Planowane zmiany w partnerstwie publiczno-prywatnym

31.3.2017

A.J.Zespół e-prawnik.pl

A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Projekt ustawy o zmianie ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym oraz niektórych innych ustaw trafił do konsultacji społecznych. Ostateczne rozwiązania będą ich wynikiem.

Pozytywne opinie na temat proponowanych zmian wyrażają m.in. władze dużych miast, Związek Powiatów Polskich, Fundacja Polska Parkuje.

Po co zmiany?

Przyczyną przygotowania projektu są ograniczenia natury prawnej dla rozwoju partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP) w Polsce. Tymczasem PPP może być sposobem pozyskiwania kapitału prywatnego na inwestycje publiczne.

Wzbogacenie źródeł finansowania inwestycji publicznych pozwoli także na przepływ wiedzy i umiejętności z sektora prywatnego do sektora publicznego, co w średnim i dłuższym okresie podniesie efektywność również inwestycji finansowanych wyłącznie ze źródeł publicznych.

Podniesieniu kompetencji sektora publicznego w zakresie PPP będzie służyło wzmocnienie roli MR jako tzw. jednostki centralnej PPP (ang. PPP unit). Na istotną rolę takiej jednostki wskazują doświadczenia państw z dojrzałym rynkiem PPP.

Realizacja powyższych celów wymaga zmian ustawowych.

Co zaplanowano?

Rozwiązania w projektowanej ustawie będą dotyczyły szerokiego wachlarza kwestii prawnych:

  1. wskazanie ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego jako organu właściwego w sprawach PPP w Polsce,
  2. struktury projektów PPP (np. uelastycznienie regulacji spółek projektowych),
  3. zharmonizowania ustawy o PPP ze znowelizowanym Prawem zamówień publicznych i nową ustawą o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi,
  4. dostosowania przepisów podatkowych do charakterystyki PPP (przede wszystkim w zakresie podatku od nieruchomości i działalności gospodarczej eksploatacji dróg publicznych),
  5. usunięcia ograniczeń z zakresu finansów publicznych (umożliwienie udzielania dotacji przez jednostki samorządu terytorialnego (j.s.t.) partnerom prywatnym albo spółkom wykonującym zadania publiczne tych j.s.t.),
  6. wprowadzenie dwóch procedur:
  • oceny mniejszych projektów przez MR oraz 
  • zgody na realizację projektów w innej formule niż PPP (projektów o wartości powyżej 300 mln zł z budżetu państwa).

Wysokość opłat za parkowanie to decyzja samorządów

Projekt nowelizacji nie zmienia minimalnych stawek opłat za parkowanie w strefach płatnych.

Wprowadza natomiast nowy rodzaj strefy płatnego parkowania, tzn. strefy w ścisłych centrach miast i centrach dzielnic dużych miast (chodzi o miasta powyżej 200 tys. mieszkańców). W tych strefach samorządy będą mogły ustalić wysokość opłaty za parkowanie w granicach trzykrotności obecnego limitu, który nie był zmieniany od 14 lat. 

Oznacza to, że  wprowadzenie nowej wysokości opłat nie będzie możliwe na terenie całego miasta i nie w każdym mieście. Samorządy otrzymają narzędzie do elastycznego zarządzania opłatami. Będą mogły pozostawić opłaty na obecnym poziomie. Dodatkowe przychody z tytułu ewentualnego podniesienia stawek będą zasilały kasy samorządów, a nie budżetu państwa.

Decyzja samorządu o zmianie limitu opłat za parkowanie w tych strefach może być np. skutecznym narzędziem walki ze smogiem, korkami, a także sposobem promocji ekologicznego transportu publicznego, ruchu pieszego i rowerowego w centrach - zapewnia resort rozwoju.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


FORUM POMOCY PRAWNEJ

Ucieczka z miejsca wypadku?

Dzisiaj 14:19:0 przez: domindomin123

Adwokat Lublin

24.10.2021 przez: aenyestraz

Dobry prawnik spadki Kraków

24.10.2021 przez: Krak70