Kontrole NIK

Po co kontrole NIK?

Każdego roku inspektorzy NIK ujawniają nieprawidłowości, których skutki finansowe lub sprawozdawcze sięgają kilkunastu miliardów złotych. Wskazane przez kontrolerów wadliwe mechanizmy są jednak naprawiane, a systemy prawne uszczelniane tak, aby błędy z nich wynikające nie były powielane.

Każdy obywatel, płacąc podatki do państwowej kasy, chciałby mieć pewność, iż jego pieniądze zostały właściwie zagospodarowane. Izba dzięki swoim uprawnieniom pełni rolę strażnika publicznych środków, dbając o zgodne z prawem, gospodarne, celowe ich wykorzystanie i rzetelne rozliczanie. NIK nie tylko wskazuje nieprawidłowości, ale również ewentualne rozwiązania, mające na celu naprawę wadliwych mechanizmów. Pokazuje, w jakich obszarach państwo działa dobrze, a gdzie potrzebne są usprawnienia. Część tych usprawnień wprowadzana jest już w trakcie kontroli lub bezpośrednio po ich zakończeniu. Jeśli powstałe nieprawidłowości wynikają z luki prawnej bądź niejasności w przepisach prawa, Izba składa wnioski, w których postuluje wprowadzenie zmian mających na celu poprawę jakości stanowionego prawa (wnioski de lege ferenda). Gdy kontrolerzy natrafiają na przestępstwo lub zaniedbanie, zawiadamiają prokuraturę lub inne organy ścigania.

Porady prawne

Gdzie publiczne pieniądze - tam kontrola NIK

NIK bada wszystkie obszary działalności państwa, w które zaangażowane są publiczne pieniądze lub majątek, sprawdza także, czy instytucje publiczne wykonują swoje zadania w sposób skuteczny, wydajny i oszczędny. Izba co roku przeprowadza kilka tysięcy kontroli jednostkowych, w wyniku których przedstawia sprawozdanie ukazujące całościowy obraz państwa. Informacje o wynikach kontroli przedkładane są Sejmowi i przekazywane instytucjom odpowiedzialnym za prawidłowe funkcjonowanie kontrolowanych jednostek.

Zob. Wyniki kontroli NIK

Budżet państwa pod lupą

Najważniejszą kontrolą przeprowadzaną przez NIK jest kontrola wykonania budżetu państwa. Obowiązek ten został nałożony na Izbę przez Konstytucję RP oraz ustawę o NIK. Co roku Izba w ramach tej kontroli sprawdza około 400 jednostek. Przy tworzeniu rocznego planu pracy to zadanie jest zawsze na pierwszym miejscu. Prezes NIK każdego roku przedstawia na plenarnym posiedzeniu Sejmu efekty kontroli budżetowej, zawarte w dokumencie zatytułowanym Analiza wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej.

Analiza wykonania budżetu państwa

Kontrola wykonania budżetu państwa jest najważniejszą kontrolą przeprowadzaną corocznie przez Najwyższą Izbę Kontroli. Jej celem jest dostarczenie niezależnej i obiektywnej informacji, jak kontrolowane jednostki oraz rząd realizują budżet państwa. Prezes NIK, wypełniając konstytucyjny obowiązek, co roku przedkłada Sejmowi na posiedzeniu plenarnym dokument Analiza wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej, zawierający podsumowanie efektów prawie 400 jednostkowych kontroli budżetowych. Kontrole budżetowe mają charakter kompleksowy, obejmują zarówno zagadnienia finansowe, jak i wykonania zadań. Prowadzone są zgodnie z obowiązującymi założeniami metodycznymi, z zastosowaniem zarówno standardów kontroli NIK, jak i międzynarodowych standardów kontroli. Z każdej kontroli wykonania budżetu państwa w poszczególnej części powstaje odrębna informacja o wynikach kontroli, zaś całość wykonania budżetu jest prezentowana w Analizie.

NIK kontroluje dysponentów poszczególnych części budżetu państwa oraz wybranych dysponentów niższego stopnia. Kontroli podlegają także agencje i fundusze celowe, których plany finansowe ujęte są w ustawie budżetowej, Narodowy Bank Polski - w zakresie obsługi budżetu państwa oraz inne wybrane podmioty, które korzystają z dotacji i subwencji budżetowych.

Roczne planowanie

Pozostałe kontrole zawarte w planie pracy Izby są wynikiem własnych propozycji, jak również sugestii zgłaszanych przez Marszałków Sejmu, Senatu i Prezydenta RP, Prezesa Rady Ministrów oraz inne organy władzy publicznej. Tematyka kontroli na dany rok ustalana jest na podstawie uchwalanych przez Kolegium NIK priorytetowych kierunków kontroli, w ramach których wyznaczane są ważniejsze obszary funkcjonowania państwa, przewidziane do badań w danym roku. Priorytetem w pracy Izby w danym okresie może być np. zapewnienie poprawy warunków życia obywateli w warunkach bieżącej i długookresowej stabilności finansowej państwa, poprawa skuteczności systemu edukacyjnego, zapewnienie powszechnej i niezawodnej opieki medycznej, zachowanie dziedzictwa narodowego, zasobów naturalnych, ładu przestrzennego. Możliwości jest tyle, ile dziedzin, które wymagają w naszym kraju poprawy. Tematy kontroli dobierane są według przyjętego priorytetu.

Dbałość o wysoką jakość kontroli

Każde postępowanie kontrolne prowadzone jest według standardów kontroli NIK. Pozwala to na utrzymanie działalności kontrolnej Izby na uznanym międzynarodowym poziomie. Stosowanie standardów sprawia, że istnieje jednolita płaszczyzna odniesienia dla planowania kontroli, przeprowadzania i oceny jej wyników. Standardy kontroli zostały opracowane z uwzględnieniem standardów kontroli międzynarodowych organizacji kontrolnych oraz kilkudziesięcioletniego doświadczenia Izby. Wysoką jakość kontroli NIK potwierdzają wyniki międzynarodowych przeglądów partnerskich, przeprowadzonych w NIK przez SIGMĘ oraz Narodowy Urząd Kontroli Danii.

Wyniki kontroli NIK sprzyjają poprawie funkcjonowania państwa. Wskazane przez kontrolerów NIK wadliwe mechanizmy są systematycznie naprawiane, a systemy prawne uszczelniane tak, aby błędy z nich wynikające nie były powielane.

Poradnik kontrolowanego

NIK przeprowadza kilka tysięcy kontroli jednostkowych rocznie. Kontrolerzy pojawiają się w instytucjach, urzędach, które Izba ma prawo kontrolować z mocy prawa. Jeśli kontroler zapuka do drzwi instytucji, w której Państwo pracują – można się do tego spotkania przygotować. Z poniższych inormacji dowiedzą się Państwo, czego kontroler NIK może zażądać, jak przebiega przykładowa kontrola oraz jakie dokumenty powstają podczas postępowania kontrolnego.

Planowanie kontroli

NIK prowadzi kontrole na podstawie planów pracy. Roczny plan pracy zawiera zestawienie tematów kontroli planowych wraz ze wskazaniem kwartału ich realizacji. Pod koniec roku Kolegium NIK uchwala plan pracy Izby na rok przyszły.

W razie potrzeby NIK podejmuje także kontrole doraźne, zwłaszcza w przypadku potrzeby niezwłocznego zbadania aktualnych zagadnień o szczególnym znaczeniu dla funkcjonowania państwa (tzw. kontrola specjalna), wstępnego badania określonych zagadnień przed kontrolą planową (jest to tzw. kontrola rozpoznawcza) bądź badania sposobu wykorzystania uwag i wniosków przez adresatów wystąpień pokontrolnych (tzw. kontrola sprawdzająca). Kontrole doraźne są również wynikiem rozpatrywanych skarg i wniosków wpływających do NIK (tzw. kontrole skargowe).

Zob. Więcej informacji o planowaniu kontroli

Upoważnienie do kontroli

Legitymacja służbowa oraz imienne upoważnienie zawierające m.in. nazwę jednostki kontrolowanej oraz podstawę prawną kontroli to dokumenty, które upoważniają kontrolera NIK do przeprowadzenia kontroli. Prezes NIK, wiceprezesi, dyrektor generalny oraz dyrektorzy, wicedyrektorzy kontrolnych jednostek organizacyjnych NIK, radcy Prezesa NIK i doradcy prawni, ekonomiczni i techniczni prowadzą postępowanie jedynie na podstawie legitymacji służbowej. W przypadku dostępu do dokumentów, które zawierają informacje niejawne oznaczone jako "ściśle tajne" kontroler będzie posiadał dodatkowe upoważnienie wydane przez Prezesa NIK.

Gdzie i kiedy odbywa się kontrola?

Kontrola odbywa się w siedzibie jednostki kontrolowanej oraz w miejscach, gdzie wykonuje ona swoje zadania. Kontrolerzy NIK przeprowadzają kontrole w godzinach pracy kontrolowanych. Może się zdarzyć, że dobro kontroli wymaga przeprowadzenia czynności w dniach wolnych od pracy bądź poza jej godzinami. Wówczas jednostka kontrolowana ma prawo do uzyskania zwrotu kosztów wynagrodzenia dla swoich pracowników, którzy uczestniczyli w postępowaniu kontrolnym. Z budżetu NIK pokrywane są także koszty związane z korzystaniem przez kontrolera z urządzeń technicznych i środków transportu kontrolowanych. Ważne, aby kierownik jednostki kontrolowanej złożył wniosek o pokrycie poniesionych kosztów w terminie 14 dni od dnia otrzymania wystąpienia pokontrolnego.

Kontroler ma prawo swobodnie poruszać się po obiekcie kontrolowanym bez obowiązku posiadania przepustki oraz bez rewizji osobistej.

Kontroler może także przeprowadzić postępowanie kontrolne lub poszczególne jego czynności w siedzibie NIK.

Akta kontroli

Ustalenia kontroli dokumentowane są w aktach kontroli. Akta zawierają m.in. upoważnienie do przeprowadzenia kontroli, protokoły z przeprowadzonych czynności dowodowych, notatki służbowe oraz inne dokumenty i materiały dowodowe. Kierownik jednostki kontrolowanej lub osoba przez niego upoważniona ma prawo wglądu do akt kontroli i sporządzania z nich odpisów, z zachowaniem przepisów o tajemnicy ustawowo chronionej. Prezes NIK może także wyrazić zgodę na udostępnianie tych dokumentów innym osobom.

Dowody kontroli

Kierownicy jednostek kontrolowanych mają obowiązek udostępnić na żądanie NIK wszelkie dokumenty i materiały niezbędne do przygotowania i przeprowadzenia kontroli z zachowaniem przepisów o tajemnicy ustawowo chronionej.

Kontroler z przeprowadzenia czynności dowodowej sporządza protokół (jeśli ustawa tak stanowi), notatkę służbową lub wydruk potwierdzający przekazanie informacji w formie elektronicznej. Protokół oraz każdą jego stronę podpisują wszystkie osoby biorące udział w czynności dowodowej.

Dowody zebrane przez kontrolera w trakcie kontroli są odpowiednio zabezpieczane.

Kontroler może oddać je na przechowanie kierownikowi lub innemu pracownikowi jednostki kontrolowanej za pokwitowaniem, przechowywać je w oddzielnym, zamkniętym i opieczętowanym pomieszczeniu bądź zabrać je za pokwitowaniem.

Dowodami mogą być dokumenty, zabezpieczone rzeczy, wyniki oględzin, zeznania świadków, opinie biegłych oraz pisemne wyjaśnienia i oświadczenia.

Kontroler może sporządzać niezbędne dla kontroli kopie lub wyciągi z dokumentów oraz dokonywać zestawień i obliczeń na ich podstawie lub na podstawie elektronicznych baz danych. Może zwrócić się także w tej sprawie do kierownika jednostki kontrolowanej. Zgodność odpisów i wyciągów oraz zestawień i obliczeń z oryginalnymi dokumentami lub elektronicznymi bazami potwierdza kierownik komórki organizacyjnej, w której dokumenty się znajdują, lub osoba przez niego upoważniona. Kontroler może również pobrać rzeczy, ale tylko i wyłącznie w obecności kierownika jednostki albo osoby przez niego wyznaczonej. Z pobrania rzeczy sporządzany jest protokół.

Jeżeli kontroler uzna za konieczne - przeprowadza oględziny obiektów, składników majątku oraz przebiegu określonych czynności. Z przebiegu i wyniku oględzin sporządza się protokół podpisany przez kierownika albo osobę wyznaczoną przez niego. Czynności mogą być ponadto utrwalone za pomocą urządzeń technicznych służących do utrwalania obrazu lub dźwięku. 

Kontroler może poprosić także o udzielenie ustnych bądź pisemnych wyjaśnień dotyczących prowadzonej kontroli. Pracownik może odmówić wyjaśnień ale tylko w przypadkach określonych w Ustawie o NIK (art. 40). Z własnej inicjatywy pracownik kontrolowanego podmiotu może sam złożyć oświadczenie, a kontroler nie może odmówić jego przyjęcia, jeśli ma ono związek z przedmiotem kontroli. Z przyjęcia ustnego oświadczenia sporządzany jest protokół.

Pracownicy jednostki kontrolowanej oraz inne osoby mogą być przesłuchane w charakterze świadka. Z zeznań sporządza się protokół, a nośnik, na którym został utrwalony obraz lub dźwięk stanowi załącznik do dokumentu.  

Świadek ma obowiązek stawienia się na przesłuchanie. Jeśli nie jest pracownikiem jednostki kontrolowanej przysługuje mu zwrot utraconego zarobku oraz poniesionych przez niego kosztów podróży, zakwaterowania oraz dieta. Za niestawienie się bez uzasadnionej przyczyny na wezwanie w charakterze świadka, kontroler może nałożyć na wzywanego karę pieniężną. Ukarany może złożyć na postanowienie o nałożeniu kary zażalenie. Usprawiedliwienie nieobecności uchyla nałożoną karę. Świadek ma prawo odmowy zeznań tylko w przypadkach określonych w Ustawie o NIK (art. 45).

Kontroler ma prawo w toku kontroli, zwołać naradę z pracownikami kontrolowanej jednostki, w celu omówienia kwestii związanych z kontrolą. O naradzie poinformowany jest kierownik jednostki, z którym kontroler ustala czas i miejsce narady.

Wystąpienie pokontrolne

Wyniki przeprowadzonej kontroli kontroler przedstawia w wystąpieniu pokontrolnym. Dokument zawiera opis stanu faktycznego i ocenę kontrolowanej działalności, w tym ustalone, na podstawie materiałów dowodowych nieprawidłowości, ich przyczyny, zakres, skutki oraz osoby za nie odpowiedzialne. W wystąpieniu zawarte są również uwagi i wnioski w sprawie usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.

Dokument podpisują kontroler i dyrektor jednostki kontrolnej. Jeśli kierownik ma zastrzeżenia do wystąpienia, może je zgłosić na piśmie dyrektorowi właściwej jednostki NIK- w terminie 21 dni od dnia przekazania. Zastrzeżenia rozpatruje komisja rozstrzygająca. O terminie posiedzenia zawiadomione są obie strony: kontrolująca i kontrolowana, którym potem przekazuje się  uchwałę komisji w sprawie zastrzeżeń. Zgodnie z uchwałą dyrektor jednostki kontrolnej NIK dokonuje zmian w wystąpieniu pokontrolnym. Podpisuje zmieniony dokument i przesyła kierownikowi jednostki kontrolnej. Do takiego wystąpienia nie przysługuje już prawo zgłaszania zastrzeżeń.  

Adresaci wystąpień pokontrolnych mają obowiązek, w terminie określonym w wystąpieniu nie krótszym niż 14 dni, poinformować Izbę o sposobie wykorzystania uwag i wykonania wniosków oraz o podjętych działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia.

Informacja o wynikach kontroli

Wystąpienia pokontrolne i materiały dowodowe zgromadzone w aktach kontroli są podstawą do sporządzenia informacji o wynikach kontroli, która jest końcowym dokumentem opracowanym w toku kontroli. Prezes NIK przesyła informację o wynikach kontroli właściwym naczelnym lub centralnym organom państwowym, które w ciągu 14 dni od otrzymania mogą przedstawić swoje stanowisko. Jest ono dołączane później do informacji. Prezes NIK może do stanowiska dołączyć swoją opinię. Gotowa informacja o wynikach kontroli przedkładana jest m.in. Sejmowi, Prezydentowi RP i Prezesowi Rady Ministrów.

Standardy kontroli NIK

 

Standardy kontroli NIK zapewniają utrzymanie profesjonalnego poziomu kontroli przeprowadzanych przez Izbę. Stanowią jednolitą płaszczyznę odniesienia dla planowania i prowadzenia kontroli oraz oceny wyników. Odzwierciedlają dotychczasowy dorobek Izby wzbogacony o uznane rozwiązania w zakresie metodologii kontroli.

System zapewnienia jakości procesu kontrolnego

Standardy kontroli to 17 grup tematycznych, obejmujących najważniejsze etapy i procedury związane z działalnością kontrolną NIK. Opracowane zostały z uwzględnieniem przepisów prawnych obowiązujących w Polsce, Standardów Kontroli INTOSAI, Europejskich Wytycznych Stosowania Standardów Kontroli INTOSAI, Standardów Kontroli Międzynarodowej Federacji Księgowych (IFAC) oraz wieloletnich doświadczeń NIK. Na podstawie standardów kontroli NIK powstały wytyczne metodyczne, czyli szczegółowe instrukcje pomocne przy przeprowadzaniu kontroli. Miejsce standardów kontroli NIK w hierarchii dokumentów
Miejsce standardów kontroli NIK w hierarchii dokumentów dotyczących działalności kontrolnej (opis grafiki) Konstytucja RP, Ustawa o NIK i inne akty normatywne dotyczące Izby Międzynarodowe standardy kontroli oraz doświadczenie NIK Strategia NIK - misja i wizja Standardy kontroli NIK

Standardy kontroli Najwyższej Izby Kontroli

Międzynarodowe standardy najwyższych organów kontroli (tłumaczenia wybranych standardów):

Podstawa prawna:

  • ustawa z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli (t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 231, poz. 1701, z późn. zm.).

Na podst.: www.nik.gov.pl

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Ustawa o ochronie danych osobowych. Orzeczenie Trybunału korzystne dla NIK

Ustawa o ochronie danych osobowych. Orzeczenie Trybunału korzystne dla NIK

Prokurator Generalny złożył wniosek do Trybunału Konstytucyjnego, którego skutkiem mogło być pozbawienie kontrolerów NIK dostępu do informacji wymienionych w art. 27 Ustawy o ochronie danych osobowych. To w praktyce uniemożliwiłoby przeprowadzenie wielu istotnych kontroli. Sędziowie TK przychylili się jednak do argumentacji przedstawicieli Izby. Ustawa o Najwyższej Izbie Kontroli (...)

Senat i Najwyższa Izba Kontroli chcą ściśle współpracować

Senat i Najwyższa Izba Kontroli chcą ściśle współpracować

Kolejne kontrole NIK ujawniają mankamenty w obowiązujących przepisach. Izba wspólnie z Senatem chce szybko i skutecznie poprawiać obowiązujące prawo. Prezes Izby Krzysztof Kwiatkowski wraz z najbliższymi współpracownikami spotkali się w tej sprawie z Prezydium Senatu. Senat i Najwyższa Izba Kontroli chcą ze sobą ściśle współpracować. NIK na bieżąco diagnozuje nieprawidłowości (...)

Kontroli nie ma, promienie harcują...

Kontroli nie ma, promienie harcują...

NIK opublikował wyniki najnowszej kontroli. Izba przyjrzała się temu, jak funkcjonuje w Polsce monitoring pól elektromagnetycznych, których źródłem są m.in. nadajniki telefonii komórkowej.  NIK o działaniach organów administracji publicznej w zakresie ochrony przed promieniowaniem elektromagnetycznym pochodzącym od urządzeń telefonii komórkowej  Wnioski (...)

Według NIK fundusze unijne przynoszą efekty

Według NIK fundusze unijne przynoszą efekty

Najwyższa Izba Kontroli oceniła pozytywnie realizację programów operacyjnych. Wnioski? Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego zapewnił skuteczną koordynację realizacji celów inwestowania funduszy unijnych i związanych z nimi wskaźników. Instytucje zarządzające należycie monitorowały wdrażanie programów. Fundusze unijne pod czujnym (...)

Kontrola administracji

Kontrola administracji

  Kontrola administracji publicznej Administracja publiczna, będąc władzą, winna całym swym bytem i działalnością opierać się na obowiązującym prawie. Problematyka kontroli administracji publicznej (w tym samorządu terytorialnego) mieści się w nauce prawa administracyjnego. Kontrola działalności jednostki (osoby prywatnej, przedsiębiorcy) w prawie cywilnym jest zbyteczna. Co (...)

Kontrola podatkowa w przedsiębiorstwie

Kontrola podatkowa w przedsiębiorstwie

System prawa podatkowego, jakkolwiek często nazbyt skomplikowany i postrzegany jako zbyt opresyjny w stosunku do obywatela, jest konieczny w każdym państwie chcącym służyć społeczeństwu, chociażby w najskromniejszym zakresie. I chociaż  rozumie to prawie każdy podatnik,  za tą świadomością nie idzie przeważnie właściwe postępowanie, a proceder nielegalnego obniżania ciężarów (...)

Kontrola celno-skarbowa

Kontrola celno-skarbowa

Od 1 marca 2017 r. funkcjonują 2 rodzaje kontroli:   kontrola podatkowa - prowadzona przez pracowników urzędów skarbowych na dotychczasowych zasadach, głównie na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej; kontrola celno-skarbowa - prowadzona przez naczelników urzędów celno-skarbowych, wykonywana zarówno przez pracowników KAS, jak i funkcjonariuszy (...)

Kontrola pracownika przebywającego na chorobowym przez pracodawcę

Kontrola pracownika przebywającego na chorobowym przez pracodawcę

Pracodawcy są uprawnieni do przeprowadzania kontroli prawidłowości wykorzystywania przez pracowników zwolnień lekarskich od pracy z powodu choroby lub konieczności sprawowania opieki nad chorym dzieckiem lub innym chorym członkiem rodziny, na podstawie art. 68 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Szczegółowy (...)

Zmiany w kontroli skarbowej

Zmiany w kontroli skarbowej

11 listopada br. wchodzi w życie ustawa z dnia 22 września 2006 r. o setOstatni( '2' ); zmianie setOstatni( '3' ); ustawy o setOstatni( '4' ); kontroli setOstatni( '5' ); skarbowej oraz o setOstatni( '6' ); zmianie setOstatni( '7' ); niektórych setOstatni( '8' ); innych setOstatni( '9' ); ustaw. Celem nowelizacji jest przede wszystkim wprowadzenie zmian ograniczających zbyt szerokie (...)

NIK o ochronie brzegów morskich

NIK o ochronie brzegów morskich

Instytucje państwa nie wiedzą, czy skutecznie zapobiegają degradacji wybrzeża i zmniejszaniu się plaż Bałtyku - wynika z raportu Najwyższej izby Kontroli. Według obecnie obowiązującego stanu prawnego organy administracji morskiej mają utrzymać linię brzegową z 2000 roku, choć od kontroli NIK sprzed pięciu lat wiadomo, że nie mają wiedzy jak ona przebiegała. Mimo zaleceń (...)

Kontrola NIK. Grunty skarbu państwa użytkowane bezprawnie

Kontrola NIK. Grunty skarbu państwa użytkowane bezprawnie

Budżet państwa ponosi każdego roku wielomilionowe straty z powodu bezprawnego korzystania z gruntów skarbu państwa. Przepisy prawa w praktyce zapewniają samowolnym użytkownikom bezkarność. Instytucje publiczne nieskutecznie walczą z tym procederem. NIK zaleca zmiany w istniejącym prawie tak, aby możliwe było skuteczne karanie za bezprawne korzystanie z państwowej ziemi oraz wyeliminowanie (...)

Kontrola NIK w lubuskiem. Wszystkie szkoły z uchybieniami w kwestii BHP

Kontrola NIK w lubuskiem. Wszystkie szkoły z uchybieniami w kwestii BHP

Żadna ze skontrolowanych przez NIK szkół na terenie województwa lubuskiego nie organizowała uczniom zajęć z zachowaniem wszystkich reguł higieny pracy umysłowej. Powszechne było nierównomierne obciążanie uczniów trudnymi przedmiotami: łączenie ich w kilkugodzinne bloki, albo planowanie tych zajęć na ostatnich godzinach lekcyjnych. NIK zwraca też uwagę, że pięciominutowe przerwy (...)

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców

W jakim celu powołano Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców? Rzecznik MŚP to gwarant wdrożenia zasad Konstytucji Biznesu, wyspecjalizowany w działalności na rzecz ochrony praw przedsiębiorców. Ma podejmować zarówno działania o charakterze systemowym, dotyczące ogółu przedsiębiorców, takie jak żądanie wydania objaśnień prawnych do szczególnie (...)

Dzienni opiekunowie - samorządy łatwiej ich zatrudnią

Dzienni opiekunowie - samorządy łatwiej ich zatrudnią

Otwarty i konkurencyjny nabór zamiast zbiurokratyzowanych i czasochłonnych konkursów na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – taki sposób wyboru dziennych opiekunów przez jednostki samorządu terytorialnego i instytucje publiczne przewiduje projekt nowelizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Po co są dzienni (...)

Instytucje publiczne dostępne dla wszystkich

Instytucje publiczne dostępne dla wszystkich

Ustawa zwiększająca dostępność ma na celu nałożenie na podmioty publiczne obowiązku zapewnia dostępności infrastrukturalnej, cyfrowej i informacyjno-komunikacyjnej osobom ze szczególnymi potrzebami. Poprzez konieczność montażu pochylni i ramp dojazdowych, specjalne oznakowanie i wyposażenie wnętrz, czy instalacje urządzeń ułatwiających poruszanie się i dostęp do informacji (...)

Łatwiej o żłobki...

Łatwiej o żłobki...

Żłobki po nowemu Trzykrotnie większe wydatki z budżetu państwa na wspieranie rozwoju żłobków, łatwiejsze zakładanie tych placówek, większe bezpieczeństwo dzieci oraz możliwość zwolnienia z opłat i podatku od nieruchomości – to tylko niektóre zmiany w systemie opieki nad dziećmi wieku do lat 3, które zaczęły obowiązywać z początkiem nowego roku. Jak (...)

Pytanie za ponad sto miliardów euro: na czym polega budżet UE?

Pytanie za ponad sto miliardów euro: na czym polega budżet UE?

Każdego roku, kiedy wiosna przechodzi w lato, posłowie z Komisji Budżetowej zakasują rękawy i zabierają się do pracy nad przygotowaniem unijnego budżetu na kolejny rok. Zarówno Parlament jak i ministrowie finansów UE zajmują się ustalaniem, w jaki sposób wydać pieniądze na setki unijnych celów. Czas nagli. Komisarz UE ds. budżetu, Dalia Grybauskaité, (...)

Jak najkorzystniej zatrudnić nianię?

Jak najkorzystniej zatrudnić nianię?

Kim jest niania i kto ją zatrudnia? Niania sprawuje opiekę indywidualną, co oznacza, że opiekuje się tylko jednym dzieckiem bądź rodzeństwem, w pełni uwzględniając potrzeby każdego z nich. Dzięki temu dzieci są nie tylko bezpieczne, ale też rozwijają się psychofizycznie w warunkach domowych. Niania może sprawować opiekę nad dziećmi w różnym wieku (od 20 tygodnia życia (...)

Jaki będzie budżet UE na 2020 r.?

Jaki będzie budżet UE na 2020 r.?

Budżet UE na rok 2020 5 czerwca 2019 r. Komisja Europejska opublikowała projekt budżetu UE na 2020 r. Będzie to siódmy i zarazem ostatni budżet w obecnych wieloletnich ramach finansowych UE na lata 2014–2020. Projekt zakłada całkowitą wysokość środków na zobowiązania w kwocie prawie 168,3 mld euro. Jest to wzrost w porównaniu do roku (...)

Kiedy budżet państwa finansuje składki za nianię w 2018 r.?

Kiedy budżet państwa finansuje składki za nianię w 2018 r.?

  Chcesz zatrudnić opiekunkę do dziecka? Podpisz z nią umowę. Składki częściowo sfinansuje budżet państwa. Dzięki składkom na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne niania zyska zabezpieczenie teraz i na przyszłość. Co dla niań zmieniło się od 2018 r.? Jeżeli zatrudnisz nianię po 31 grudnia 2017 r., budżet państwa sfinansuje składki na jej ubezpieczenia częściowo. (...)

Jaki jest budżet 2018?

Jaki jest budżet 2018?

Ustawa budżetowa określa roczny plan dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów państwa na 2018 rok. Budżet 2018 – prospołeczny i prorozwojowy Przyjęta przez Parlament ustawa budżetowa na rok 2018 przewiduje m.in. wzrost PKB o 3,8%, inflację na poziomie 2,3% oraz deficyt nieprzekraczający 41,5 mld zł. Bezpieczne finansowanie wszystkich (...)

RPO interweniuje w sprawie utrudnienia dostępu pacjentów do tanich leków

RPO interweniuje w sprawie utrudnienia dostępu pacjentów do tanich leków

Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił do ministrów: Zdrowia, Skarbu oraz Gospodarki w sprawie utrudnienia dostępu pacjentów do tanich leków. W piśmie do Minister Zdrowia wskazał:Publikacje prasowe, m.in. w dzienniku „Polska", a także Informacja o wynikach kontroli prywatyzacji i restrukturyzacji sektora farmaceutycznego (Najwyższa Izba Kontroli, Warszawa, maj 2008), (...)

Oszustwa na paliwie. NIK ujawnia raport

Oszustwa na paliwie. NIK ujawnia raport

Urzędy miar niezwykle rzadko - bo raz na kilka, kilkanaście lat - sprawdzają, czy dystrybutory na poszczególnych stacjach paliw działają prawidłowo. Prawie w ogóle nie badają dystrybutorów LPG, co oznacza, że rynek sprzedaży gazu jest praktycznie poza jakąkolwiek kontrolą. W dodatku urzędnicy mogą przeprowadzać na stacjach tylko zapowiedziane kontrole. Praktycznie nie mają więc (...)

NIK w systemie zarządzania państwem

NIK w systemie zarządzania państwem

Rolę NIK w funkcjonowaniu państwa należy rozpatrywać przez pryzmat funkcji zarządzania: planowania, organizowania, motywowania i kontrolowania - mówił Prezes NIK, Krzysztof Kwiatkowski, w wykładzie inaugurującym nowy rok akademicki na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Cieszę się, że jestem na Wydziale Zarządzania i Komunikacji (...)

NIK o systemie dozoru elektronicznego

NIK o systemie dozoru elektronicznego

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia wprowadzenie do polskiego porządku prawnego systemu dozoru elektronicznego. Wdrożenie tego systemu pozwoliło zmniejszyć liczbę skazanych, którzy odbywają kary w więzieniach i doprowadziło do realnych oszczędności. Wciąż jednak występują znaczące dysproporcje pomiędzy poszczególnymi okręgami sądowymi w orzekaniu o udzieleniu skazanym zezwoleń (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Kontrola zwolnienia lekarskiego przedsiębiorcy

Kontrola zwolnienia lekarskiego przedsiębiorcy

Witam. Jestem właścicielem firmy. Przebywam obecnie na zwolnieniu lekarskim. Czy ZUS w razie kontroli mojego zwolnienia lekarskiego ma prawo do szczegółowego sprawdzenia pomieszczeń mojej firmy i (...)

Kontrola przedsiębiorcy przez Policję

Kontrola przedsiębiorcy przez Policję

Mam dość uzasadnione podejrzenia, że policjanci z sekcji PG przychodzą do biura księgowego prowadzącego dla mnie jako przedsiębiorcy księgowość i właścicielka biura przekazuje im informacje (...)

Kontrola w Ośrodku Pomocy Społecznej

Kontrola w Ośrodku Pomocy Społecznej

Audytor wewnętrzny Urzędu Gminy zapowiada kontrolę kompleksową w ośrodku pomocy społecznej. Kontrola ma obejmować między innymi kontrolę finansową od 1 stycznia 2005 pomimo, że od stycznia do (...)

Zakres kontroli podatkowej podatnika

Zakres kontroli podatkowej podatnika

Czy rok 1998 może być jeszcze przedmiotem kontroli urzędu skarbowego. W jakiej sytuacji urząd skarbowy ma prawo sprawdzić konto podatnika i ile lat wstecz może być przedmiotem kontroli? Zasady prowadzenia (...)

Przedawnienie a postępowanie karne

Przedawnienie a postępowanie karne

W dniu 20 listopada 2009 r. rozpoczęła się w mojej firmie kontrola UKS-u dotycząca rzetelności podstaw opodatkowania za rok 2003, 2004, 2005 dochodowy i 2004, 2005 VAT. W marcu 2010 r. otrzymałam (...)

Kontrola gminy przez NIK

Kontrola gminy przez NIK

Czy NIK ma prawo kontroli samorządu gminnego? W jaki sposób do tego doprowadzić? Czy skargę do NIK może zgłosić każdy obywatel RP? Tak, Najwyższa Izba Kontroli może kontrolować działalność (...)

Upublicznianie informacji publicznej w internecie

Upublicznianie informacji publicznej w internecie

Dzień dobry! Zwróciłem się poprzez BIP do NIK z prośbą o kopię protokołu kontroli przeprowadzonej w jednej z instytucji państwowych. Otrzymaliśmy protokół, naj ego podstawie został napisany (...)

Zarządca sądowy

Zarządca sądowy

Z mojego wniosku został ustanowiony zarząd sądowy nad nieruchomością, z nieznanych mi powodów zarządca sądowy podpisuje umowy w imieniu jednego ze współwłaścicieli (spółka z o.o.), przyjmuje (...)

Czy usługi sprzątania w urzędach państwowych/instytucjach państwowych można zaliczyć do usług publicznych?

Czy usługi sprzątania w urzędach państwowych/instytucjach państwowych można zaliczyć do usług publicznych?

Czy usługi sprzątania w urzędach państwowych/instytucjach państwowych można zaliczyć do usług publicznych? Niniejsza opinia została sporządzona na podstawie przepisów Traktatu ustanawiającego (...)

Język umowy zawieranej przez przedsiębiorców

Język umowy zawieranej przez przedsiębiorców

W obrocie gospodarczym kontrahenci krajowi coraz częściej proponują nam zawieranie umowy w języku obcym lub w języku obcym + tłumaczenie (gdzie autentycznym tekstem jest tekst w języku obcym). Czy (...)

Likwidacja placówki oświatowej

Likwidacja placówki oświatowej

W przypadku likwidacji placówki oświatowej jak można stwierdzić, że dana placówka została zlikwidowana i z jakim dniem placówka ta przestała istnieć? Gdzie musi być to ogłoszone? Ustawa o (...)

Zadania realizowane dla dobra publicznego

Zadania realizowane dla dobra publicznego

Czy do zadań realizowanych dla dobra publicznego wg art. 23. ust. 4 Ustawy o ochronie danych osobowych możemy zaliczyć nauczanie w szkołach niepublicznych, zadania realizowane przez instytucje niepaństwowe, (...)

Określenie właściwych stawek VAT

Określenie właściwych stawek VAT

Proszę o określenie właściwych stawek VAT dla niżej podanych oznaczeń klasyfikacji CPV: 85140000-2, 74700000-6, 55520000-1, 55521100-9, 77310000-6, 55521200-0, 60113300-6, 60113310-9, 74721100-9, (...)

Czas na uchwalenie budżetu państwa

Czas na uchwalenie budżetu państwa

Do kiedy musi być ustalony budżet państwa na rok 2004? Rada Ministrów uchwala projekt budżetu państwa, kieruje wykonaniem budżetu państwa oraz uchwala zamknięcie rachunków państwowych i sprawozdanie (...)

Wpływy do budżetu gminy z mandatów

Wpływy do budżetu gminy z mandatów

Słyszałem, że w przypadku mandatów drogowych (np. za przekroczenie prędkości) wpłaty trafiają do budżetu gminy. Jeśli jednak dochodzi do sprawy sądowej należność inkasuje skarb państwa.Czy (...)

Zaległe składki na ubezpieczenie społeczne

Zaległe składki na ubezpieczenie społeczne

W latach czerwiec 1999 - marzec 2001 r. prowadziłam działalność gospodarczą - pośrednictwo ubezpieczeniowe. W maju 2000 r. przebywałam na zwolnieniu chorobowym (ciąża) i wtedy też dostałam informację (...)

Nie udzielenie absolutorium wójtowi gminy

Nie udzielenie absolutorium wójtowi gminy

Kiedy rada gminy może nie udzielić wójtowi absolutorium? Czy jest to możliwe w sytuacji, gdy budżet dochodów i wydatków został zrealizowany, a nie wykonano zadań rzeczowych np. zaplanowanych inwestycji? (...)

Dotacja gminy na utrzymanie dziecka w przedszkolu

Dotacja gminy na utrzymanie dziecka w przedszkolu

Gmina miejska (nie sąsiednia) chce zawrzeć porozumienie na mocy którego nasza gmina miałaby dopłacić do kosztów utrzymania dziecka w ich przedszkolu niepublicznym kwotę wynoszącą 550 zł za miesiąc. (...)

Zasady przeprowadzania kontroli przez PIP

Zasady przeprowadzania kontroli przez PIP

Co powinien okazać pracownik PIP przed przystąpieniem do kontroli? Czy podobnie jak w przypadku Urzędu Skarbowego musi być jasno określony (na piśmie) zakres kontroli, czy osoba kontrolująca powinna (...)

Definicja funkcjonariusza publicznego

Definicja funkcjonariusza publicznego

Jestem dyrektorem orkiestry, która działa jako samorządowa instytucja kultury. Czy jestem funkcjonariuszem publicznym? Zakładamy, że pytanie dotyczy statusu funkcjonariusza publicznego na gruncie (...)

Koszty sądowe a koszty uzyskania przychodu

Koszty sądowe a koszty uzyskania przychodu

Prowadzę pozarolniczą działalność gospodarczą. Po dokonaniu kontroli przez urząd kontroli skarbowej otrzymałem domiar podatku, z wysokością którego się nie zgadzam. Ponieważ izba skarbowa (...)

Kolejny wniosek o stwierdzenie nieważności decyzji

Kolejny wniosek o stwierdzenie nieważności decyzji

Izba skarbowa podtrzymała decyzją w sprawie podatkowej wydanej w I instancji przez inspektora kontroli skarbowej. Wniosłem o stwierdzenie jej nieważności i jednocześnie skargę do WSA (o uchylenie (...)

FORUM PRAWNE

Mieszkanie własnościowe, nie płacenie czynszu, skreślenie z listy członków

Mieszkanie własnościowe, nie płacenie czynszu, skreślenie z listy członków Czy skreślenie z listy członków prowadzi bezpośrednio do eksmisji? Co z moim prawem własnościowym do mieszkania? Jakie (...)

Dni wolne za święta w sobotę

Dni wolne za święta w sobotę 1 i 3 maja to wolne dni. 1 - czwartek, 3 - sobota, co w takim razie z piątkiem, czy aby nie jest ustawowo wolnym dniem o pracy, jeżeli 3 maja wypada w sobotę, proszę (...)

Prywatyzacja szpitali Ewy Kopacz nie powiodła się!!

Prywatyzacja szpitali Ewy Kopacz nie powiodła się!! Ostatnio NIK przeprowadził kontrole części ze 106 sprywatyzonwaych i oddłużonych szpitali które w planie Ewy Kopacz miały zacząć odrabiać (...)

Do Kuratorów zawodowych

Do Kuratorów zawodowych Wypowiedzi na temat kuratorów społecznych aplikacji i kurateli penitencjarnej były dość ciekawe. Proponuje jednak stworzyć nową grupę dyskusyjną dotyczącą naszej pracy. (...)

cena mieszkania kontrola fiskusa

cena mieszkania kontrola fiskusa Mam takie, pytanie jeżeli zależy mi na szybkim sprzedaniu mieszkania i wyznaczę niską cenę, to czy jest możliwe że fiskus będzie to sprawdzał? co należy wtedy (...)

Jak nie płacić abonamentu RTV?

Jak nie płacić abonamentu RTV? Mam pytanie, czy są jakieś sposoby na to żeby nie płacić zaległej opłaty za abonament RTV? Np. co w sytuacji gdy telewizoru nie mam od lat 4 bo sie zjarał albo (...)

Mandat w tramwaju, Łódź

Mandat w tramwaju, Łódź Witam. Zdarzyła mi się dziś nieprzyjemna sytuacja. Otóż w jednym z łódzkich tramwajów była kontrola biletów, ja jednak miałam problem ze znalezieniem swojego (dosyć (...)

kontrola drogowa

kontrola drogowa Witam Mam pytanie jak wygląda taka normalna kontrola drogowa czego mogę się spodziewać?Z góry dziękuję za odpowiedzi

Spółka samorządowa a złamanie ustawy kominowej

Spółka samorządowa a złamanie ustawy kominowej Dzień dobry Jestem nowy na tym forum, ale zarejestrowałem się dokładnie po to by przedstawić pewien ciekawy, moim zdaniem, temat. Rzecz jest może (...)

Skarga do NIK na wójta

Skarga do NIK na wójta Postanowiłam złożyć skargę na mojego wójta, bo ten chce zamykać małe, wiejskie szkoły, dlatego że są one nieekonomiczne. Więc napisałam skargę do NIK, wczoraj otrzymałam (...)

czy do nik mozna napisac donos?

czy do nik mozna napisac donos? czy do nik mozna napisac donos?

moj ojciec nie placi na mnie

moj ojciec nie placi na mnie witam, mam 20 lat i moi rodzice sie beda niedlugo rozwodzic. Problem polega na tym ze moj ojciec pomimo tego ze ma rente chorobowa nie chce mi wogole dawac jakichkolwiek pieniedzy. (...)

potrzebna pomoc - bunt w ZK

potrzebna pomoc - bunt w ZK Bunt w zakładzie karnym (8 więźniów wzięło 3 zakładników ? odwiedzającego, wychowawcę oraz strażnika) pytania do wyżej wymienionego tematu : Na jakie dobro (...)

Da się windykować alimenty w każdej sytacji !!!!!!!!!!

Da się windykować alimenty w każdej sytacji !!!!!!!!!! Szanowni Państwo, zauważyłem, że stale przewija się przez to forum ten sam temat. Ponieważ jestem ojcem dwojga dzieci, które niezmiernie (...)

INTRUM JUSTTITIA

INTRUM JUSTTITIA Witam Czy można złożyć pozew o odszkodowanie od firmy windykacyjnej Intrum Justtitia za próbę wyłudzenia nie istniejącego zadłużenia z 2000 r> Moja chora żona jest często nękana (...)

mandat za picie alkoholu w miejscu publicznym

mandat za picie alkoholu w miejscu publicznym siemka, mam 19 lat i dwa dni temu dostałem mandat od policji za spożywanie alkoholu w miejscu publicznym w wysokości 100zł. Moje pytanie jest takie, w (...)

Polski budżet kosztem podatników

Polski budżet kosztem podatników Witam! Polski Rząd musi uchwalić budżet na 2012 rok tylko dlaczego naszym kosztem??? Czeka nas gorąca wiosna. Decyzje rządu wywołują spore emocje. Nie tylko (...)

czy budżet państwa finansuje pzpn?

czy budżet państwa finansuje pzpn? czy budżet państwa finansuje pzpn?

Budżet państwa na 2012 rok.

Budżet państwa na 2012 rok. Rząd ustalił nowy budżet państwa, deficyt ma wynosić 35 mld złotych. Resort finansów opiera się na prognozie wzrostu PKB w przyszłym roku o 2,5%. Waloryzacja wynieść (...)

Jak zamknąć budżet bez zwiększenia podatków.

Jak zamknąć budżet bez zwiększenia podatków. Mam tutaj cytat posła PiS, bardzo fajny zresztącytat, muszę sie zgodzić z tym co ten pan powiedział. \"Jeśli obniżymy koszty pracy, to automatycznie (...)

Porady prawne