Kwalifikacja wojskowa zamiast poboru

20.3.2009

A.J.Zespół e-prawnik.pl

A.J.
Zespół e-prawnik.pl

CO TO JEST KWALIFIKACJA WOJSKOWA I CO WARTO O NIEJ WIEDZIEĆ?

Od 1 kwietnia do 30 czerwca 2009 r. na terenie całego kraju zostanie przeprowadzona kwalifikacja wojskowa, która ma na celu weryfikację młodych ludzi pod kątem ich predyspozycji i stanu zdrowia psychofizycznego dla potrzeb czynnej służby wojskowej.

WAŻNE:

Wszyscy stawiający się w bieżącym roku do kwalifikacji wojskowej z mocy prawa zostaną przeniesieni do rezerwy z dniem, w którym orzeczenie właściwej komisji lekarskiej o ich zdolności do czynnej służby wojskowej stanie się ostateczne.

KTO PODLEGA OBOWIĄZKOWI STAWIENIA SIĘ DO KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ?

  • 19 - letni mężczyźni (wszyscy urodzeni w 1990 r.) oraz mężczyźni urodzeni w latach 1985 - 1989, którzy w latach poprzednich nie stawali się do poboru;

  • ci, którzy uznani zostali ze względu na stan zdrowia za czasowo niezdolnych do odbycia służby wojskowej oraz którzy złożyli wnioski o ponowne ustalenie zdolności do czynnej służby wojskowej, o ile nie zostali wcześniej przeniesieni do rezerwy;

  • kobiety urodzone w latach 1981 - 1990, które w roku szkolnym 2008/2009 kończą naukę w szkołach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych;

  • studentki wyższych szkół morskich, które złożyły pisemny wniosek do wójta (burmistrza, prezydenta miasta) o wezwanie ich do kwalifikacji wojskowej wraz z zaświadczeniem rektora wyższej szkoły morskiej o pobieraniu nauki w tej szkole oraz jego zgodą na odbywanie zajęć wojskowych. Powyższy wniosek, zainteresowane studentki, składają za pośrednictwem wojskowego komendanta uzupełnień właściwego ze względu na siedzibę wyższej szkoły morskiej.

WAŻNE:

Do kwalifikacji wojskowej przystąpić mogą również ochotnicy (bez względu na płeć), którzy ukończyli 18 lat życia.

KTO PRZEPROWADZA KWALIFIKACJĘ WOJSKOWĄ?

Kwalifikację wojskową przeprowadzają wojewodowie przy współudziale szefów wojewódzkich sztabów wojskowych oraz starostów, wójtów, burmistrzów (prezydentów miast). Zadania w zakresie przedsięwzięć związanych z kwalifikacją wykonywane są także przez autonomiczne i niezależnie od siebie działające wojewódzkie i powiatowe komisje lekarskie, powoływane przez wojewodów, które w drodze decyzji administracyjnej orzekają o kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.
W przypadku braku możliwości ustalenia stopnia zdolności do czynnej służby wojskowej - osoby stawiające się do kwalifikacji wojskowej kierowane są na badania specjalistyczne lub obserwację szpitalną.
W trakcie kwalifikacji wojskowej, wszystkim osobom stawiającym się do niej zakładana jest ewidencja wojskowa i wydawane są książeczki wojskowe.

Podstawy prawne:

  • Ustawa dnia 9 stycznia 2009 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 22, poz. 120);

  • Rozporządzenie z dnia 23 lutego 2009 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2009 r. (Dz. U. Nr 33, poz. 263);

  • Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 maja 2006 r. w sprawie poddania kobiet obowiązkowi stawienia się do poboru (Dz. U. Nr 95, poz. 660);

  • Rozporządzenie Ministra ON z dnia 25 czerwca 2004 r. w sprawie orzekania o zdolności do czynnej służby wojskowej oraz właściwości i trybu postępowania wojskowych komisji lekarskich w tych sprawach ( Dz. U. Nr 151, poz. 1595 iż 2006 r. Nr 211, poz.1557).

Sprawy obronne - Informacje na temat kwalifikacji wojskowej w 2009 roku 

Źródło: www.mswia.gov.pl

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne