Obowiązki związane z urządzeniami zawierającymi fluorowane gazy cieplarniane

Czego dotyczy nowelizacja?

Nowelizacja ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych wynika z potrzeby dostosowania krajowych przepisów dotyczących fluorowanych gazów cieplarnianych do przepisów Unii Europejskiej w tym zakresie. Celem ustawy jest dostosowanie regulacji krajowych do zmienionych i obowiązujących przepisów prawa UE w zakresie fluorowanych gazów cieplarnianych. Nowelizacja ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych związana jest z koniecznością wykonania przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 517/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych i uchylenia rozporządzenia (WE) nr 842/2006, a także przepisów sześciu rozporządzeń Komisji Europejskiej, będących przepisami wykonawczymi do rozporządzenia nr 517/2014.

Jakie zmiany przewidziano?

Nowelizacja ujednolica obowiązki nałożone na operatorów urządzeń zawierających fluorowane gazy cieplarniane oraz przedsiębiorców i personel wykonujący określone czynności w odniesieniu do fluorowanych gazów cieplarnianych.

Porady prawne

W odniesieniu do operatorów:

  1. urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych zawierających fluorowane gazy cieplarniane, tj. agregatów chłodniczych samochodów ciężarowych chłodni i przyczep chłodni,
  2. rozdzielnic elektrycznych i organicznych obiegów Rankine’a zawierających fluorowane gazy cieplarniane, a także
  3. systemów przeciwpożarowych zawierających fluorowane gazy cieplarniane

–  zmianie ulegnie zakres obowiązków dotyczących konieczności zakładania i prowadzenia kart urządzeń, wykonywania określonych czynności przez odpowiednio certyfikowany personel, posiadania odpowiednich kwalifikacji do wykonywania określonych czynności w odniesieniu do nowego katalogu urządzeń oraz wykonywania obowiązkowych kontroli szczelności. Zmieni się także częstotliwość przeprowadzania kontroli, co jest związane ze zmianą jednostki, w jakiej wyrażane są limity napełnienia urządzeń fluorowanymi gazami cieplarnianymi – z kg na CO2eq (równoważnik dwutlenku węgla).

Ponadto zmienią się obowiązki nałożone na producentów produktów i urządzeń zawierających substancje kontrolowane lub od nich uzależnionych w zakresie wymogu etykietowania (podawanie większej liczby informacji umieszczanej na etykiecie) oraz sprawozdawczości.

Nowelizacja modyfikuje też dotychczasowe rozwiązania regulujące działanie dwóch baz danych prowadzonych przez wyspecjalizowaną jednostkę, w których gromadzone są informacje dotyczące fluorowanych gazów cieplarnianych i substancji zubożających warstwę ozonową, tj. Centralnego Rejestru Operatorów oraz Bazy Danych Sprawozdań (zmieniono katalog danych umieszczanych w tych bazach, zmodyfikowano formularze Kart Urządzeń oraz Kart Systemów Ochrony Przeciwpożarowej i sprawozdań oraz dokonano zmiany niektórych funkcjonalności). Jednocześnie przepisy ustawy przewidują możliwość dokonywania ewentualnych, kolejnych modyfikacji przedmiotowych baz danych, wynikających z możliwych zmian przepisów Unii Europejskiej w tym zakresie.

Kiedy nowe przepisy zaczną obowiązywać?

Ustawa z dnia 12 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych oraz niektórych innych ustaw wejdzie w życie, co do zasady, po upływie 30 dnia od dnia ogłoszenia.

 

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne