Pożyczki płynnościowe dla podmiotów ekonomii społecznej

Podmioty ekonomii społecznej mogą już składać wnioski o udzielenie pożyczki płynnościowej w wysokości do 100 tys. zł. Nowe narzędzie dedykowane m. in. spółdzielniom socjalnym i organizacjom pozarządowym, prowadzącym działalność gospodarczą lub odpłatną działalność pożytku publicznego, pozwoli na sfinansowanie wynagrodzeń pracowników, zakup potrzebnego wyposażenia czy opłacenie czynszu.

Porady prawne

Pożyczki płynnościowe dla organizacji pozarządowych już dostępne

Podmioty ekonomii społecznej (PES) mogą ubiegać się o nową, preferencyjną pożyczkę na finansowanie bieżącej działalności. Na wsparcie mogą liczyć m.in. spółdzielnie socjalne, centra integracji społecznej i organizacje pozarządowe dotknięte gospodarczymi skutkami pandemii COVID-19. Rozwiązanie jest już dostępne u pośredników finansowych współpracujących z BGK.

Pożyczka płynnościowa w wysokości do 100 tys. zł będzie mogła sfinansować m.in. wynagrodzenia pracowników, opłaty za czynsz, koszt zakupu niezbędnego wyposażenia, czy zaległe zobowiązania wobec kontrahentów. Rozwiązanie wypracowały Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Bank Gospodarstwa Krajowego przy uwzględnieniu panującej w kraju sytuacji społeczno-gospodarczej wywołanej przez COVID-19.

Pożyczek będą udzielać pośrednicy finansowi wybrani przez BGK. 

- "Organizacje prowadzące działalność gospodarczą nie nastawioną na zysk będą mogły otrzymać wsparcie na przykład na wynagrodzenia czy podtrzymanie produkcji. W spółdzielniach socjalnych, centrach integracji społecznej i warsztatach terapii zajęciowej pracują ludzie z pasją. Podtrzymanie funkcjonowania tych podmiotów w czasie pandemii jest naszym obowiązkiem. W ten sposób inwestujemy w przyszłość. A środki na ten cel wygospodarowaliśmy ze zwrotów z pożyczek udzielanych w Programie Kapitał Ludzki, realizowanym w latach 2007-2013. Dziś włączamy je do Funduszowego Pakietu Antywirusowego" – mówiła Małgorzata Jarosińska-Jedynak, minister funduszy i polityki regionalnej.

Kto może skorzystać ze wsparcia?

Z pożyczki płynnościowej będą mogły skorzystać podmioty ekonomii społecznej (PES). To organizacje, które prowadzą działalność gospodarczą, a wypracowane zyski przeznaczają na realizację celów statutowych. Najczęściej jest to praca na rzecz osób wykluczonych, bezrobotnych, z niepełnosprawnościami. PES bardzo często angażują się w rozwiązywanie problemów społeczności lokalnych.

- "Misją Banku Gospodarstwa Krajowego jest wspieranie rozwoju społeczno-gospodarczego Polski. Realizując to zadanie, wspieramy także podmioty ekonomii społecznej. Są to podmioty gospodarcze, które niosą pomoc potrzebującym i wykluczonym i - jak każda inna firma - zatrudniają pracowników. Pożyczka płynnościowa dla PES to nowe rozwiązanie, które w obecnej trudnej sytuacji pomoże m.in. utrzymać miejsca pracy" – mówił Paweł Chorąży, dyrektor zarządzający pionem funduszy europejskich w BGK.

Rozwiązanie jest kierowane do: przedsiębiorstw społecznych, w tym spółdzielni socjalnych, podmiotów reintegracyjnych, realizujących usługi reintegracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, organizacji pozarządowych, organizacji stworzonych przez kościoły i związki wyznaniowe, spółek non-profit lub spółdzielni pracy, inwalidów i niewidomych.

Warunkiem skorzystania ze wsparcia jest prowadzenie działalności przez minimum 12 miesięcy i posiadanie przynajmniej jednego zamkniętego roku obrotowego. Organizacja powinna także spełniać kryterium mikro-, małego lub średniego przedsiębiorcy.

Na jakich warunkach udzielana będzie preferencyjna pożyczka?

Nowe narzędzie wspierające podmioty ekonomii społecznej uwzględnia specyfikę organizacji, do których jest kierowana. Pożyczkobiorca może liczyć na preferencyjne oprocentowanie 0,1 proc. w skali roku oraz 12-miesięczną karencję w spłacie rat kapitałowych. Dodatkowo w sytuacji, gdy PES prowadzi sezonową działalność gospodarczą, spłata może nastąpić w ratach kwartalnych, a nie miesięcznych.

Szczegółowe parametry pożyczki płynnościowej

Celem instrumentu jest poprawa płynności finansowej podmiotów, dlatego warunki korzystania z tego wsparcia są bardzo preferencyjne:
 • maksymalna wartość pożyczki to 25 proc. wartości rocznego obrotu, ale nie więcej niż 100 tys. zł;
 • oprocentowanie 0,1 proc. w skali roku;
 • okres spłaty do 48 miesięcy;
 • karencja w spłacie do 12 miesięcy (6-12 miesięcy - w tym czasie pożyczkobiorca spłaca wyłącznie odsetki, w okresach miesięcznych lub kwartalnych);
 • w uzasadnionych przypadkach spłata pożyczki może nastąpić w ratach kwartalnych (np. w sytuacji prowadzenia sezonowej działalności gospodarczej);
 • łatwe zabezpieczenie – np. weksel in blanco;
 • brak prowizji i opłat;
 • przeznaczenie: cele płynnościowe, finansowanie bieżącej działalności.

Atrakcyjne warunki obowiązują dla pożyczek udzielanych do końca 2020 roku. Potem PES będą mogły nadal ubiegać się o preferencyjne wsparcie, ale niektóre parametry pożyczek ulegną zmianie. Skróci się maksymalny okres spłaty (do 36 miesięcy) i karencja w spłacie kapitału pożyczki (do 6 miesięcy). Zmieni się także sposób określania oprocentowania pożyczki.

Kto może wnioskować o pożyczkę?

Podmioty ekonomii społecznej to organizacje, które nie są nastawione na zysk. Prowadzą działalność w celach społecznych. PES to m.in. spółdzielnie pracy, inwalidów i socjalne, centra oraz kluby integracji społecznej, zakłady aktywności zawodowej, warsztaty terapii zajęciowej. Zaliczają się do nich również organizacje pozarządowe, w tym organizacje pożytku publicznego.

Wprowadzono 4 kryteria dla podmiotów, które mogą się ubiegać o pożyczkę płynnościową. Pożyczkę uzyskać mogą podmioty ekonomii społecznej:

 • istniejące co najmniej 12 miesięcy i posiadające co najmniej jeden zamknięty rok obrotowy,
 • wyłącznie mikro, małe i średnie,
 • prowadzące działalność gospodarczą lub odpłatną działalność statutową,
 • posiadające zdolność do spłaty zaciągniętej pożyczki wraz z odsetkami.

Jak i gdzie złożyć wniosek?

Obecnie pożyczek płynnościowych dla podmiotów ekonomii społecznej udziela Fundusz Regionu Wałbrzyskiego. Bank Gospodarstwa Krajowego wyłoni wkrótce kolejne instytucje pośredniczące w udzielaniu pożyczek podmiotom ekonomii społecznej. Ich listę będzie można znaleźć na stronie Banku. Pożyczek na terenie całego kraju udzielają więc pośrednicy finansowi, współpracujący z BGK. Ich listę można znaleźć na stronie banku: bgk.pl.

Na co będzie można przeznaczyć pożyczkę?

Podmioty, którym zostaną przyznane środki z pożyczki, będą mogły przeznaczyć je głównie na finansowanie bieżącej działalności. Mogą one w ramach tego wsparcia regulować bieżące zobowiązania, w tym publiczno-prawne, wypłacać wynagrodzenia pracownikom oraz kupować wyposażenie. Ponadto środki finansowe mogą służyć do pokrycia kosztów użytkowania infrastruktury oraz kosztów administracyjnych, takich jak np. opłacanie czynszu.

- „Obecnie w Polsce działa ok. 100 tys. podmiotów ekonomii społecznej. Wsparcie finansowe tych organizacji jest dla nas kluczowe ze względu na rolę, jaką odgrywają w społeczeństwie – dają szansę na rozwój osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym takim jak osoby niepełnosprawnie, bezrobotni oraz seniorzy” – podkreśla wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Iwona Michałek.

Pozostałe ułatwienia dla PES

Poza nowo wdrożonym rozwiązaniem płynnościowym oferowanym przez BGK dostępne są inne instrumenty wsparcia dla podmiotów ekonomii społecznej. W ramach tarczy antykryzysowej oraz jej kolejnych zmian wspomniane wyżej podmioty mogą korzystać m.in. z:

 • umorzenia składek ZUS,
 • umorzenia niskooprocentowanej pożyczki dla mikroprzedsiębiorców,
 • dofinansowania wynagrodzeń oraz składek ze środków Funduszu Pracy,
 • dofinansowania do wynagrodzenia ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w okresie wprowadzonego przez pracodawcę przestoju ekonomicznego lub obniżenia wymiaru czasu.
Porady prawne

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika