5.1.2006

Zespół
e-prawnik.pl

Ochrona młodzieży w miejscu pracy (według dyrektywy UE)

Dyrektywa nr 33/1994 z dnia 22 czerwca 1994 r. (OJ Nr L 216/1994) zajmuje się tematem ochrony pracy pracowników młodocianych.

Jakie są cele dyrektywy?

Dyrektywa ta stanowi, że Państwa Członkowskie powinny podejmować konieczne środki, ażeby zakazać pracy dzieci. Państwa te powinny również zapewnić, ażeby minimalny wiek w którym można rozpocząć zatrudnianie był nie niższy niż:

  • minimalny wiek, w którym kończy się przewidziany prawem okres podlegania obowiązkowi szkolnemu lub
  • 15 lat w każdym przypadku.


Państwa Członkowskie powinny również zadbać o to, by praca młodocianych była ściśle uregulowana i chroniona przez prawo, zgodne z postanowieniami przedstawionymi w Dyrektywie.

Państwa Członkowskie mają również dbać o to, by pracodawcy zapewnili, aby młodzi ludzie pracowali w warunkach, jakie są stosowne do ich wieku. Przede wszystkim chodzi tutaj o takie warunki, które zapewnią, by młodzi ludzie byli chronieni przed wyzyskiem ekonomicznym i każda pracą, która mogłaby zaszkodzić ich bezpieczeństwu, zdrowiu fizycznemu lub psychicznemu, moralności lub rozwojowi społecznemu, lub taką, która zagroziłaby ich edukacji.


Do kogo stosuje się Dyrektywę?

Dyrektywa jest stosowana do każdej osoby poniżej 18 roku życia, która pracuje na umowę o pracę lub pozostaje w stosunku pracy. Państwa Członkowskie mogą określić do jakich prac Dyrektywa ta nie będzie się stosować do określonej pracy krótkoterminowej i dorywczej odnoszącej się do:

  • służby (domestic service) w prywatnych domach, lub
  • pracy uważanej za nie będącą szkodliwą lub niebezpieczną w gospodarstwie rodzinnym.

Kto według Dyrektywy jest dzieckiem, a kto pracownikiem młodocianym?

Według Dyrektywy określenie młoda osoba (young person oznacza osobę w wieku nie przekraczającym 18 roku życia. Określenie dziecko childoznacza osobę w wieku poniżej 15 roku życia lub podlegającą obowiązkowi szkolnemu według porządku prawnego obowiązującego w danym państwie.

Według Dyrektywy określenie młodociany adolescent oznacza młodą osobę w wieku pomiędzy 15 a 18 rokiem życia, która nie jest już objęta obowiązkiem szkolnym.

Praca dzieci.

Jak już wspomniano na początku praca dzieci jest zakazana. Jednakże Dyrektywa upoważnia Państwa Członkowskie do uregulowania, że zakaz pracy dzieci nie będzie się odnosił do:

  1. zatrudnienia dzieci dla celów kulturalnych, artystycznych, sportowych lub reklamowych, jednakże za uprzednim zezwoleniem wydawanym w indywidualnych przypadkach przez uprawniony organ. W polskim prawie znajduje się już regulacja, która wejdzie w życie po wejściu do Unii Europejskiej, wykorzystująca to uprawnienie i zezwalająca dzieciom na pracę w wymienionych okolicznościach;
  2. zatrudnienie dzieci w systemie łączącym pracę ze szkoleniem;
  3. zatrudniania dzieci w wieku co najmniej 14 lat przy pracach lekkich innych niż wymienione w punkcie 1. Wyjątkowo te prace mogą być wykonywane przez dzieci w wieku co najmniej 13 lat, przez określoną przez Państwo liczbę godzin tygodniowo i w ściśle określonych przez Państwo kategoriach prac. Dyrektywa wyjaśnia również ogólnie pojęcie lekkiej pracy - jest nią praca, która w swej naturze odnosi się do warunków i czynności, które nie są niebezpieczne dla bezpieczeństwa, zdrowia lub rozwoju dzieci i nie są szkodliwe dla ich uczęszczania do szkoły.

Czas pracy dzieci i młodocianych.

Według Dyrektywy czas pracy to okres, w którym młoda osoba pracuje, pozostaje w dyspozycji pracodawcy lub wykonuje czynności lub obowiązki zgodnie z obowiązującym w danym państwie prawem lub/i zwyczajem.
Dyrektywa przedstawia również definicje okresu odpoczynku, stanowiąc, że jest to okres, który nie jest okresem pracy.

Państwa Członkowskie, które korzystają z dopuszczenia dzieci do pracy powinny wprowadzić limit czasu, w jakim te dzieci mogą pracować. Jeżeli jest to system pracy połączony ze szkoleniem praca może mieć ustalony limit na 8 godzin dziennie i 40 godzin tygodniowo, jeżeli natomiast jest to praca w innym systemie (poza szkołą) to - 2 godziny w dzień, w którym jednocześnie uczęszczają do szkoły i 12 godzin w tygodniu, oczywiście poza godzinami, w których dziecko uczęszcza do szkoły. Pod żadnym pozorem nie wolno ustalić, by dzień pracy przekraczał wówczas 7 godzin.

Porady prawne
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Prawa konsumenta europejskiego

Prawa konsumenta europejskiego

Prawa konsumenta europejskiego sformułowała Rada Wspólnot Europejskich w 1972 r. Parlament Europejski w 1978 r. nadał im charakter karty. Nie jest on jednak samodzielnym organem ustawodawczym i jego uchwały mają charakter jedynie deklaracji politycznych. Karta ta nie jest więc źródłem (...)

Zmiany dotyczące ochrony pracy kobiet w ciąży oraz karmiących piersią

Zmiany dotyczące ochrony pracy kobiet w ciąży oraz karmiących piersią

Rok 2017 jest przełomowym dla polskiego rynku pracy. Większość zmian, jakie zaczęły obowiązywać (lub też zaczną w kolejnych miesiącach) w bieżącym roku, dotyczy ochrony pracy kobiet w ciąży i matek karmiących. Geneza zmian Przedstawiciele władz Unii Europejskiej uznali, że przepisy (...)

Nowelizacja Kodeksu pracy w zakresie urlopów wychowawczych -1 października 2013 roku.

Nowelizacja Kodeksu pracy w zakresie urlopów wychowawczych -1 października 2013 roku.

Z dniem 1 października 2013 roku wchodzi w życie nowelizacja kodeksu pracy, dalej k.p. która ma za przedmiot modyfikację dotychczasowych zasad udzielania urlopu wychowawczego określonego w art. 186 i nast. k.p. Konieczność nowelizacji przepisów Kodeksu pracy dotyczących urlopu (...)

Zasady stosowania monitoringu wizyjnego w miejscu pracy

Zasady stosowania monitoringu wizyjnego w miejscu pracy

Montujesz kamery w miejscu pracy. Sprawdź, o czym należy pamiętać Zasady stosowania monitoringu wizyjnego w miejscu pracy reguluje Kodeks pracy. Jednak pamiętajmy, że w momencie nagrywania obrazu przez kamery, obejmującego wizerunek pracowników, dochodzi do przetwar (...)

RODO w pracy - przetwarzanie danych w miejscu pracy.

RODO w pracy - przetwarzanie danych w miejscu pracy.

Niniejszy artykuł uwzględnia zmiany wynikające z postanowień ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) oraz nowelizacji Kodeksu pracy wprowadzonej ustawą z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.   Rozporządzenie 2016/679 dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochron (...)

Jak dostać orzeczenie o niepełnosprawności dla dziecka?

Jak dostać orzeczenie o niepełnosprawności dla dziecka?

Jeżeli Twoje dziecko jest niepełnosprawne, możesz uzyskać orzeczenie, które to potwierdzi. Dzięki niemu dziecko może skorzystać z wielu ulg i przywilejów. Sprawdź, jak uzyskać orzeczenie o niepełnosprawności. ##baner## Kto może uzyskać orzeczeni orzeczenie o niepełnosprawności, (...)

Jak dostać jednorazowe świadczenie w wysokości 4000 zł?

Jak dostać jednorazowe świadczenie w wysokości 4000 zł?

Urodziło ci się dziecko z ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniem? Twoje dziecko ma nieuleczalną chorobę, która zagraża jego życiu? Możesz dostać pomoc – jednorazowe świadczenie w wysokości 4000 zł. Dowiedz się, jak je uzyskać.  Kto może uzyskać? (...)

Preferencyjne rozliczenie PIT osób samotnie wychowujących dzieci

Preferencyjne rozliczenie PIT osób samotnie wychowujących dzieci

Kto może skorzystać z preferencyjnego rozliczenia w zeznaniu rocznym składanym za 2020 rok? Osoba wychowująca dziecko sama, będąca: opiekunem prawnym dziecka lub jednym z rodziców (biologicznym lub przysposabiającym) rozliczenie roczne, osoba samotnie wychowująca dziecko, PIT, (...)

Jak uznać ojcostwo w urzędzie stanu cywilnego?

Jak uznać ojcostwo w urzędzie stanu cywilnego?

Nie masz ślubu z kobietą, która urodzi lub urodziła twoje dziecko? Dziecko urodziło się już po rozwodzie? Sprawdź, co zrobić, żeby formalnie zostać jego ojcem. Jak załatwić sprawę?  Sprawę możesz załatwić osobiście w urzędzie sta uznanie ojcostwa, urząd stanu cywilnego, (...)

Jak uzyskać zgodę na edukację domową?

Jak uzyskać zgodę na edukację domową?

Chcesz, aby twoje dziecko uczyło się w domu? Złóż wniosek o zgodę na edukację domową. Sprawdź, jak to zrobić.  Czym jest edukacja domowa? Każde dziecko, kt&oac edukacja domowa, zgoda na edukację domową, szkoła, uczeń, dziecko, nauczyciel, oświata, dyrektor szkoły

Jak dostać orzeczenie o niepełnosprawności dla dziecka?

Jak dostać orzeczenie o niepełnosprawności dla dziecka?

Jeżeli Twoje dziecko jest niepełnosprawne, możesz uzyskać orzeczenie, które to potwierdzi. Dzięki niemu dziecko może skorzystać z wielu ulg i przywilejów. Sprawdź, jak uzyskać orzeczenie o niepełnosprawności. ##baner## Kto może uzyskać orzeczeni orzeczenie o niepełnosprawności, (...)

Jak dostać jednorazowe świadczenie w wysokości 4000 zł?

Jak dostać jednorazowe świadczenie w wysokości 4000 zł?

Urodziło ci się dziecko z ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniem? Twoje dziecko ma nieuleczalną chorobę, która zagraża jego życiu? Możesz dostać pomoc – jednorazowe świadczenie w wysokości 4000 zł. Dowiedz się, jak je uzyskać.  Kto może uzyskać? (...)

Preferencyjne rozliczenie PIT osób samotnie wychowujących dzieci

Preferencyjne rozliczenie PIT osób samotnie wychowujących dzieci

Kto może skorzystać z preferencyjnego rozliczenia w zeznaniu rocznym składanym za 2020 rok? Osoba wychowująca dziecko sama, będąca: opiekunem prawnym dziecka lub jednym z rodziców (biologicznym lub przysposabiającym) rozliczenie roczne, osoba samotnie wychowująca dziecko, PIT, (...)

Jak uznać ojcostwo w urzędzie stanu cywilnego?

Jak uznać ojcostwo w urzędzie stanu cywilnego?

Nie masz ślubu z kobietą, która urodzi lub urodziła twoje dziecko? Dziecko urodziło się już po rozwodzie? Sprawdź, co zrobić, żeby formalnie zostać jego ojcem. Jak załatwić sprawę?  Sprawę możesz załatwić osobiście w urzędzie sta uznanie ojcostwa, urząd stanu cywilnego, (...)

Jak uzyskać zgodę na edukację domową?

Jak uzyskać zgodę na edukację domową?

Chcesz, aby twoje dziecko uczyło się w domu? Złóż wniosek o zgodę na edukację domową. Sprawdź, jak to zrobić.  Czym jest edukacja domowa? Każde dziecko, kt&oac edukacja domowa, zgoda na edukację domową, szkoła, uczeń, dziecko, nauczyciel, oświata, dyrektor szkoły

Becikowe - Jak uzyskać 1000 zł becikowego?

Becikowe - Jak uzyskać 1000 zł becikowego?

Jeśli urodziło Ci się dziecko, możesz dostać pomoc finansową od państwa - tzw. becikowe. Przysługuje jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się żywego dziecka - w wysokości 1000 zł na jedno dziecko. Kto może otrzymać becikowe? becikowe, dziecko, narodziny, (...)

Kiedy sąd ustanawia opiekuna?

Kiedy sąd ustanawia opiekuna?

Na czym polega instytucja opieki? Pod pojęciem opieki w potocznym tego słowa znaczeniu rozumie się dbałość o osobę potrzebującą pomocy, kierowanie jej postępowaniem, troskę o to, ażeby nie stała się jej żadna krzywda. Osobą, która przede wszystkim potrzebuje opieki, jest dziecko. (...)

Jak zarejestrować urodzenie w urzędzie stanu cywilnego?

Jak zarejestrować urodzenie w urzędzie stanu cywilnego?

Jak trzeba zarejestrować nowo narodzone dziecko? Nowo narodzone dziecko musi zostać zarejestrowane w urzędzie stanu cywilnego. Sporządzony dla dziecka akt urodzenia będzie określał m.in. jego dane osobowe (imię, nazwisko), pochodzenie od określonych rodziców. Sporządzenie aktu urodzenia (...)

Jak uzyskać 500 zł z programu „Rodzina 500 plus”?

Jak uzyskać 500 zł z programu „Rodzina 500 plus”?

Najważniejsze informacje o programie  Program „Rodzina 500 plus” to 500 zł miesięcznie na drugie i kolejne dziecko do ukończenia 18 roku życia. Rodziny o niskich dochodach otrzymają wsparcie także na pierwsze dziecko po spełnieniu kryterium dochodowego. 500 zł, Rodzina 500 plus, (...)

Władza rodzicielska nad dzieckiem ubezwłasnowolnionym całkowicie

Władza rodzicielska nad dzieckiem ubezwłasnowolnionym całkowicie

Kiedy dziecko może zostać ubezwłasnowolnione całkowicie?  Dziecko może zostać ubezwłasnowolnione całkowicie, jeżeli ukoń władza rodzicielska nad dzieckiem, ubezwłasnowolniony całkowicie, ubezwłasnowolnienie, rodzice, dziecko, przedstawiciel ustawowy, opieka

Sądowe ustalenie ojcostwa

Sądowe ustalenie ojcostwa

  Kiedy dochodzi do sądowego ustalenia ojcostwa? Jeżeli dziecko nie urodziło się w czasie trwania małżeństwa lub przed upływem 300 dni od jego ustania czy unieważnienia, wówczas w świetle prawa jest to tzw. dziecko pozamałżeńskie. Aby doszło w takim wypadku do ustalenia ojcostwa, (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Problem z towarem zakupionym w USA.

Problem z towarem zakupionym w USA.

Zakupiłem sprzęt elektroniczny o wartości 2000$ w jednym z amerykańskich sklepów. Towar miał być wysłany kurierem. Przesyłka nie została wysłana, więc skontaktowałem się ze sklepem. Tam powiedziano mi że muszą sprawdzić co z moim zamówieniem. I tak nie mam ani pieniędzy, ani towaru. (...)

Mycie samochodu w miejscu publicznym

Mycie samochodu w miejscu publicznym

W Polsce jest zakaz mycia samochodu na ulicy czy nawet prywatnej posesji (o ile spełnia nie ona określonych warunków).Jakie przepisy dokładnie regulują tą kwestię i od kiedy obowiązują? Czy wedle Państwa wiedzy jest to rozwiązanie oparte o dyrektywę unijną i zgodne z innymi regulacjami w (...)

Nabycie nowego środka transportu w Unii

Nabycie nowego środka transportu w Unii

W grudniu 2005 roku kupiłem auto od litewskiej firmy zajmującej się handlem autami. Otrzymałem fakturę, na której widniała stawka i naliczony według niej podatek VAT. W kraju niestety, jako że auto było 4 miesięczne, musiałem również zapłacić VAT. O ile mi wiadomo nie ma w Unii podwójnego (...)

Umowy cywilnoprawne a szkolenie bhp i badania

Umowy cywilnoprawne a szkolenie bhp i badania

Zawarliśmy umowę - zlecenia dla Kierownika NZOZ. Kierownik oprócz leczenia pacjentów, zajmuje się organizacją pracy zatrudnionych w NZOZ pracowników. Sam również ma ustalone dni i godziny pracy. Podlega bezpośrednio Dyrektorowi. Praca w naszej placówce nie jest podstawowym miejscem pracy. (...)

Ochrona przedemerytalna pracownika

Ochrona przedemerytalna pracownika

Pracodawca, powołując się na zapisy Ustawy o emeryturach i rentach z FUS z art. 184, zmusza pracowników będących w wieku przedemerytalnym, tj. brakuje im 4 lata do przejścia na emeryturę po spełnieniu oczywiście warunków tej Ustawy, (czyli 55 lat kobieta, 60 lata mężczyzna), do podpisania (...)

Umowa zlecenie a szkolenie wstępne i okresowe

Umowa zlecenie a szkolenie wstępne i okresowe

Chciałbym zatrudnić osobę na umowę zlecenie, która wykonywałaby prace administracyjne typu odbieranie - wykonywania telefonów w siedzibie firmy. Czy muszę ją przeszkolić w zakresie szkolenia BHP wstępnego i stanowiskowego? W świetle art. 304 kodeksu pracy pracodawca jest obowiązany zapewnić (...)