Najniższe emerytury w górę

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra rodziny, pracy i polityki społecznej. W świetle proponowanych przepisów, od przyszłego roku wzrosną świadczenia wypłacane emerytom. Np. najniższe emerytury wyniosą 1.100 złotych, a wszystkie świadczenia wzrosną o co najmniej 70 złotych. Teraz projektem zajmie się Sejm. 

Co przewidziano w projekcie?

Rząd zdecydował, że od marca 2019 r. emerytury i renty zostaną objęte waloryzacją kwotowo-procentową, a najniższe gwarantowane świadczenia emerytalno-rentowe zostaną podniesione.

W rezultacie wszystkie emerytury i renty zostaną podniesione o wynikający z ustawy wskaźnik waloryzacji (chodzi o wskaźnik inflacji powiększony o 20% realnego wzrostu płac z poprzedniego roku kalendarzowego) – nie mniej niż o 70 zł brutto. Szacuje się, że w 2019 r. wskaźnik waloryzacji wyniesie 103,26%. Oznacza to, że najniższe świadczenia zostaną w przyszłym roku podwyższone o 6,8% – dwa razy więcej niż gdyby zastosowano ustawowy prognozowany wskaźnik waloryzacji. W efekcie z jednej strony rząd wdroży zasadę szczególnej ochrony uboższych emerytów i rencistów, z drugiej – będzie  respektował pełną ochronę realnej wartości wszystkich wypłacanych świadczeń emerytalno-rentowych.

Porady prawne

Najniższe gwarantowane świadczenia emerytalno-rentowe zostaną podniesione do:

  • 1.100 zł brutto w przypadku najniższej emerytury, renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renty rodzinnej i renty socjalnej (obecnie świadczenia te wynoszą 1.029,80 zł brutto); oznacza to, że świadczenia te wzrosną o 25% w stosunku do 2016 r.,
  • 825 zł brutto w przypadku najniższej renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy (obecnie wynosi ona 772,35 zł brutto).

W marcu 2019 roku najniższa emerytura, renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renta rodzinna i renta socjalna wzrosną zatem do kwoty 1.100 zł. Obecnie to 1.029,80 złotych.

Również najniższa renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy wzrośnie z 772,35 złotych do 825 złotych. 

Rząd proponuje też, żeby świadczenia emerytalno-rentowe wzrosły (według prognozy) o 3,26%, jednak nie mniej niż o 70 złotych. Oznacza to, że najniższe świadczenia zostaną w przyszłym roku podwyższone o 6,8% - tj. dwa razy wyżej niż gdyby zastosować ustawowy prognozowany wskaźnik waloryzacji. Po zmianach najniższa gwarantowana podwyżka świadczenia emerytalnego i rentowego wyniesie więc 70 zł bruttoZostanie nią objętych ok. 6,27 mln świadczeniobiorców. Na nowych zasadach zyskają osoby, których świadczenie nie przekracza 2.147,30 zł brutto. Osoby otrzymujące świadczenie powyżej tej kwoty zyskają 3,26% (to będzie podwyżka o wskaźnik inflacji powiększony o 20% realnego wzrostu płac z poprzedniego roku kalendarzowego).

Jednocześnie w przypadku renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy i renty inwalidzkiej III grupy, gwarantowana minimalna podwyżka z tytułu waloryzacji wyniesie 52,50 zł brutto. Natomiast w odniesieniu do osób pobierających emeryturę częściową będzie to 35 zł brutto.

Modyfikacja zasad waloryzacji będzie miała zastosowanie również do emerytur i rent rolników indywidualnych, służb mundurowych oraz emerytur pomostowych i nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych.

Dodatki do emerytur i rent zostaną podwyższone ustawowym wskaźnikiem waloryzacji. Świadczenia osób, które nie mają prawa do najniższej emerytury lub renty, ze względu na krótki staż pracy, również zostaną zwaloryzowane ustawowym wskaźnikiem waloryzacji.

Zdaniem projektodawców, nowe zasady waloryzacji nie naruszają przepisów Konstytucji RP. Koszt waloryzacji od marca 2019 roku wyniesie niespełna 8,4 mld złotych. Projekt nowych przepisów powstał przede wszystkim z myślą o najuboższych seniorach. 

Ostatnie waloryzacje

Już tegoroczna waloryzacja świadczeń była najwyższa od 5 lat – emerytury i renty wzrosły o 2,98%. Z kolei w 2017 roku rząd Prawa i Sprawiedliwości podniósł minimalną emeryturę z 882,56 złotych do 1.000 złotych, co oznaczało ponad 13% wzrost. W 2016 roku (obok ustawowej waloryzacji) seniorom zostały wypłacone jednorazowe dodatki (od 50 do 400 złotych netto). 

W sumie najniższe świadczenia dla emerytów w latach 2016-2019 wzrosną za rządów PiS o jedną czwartą (w latach 2016-2019).

W 2015 roku na waloryzację rent i emerytur przeznaczono 3,55 mld złotych. W bieżącym roku będzie to 5,96 mld złotych.

- "Z każdą kolejną waloryzacją staramy się wspomóc seniorów, podnosząc świadczenia. Waloryzacja w bieżącym roku była najwyższa w ciągu ostatnich pięciu lat" – stwierdziła minister Elżbieta Rafalska. – "Wiedząc, że jest duża grupa osób, które otrzymują niskie świadczenia, proponujemy też podniesienie minimalnych emerytur. Mam nadzieję, że dzięki podejmowanym działaniom polepszy się jakość życia seniorów – dodała minister Rafalska.

Oświadczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych w 2019 r.

Wcześniej już Elżbieta Rafalska Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zdementowała rozpowszechniane przez niektóre media w ostatnim czasie informacje, jakoby termin waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych w 2019 r. był w jakikolwiek sposób zagrożony.

Tak jak w poprzednich latach, tak i w 2019 r. waloryzacja zostanie przeprowadzona od 1 marca 2019 r.

Rozpowszechnianie informacji kwestionujących możliwość terminowego dokonania waloryzacji nie służy czemukolwiek innemu jak wywołaniu niczym nieuzasadnionego niepokoju wśród emerytów i rencistów.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne