19.5.2017

A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Obowiązek meldunkowy obywateli polskich

Ewidencja ludności

 Ewidencja ludności polega na rejestracji określonych w ustawie podstawowych danych identyfikujących tożsamość oraz status administracyjnoprawny osób fizycznych.

Ewidencję ludności prowadzi się w Powszechnym Elektronicznym Systemie Ewidencji Ludności, który stanowi rejestr PESEL, w rejestrach mieszkańców oraz rejestrach zamieszkania cudzoziemców, prowadzonych w systemie teleinformatycznym. Rejestry zamieszkania cudzoziemców mogą być prowadzone w formie kartotecznej.

Organy gminy wykonują zadania określone w ustawie o ewidencji ludności jako zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Wojewoda jest organem wyższego stopnia w stosunku do organów gmin wydających rozstrzygnięcia administracyjne na podstawie ustawy o ewidencji ludności. Ponadto wojewoda sprawuje nadzór nad działalnością organów gmin w zakresie realizacji obowiązków określonych w ustawie.

Na czym polega obowiązek meldunkowy obywateli polskich? 

Obywatel polski przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązany wykonywać obowiązek meldunkowy określony w ustawie o ewidencji ludności.

 Obowiązek meldunkowy polega na:

 1. zameldowaniu się w miejscu pobytu stałego lub czasowego;
 2. wymeldowaniu się z miejsca pobytu stałego lub czasowego;
 3. zgłoszeniu wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej oraz powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej. 

Za osobę nieposiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny bądź inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu.

Obowiązku meldunkowego można dopełnić przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie dokumentu elektronicznego (które powinno być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP), po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego lub paszportu.

Wymeldowania się z miejsca pobytu stałego bądź czasowego, a także zgłoszenia wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej oraz powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej można dokonać w formie dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Wzory formularzy meldunkowych i zaświadczeń określają upoważnieni ministrowie w rozporządzeniach.

Obowiązek meldunkowy żołnierzy w czynnej służbie

W przypadku żołnierzy w czynnej służbie wojskowej obowiązek meldunkowy:

 1. polegający na zameldowaniu się w miejscu pobytu czasowego lub wymeldowaniu się z takiego miejsca jest wykonywany w miejscu pełnienia tej służby u dowódcy jednostki wojskowej, a w miejscu pobytu czasowego w obiekcie wojskowym u komendanta (kierownika, szefa, dowódcy) obiektu;
 2. polegający na zgłoszeniu wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej oraz powrotu z tego wyjazdu jest wykonywany w miejscu pełnienia tej służby u dowódcy jednostki wojskowej. 

Wykonanie obowiązku meldunkowego w przypadkach żołnierzy w czynnej służbie następuje poprzez stwierdzenie tego faktu w rozkazie dowódcy jednostki wojskowej lub w książce zameldowań komendanta obiektu wojskowego i nie wymaga zgłoszenia w organie gminy oraz ujęcia w rejestrze PESEL i rejestrach mieszkańców.

 Definicja pobytu stałego i czasowego

Pobytem stałym jest zamieszkanie w określonej miejscowości pod oznaczonym adresem z zamiarem stałego przebywania.

Pobytem czasowym jest przebywanie bez zamiaru zmiany miejsca pobytu stałego w innej miejscowości pod oznaczonym adresem lub w tej samej miejscowości, lecz pod innym adresem.

Miejscem pobytu stałego lub czasowego osoby zatrudnionej na statku żeglugi śródlądowej lub morskiej albo zamieszkującej w związku z wykonywaniem pracy w ruchomym urządzeniu mieszkalnym, jest siedziba pracodawcy zatrudniającego tę osobę.

Ilekroć w ustawie jest mowa o pobycie czasowym obywatela polskiego należy przez to rozumieć przebywanie poza miejscem pobytu stałego przez okres ponad 3 miesięcy.

Porady prawne

Jak określa się adres zameldowania?

Adres określa się przez podanie:

 1. w gminach, które uzyskały status miasta - nazwy miasta (dzielnicy), ulicy, numeru domu i lokalu - jeżeli jest wydzielony, nazwy województwa oraz kodu pocztowego;
 2. w pozostałych gminach - nazwy miejscowości, ulicy, jeżeli w miejscowości występuje podział na ulice, numeru domu i lokalu - jeżeli jest wydzielony, nazwy gminy, nazwy województwa oraz kodu pocztowego. 

Adres ten w rejestrze PESEL, rejestrze mieszkańców oraz rejestrze zamieszkania cudzoziemców uzupełnia się o identyfikatory krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju "TERYT".

 Jak należy wykonać obowiązek meldunkowy?

Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy służy wyłącznie celom ewidencyjnym i ma na celu potwierdzenie faktu pobytu osoby w miejscu, w którym się zameldowała.

Obywatel polski przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązany zameldować się w miejscu pobytu stałego lub czasowego najpóźniej w 30 dniu, licząc od dnia przybycia do tego miejsca.

 Równocześnie można mieć jedno miejsce pobytu stałego i jedno miejsce pobytu czasowego. 

Obywatel polski dokonuje zameldowania się na pobyt stały bądź czasowy w formie pisemnej na formularzu w organie gminy właściwym ze względu na położenie nieruchomości, w której zamieszkuje, przedstawiając do wglądu dowód osobisty lub paszport.

 Obywatel polski dokonujący zameldowania na pobyt stały lub czasowy powinien przedstawić: 

 • potwierdzenie pobytu w lokalu, dokonane przez właściciela bądź inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu na formularzu zgłoszenia pobytu stałego czy formularzu zgłoszenia pobytu czasowego, oraz
 • do wglądu, dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu tego właściciela bądź podmiotu. Dokumentem potwierdzającym tytuł prawny do lokalu może być w szczególności umowa cywilnoprawna (np. umowa najmu, umowa użyczenia), wypis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna lub orzeczenie sądu.

 Przy zameldowaniu na pobyt czasowy należy wskazać deklarowany okres pobytu w tym miejscu.

Jak wykonuje się obowiązek meldunkowy w związku z urodzeniem dziecka?

Zameldowania w stosunku do dzieci obywateli polskich zamieszkujących w Polsce, urodzonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dokonuje z urzędu kierownik urzędu stanu cywilnego sporządzający akt urodzenia. Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy następuje z dniem sporządzenia aktu urodzenia, w miejscu stałego albo czasowego pobytu rodziców bądź tego z rodziców, u którego dziecko faktycznie przebywa.

 Co trzeba podać w formularzu meldunkowym?

 W formularzu zgłoszenia pobytu stałego zamieszcza się:

 1. nazwisko i imię (imiona);
 2. numer PESEL, o ile został nadany;
 3. datę i miejsce urodzenia;
 4. kraj urodzenia;
 5. adres dotychczasowego miejsca pobytu stałego;
 6. kraj poprzedniego miejsca zamieszkania;
 7. adres nowego miejsca pobytu stałego;
 8. podpis właściciela lokalu lub innego podmiotu dysponującego tytułem prawnym do lokalu;
 9. nazwisko i imię pełnomocnika, o ile został ustanowiony.

W formularzu zgłoszenia pobytu czasowego zamieszcza się zaś:

 1. nazwisko i imię (imiona);
 2. numer PESEL, o ile został nadany;
 3. datę i miejsce urodzenia;
 4. kraj urodzenia;
 5. adres miejsca pobytu stałego;
 6. adres miejsca pobytu czasowego;
 7. deklarowany okres pobytu;
 8. adres dotychczasowego miejsca pobytu czasowego, o ile go posiadał;
 9. podpis właściciela lokalu lub innego podmiotu dysponującego tytułem prawnym do lokalu;
 10. nazwisko i imię pełnomocnika, o ile został ustanowiony.

W jakim trybie rozstrzyga się o zameldowaniu?

Jeśli dane zgłoszone do zameldowania lub wymeldowania budzą wątpliwości, to o zameldowaniu czy wymeldowaniu rozstrzyga organ gminy w drodze decyzji administracyjnej. Wątpliwości co do stałego lub czasowego charakteru pobytu osoby pod deklarowanym adresem także rozstrzyga organ gminy w drodze decyzji administracyjnej.

Zaświadczenia o zameldowaniu

 Organ dokonujący zameldowania na pobyt stały wydaje z urzędu osobie zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały. 

Z kolei organ dokonujący zameldowania na pobyt czasowy wydaje osobie, na jej wniosek, zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt czasowy.

 W zaświadczeniach o zameldowaniu zamieszcza się:

 1. imię (imiona) i nazwisko;
 2. datę i miejsce urodzenia osoby meldującej się;
 3. oznaczenie organu wydającego zaświadczenie;
 4. adres jej zameldowania na pobyt stały lub adres zameldowania na pobyt czasowy oraz datę upływu deklarowanego terminu pobytu czasowego.

Zaświadczenia o zameldowaniu są ważne do chwili zmiany miejsca zameldowania, przy czym zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt czasowy jest ważne nie dłużej niż do upływu terminu zameldowania.

W jaki sposób dokonuje się wymeldowania?

Obywatel polski, który opuszcza miejsce pobytu stałego albo opuszcza miejsce pobytu czasowego przed upływem deklarowanego okresu pobytu obowiązany jest wymeldować się.

Obywatel polski dokonuje wymeldowania z miejsca pobytu stałego albo z miejsca pobytu czasowego:

 1. w formie pisemnej na formularzu w organie gminy właściwym dla dotychczasowego miejsca pobytu, przedstawiając do wglądu dowód osobisty lub paszport, albo
 2. w formie dokumentu elektronicznego na formularzu umożliwiającym wprowadzenie danych do systemu teleinformatycznego ww. organu gminy, pod warunkiem otrzymania przez osobę urzędowego poświadczenia odbioru. 

Obywatel polski może też wymeldować się z miejsca pobytu stałego lub czasowego, dokonując zameldowania w nowym miejscu pobytu.

Co należy podać w formularzu zgłoszenia o wymeldowaniu?

W formularzu zgłoszenia wymeldowania z miejsca pobytu stałego zamieszcza się:

 1. nazwisko i imię (imiona);
 2. numer PESEL, o ile został nadany;
 3. datę i miejsce urodzenia;
 4. adres dotychczasowego miejsca pobytu stałego;
 5. nazwisko i imię pełnomocnika, o ile został ustanowiony;
 6. adres elektroniczny służący do doręczeń, jeżeli osoba dokonała wymeldowania z miejsca pobytu stałego przy wykorzystaniu dokumentu elektronicznego.

W formularzu zgłoszenia wymeldowania z miejsca pobytu czasowego zamieszcza się:

 1. nazwisko i imię (imiona);
 2. numer PESEL, o ile został nadany;
 3. datę i miejsce urodzenia;
 4. adres miejsca pobytu stałego;
 5. adres dotychczasowego miejsca pobytu czasowego;
 6. nazwisko i imię pełnomocnika, o ile został ustanowiony;
 7. adres elektroniczny służący do doręczeń, jeżeli osoba dokonała wymeldowania z miejsca pobytu czasowego przy wykorzystaniu dokumentu elektronicznego. 

Jeśli obywatel polski dokonuje wymeldowania z dotychczasowego miejsca pobytu jednocześnie z zameldowaniem w nowym miejscu pobytu, to wymeldowanie następuje na podstawie formularza zameldowania.

Decyzja w sprawie wymeldowania

Organ gminy właściwym ze względu na położenie nieruchomości, w której zamieszkuje obywatel, wydaje z urzędu lub na wniosek właściciela bądź innego podmiotu dysponującego tytułem prawnym do lokalu, decyzję w sprawie wymeldowania obywatela polskiego, który opuścił miejsce pobytu stałego albo opuścił miejsce pobytu czasowego przed upływem deklarowanego okresu pobytu i nie dopełnił obowiązku wymeldowania się.

Jak należy wykonać obowiązek zgłoszenia wyjazdu za granicę?

Obywatel polski, który wyjeżdża z kraju z zamiarem stałego pobytu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, jest obowiązany zgłosić swój wyjazd. Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej skutkuje wymeldowaniem z miejsca pobytu stałego i czasowego.

Obywatel polski, który wyjeżdża poza granice Rzeczypospolitej Polskiej, bez zamiaru stałego pobytu, na okres dłuższy niż 6 miesięcy, jest obowiązany zgłosić swój wyjazd oraz powrót.

Zgłoszeń powyższych dokonuje się najpóźniej w dniu opuszczenia miejsca pobytu stałego albo czasowego:

 1. w formie pisemnej w organie gminy właściwym ze względu na położenie nieruchomości, w której dotąd zamieszkuje obywatel, przedstawiając do wglądu dowód osobisty lub paszport, albo
 2. w formie dokumentu elektronicznego na formularzu umożliwiającym wprowadzenie danych do systemu teleinformatycznego ww. organu gminy, pod warunkiem otrzymania przez osobę urzędowego poświadczenia odbioru.

Co trzeba podać w formularzu zgłoszenia wyjazdu za granicę?

W formularzu zgłoszenia wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej zamieszcza się:

 1. nazwisko i imię (imiona);
 2. numer PESEL, o ile został nadany;
 3. datę i miejsce urodzenia;
 4. kraj urodzenia;
 5. adres miejsca pobytu stałego;
 6. adres miejsca pobytu czasowego;
 7. przewidywany okres pobytu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej;
 8. datę wyjazdu;
 9. kraj wyjazdu;
 10. nazwisko i imię pełnomocnika, o ile został ustanowiony;
 11. adres elektroniczny służący do doręczeń, jeżeli osoba dokonała zgłoszenia wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej przy wykorzystaniu dokumentu elektronicznego.

Z kolei w formularzu zgłoszenia powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej zamieszcza się:

 1. nazwisko i imię (imiona);
 2. numer PESEL, o ile został nadany;
 3. datę i miejsce urodzenia;
 4. kraj urodzenia;
 5. adres miejsca pobytu stałego;
 6. adres miejsca pobytu czasowego;
 7. datę powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej;
 8. nazwisko i imię pełnomocnika, o ile został ustanowiony;
 9. adres elektroniczny służący do doręczeń, jeżeli osoba dokonała zgłoszenia powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej przy wykorzystaniu dokumentu elektronicznego.

Jak wymeldowuje się osobę zmarłą?

Zgłoszenie zgonu dokonane w urzędzie stanu cywilnego, zgodnie z przepisami prawa o aktach stanu cywilnego, zastępuje wymeldowanie osoby zmarłej z miejsca pobytu stałego i czasowego.

 

Podstawa prawna: 

 • ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 657).
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Obowiązek meldunkowy cudzoziemców

Obowiązek meldunkowy cudzoziemców

Zameldowanie cudzoziemców Cudzoziemiec przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązany wykonywać obowiązek meldunkowy na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności. Cudzoziemiec to każdy, kto nie posiada obywatelstwa polskiego. Kto (...)

Obowiązek meldunkowy pozostaje

Obowiązek meldunkowy pozostaje

Projekt ustawy o zmianie ustawy o ewidencji ludności Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o ewidencji ludności, przedłożony przez ministra spraw wewnętrznych i administracji. Utrzymanie obowiązku meldunkowego Przewidziano uchylenie przepisów znoszących obowiązek (...)

Obowiązek meldunkowy czekają duże zmiany

Obowiązek meldunkowy czekają duże zmiany

Od 1 stycznia 2016 r. zniknie obowiązek meldunkowy. Komisja spraw wewnętrznych przyjęła z poprawkami rządowy projekt nowelizacji ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych. Przesuwa on termin zniesienie obowiązku meldunkowego, który według obecnie obowiązujących przepisów był przewidziany (...)

PESEL - czyli Powszechny Elektroniczny System Ewidencji Ludności

PESEL - czyli Powszechny Elektroniczny System Ewidencji Ludności

Czym jest rejestr PESEL? Ewidencja ludności polega na rejestracji określonych w ustawie z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności podstawowych danych identyfikujących tożsamość oraz status administracyjnoprawny osób fizycznych. Ewidencję ludności prowadzi się w Powszechnym (...)

Obowiązek meldunkowy o lata dłużej

Obowiązek meldunkowy o lata dłużej

Posłowie poparli rządowy projekt noweli ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych przesuwający zniesienie obowiązku meldunkowego z 2014 r. na 2016 r. Ruch Palikota jednak zgłosił poprawki dot. przywrócenia zapisów o elektronicznych dowodach osobistych.   Projekt, opracowany (...)

Obowiązek meldunkowy zniknie na dobre za cztery lata

Obowiązek meldunkowy zniknie na dobre za cztery lata

Od nowego roku zniknie obowiązek zameldowania obywateli polskich oraz obywateli Unii Europejskiej na pobyt czasowy nie przekraczający trzech miesięcy. Zrezygnowano także z obowiązku meldunkowego wczasowiczów i turystów. Zgodnie z przygotowanymi przez resort spraw wewnętrznych zmianami od stycznia (...)

Zatrudnianie cudzoziemców w 2018 r.

Zatrudnianie cudzoziemców w 2018 r.

Podstawowe zasady zatrudniania cudzoziemców (oprócz obywateli państw UE, EOG i Szwajcarii) od 1 stycznia 2018 r. dla pracodawców Co się zmieniło? Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi: zawężenie do prac, które nie będą objęte zezwoleniem (...)

Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego – rekomendacja projektu ustawy o ewidencji ludności

Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego – rekomendacja projektu ustawy o ewidencji ludności

29 października 2008 r. w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbyło się kolejne posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Obrady otworzył Wicepremier, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Grzegorz Schetyna.MSWiA reprezentowali również Sekretarz (...)

Praca w RFN dla wykwalifikowanych

Praca w RFN dla wykwalifikowanych

Zgodnie z ustaleniami Traktatu Akcesyjnego krajom członkowskim dotychczasowej Unii ("krajom starej 15") przyznano możliwość wprowadzenia ograniczeń w odniesieniu do swobody podejmowania zatrudnienia wobec obywateli krajów nowej dziesiątki, w tym również Polski. W ramach tzw. modelu (...)

Porządek w wymiarze sprawiedliwości

Porządek w wymiarze sprawiedliwości

Sejm ostatecznie przyjął ustawę gwarantującą konstytucyjny porządek w wymiarze sprawiedliwości Sejm nie zgodził się 23 stycznia 2020 r. na wnioskowane przez Senat odrzucenie ustawy, która gwarantuje konstytucyjny porządek w wymiarze sprawiedliwości i usprawnia pracę sądów - (...)

Zameldowanie na nowych zasadach

Zameldowanie na nowych zasadach

Jakie dane będą ewidencjonowane? Zmiany w styczniu 2013 roku będą dotyczyły także obowiązku meldunkowego. Ewidencja ludności będzie obejmowała wyłącznie dane o: miejscu pobytu osób, urodzeniach, zmianach stanu cywilnego, obywatelstwa, imion i nazwisk oraz  zgonach, nie będą (...)

Nowelizacja ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy

Nowelizacja ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy

Nowelizacja ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa to przede wszystkim uelastycznienie rynku pracy, większe możliwości korzystania z kursów nauki języka polskiego, a także tworzenie punktów przedszkolnych dla dzieci z Ukrainy. (...)

Co oznacza dla Polski i Polaków wejście do strefy Schengen?

Co oznacza dla Polski i Polaków wejście do strefy Schengen?

Co to jest strefa Schengen?Strefa Schengen jest obszarem, na którym zniesiona została kontrola graniczna na wspólnych granicach i zapewniona została swoboda przepływu osób. Swoboda przepływu osób wewnątrz dotyczy nie tylko obywateli państw - sygnatariuszy, ale wszystkich (...)

Zatrudnianie cudzoziemców po zmianach

Zatrudnianie cudzoziemców po zmianach

Zmiany w zatrudnianiu cudzoziemców Od 1 stycznia 2018 r. wchodzą w życie nowe przepisy dotyczące dostępu cudzoziemców z państw spoza UE/EOG do polskiego rynku pracy. Zmiany dotyczą głównie pracy krótkoterminowej i sezonowej.  Ustawa ma na celu wdrożenie do polskiego (...)

TK: przepis pozwalający RPO na wykonywanie zadań po upływie kadencji straci moc za 3 miesiące

TK: przepis pozwalający RPO na wykonywanie zadań po upływie kadencji straci moc za 3 miesiące

15 kwietnia 2021 r. Trybunał Konstytucyjny ogłosił wyrok (sygn. akt K 20/20) w sprawie wniosku grupy posłów dotyczącego pełnienia obowiązków przez Rzecznika Praw Obywatelskich po upływie pięcioletniej kadencji, do czasu objęcia stanowiska nowego Rzecznika.  Trybunał (...)

Praca za granicą

Praca za granicą

Dzięki wejściu Polski do Unii Europejskiej podejmowanie pracy w państwach członkowskich UE i EFTA stało się znacznie łatwiejsze. Polacy mogą obecnie swobodnie podejmować zatrudnienie we wszystkich państwach członkowskich UE, EOG (obok państw UE również Islandia, Lichtenstein i Norwegia) (...)

Jak uzyskać 500 zł z programu „Rodzina 500 plus”?

Jak uzyskać 500 zł z programu „Rodzina 500 plus”?

Najważniejsze informacje o programie  Program „Rodzina 500 plus” to 500 zł miesięcznie na drugie i kolejne dziecko do ukończenia 18 roku życia. Rodziny o niskich dochodach otrzymają wsparcie także na pierwsze dziecko po spełnieniu kryterium dochodowego.  Wniosek o świadczenie (...)

Nie jest dopuszczalna transkrypcja zagranicznego aktu urodzenia dziecka ze związku partnerskiego...

Nie jest dopuszczalna transkrypcja zagranicznego aktu urodzenia dziecka ze związku partnerskiego...

Nie jest możliwe wpisanie w polskim akcie stanu cywilnego zamiast ojca dziecka, "rodzica", który nie jest mężczyzną, gdyż taka transkrypcja byłaby sprzeczna z podstawowymi zasadami polskiego porządku prawnego - uznał NSA. Nie można uzależniać uzyskania przez obywatela polskiego (...)

Mienie PKP

Mienie PKP

Uchwała NSA Naczelny Sąd Administracyjny w składzie 7 sędziów 26 lutego 2018 r. podjął następującą uchwałę (sygn. I OPS 5/17): "Pozostawanie nieruchomości we władaniu przedsiębiorstwa PKP bez udokumentowanego prawa w sposób określony w art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 kwietnia (...)

Aby poprzeć wniosek o referendum lokalne, trzeba podać wiele swoich danych

Aby poprzeć wniosek o referendum lokalne, trzeba podać wiele swoich danych

Poparcie przez mieszkańca jednostki samorządu terytorialnego wniosku o przeprowadzenie referendum w opinii NSA Naczelny Sąd Administracyjny w składzie 7 sędziów, po rozpoznaniu w dniu 11 grudnia 2017 r. na posiedzeniu jawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej wniosku Prezesa Naczelnego (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Kara z niedopełnienie obowiązku meldunkowego

Kara z niedopełnienie obowiązku meldunkowego

Czy istnieje jeszcze w Polsce obowiązek meldunkowy (zameldowania stałego w szcególności)? Czy związane są z ewentualnym niewypełnieniem tego obowiązku jakieś kary? Kto ewentualnie może je wymierzać? Do kogo należy wysłać wyjaśnienia? W Polsce istnieje obowiązek meldunkowy na podstawie (...)

Przekazywanie przez organy danych o zameldowaniu

Przekazywanie przez organy danych o zameldowaniu

Czy wydział meldunkowy, w którym dokonywany jest meldunek danej osoby na pobyt czasowy (na przykład nauka w szkole poza miejscem zamieszkania i pobyt w internacie) ma obowiązek powiadomić wydział meldunkowy, w którym dana osoba jest zameldowana na pobyt stały? Jeśli są takie uregulowania prawne (...)

Kara za brak dowodu osobistego

Kara za brak dowodu osobistego

W bieżącym 2007 r. upływa termin wymiany mojego dowodu osobistego wydanego w 1997 r. W USA i niektórych krajach UE (bodajże Wielka Brytania) miliony ludzi nie posiadają dowodu osobistego. Mogą przemieszczać się przez całe Stany bez np. obowiązku meldunkowego. Dokumentem tożsamości jest na (...)

Miejsce zameldowania a prawo własności do nieruchomości

Miejsce zameldowania a prawo własności do nieruchomości

Czy miejsce zameldowania jest jakoś powiązane z prawem do lokalu? Obowiązek meldunkowy jest obowiązkiem nakładanym na obywateli przez prawo administracyjne. Jest to obowiązek o charakterze ewidencyjnym. Nie jest więc to instytucja związana z określoną nieruchomością. Nie ma ona charakteru (...)

Przesłanki wymeldowania osoby z mieszkania

Przesłanki wymeldowania osoby z mieszkania

Małżeństwo ma dorosłe dziecko. Wszyscy są zameldowani pod tym samym adresem. Jest to mieszkanie własnościowe. Jednak od ponad 20 lat mąż nie mieszka z rodziną. Przebywa za granicą, kontaktuje się tylko z dzieckiem. Ponieważ mąż jest ciągle zameldowany w Polsce, żona często ma problemy (...)

Dwa adresy zameldowania a emerytura

Dwa adresy zameldowania a emerytura

Jestem emerytem z podwójnym obywatelstwem (polskim i niemieckim).Posiadam dwa lokale mieszkalne (mieszkanie w Niemczech i jednorodzinny dom w Polsce) a co się z tym wiąże, dwa stałe zameldowania - które są konieczne do normalnego funkcjonowania, tzn. lokal musi mieć właściciela, aby otrzymywać (...)

Sprzedaż mieszkania a meldunek innej osoby

Sprzedaż mieszkania a meldunek innej osoby

Czy meldunek osoby nie będącej właścicielem mieszkania może wpłynąć na sprzedaż tego mieszkania? Obowiązek meldunkowy jest obowiązkiem nakładanym na obywateli przez prawo administracyjne. Jest to obowiązek o charakterze ewidencyjnym. Nie jest więc to instytucja związana z określoną nieruchomością. (...)

Wymeldowanie a prawo do mieszkania

Wymeldowanie a prawo do mieszkania

Sąd rozwiązał moje małżeństwo w roku 2003. Wiele lat wcześniej opuściłem to mieszkanie, jednak prawie codziennie odwiedzałem w nim dzieci. Przed uzyskaniem rozwodu żona kilkakrotnie zmieniała zamki w drzwiach, jednak jedno z dzieci dawało mi nowe klucze. Gdy dzieci stały się pełnoletnie (...)

Joint venture w Polsce z partnerami zagranicznymi

Joint venture w Polsce z partnerami zagranicznymi

Otrzymałem propozycję zawarcia umowy akcjonariuszy spółki joint venture z s osobami fizycznymi-przedsiębiorcami z Irlandii Północnej. W projekcie umowy sporządzonej przez prawników z Irlandii Północnej, przetłumaczonej na język polski, jest klauzula poddania spraw wynikających z tej umowy (...)

Jak prawnie wymusić na rodzeństwie, aby dokładały się do pobytu matki w domu seniora?

Jak prawnie wymusić na rodzeństwie, aby dokładały się do pobytu matki w domu seniora?

Moja mama ma coraz większe problemy z radzeniem sobie nawet z najprostszymi rzeczami. Ma już 86 lat. W raz z moją siostrą podjęliśmy decyzję o umieszczeniu jej w domu starców. Niestety dwójka moja rodzeństwa nie zgadza się z tym pomysłem. Pomimo braku ich zgody na umieszczenie naszej mamy (...)

Dziedziczenie działki w Polsce przez cudzoziemca

Dziedziczenie działki w Polsce przez cudzoziemca

Nieruchomość jest położona w Polsce - właściciel zmarł w Szwecji - nie miał w chwili śmierci obywatelstwa polskiego. Postępowanie spadkowe przeprowadzone w Szwecji - może być wydane pismo, zaświadczenie (nie wiem jak ten dokument określić), że jedynym spadkobiercą jest określona osoba (...)

Zgoda rodzica na pobyt dziecka za granicą

Zgoda rodzica na pobyt dziecka za granicą

Jestem z żoną po rozwodzie i mamy syna, nad którym opiekę sprawuje matka, natomiast ja nie mam ograniczonych praw rodzicielskich. Wyraziłem zgodę na wydanie paszportu dla mojego dziecka matka uzasadniła taką prośbę wyjazdem turystycznym. W rzeczywistości jest już z dzieckiem od 6 miesięcy (...)

ZUS żąda spłaty odsetek za zaległą składkę.

ZUS żąda spłaty odsetek za zaległą składkę.

Potrzebuję Państwa pomocy. Prowadziłem swoją działalność gospodarczą. Zawsze opłacałem terminowo składki ZUS. Niedawno otrzymałem tyt. Egzekucyjny z ZUS za nie opłacona ostatnia składkę z roku 2006. Nadmienię tylko że nie zostałam poinformowany o zaległej składce (którą zaraz po (...)

Wezwanie do zapłaty zaległości pracowniczych

Wezwanie do zapłaty zaległości pracowniczych

Na wezwanie związku zawodowego, pracownicy złożyli do pracodawcy wnioski o wyrównanie niewłaściwie wyliczanych należności za pracę i wypłatę ekwiwalentu za używanie odzieży prywatnej do celów służbowych. W przypadku pracowników indywidualnie nikt nie otrzymał odpowiedzi. Związki otrzymały (...)

Otwarcie agencji rekrutacyjnej

Otwarcie agencji rekrutacyjnej

Jestem zainteresowany otwarciem agencji rekrutacyjnej na terenie Polski do pracy w Wielkiej Brytanii. Firmę chce założyć razem z obywatelem brytyjskim. Jakie są możliwości rejestracji takiego rodzaju firmy na terenie Polski? Kwestie związane z prowadzeniem agencji zatrudnienia reguluje ustawa (...)

Agencja pracy tymczasowej a praca

Agencja pracy tymczasowej a praca

Czy polska Agencja pracy czasowej może zatrudnić obywatela polskiego i skierować go do pracy czasowej u pracodawcy użytkownika w Holandii? Czy w tym przypadku obowiązują ograniczenia w zatrudnianiu obywateli polskich? Jakie są podstawy prawne pozytywnej lub negatywnej opinii? Podstawą odpowiedzi (...)