Kredyt na studia medyczne

Chcesz zostać lekarzem? Skorzystaj z kredytu na studia medyczne

Już w lipcu studenci będą mogli złożyć wniosek o kredyt na studia medyczne. Ministerstwo Zdrowia we współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego uruchomiło Fundusz Kredytowania Studiów Medycznych. Preferencyjnych kredytów od 18 lipca 2022 r. udzielać będzie Bank Pekao S.A. Fundusz pomoże sfinansować odpłatne studia medyczne i zwiększyć liczbę lekarzy w Polsce.

O kredyt na studia medyczne mogą ubiegać się studenci płatnych kierunków lekarskich na polskich uczelniach wyższych, którzy studiują w języku polskim. Kredyt uzyskają również ci, którzy rozpoczęli studia przed rokiem akademickim 2022/2023. Na kredyt w wysokości 20 tys. zł na semestr mogą liczyć Ci, którzy złożą wniosek na nadchodzący rok akademicki i kolejne lata. Jeśli student chce skredytować opłaty, które poniósł za poprzedni rok akademicki 2021/2022, może otrzymać 18 tys. zł na semestr i stawka ta będzie obowiązywać go do końca studiów.

Porady prawne

- ,,W systemie ochrony zdrowia możemy mieć nowe szpitale, najnowocześniejszy sprzęt, najlepsze technologie medyczne, ale to nie wystarczy, jeżeli nie będziemy mieli ludzi, jeżeli nie będziemy mieli personelu medycznego: lekarzy, pielęgniarek czy ratowników medycznych. Dziś możemy już korzystać w Polsce z nowoczesnych urządzeń, leków i terapii, ale nadal musimy czynić wszystko, by pacjent miał najlepszą opiekę personelu medycznego. Systematycznie zwiększamy nabory na studia medyczne, wspieramy otwieranie kolejnych wydziałów medycznych, dotujemy deficytowe specjalizacje, podnosimy płace. Teraz czynimy kolejny krok, który ma finalnie doprowadzić do zwiększenia liczby medyków w naszym kraju. Jednocześnie chcemy pomóc w zdobyciu wykształcenia młodym zdolnym osobom, których często nie stać na naukę” – mówił Adam Niedzielski, minister zdrowia.

Z kredytu mogą skorzystać studenci, którzy osobiście złożą wniosek w dowolnym oddziale Banku Pekao S.A. Dokumenty można składać już od 18 lipca. Wniosek należy dostarczyć do banku maksymalnie 21 dni od rozpoczęcia semestru (dla studentów wnioskujących o kredyt na 2022/2023 ) lub do 30 września (za rok akademicki 2021/2022).

- "Medycyna niezmiennie króluje w rankingach najbardziej obleganych kierunków studiów. O jeden indeks każdego roku zabiega wielu kandydatów. Dla części osób alternatywą jest nauka na studiach płatnych. Kredyt na studia medyczne zwiększy dostępność środków na sfinansowanie studiów i będzie wspierał młodych ludzi w realizacji ich życiowych celów. Maksymalnie uprościliśmy proces udzielania kredytu, ponieważ przyjmujemy założenie, że po ukończeniu studiów osoby, które skorzystały z tej formy wsparcia będą miały zdolność do jego spłaty, a dodatkowo, szczególnym prawnym zabezpieczeniem kredytu jest poręczenie udzielone przez Bank Gospodarstwa Krajowego" – mówił Leszek Skiba, prezes Banku Pekao S.A.  

Fundusz Kredytowania Studiów Medycznych obejmuje:

 • dopłaty do oprocentowania kredytów na studia medyczne;
 • całkowite lub częściowe umorzenia kredytów na studia medyczne;
 • poręczenia kredytów na studia medyczne.

Jeśli student przepracuje 10 lat (w ciągu maksymalnie 12 lat od zakończenia studiów) w publicznym systemie ochrony zdrowia oraz uzyska tytuł specjalisty w dziedzinie uznanej za priorytetową bank w całości umorzy kredyt. Aktualny wykaz priorytetowych dziedzin medycyny znajduje się w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 30 czerwca 2020 r. Decyzję w sprawie umorzenia podejmuje minister właściwy do spraw zdrowia oraz bank kredytujący.

Spłatę każdego kredytu poręczy BGK i nie będzie pobierać za to opłaty. Poręczenie obejmuje 100 proc. kwoty kredytu wraz z odsetkami i nie zależy od dochodu. Student składa wniosek o poręczenie w Banku Pekao SA. Oprocentowanie kredytu jest zmienne. Na 13 lipca 2022 r. wynosi 9,86 proc. Do czasu rozpoczęcia spłaty kredytu koszt odsetek pokrywa w całości BGK. Student płaci połowę odsetek dopiero wtedy, gdy zaczyna spłacać kredyt. Pozostałe odsetki dopłaca BGK.

Operatorem funduszu jest Bank Gospodarstwa Krajowego, który obsługiwał wcześniej standardowe kredyty studenckie. BGK m.in. zawiera umowy z bankami kredytującymi, poręcza kredyty, prowadzi rozliczenia i przygotowuje plan finansowy funduszu.

- "Każdy z nas korzysta z usług medycznych. Aby zwiększyć dostępność do lekarzy specjalistów, powinniśmy inwestować w rozwój i kształcenie medyków. Dlatego we współpracy z Ministerstwem Zdrowia uruchomiliśmy Fundusz Kredytowania Studiów Medycznych. Mamy nadzieję, że w ten sposób przyczynimy się do zwiększenia liczby lekarzy w Polsce. To jedno z działań, które wpisuje się w program Ochrony zdrowia – element naszej strategii biznesowej i modelu biznesowego" – mówiła Beata Daszyńska-Muzyczka, prezes BGK.

Fundusz Kredytowania Studiów Medycznych (FKSM)

Fundusz Kredytowania Studiów Medycznych jest wsparciem dla studentów płatnych studiów na kierunkach lekarskich, prowadzonych w języku polskim. Studenci skorzystają z dopłat do oprocentowania kredytów na studia medyczne, poręczeń tych kredytów przez BGK, a także z całkowitych lub częściowych umorzeń kredytów.

Fundusz Kredytowania Studiów Medycznych jest wsparciem dla studentów płatnych kierunków lekarskich, którzy studiują w języku polskim. Wsparcie z Funduszu obejmuje:

 • dopłaty do oprocentowania kredytów na studia medyczne,
 • całkowite lub częściowe umorzenia kredytów na studia medyczne,
 • poręczenia kredytów na studia medyczne.

Wnioski o kredyt można składać w bankach kredytujących, które podpisały z Bankiem Gospodarstwa Krajowego umowę o współpracy. Ich listę opublikowano na stronie BGK: lista banków kredytujących. 

Warto wiedzieć! Studenci, którzy złożą wniosek o kredyt do 30 września 2022 r., mogą otrzymać kredyt na pokrycie opłat za usługi edukacyjne obejmujące rok akademicki 2021/2022. Od roku akademickiego 2022/2023 wnioski o kredyt będą przyjmowane w terminie 21 dni od rozpoczęcia danego semestru studiów.

Dla kogo?

Studenci płatnych kierunków lekarskich na polskich uczelniach wyższych, którzy studiują w języku polskim

Na co?

Dopłaty do odsetek od kredytu na studia medyczne, poręczenia i umorzenia kredytów.

Kto może ubiegać się o kredyt na studia medyczne?

O kredyt mogą ubiegać się studenci płatnych kierunków lekarskich, prowadzonych w języku polskim:  

 • studiów niestacjonarnych w uczelniach publicznych,
 • studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych w uczelniach niepublicznych.

Na jakich warunkach udzielane są kredyty na studia medyczne?

Warunki kredytu:

 • okres kredytowania: 6 lat,
 • maksymalną kwotę kredytu na jeden semestr nauki ogłasza co roku minister właściwy do spraw zdrowia. W roku akademickim 2021/2022 wynosi ona 18 000 zł, w roku akademickim 2022/2023, tj. od 1 października 2022 r. wynosi 20 000 zł.
 • maksymalna kwota kredytu: kwota transzy na semestr w momencie zaciągnięcia kredytu ogłaszana przez ministra właściwego do spraw zdrowia x liczba semestrów do ukończenia studiów
 • wypłata transz kredytu: 2 razy w roku na rachunek uczelni,
 • spłata kredytu: 12 lat,
 • oprocentowanie kredytu: marża nie większa niż 2 p.p.+ 1,2 stopy redyskontowej weksli NBP,
 • dopłata do odsetek: 100 proc. - w okresie studiów i 12 lat po ich ukończeniu, w czasie spłaty kredytu 50 proc.,
 • umorzenie kredytu:
  • umorzenie 100 proc. kwoty kredytu:
   • po przepracowaniu w publicznej służbie zdrowia na terytorium Polski 10 lat w okresie 12 lat od ukończenia studiów (okres ten skraca się, jeśli kredyt był udzielony na mniej niż 6 lat studiów) i uzyskaniu tytułu specjalisty (w dziedzinie uznanej za priorytetową w dniu rozpoczęcia przez lekarza szkolenia specjalizacyjnego), 
   • w przypadku trwałej utraty zdolności do spłaty kredytu przez kredytobiorcę,
   • w przypadku śmierci kredytobiorcy,
   • w przypadku braku prawnych możliwości dochodzenia roszczeń od kredytobiorcy,
  • częściowe umorzenie:
   • w przypadku szczególnie trudnej sytuacji życiowej kredytobiorcy,
   • w sytuacji gdy kredytobiorca kontynuuje szkolenie specjalistyczne, ale nie ukończył tego szkolenia lub nie uzyskał tytułu specjalisty z przyczyn od niego niezależnych, w okresie określonym w ustawie (uprawniającym go do uzyskania całkowitego umorzenia),
 • możliwość zawieszenia spłaty kredytu na okres do 12 miesięcy,
 • możliwość uzyskania poręczenia spłaty kredytu przez BGK do 100 proc. kwoty kredytu wraz z odsetkami,
 • spłata kredytu zaczyna się po 12 latach od ukończenia studiów. Przez cały okres spłaty kredytu tj. przez 12 lat od miesiąca następującego po upływie 12 kolejnych lat od dnia ukończenia studiów, absolwent będzie spłacał jedynie połowę odsetek, a pozostałą ich część pokryje w formie dopłat do oprocentowania Fundusz Kredytowania Studiów Medycznych.

Jak korzystać?

Student ubiegający się o kredyt na studia medyczne składa wniosek o kredyt w jednym z banków, które zawarły z BGK umowę dotyczącą korzystania ze środków Funduszu Kredytowania Studiów Medycznych. Lista banków współpracujących będzie na bieżąco aktualizowana w zakładce na stronie BGK: „Lista banków kredytujących”. Do wniosku o kredyt należy dołączyć zaświadczenie z uczelni potwierdzające status studenta.

Z kredytu na studia medyczne można skorzystać tylko raz.

Warto wiedzieć! Od roku akademickiego 2022/2023 wnioski o kredyt będą przyjmowane w terminie 21 dni od rozpoczęcia danego semestru studiów.

Warto wiedzieć! Studenci, składając wniosek o kredyt mogą także wystąpić o nieodpłatne poręczenie spłaty kredytu przez BGK. O poręczenie należy wystąpić bezpośrednio w banku kredytującym.

Umowa o kredyt na studia medyczne powinna być zawarta w ciągu 14 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku w banku kredytującym, lecz nie później niż 60 dni od rozpoczęcia danego semestru.

Wypłata pierwszej transzy kredytu następuje do 7 dni od zawarcia umowy o kredyt na studia medyczne.

Decyzję w sprawie umorzenia kredytu na studia medyczne podejmuje:

 • bank kredytujący – w przypadku braku prawnych możliwości dochodzenia roszczeń lub śmierci kredytobiorcy;
 • minister właściwy do spraw zdrowia – w sytuacji przepracowania przez kredytobiorcę 10 lat w okresie 12 lat liczonych od ukończenia studiów lub krótszym, określonym w ustawie, szczególnie trudnej sytuacji życiowej kredytobiorcy lub trwałej utraty przez niego zdolności do spłaty zobowiązań. 

  Decyzję o umorzeniu kredytu wydaje minister właściwy do spraw zdrowia na wniosek kredytobiorcy. Wzór tego wniosku jest załącznikiem do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 marca 2022 r. w sprawie kredytów na studia medyczne

Pytania i odpowiedzi

 1. Gdzie mogę złożyć wniosek o kredyt na studia medyczne?
  Wniosek o kredyt na studia medyczne można złożyć w jednym z banków kredytujących, który podpisał z BGK umowę o współpracy przy realizacji programu. 
 2. Jakie jest oprocentowanie kredytów na studia medyczne?
  Oprocentowanie kredytów na studia medyczne jest zmienne - jest to suma marży banku kredytującego w wysokości nieprzekraczającej 2 p.p. oraz 1,2 stopy redyskontowej weksli Narodowego Banku Polskiego. Spłata kredytu zaczyna się po 12 latach od ukończenia studiów. Przez cały okres spłaty kredytu tj. przez 12 lat od miesiąca następującego po upływie 12 kolejnych lat od dnia ukończenia studiów, absolwent będzie spłacał jedynie połowę odsetek, a pozostałą ich część pokryje w formie dopłat do oprocentowania Fundusz Kredytowania Studiów Medycznych.
 3. Czy oprocentowanie będzie takie samo w każdym banku?
  Nie, oprocentowanie kredytu zależy od wysokości marży, którą każdy bank kredytujący ustala zgodnie z własnymi zasadami, przy czym maksymalna jej wysokość nie przekroczy 2 p.p .
 4. Ile wynosi okres kredytowania?
  Kredyt na studia medyczne jest udzielany na okres studiów tylko raz, nie dłużej niż na 6 lat. Jeśli o kredyt występuje student np. na drugiego lub kolejnych lat studiów, kredytowanie obejmie tylko okres pozostały do ukończenia studiów.
 5. Kiedy muszę zacząć spłacać kredyt?
  Spłata kredytu na studia medyczne rozpoczyna się po 12 latach od ukończenia studiów. Wynika to z potrzeby zapewnienia absolwentom możliwości przepracowania w państwowej służbie zdrowia 10 lat, tak aby mogli skorzystać z uprawnienia do całkowitego umorzenia kredytu. Kredytobiorca może również złożyć w banku kredytującym wniosek o wcześniejsze rozpoczęcie spłaty kredytu.
 6. Jak długo muszę spłacać kredyt na studia medyczne?
  Okres spłaty kredytu na studia medyczne trwa 12 lat. Kredytobiorca może wystąpić z wnioskiem do banku kredytującego o skrócenie czasu spłaty lub zmniejszenie liczby rat, zwiększając tym samym ich wysokość.
 7. Kiedy są wypłacane środki na studia medyczne?
  Wypłata pierwszej transzy kredytu na studia medyczne następuje nie później niż 7 dni od dnia zawarcia umowy kredytu na studia medyczne. Wypłaty kolejnych transz następują w dwóch równych transzach w roku akademickim i następują po określonej w umowie kredytowej weryfikacji statusu studenta. Kredyt na studia medyczne jest wypłacany przez bank kredytujący na wskazany w umowie kredytu rachunek bankowy uczelni, w której kredytobiorca studiuje.
 8. Jak mogę uzyskać poręczenie BGK kredytu na studia medyczne?
  O poręczenie występuje się bezpośrednio w banku kredytującym składając wniosek o kredyt. Nie ma potrzeby zwracać się w tej sprawie osobno do BGK.
 9. Czy będąc na 3. roku studiów mogę ubiegać się o kredyt na studia medyczne?
  Semestr, ani rok na którym się studiuje, nie mają wpływu na możliwość uzyskania kredytu na studia medyczne. Kredyt na studia medyczne jest udzielany na okres studiów, tylko raz, nie dłużej niż na 6 lat. Jeśli o kredyt występuje student np. trzeciego lub kolejnych lat studiów, kredytowanie obejmie tylko okres pozostały do ukończenia studiów.
 10. Czy jeśli otrzymam kredyt na studia na 3. roku, to kwota też będzie niższa?
  Tak. W przypadku otrzymania kredytu na studia medyczne np. na trzecim roku studiów, kwota przyznanego kredytu będzie proporcjonalna do okresu, jaki pozostał studentowi do ukończenia studiów (transza x liczba semestrów do zakończenia studiów).
 11. W jakim przypadku mogę ubiegać się o umorzenie kredytu?
  Można ubiegać się o umorzenie 100 proc. kwoty kredytu:
  • po przepracowaniu w publicznej służbie zdrowia na terytorium Polski 10 lat w okresie 12 lat od ukończenia studiów (okres ten skraca się, jeśli kredyt był udzielony na mniej niż 6 lat studiów) i uzyskaniu tytułu specjalisty (w dziedzinie uznanej za priorytetową w dniu rozpoczęcia przez lekarza szkolenia specjalizacyjnego),
  • w przypadku trwałej utraty zdolności do spłaty kredytu przez kredytobiorcę (np. z powodu choroby uniemożliwiającej wykonywanie zawodu lekarza),
  • w przypadku śmierci kredytobiorcy,
  • w przypadku braku prawnych możliwości dochodzenia roszczeń od kredytobiorcy,
  O częściowe umorzenie można ubiegać się:
  • w przypadku szczególnie trudnej sytuacji życiowej kredytobiorcy,
  • w sytuacji gdy kredytobiorca kontynuuje szkolenie specjalistyczne, ale nie ukończył tego szkolenia lub nie uzyskał tytułu specjalisty z przyczyn od niego niezależnych, w okresie określonym w ustawie (uprawniającym go do uzyskania całkowitego umorzenia).
   
 12. Ile lat będę musiał odpracować po ukończeniu studiów lekarskich, żeby skorzystać z umorzenia kredytu?
  To, ile lat trzeba wykonywać zawód lekarza, aby skorzystać z umorzenia kredytu, zależy od okresu sfinansowanego z kredytu na studia medyczne: 
  a) 12 semestrów - odpracowanie wynosi 10 lat w okresie kolejnych 12 lat,
  b) 9 -11 semestrów - 9 lat w okresie 11 lat,
  c) 7-8 semestrów - 8 lat w okresie 10 lat,
  d) 5-6 semestrów - 7 lat w okresie 9 lat,
  e) 3-4 semestry - 6 lat w okresie 8 lat,
  f) 1-2 semestry - 5 lat w okresie 7 lat,

  - przy czym dodatkowym warunkiem jest ukończenie szkolenia specjalizacyjnego:
  2. rok szkolenia - dla 1 - 4 semestrów,
  3. rok szkolenia - dla 5 - 6 semestrów,
  4. rok szkolenia - dla 7 - 11 semestrów.

  Przykład: jeżeli kredytobiorca pracował jako lekarz 5 lat w okresie 7 kolejnych lat liczonych od dnia ukończenia studiów, oraz ukończył 2 rok szkolenia specjalizacyjnego - umorzeniu podlegają 1-2 semestry, które zostały sfinansowane z kredytu na studia medyczne. Jeśli kredytobiorca pracował 7 lat, w okresie 9 kolejnych lat liczonych od dnia ukończenia studiów, oraz ukończył 3. rok szkolenia specjalizacyjnego - umorzenia podlega 5-6 semestrów sfinansowanych z kredytu na studia medyczne.
 13. Czy posiadanie kredytu studenckiego wpływa na możliwość otrzymania kredytu na studia medyczne?
  Posiadanie kredytu studenckiego nie wyklucza możliwości otrzymania kredytu na studia medyczne. 
 14. Czy otrzymanie kredytu na studia medyczne jest uzależnione od dochodów?
  Otrzymanie kredytu na studia medycznie nie zależy od dochodów.
 15. Które specjalizacje są priorytetowe i dają prawo do umorzenia kredytu?
  Aktualny wykaz specjalizacji określa rozporządzenie Ministra Zdrowia z 30 czerwca 2020 r. Są to specjalizacje w uznane za priorytetowe w dniu rozpoczęcia przez kredytobiorcę szkolenia specjalizacyjnego (patrz: art. 16g ust. 4 ustawy z 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty).
 16. Jaka jest maksymalna kwota kredytu na studia medyczne?
  Maksymalną wysokość kredytu w przeliczeniu na jeden semestr nauki ustala i ogłasza co roku minister właściwy do spraw zdrowia. Łączna kwota kredytu może być niższa, jeśli opłaty za studia nie przekraczają kwoty maksymalnej. Nie może przekraczać kwoty maksymalnej nawet jeśli maksymalna kwota kredytu nie pokrywa całości opłat za studia medyczne.
 17. Czy transze kredytu wzrosną, jeśli zwiększą się opłaty za rok studiów medycznych?
  Kwota kredytu nie zmieni się niezależnie od wielkości dalszych opłat za studia medyczne. Kwotę kredytu wylicza się na podstawie maksymalnej wysokości kredytu w przeliczeniu na jeden semestr nauki, ogłoszonej przez ministra właściwego do spraw zdrowia w roku, w którym student zaciąga kredyt. Maksymalną wysokość kredytu w przeliczeniu na jeden semestr nauki ustala i ogłasza co roku minister właściwy do spraw zdrowia.

 18. Czy transze kredytu wzrosną, jeśli zwiększy się maksymalna wysokość kredytu w przeliczeniu na jeden semestr, ogłaszana przez ministra?
  Maksymalną wysokość kredytu w przeliczeniu na jeden semestr minister ustala i ogłasza w terminie 60 dni od otrzymania od rektorów uczelni informacji o planowanej wysokości opłat za usługi edukacyjne w całym okresie tych studiów. Zmiana maksymalnej wysokości kredytu nie ma wpływu na kredyty zaciągnięte wcześniej, czyli przed wejściem w życie zmiany.
 19. Kiedy i na jakich warunkach należy spłacić kredyt, jeśli nie ukończę studiów medycznych (np. zrezygnuję w ich trakcie)?
  Jeśli student nie ukończy studiów medycznych, to bank wypowie umowę kredytu. Po zakończeniu okresu wypowiedzenia, student musi zacząć spłacać kredyt na studia medyczne.

Źródło: bgk.pl, gov.pl/web/zdrowie

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne