyje. Mogę liczyć na jakąś część (...)

Ostatnia wola Zmarłego a testament - pytanie o interpretację prawa

Ostatnia wola Zmarłego a testament - pytanie o interpretację prawa Witam Bardzo proszę specjalistów o pomoc. Sprawa dotyczy ew. uznania spadkobiercy za niegodnego. Zgodnie z art. 928 &1 ptk 2 i (...)

Sprawa o dział spadku

Sprawa o dział spadku Witam uprzejmie, Bardzo proszę o pomoc, bo sytuacja jest trochę skomplikowana. Sytuacja wygląda następująco: Spadkodawca napisał testament, w którym powołał dwie (...)

Spadkobiercy ustawowi

Spadkobiercy ustawowi Czy po spadkobiercy ustawowym (syn) dziedziczy jego żona w przypadku jego śmierci. Wiem że w tym przypadku dziedziczą jego dzieci (spadkobiercy zstępni). Chodzi tutaj o mojego (...)

Spadkobiercy ustawowi

Spadkobiercy ustawowi Czy należę do kręgu spadkobierców ustawowych, jeżeli mój tata miał brata, który właśnie zmarł, a nie pozostawił ani dzieci, żony, rodzeństwa, rodziców?

spłata spadkobiercy

spłata spadkobiercy Po smierci ojca mama i troje rodzenstwa dziedziczymykazdy po 1/4 czesci z polowy ojca.siostra chce sie zrzec swojej czesci na mnie mama chce calosc darowac dla mnie ale brat żada (...)

Kiedy można żądać alimentów od dziadków?

Kiedy można żądać alimentów od dziadków? Były mąż nie płaci alimentów. Komornik stwierdził, ze dług jest nieściagalny (nie pracuje, złożył oświadczenie, że nic nie ma). Prawda (...)

alimenty dla pełnoletniego uczącego się dziecka

alimenty dla pełnoletniego uczącego się dziecka Tydzień temu otrzymałam rozwód bez orzekania o winie. Rozwodem zajmowałam się sama bo nie mam pieniędzy na adwokata, dlatego też zwracam się z (...)

Przepisanie własności.

Przepisanie własności. MOI RODZICE MAJĄ DOMEK NAD JEZIOREM, KTÓRY CHCĄ PRZEPISAĆ W RÓWNYCH CZĘŚCIACH NA MNIE I SIOSTRĘ. JA JEDNAK MAM PEWNE OBAWY. JESTEM ZAMĘŻNA, MÓJ MĄŻ MA NIEŚLUBNEGO (...)

Alimenty na pełnoletnie dziecko

Alimenty na pełnoletnie dziecko Rozwodzę się. Moja córka jest pełnoletnia chcę ją utrzymywać ale ciekawy jestem czy jest to moim prawnym obowiazkiem. Podkreślam nie mam zamiaru się wymigiwać (...)

SEX Z NIEPEŁNOLETNIĄ

SEX Z NIEPEŁNOLETNIĄ Mam zamiar współzyć z niepełnioletnią(16 lat) - czy jej rodzice mogą mnie oskarżyć i na jakiej podstawie (MŁODY) To jeszcze tego nie zrobiłeś? Ożeń się, nie będziesz (...)

spadek po mamie

spadek po mamie Sprawa dotyczy spadku po mamie. Przedstawię sytuację Mama rok temu umarła na skutek wypadku samochodowego i zostawiła po sobie działkę. Działka była po pół własnością jej i (...)

Spadek po mamie

Spadek po mamie Witam Moja mama zmarła w tym roku. Nie była właścicielem domu tzn. mieszkała tam od urodzenia ale po śmierci rodziców nigdy nie zostało to uregulowane prawnie aby ona była właścicielem (...)

Porady prawne