Zmiana ustawy o Radzie Mediów Narodowych

Celem nowej ustawy jest uregulowanie zagadnień związanych z wygaśnięciem członkostwa w Radzie Mediów Narodowych przed upływem kadencji.

Porady prawne

Co przewiduje ustawa z dnia 17 września 2020 r. o zmianie ustawy o Radzie Mediów Narodowych?

Ustawa wprowadza przepis, który przewiduje, że w przypadku wygaśnięcia członkostwa w Radzie, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej wyznacza termin na zgłaszanie kandydatów nie później niż 14 dni od dnia wydania postanowienia w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w Radzie.

Ponadto wprowadzony został przepis, który precyzuje, że jeżeli jest jedno wolne miejsce w Radzie przeznaczone dla osób powoływanych przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, to prawo zgłoszenia po jednym kandydacie na to miejsce będzie przysługiwało kolejno dwóm najliczniejszym klubom opozycyjnym. Niezależnie od powyższego, ustawa doprecyzowuje przesłanki dotyczycące możliwości zostania członkiem Rady oraz przyczyny wygaśnięcia członkostwa w Radzie przed upływem kadencji.

Ustawa wprowadza także przepis określający sposób zgłaszania kandydatów do Rady w przypadku wystąpienia przed dniem wejścia w życie ustawy okoliczności skutkującej wygaśnięciem członkostwa w Radzie przed upływem kadencji.

Kiedy nowe przepisy wchodzą w życie?

Ustawa wejdzie w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne