22.2.2020

A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Jak uzyskać uprawnienia rzeczoznawcy majątkowego?

Kim jest rzeczoznawca majątkowy?

Rzeczoznawca majątkowy to osoba, która zajmuje się określaniem wartości nieruchomości. Tytuł "rzeczoznawca majątkowy" podlega ochronie prawnej. Dostęp do wykonywania tego zawodu regulowany jest przepisami prawa. Aby móc wyceniać nieruchomości, trzeba najpierw uzyskać specjalne uprawnienia nadawane przez Ministra Rozwoju. Działalność w zakresie wyceny nieruchomości przez osoby niebędące rzeczoznawcami majątkowymi jest zakazana i grozi za to kara grzywny w wysokości do 50 tys. zł.

Porady prawne

Wszyscy rzeczoznawcy majątkowi są wpisani do Centralnego Rejestru Rzeczoznawców Majątkowych, prowadzonego przez Ministra Rozwoju. Jest to rejestr publicznie dostępny. Możesz w nim sprawdzić, czy dana osoba posługująca się tytułem zawodowym "rzeczoznawca majątkowy", rzeczywiście posiada uprawnienia do szacowania nieruchomości.

Rzeczoznawca majątkowy może również sporządzać opracowania i ekspertyzy. Opracowania i ekspertyzy mogą dotyczyć:

 • rynku nieruchomości oraz doradztwa w zakresie tego rynku,
 • efektywności inwestowania w nieruchomości i ich rozwoju,
 • skutków finansowych uchwalania lub zmiany planów miejscowych,
 • oznaczania przedmiotu odrębnej własności lokali,bankowo-hipotecznej wartości nieruchomości,
 • określania wartości nieruchomości na potrzeby indywidualnego inwestora,
 • wyceny nieruchomości zaliczanych do inwestycji w rozumieniu przepisów o rachunkowości,
 • wyceny nieruchomości jako środków trwałych jednostek w rozumieniu ustawy o rachunkowości.

Kto może zostać rzeczoznawcą majątkowym?

Uprawnienie do wykonywania zawodu rzeczoznawcy majątkowego może uzyskać osoba, która:

 • ma pełną zdolność do czynności prawnych i nie była karana za przestępstwo:
 1.  
  1. przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego,
  2. przeciwko wymiarowi sprawiedliwości,przeciwko wiarygodności dokumentów,
  3. przeciwko mieniu,
  4. przeciwko obrotowi gospodarczemu,
  5. przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi,
  6. skarbowe,
 • ma wyższe wykształcenie,
 • ukończyła studia podyplomowe w zakresie wyceny nieruchomości,
 • odbyła praktykę w zakresie wyceny nieruchomości lub posiada doświadczenie zawodowe na stanowisku związanym z wyceną nieruchomości,
 • przeszła z wynikiem pozytywnym postępowanie kwalifikacyjne, w tym zdała egzamin.

Dokumenty potwierdzające dwuletnie doświadczenie zawodowe w omawianym obszarze powinny świadczyć o nabyciu przez kandydata umiejętności zapewniających prawidłowe wykonywanie zawodu rzeczoznawcy majątkowego. Pomocna w zestawieniu czynności wykonywanych na stanowisku związanym z wyceną nieruchomości może być tabela (RTF 57 KB).

Ubezpieczenie OC rzeczoznawcy majątkowego

Jeśli prowadzisz działalność gospodarczą w zakresie szacowania nieruchomości lub wykonujesz inne opracowania i ekspertyzy – które nie są operatem szacunkowym – to musisz posiadać obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej. Powinno ono pokrywać szkody wyrządzone w związku z wykonywaniem umowy. Jeżeli twoja firma wykonuje zlecenia przy pomocy rzeczoznawcy majątkowego zatrudnionego przez ciebie (lub na podstawie umowy cywilnoprawnej), to również tę osobę trzeba ubezpieczyć.

Postępowanie kwalifikacyjne

Postępowanie kwalifikacyjne przeprowadza Państwowa Komisja Kwalifikacyjna.

Wniosek o nadanie uprawnień możesz złożyć osobiście w siedzibie Ministerstwa lub przesłać na adres:

Ministerstwo Rozwoju
Departament Gospodarki Nieruchomościami
ul. Chałubińskiego 4/6
00-928 Warszawa

- dołączając wymagane załączniki oraz dowód opłaty za postępowanie kwalifikacyjne.

Opłatę za postępowanie kwalifikacyjne wpłacasz na rachunek bankowy:

Ministerstwo Rozwoju
Departament Budżetu i Finansów
Plac Trzech Krzyży 3/5
00-507 Warszawa
numer rachunku: 90 1010 1010 0056 0122 3100 0000

Wnioski

Zgodnie z przepisem § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie nadawania uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości (Dz.U. z 2018 r. poz. 586) w przypadku składania kopii dokumentów, o których mowa w ust. 3 pkt 3 i 4:

 • dokumentu potwierdzającego posiadanie wyższego wykształcenia;
 • dokumentu potwierdzającego ukończenie studiów podyplomowych w zakresie wyceny nieruchomości,

wymagane jest poświadczenie za zgodność z oryginałem przez notariusza.

Pobierz odpowiedni wniosek z poniższych materiałów:

Praktyka zawodowa osób chcących zostać rzeczoznawcami majątkowymi przy wycenie nieruchomości

Praktyka zawodowa kandydata na rzeczoznawcę majątkowego

Jeśli chcesz zostać rzeczoznawcą majątkowym w zakresie szacowania nieruchomości to musisz odbyć co najmniej 6 miesięczną praktykę zawodową. Poszukaj odpowiedniej organizacji, która organizuje praktykę zawodową. Następnie złóż do organizatora praktyki zawodowej wniosek o odbycie praktyki zawodowej i wydanie dziennika praktyki zawodowej. We wniosku:

 • wskaż prowadzącego praktykę zawodową oraz dołącz zgodę prowadzącego na przeprowadzenie praktyki zawodowej albo
 • zwróć się do organizatora praktyki zawodowej o zaproponowanie prowadzącego praktykę zawodową spośród podmiotów wpisanych na listę.

Kiedy nie musisz odbyć praktyki zawodowej?

Jesteś zwolniony z obowiązku odbycia 6-miesięcznej praktyki zawodowej, jeśli:

 • odbyłeś w czasie studiów praktykę w zakresie wyceny nieruchomości w wymiarze jednego semestru. Powinna ona być objęta programem studiów oraz realizowana na podstawie umowy dotyczącej praktyki zawartej między uczelnią a organizacją zawodową rzeczoznawców majątkowych, lub
 • posiadasz udokumentowane 2-letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku związanym z wyceną nieruchomości.

Praktyka zawodowa i dziennik praktyki zawodowej

1. Organizator praktyki zawodowej wyda ci dziennik praktyki zawodowej po uiszczeniu opłaty za jego wydanie. Opłata wynosi 3% kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, w roku poprzedzającym wydanie dziennika praktyki zawodowej (kwotę tą ogłasza Prezes Głównego Urzędu Statystycznego). Sposób wniesienia opłaty ustala organizator praktyki zawodowej. Ponadto organizator praktyki zawodowej prowadzi rejestr wydanych dzienników praktyki zawodowej, który przekazywany jest do końca każdego kwartału do Ministra Infrastruktury i Budownictwa. Dziennik praktyki zawodowej powinien być zgodny z wzorem określonym w załączniku numer 1 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie nadawania uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości.

2. Przez prowadzącego praktykę zawodową należy rozumieć rzeczoznawcę majątkowego, u którego będziesz odbywał praktykę, przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie szacowania nieruchomości, organizację zawodową rzeczoznawców majątkowych, izbę gospodarczą zrzeszającą przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie szacowania nieruchomości  oraz uczelnie – wpisanych na listę prowadzących praktykę zawodową, prowadzoną przez organizatora praktyki zawodowej. Praktyka zawodowa może odbywać się pod kierunkiem rzeczoznawcy lub rzeczoznawców, którzy wykonują działalność zawodową w zakresie szacowania nieruchomościami nieprzerwanie przez co najmnie trzy lata w okresie pięciu lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o wpis na listę prowadzących praktykę zawodową. Pamiętaj, że osoba wchodząca w skład Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej nie może być osobą, pod opieką której prowadzona będzie twoja praktyka zawodowa. Ponadto prowadzący praktykę zawodową nie może sprawować opieki nad więcej niż pięcioma kandydatami.

Natomiast organizatorami praktyki zawodowej są związki stowarzyszeń rzeczoznawców majątkowych oraz izby gospodarcze zrzeszające przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie szacowania nieruchomości oraz uczelnie. Możesz wyszukać odpowiedniego prowadzącego praktykę zawodową na liście prowadzonej i aktualizowanej przez organizatora praktyki.

3. W dzienniku praktyki zawodowej wpisz swoje imię i nazwisko (jako kandydata), numer dziennika, nazwę organizatora praktyki zawodowej oraz dane dotyczące prowadzącego praktykę zawodową. Jeżeli prowadzącym praktykę zawodową jest:

 • osoba uprawniona – wpisz jej imię i nazwisko oraz numer uprawnień zawodowych;
 • przedsiębiorca, organizacja zawodowa, izba gospodarcza lub uczelnia – wpisz jej nazwę i siedzibę, imię i nazwisko oraz numer uprawnień zawodowych osoby uprawnionej, pod kierunkiem której prowadzona jest praktyka zawodowa.

Przebieg praktyki zawodowej jest dokumentowany w dzienniku praktyki zawodowej zgodnie z harmonogramem praktyki zawodowej. Harmonogram stanowi załącznik do dziennika praktyki zawodowej. Wpisów w dzienniku praktyki zawodowej dokonujesz sam w sposób odzwierciedlający rodzaje wykonywanych czynności zawodowych, ze wskazaniem dat ich wykonywania. Wpisy potwierdza podpisem pod każdym z nich osoba uprawniona, pod kierunkiem której wykonujesz czynności w ramach praktyki zawodowej. W dzienniku praktyki zawodowej nie mogą być dokonywane zmiany lub poprawki, z wyjątkiem sprostowania omyłek pisarskich. Ewentualne zmiany lub poprawki mogą być zawarte w twoich wyjaśnieniach załączonych do dziennika praktyki zawodowej. Uznaje się, że praktyka zawodowa rozpoczyna się w dniu dokonania pierwszego wpisu w dzienniku praktyki zawodowej, a kończy ją ostatni wpis. Po jej zakończeniu prowadzący praktykę zawodową potwierdza w dzienniku zrealizowanie jej programu, a organizator praktyki zawodowej sprawdza oraz potwierdza spełnienie warunków jej odbycia poprzez złożenie podpisów. Poprawnie wypełniony dziennik praktyki zawodowej jest dokumentem potwierdzającym odbycie przez ciebie praktyki zawodowej.

Co robisz w ramach praktyki zawodowej?

1. W ramach praktyki:

1) uczestniczysz w wykonywaniu czynności związanych z wyceną nieruchomości (w tym bierzesz udział w oględzinach szacowanych nieruchomości), a także sporządzasz opracowania i ekspertyzy nie będące operatem szacunkowym, dotyczące:

 • rynku nieruchomości oraz doradztwa w zakresie tego rynku;
 • efektywności inwestowania w nieruchomości i ich rozwoju;
 • skutków finansowych uchwalania lub zmiany planów miejscowych;
 • oznaczania przedmiotu odrębnej własności lokali;
 • bankowo-hipotecznej wartości nieruchomości;
 • określania wartości nieruchomości na potrzeby indywidualnego inwestora;
 • wyceny nieruchomości zaliczanych do inwestycji w rozumieniu przepisów o rachunkowości;
 • wyceny nieruchomości jako środków trwałych jednostek w rozumieniu ustawy o rachunkowości.

2) samodzielnie sporządzasz projekty operatów szacunkowych, w których określasz wartość co najmniej 6 rodzajów nieruchomości spośród następujących:

 • nieruchomości lokalowej lub nieruchomości jako przedmiotu spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu w podejściu porównawczym, metodą korygowania ceny średniej,
 • nieruchomości zabudowanej, w podejściu porównawczym, metodą porównywania parami,
 • nieruchomości przynoszącej lub mogącej przynosić dochód, w podejściu dochodowym,
 • budynku lub budowli, w podejściu kosztowym,
 • nieruchomości gruntowej w celu ustalenia odszkodowania za wywłaszczenie lub przejęcie z mocy prawa w związku z realizacją celu publicznego,
 • nieruchomości rolnej lub leśnej,
 • nieruchomości gruntowej w celu naliczenia opłaty adiacenckiej lub opłaty planistycznej,
 • nieruchomości obiciążonej służebnością w celu ustalenia wynagrodzenia za jej ustanowienie. 

3) zapoznajesz się ze sposobem korzystania z rejestrów i ewidencji prowadzonych przez sądy oraz organy administracji publicznej, a także ze sposobem korzystania z innych dokumentów posiadanych przez urzędy i instytucje, zawierających niezbędne dane wykorzystywane przy szacowaniu nieruchomości, o których mowa w art. 155 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (np. księgi wieczyste, kataster nieruchomości, rejestr zabytków, plany miejscowe).

2. W ramach praktyki zawodowej prowadzący praktykę zawodową:

 • zapewnia właściwą organizację i prawidłowy przebieg praktyki zawodowej;
 • ustala harmonogram praktyki zawodowej;
 • zapewnia ci możliwość wykonywania czynności objętych programem praktyki.

Maksymalna wysokość opłaty za praktykę zawodową wynosi 50% kwoty, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw z kwartału poprzedzającego kwartał, w którym dokonano wpisu do rejestru wydanych dzienników praktyki zawodowej.

Jak uzyskać uprawnienia?

Jeżeli chcesz wyceniać wartość nieruchomości i pracować jako rzeczoznawca majątkowy, to musisz najpierw uzyskać uprawnienia. O tym jak je zdobyć dowiesz się poniżej.

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie,
 • listownie,
 • elektronicznie (ZAŁATW ONLINE).

Zrealizuj usługę online, potrzebny będzie Profil Zaufany lub podpis kwalifikowany.

Co trzeba wiedzieć i kto może się ubiegać?

Uprawnienie do wykonywania zawodu rzeczoznawcy majątkowego nada ci Minister Rozwoju, jeśli:

 • posiadasz pełną zdolność do czynności prawnych,
 • nie byłeś karany za przestępstwo:
  • przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego,
  • przeciwko wymiarowi sprawiedliwości,
  • przeciwko wiarygodności dokumentów,
  • przeciwko mieniu,
  • przeciwko obrotowi gospodarczemu,
  • przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi,
  • skarbowe,
 • posiadasz wyższe wykształcenie,
 • ukończyłeś studia podyplomowe w zakresie wyceny nieruchomości,
 • odbyłeś co najmniej 6-miesięczną praktykę zawodową w zakresie wyceny nieruchomości,
 • przeszedłeś postępowanie kwalifikacyjne oraz zdałeś egzamin na uprawnienia do szacowania nieruchomości,

Kiedy nie trzeba studiów podyplomowych w zakresie wyceny nieruchomości?

Nie musisz ukończyć studiów podyplomowych, jeśli posiadasz dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku, którego program umożliwił ci nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie wyceny nieruchomości. Program ten powinien odpowiadać programowi studiów podyplomowych w zakresie wyceny nieruchomości. Zgodność programu potwierdza suplement do dyplomu lub zaświadczenie z uczelni. Jeśli ukończyłeś szkołę wyższą poza Polską, to twój dyplom może wymagać nostryfikacji.

Kiedy nie musisz odbyć praktyki zawodowej?

Jesteś zwolniony z obowiązku odbycia 6-miesięcznej praktyki zawodowej, jeśli:

 • odbyłeś w czasie studiów praktykę w zakresie wyceny nieruchomości w wymiarze jednego semestru. Powinna ona być objęta programem studiów oraz realizowana na podstawie umowy dotyczącej praktyki zawartej między uczelnią a organizacją zawodową rzeczoznawców majątkowych, lub
 • posiadasz udokumentowane 2-letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku związanym z wyceną nieruchomości.

Gdzie i kiedy?

Sprawdź terminy postępowania kwalifikacyjnego. Wybierz odpowiadający ci termin. Wniosek złóż nie później niż 40 dni przed wybranym terminem postępowania kwalifikacyjnego.

Ministerstwo Rozwoju
Pl. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa

Co zrobić krok po kroku?

1. Przygotuj i złóż wniosek o nadanie uprawnień rzeczoznawcy majątkowego

 Dokumenty 1. Wniosek o nadanie uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości 2. Dyplom ukończenia studiów 3. Suplement do dyplomu 4. Zaświadczenie z uczelni 5. Dokument potwierdzający ukończenie studiów podyplomowych 6. Zdjęcie 7. Dziennik praktyki 8. Dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe 9. Dokument potwierdzający przygotowanie zawodowe 10. Projekty operatów szacunkowych 11. Dowód zapłacenia opłaty

1. We wniosku wskaż, jaką formę egzaminu ustnego wybierasz. Może to być:

 • obrona 2 projektów operatów szacunkowych, albo
 • omówienie 2 wylosowanych procedur wyceny nieruchomości.

2. Dołącz dyplom potwierdzający ukończenie studiów wyższych. Jeśli na studiach miałeś zajęcia dotyczące szacowania nieruchomości, to dołącz suplement do dyplomu lub zaświadczenie z uczelni potwierdzające ten fakt. Program tych studiów powinien umożliwić ci nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie szacowania nieruchomości w takim stopniu jak studia podyplomowe w zakresie wyceny nieruchomości. Jeśli nie ukończyłeś studiów o takim programie, to dołącz dokument potwierdzający ukończenie studiów podyplomowych w zakresie wyceny nieruchomości. Dokumenty potwierdzające posiadanie wyższego wykształcenia oraz dokumenty potwierdzające ukończenie studiów podyplomowych w zakresie wyceny nieruchomości możesz dołączyć w formie kopii, potwierdzonej przez notariusza za zgodność z oryginałem.

3. Dołącz 2 podpisane fotografie o wymiarach 35 x 45 mm z twoim wizerunkiem.

4. Do wniosku dołącz dziennik praktyki zawodowej lub inny dokument potwierdzający praktyczne przygotowanie do wykonywania zawodu. Mogą to być dokumenty potwierdzające, że:

 • odbyłeś na studiach praktykę w zakresie wyceny nieruchomość w wymiarze jednego semestru, lub
 • masz 2 letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku związanym z wyceną nieruchomości.

5. Jeśli wybrałeś tryb części ustnej egzaminu polegający na obronie projektów operatów szacunkowych, to dołącz 6 projektów operatów szacunkowych. Powinny one być sporządzone samodzielnie przez ciebie w trakcie praktyki zawodowej. Operaty powinny określać wartość:

 • nieruchomości lokalowej lub nieruchomości jako przedmiotu spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, w podejściu porównawczym, metodą porównywania parami,
 • nieruchomości zabudowanej, w podejściu porównawczym, metodą porównywania parami,
 • nieruchomości przynoszącej lub mogącej przynosić dochód, w podejściu dochodowym,
 • budynku lub budowli, w podejściu kosztowym,
 • nieruchomości gruntowej w celu ustalenia odszkodowania za wywłaszczenie lub przejęcie z mocy prawa w związku z realizacją celu publicznego,
 • nieruchomości rolnej lub leśnej,
 • nieruchomości gruntowej w celu naliczenia opłaty adiacenckiej lub opłaty planistycznej,
 • nieruchomości obciążonej służebnością w celu ustalenia wynagrodzenia za jej ustanowienie.

6. Dowód uiszczenia opłaty powinien potwierdzać wniesienie przez ciebie opłaty za całe postępowanie kwalifikacyjne (1150 zł).

Termin

Sprawdź terminy postępowania kwalifikacyjnego. Wybierz odpowiadający ci termin. Wniosek złóż nie później niż 40 dni przed wybranym terminem postępowania kwalifikacyjnego.

2. Ministerstwo sprawdzi, czy twój wniosek jest kompletny

1. Jeżeli wniosek nie jest kompletny, ministerstwo wezwie cię do usunięcia jego braków. Na uzupełnienie braków będziesz mieć 7 dni – licząc od dnia, w którym otrzymasz wezwanie. Jeśli nie zrobisz tego w terminie, ministerstwo pozostawi twój wniosek bez rozpoznania – czyli nie zajmie się twoją sprawą. Uzupełniane dokumenty złóż w ministerstwie.

2. Gdy wniosek był kompletny albo uzupełniłeś braki, ministerstwo skieruje go – wraz z aktami sprawy – do Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej.

Jeśli nie będzie możliwe skierowanie wniosku na postępowanie kwalifikacyjne w terminie, który wskazałeś we wniosku, to wniosek trafi na pierwsze postępowanie kwalifikacyjne odbywające się po dniu, w którym uzupełniłeś wniosek.

3. Postępowanie kwalifikacyjne (etap wstępny)

1.  Etap wstępny postępowania kwalifikacyjnego przeprowadzi zespół powołany przez przewodniczącego Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej. Zespół ten ustali, czy możesz zostać dopuszczony do egzaminu. Jeśli do wniosku dołączyłeś projekty operatów szacunkowych to zespół kwalifikacyjny sprawdzi, czy są one odpowiednie.

2. Jeśli na podstawie złożonych dokumentów nie będzie możliwe stwierdzenie, czy spełniasz warunki ubiegania się o uprawnienia rzeczoznawcy majątkowego, to ministerstwo zwróci się do odpowiednich organów, instytucji lub osób o udzielenie dodatkowych informacji. Przedłuży to proces ubiegania się o uprawnienie, gdyż ministerstwo zawiesi postępowanie do dnia otrzymania wyjaśnień z odpowiednich instytucji.

3. Z pierwszego etapu postępowania kwalifikacyjnego (etap wstępny) ministerstwo sporządzi listę kandydatów dopuszczonych i niedopuszczonych do drugiego etapu postępowania (egzaminu).

Możesz wycofać swój wniosek o nadanie uprawnień. Jeśli zrobisz to na 7 dni przed terminem etapu wstępnego, to ministerstwo zwróci ci całość opłaty za postępowanie kwalifikacyjne (1150 zł). Pieniądze wpłyną na twoje konto albo otrzymasz je przelewem pocztowym. Zwrot opłaty nastąpi w ciągu 30 dni – licząc od dnia przeprowadzenia etapu wstępnego postępowania kwalifikacyjnego.

4. Ministerstwo zawiadomi cię o wyniku pierwszego etapu postępowania oraz dopuszczeniu do egzaminu

1. Jeśli wynik pierwszego etapu postępowania jest pozytywny, to zostaniesz dopuszczony do egzaminu oraz poinformowany o terminie, miejscu i godzinie jego przeprowadzenia.

2. W przypadku negatywnego wyniku etapu wstępnego postępowania kwalifikacyjnego, ministerstwo wyda ci decyzję o odmowie nadania uprawnień rzeczoznawcy majątkowego. Oznacza to, że nie zostaniesz dopuszczony do egzaminu pisemnego i ustnego. W takim przypadku ministerstwo zwróci ci opłatę za część pisemną i ustną egzaminu (900 zł). Zwrot nastąpi w terminie 30 dni – licząc od dnia przeprowadzenia egzaminu pisemnego. Pieniądze zostaną zwrócone na twoje konto albo otrzymasz je przelewem pocztowym.

Dokumenty

5. Postępowanie kwalifikacyjne (drugi etap) – egzamin pisemny

Pamiętaj, że przed wejściem do sali musisz pokazać dowód osobisty albo inny dokument potwierdzający tożsamość. Jeśli nie stawisz się na część pisemną egzaminu, twoje postępowanie kwalifikacyjne zostanie umorzone.

Egzamin pisemny

Nie podpisuj pracy swoim imieniem i nazwiskiem. Otrzymasz karteczkę, na którą wpiszesz swoje imię i nazwisko oraz unikalny kod wydrukowany na twoim teście. Karteczkę włożysz do przygotowanej koperty i zakleisz ją. Kopertę oddasz egzaminatorom. Egzaminatorzy wykluczą ciebie z egzaminu, jeśli będziesz korzystał z pomocy innych osób, podpowiadał innym osobom oraz zakłócał przebieg egzaminu. Wykluczenie z egzaminu oznacza, ze go nie zdałeś. W trakcie egzaminu możesz opuścić salę po uzyskaniu zgody przewodniczącego zespołu kwalifikacyjnego. Przed opuszczeniem sali musisz przekazać pracę egzaminatorom.

Egzamin pisemny to test wielokrotnego wyboru składający się z 90 pytań. Masz 90 minut na udzielenie odpowiedzi. Za każdą prawidłową odpowiedź w teście otrzymasz 1 punkt. Może być więcej niż jedna poprawna odpowiedź na pytanie. Punkt otrzymasz tylko wtedy, gdy wskażesz wszystkie poprawne odpowiedzi na pytanie – nie ma punktów cząstkowych. Za odpowiedź nieprawidłową lub brak odpowiedzi nie otrzymasz punktów – nie ma także punktów ujemnych. Egzamin zdasz, jeśli uzyskasz co najmniej 65 punktów. Jeśli nie zdasz egzaminu, to otrzymasz decyzję o odmowie nadania uprawnień.

Nie zdałeś egzaminu pisemnego – co dalej?

Jeśli nie zdasz egzaminu pisemnego albo do niego nie przystąpisz, to możesz złożyć wniosek o ponowne przeprowadzenie egzaminu. Poczekaj na wydanie decyzji o negatywnym wyniku egzaminu albo decyzji umarzającej postępowanie. Dopiero po otrzymaniu jednej z nich złóż wniosek o ponowne przystąpienie do egzaminu. Złóż go nie później niż 40 dni przed wybranym terminem egzaminu. Dołącz do niego oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wniesienia o ponowne rozpatrzenie sprawy. Zapłać 900 zł za ponowne przystąpienie do egzaminu. Jeśli nie złożysz takiego wniosku, to ministerstwo zwróci ci opłatę za część ustną egzaminu (450 zł). Zwrot opłaty następuje w terminie 30 dni od dnia przeprowadzania części ustnej egzaminu albo 30 dni od dnia przeprowadzenia części pisemnej egzaminu (gdy nie przystąpiłeś do niego). Opłata zwracana jest na rachunek bankowy: twój albo instytucji wpłacającej.

Termin

Ministerstwo zawiadomi cię pisemnie o dacie i miejscu egzaminu.

Egzamin odbędzie się, jeśli do części pisemnej egzaminu zostanie dopuszczonych co najmniej 30 kandydatów. Jeśli będzie ich mniej, to egzamin zostanie przesunięty na kolejny termin. W takim przypadku ministerstwo zawiadomi cię o terminie i miejscu egzaminu nie później niż 14 dni przed jego przeprowadzeniem.

6. Postępowanie kwalifikacyjne (drugi etap) – egzamin ustny

Egzamin ustny

W trakcie egzaminu ustnego egzaminatorzy sprawdzą twoje przygotowanie praktyczne. Wybór formy egzaminu zależy od ciebie – wskazujesz ją we wniosku o nadanie uprawnień. Możesz odpowiadać na pytania dotyczące:

 • 2 projektów operatów szacunkowych – wybranych przez egzaminatorów spośród 6 operatów, które dołączyłeś do wniosku, albo
 • 2 wylosowanych przez ciebie procedur wyceny nieruchomości.

Pytania dotyczą podstaw prawnych, zastosowanych podejść, metod i technik wyceny, źródeł informacji o nieruchomościach, a także analizy rynku nieruchomości. Każda twoja odpowiedź jest oceniana w skali 0-3 punkty. Łącznie możesz uzyskać 24 punkty.  Egzamin zdasz, jeśli uzyskasz co najmniej 14 punktów. Gdy nie zdasz części ustnej egzaminu, to twoje postępowanie kwalifikacyjne zakończy się wynikiem negatywnym. Otrzymasz decyzję o odmowie nadania uprawnień. Natomiast, jeśli nie stawisz się na części ustnej egzaminu, to otrzymasz decyzję o umorzeniu postępowania kwalifikacyjnego.

Nie zdałeś egzaminu ustnego – co dalej?

Jeśli nie zdasz egzaminu ustnego albo na niego nie przyjdziesz, to możesz złożyć wniosek o ponowne przystąpienie do części ustnej egzaminu. Poczekaj na wydanie decyzji o negatywnym wyniku egzaminu albo decyzji umarzającej postępowanie. Dopiero po otrzymaniu jednej z nich złóż wniosek o ponowne przystąpienie do egzaminu. Złóż go nie później  niż 40 dni przed wybranym terminem egzaminu. Dołącz do niego oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wniesienia o ponowne rozpatrzenie sprawy. Zapłać 450 zł za ponowne przystąpienie do ustnej części egzaminu.

Termin

Ministerstwo zawiadomi cię o dacie i miejscu egzaminu.

7. Otrzymasz uprawnienia zawodowe rzeczoznawcy majątkowego

Wpis do rejestru rzeczoznawców majątkowych

Jeśli zdasz egzaminy, to minister wpisze cię do Centralnego Rejestru Rzeczoznawców Majątkowych. Data wpisu do rejestru jest datą nadania uprawnień zawodowych, a numer wpisu do rejestru jest numerem uprawnień. Swój wpis znajdziesz w Centralnym Rejestrze Rzeczoznawców Majątkowych.

Świadectwo nadania uprawnień zawodowych

Po wpisie minister wyda ci świadectwo nadania uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości. Świadectwo jest dokumentem potwierdzającym wpisanie ciebie do rejestru rzeczoznawców majątkowych. Możesz odebrać je osobiście lub otrzymać je pocztą – na twój wniosek ministerstwo prześle je pocztą pod wskazany adres. Świadectwo może odebrać w twoim imieniu inna osoba – jeśli przedstawi odpowiednie pełnomocnictwo.

Nie zdałeś egzaminu?

Jeśli nie zdałeś egzaminu pisemnego albo ustnego, to minister wyda ci decyzję o odmowie nadania uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości.

Dokumenty

Świadectwo otrzymasz w 2 egzemplarzach – w formacie A4 oraz jako legitymację ze zdjęciem.

Ile trzeba zapłacić?

1150 zł

Opłatę zapłać składając wniosek o nadanie uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości. Wpłać ją na rachunek bankowy Ministerstwa Rozwoju.

Opłata za postępowanie kwalifikacyjne dla kandydata na rzeczoznawcę majątkowego wynosi:

1) za pierwszy etap postępowania kwalifikacyjnego (etap wstępny) – 250 zł;

2) za drugi etap postępowania kwalifikacyjnego (egzamin):

 • za część pisemną egzaminu – 450 zł;
 • za część ustną egzaminu – 450 zł.

Ile trzeba czekać?

Postępowanie w sprawie uzyskania przez ciebie uprawnień nie może trwać dłużej niż 2 miesiące. Termin ten liczy się od daty przeprowadzenia ostatniego etapu postępowania kwalifikacyjnego. Może on zostać przedłużony tylko raz. Przedłużenie terminu nie może przekroczyć 2 miesięcy.

Jak można się odwołać?

Po otrzymaniu decyzji o odmowie nadania uprawnień rzeczoznawcy majątkowego masz prawo złożyć wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. Wniosek złóż do Ministerstwa Rozwoju. Masz 14 dni na wniesienie takiego wniosku – licząc od dnia doręczenia ci decyzji. Jeśli złożysz taki wniosek, to minister przekaże sprawę Komisji Kwalifikacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego. Zostaniesz o tym zawiadomiony. Postępowanie kwalifikacyjne polega na ponownej ocenie zebranych dokumentów przez inny zespół kwalifikacyjny. Przy składaniu wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy zapłać 250 zł za postępowanie kwalifikacyjne.

Zamiast składania wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy możesz od razu skargę złożyć do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Na złożenie skargi masz 30 dni – licząc od dnia, w którym otrzymałeś decyzję. Skargę złóż za pośrednictwem ministerstwa. Za złożenie skargi zapłać 200 zł.

Warto wiedzieć

Co możesz zrobić, jeśli nie przystąpiłeś do egzaminu z przyczyn losowych?

Jeśli nie przystąpiłeś do pisemnej albo ustnej części egzaminu z przyczyn losowych (choroba, wypadek), to możesz odzyskać zapłaconą opłatę za egzamin. Złóż wniosek o zwrot opłaty. Dołącz dokumenty, które potwierdzą losową przyczynę twojej nieobecności (np. zwolnienie lekarskie). Na złożenie wniosku masz 7 dni – licząc od dnia przeprowadzenia poszczególnych części egzaminu. Otrzymasz zwrot opłaty:

 • za część pisemną i ustną egzaminu – jeśli nie przystąpiłeś do części pisemnej egzaminu (900 zł),
 • za część ustną egzaminu – jeśli nie przystąpiłeś do tej części egzaminu (450 zł).

Ministerstwo zwróci ci opłatę w ciągu 30 dni – licząc od dnia złożenia wniosku. Zwrot nastąpi na wskazany przez ciebie numer rachunku bankowego.

Wykonywanie działalności rzeczoznawcy majątkowego w zakresie szacowania nieruchomości

Możesz rozpocząć działalność w zawodzie rzeczoznawcy majątkowego z dniem wpisu do Centralnego Rejestru Rzeczoznawców Majątkowych. Od tego dnia możesz posługiwać się tytułem zawodowym „rzeczoznawca majątkowy”.
Zawód rzeczoznawcy możesz wykonywać:

 • prowadząc jednoosobową działalność gospodarczą lub spółkę osobową, lub
 • na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej w firmie zajmującej się szacowaniem nieruchomości.

Wyżej wymienione warunki nie dotyczą biegłych sądowych wykonujących wycenę na zlecenie sądu. Warto podkreślić, że jako rzeczoznawcza majątkowy nie możesz odmówić pełnienia funkcji biegłego sądowego.

Terminy postępowań

Najbliższe postępowania:

 • 28 lutego 2020 r. - etap wstępny (weryfikacja dokumentów dla kandydatów składających wniosek po raz pierwszy),
 • 19-20 marca 2020 r. - egzamin pisemny i ustny.

Zakończenie postępowania

Dokumentem potwierdzającym nadanie uprawnień zawodowych jest świadectwo nadania uprawnień zawodowych.

W celu otrzymania świadectwa nadania uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości należy:

 1. odebrać świadectwo osobiście lub upoważnić osobę do odbioru świadectwa
  albo
 2. zwrócić się z pisemną prośbą o przesłanie świadectwa pocztą na adres Departamentu Gospodarki Nieruchomościami lub wysłać email na adres sekretariatDN@mr.gov.pl

Wzory świadectw określa załącznik do Rozporządzenia Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 16 października 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie nadawania uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości.

Prawo do wykonywania zawodu uzyskujesz już w momencie wpisu do Centralnego Rejestru Rzeczoznawców Majątkowych.

Uznawanie kwalifikacji zawodowych

Zawód rzeczoznawcy majątkowego w Polsce mogą wykonywać również osoby, które nabyły swoje kwalifikacje zawodowe w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu. Aby było to możliwe, powinny spełniać wymagania kwalifikacyjne oraz warunki określone w odpowiednich przepisach. Więcej informacji na temat procedury uznawania kwalifikacji zawodowych znajdziesz na  stronie internetowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Przykładowe pytania z odpowiedziami na egzamin pisemny

Testy z odpowiedziami na egzamin pisemny

Materiały

test z 5.12.2019 r. z kluczem odpowiedzi
test_z_5_grudnia_2019_r__z_kluczem.pdf 0.24MB
test z 24.10.2019 r. z kluczem odpowiedzi
test_z_24_października_2019_r_z_kluczem.pdf 0.46MB

Pliki zawierają testy wykorzystane na egzaminach wraz z kluczem poprawnych odpowiedzi.

SPROSTOWANIE: Pytanie nr 19 z testu egzaminacyjnego z 14 lipca 2016 r. zostało zweryfikowane. W wyniku tej oceny ustalono, że prawidłową odpowiedzią na pytanie nr 19 jest odpowiedź C. 
SPROSTOWANIE: Pytanie nr 60 z testu egzaminacyjnego z 14 lipca 2016 r. zostało zweryfikowane. W wyniku tej oceny ustalono, że prawidłową odpowiedzią na pytanie nr 60 jest odpowiedź A i C.

Nowelizacja rozporządzenia w sprawie nadawania uprawnień zawodowych

W Dzienniku Ustaw pod pozycją nr 2139 opublikowano w dniu 6 listopada 2019 r. rozporządzenie ministra finansów, inwestycji i rozwoju z dnia 16 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadawania uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości. 

Zmianie uległy m.in.:

 • definicje organizatora praktyki zawodowej i prowadzącego praktykę zawodową (§2 pkt 3 i 4),
 • wykaz projektów operatów szacunkowych, jakie sporządza kandydat na rzeczoznawcę majątkowego (§ 4 ust.1 pkt 2),
 • definicja tzw. osoby uprawnionej (§ 6 ust.1), pod kierunkiem której kandydaci wykonują czynności w ramach praktyki zawodowej (obecnie będzie to rzeczoznawca majątkowy wykonujący działalność zawodową nieprzerwanie przez co najmniej 3 lata, w okresie pięciu lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o wpis na listę prowadzących praktykę zawodową),
 • wymagania dla kandydatów dotyczące części ustnej egzaminu (§ 30),
 •  wzór dziennika praktyki zawodowej.

Podstawa prawna:

 

Źródło: www.gov.pl/web/rozwoj i biznes.gov.pl.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Jak zostać rzeczoznawcą majątkowym?

Jak zostać rzeczoznawcą majątkowym?

Chcesz wyceniać wartość nieruchomości i pracować jako rzeczoznawca majątkowy? Musisz najpierw uzyskać uprawnienia. Dowiedz się, jak uzyskać uprawnienia rzeczoznawcy majątkowego. Rzeczoznawca majątkowy - co robi rzeczoznawca majątkowy? Rzeczoznawca majątkowy to osoba, która zajmuje (...)

Wycena nieruchomości

Wycena nieruchomości

Wycena nieruchomości to postępowanie, w wyniku którego określa się wartość nieruchomości. Wycena nieruchomości może być dokonywana dla różnych celów (np. w celu ustalenia wysokości odszkodowania, przy udzielaniu kredytu hipotecznego, w trakcie spraw sądowych albo w celach (...)

Zmiany w zawodzie rzeczoznawcy majątkowego

Zmiany w zawodzie rzeczoznawcy majątkowego

22 września wchodzą w życie zmiany (uchwalone w listopadzie 2003 r.) ustawy o gospodarce nieruchomościami. Zmiany te są szczególnie ważne dla rzeczoznawców majątkowych zajmujących się wyceną nieruchomości, którym ustawa stawia teraz dużo wyższe wymagania w zakresie poziomu (...)

Prawa komandytariusza w spółce komandytowej

Prawa komandytariusza w spółce komandytowej

Jak klasyfikuje się prawa komandytariusza? Prawa i obowiązki przyznane lub obciążające komandytariusza służą realizacji jego statusu w spółce. Podział ich w oparciu o model klasyczny, oparty na wyodrębnieniu praw korporacyjnych i majątkowych, został poddany krytyce z tego względu, (...)

Będzie Centralny Port Komunikacyjny

Będzie Centralny Port Komunikacyjny

Ustawa umożliwi powstanie Centralnego Portu Komunikacyjnego (CPK) oraz towarzyszących mu inwestycji tworzących spójny i efektywny system transportowy. Co reguluje ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o Centralnym Porcie Komunikacyjnym?  Ustawa określa zasady i warunki przygotowania, finansowania (...)

Pośrednik nieruchomości - nowe warunki działania

Pośrednik nieruchomości - nowe warunki działania

  22 września 2004 r. zmieniło się szereg regulacji dotyczących pośrednictwa nieruchomościami. Zaczęły one obowiązywać równolegle ze zmianami w zarządzie nieruchomościami oraz w zawodzie rzeczoznawcy majątkowego. Kto może zostać pośrednikiem? Większość warunków, (...)

Ubezpieczaj się na korzystniejszych warunkach!

Ubezpieczaj się na korzystniejszych warunkach!

Z dniem 10 sierpnia 2007 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz o zmianie niektórych innych ustaw, która dotyczy dopełnienia zmian reformy ubezpieczeń gospodarczych poprzez skuteczniejszą ochronę interesów ubezpieczającego (...)

Obowiązki komandytariusza

Obowiązki komandytariusza

  Obowiązek wniesienia wkładu Wkładem jest określone w umowie spółki świadczenie wspólnika, do którego zobowiązuje się on w związku z uczestnictwem w spółce. Art. 3 Kodeksu spółek handlowych (dalej: KSH) wymienia wkład jako obligatoryjną postać współdziałania (...)

Jakie są prawa tymczasowo aresztowanego w postępowaniu karnym?

Jakie są prawa tymczasowo aresztowanego w postępowaniu karnym?

Czym jest tymczasowe aresztowanie? Areszt tymczasowy to środek zapobiegawczy, który polega na odizolowaniu oskarżonego (podejrzanego) od świata zewnętrznego na czas oznaczony w postanowieniu sądu (do 3 miesięcy). Po tym okresie sąd może jednak przedłużyć tymczasowe aresztowanie ze względu (...)

Jakie są prawa człowieka?

Jakie są prawa człowieka?

Czym zajmuje się Rada Europy? Rada Europy powstała w 1949 roku. Jest to międzyrządowa organizacja, która stawia sobie za cel:  osiągnięcie większej jedności między państwami członkowskimi, ochronę i upowszechnianie praw człowieka, pluralizmu demokratycznego i rządów (...)

Kiedy można starać się o mieszkanie komunalne?

Kiedy można starać się o mieszkanie komunalne?

  Co to jest mieszkaniowy zasób gminy? Tworzenie warunków do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej należy do zadań gminy. Gmina powinna zapewnić lokale socjalne i lokale zamienne, a także zaspokajać potrzeby mieszkaniowe gospodarstw domowych o niskich (...)

Zabezpieczenie w postępowaniu rozwodowym - opinia prawna

Zabezpieczenie w postępowaniu rozwodowym - opinia prawna

Stan faktyczny W trakcie rozwodu wydano tymczasowe postanowienie sądowe nakazujące mężowi wpłacanie tytułem zabezpieczenia rodziny kwoty 550 zł. Mąż niestety nigdy nic nie wpłacił. Postanowienie o udzieleniu zabezpieczenia zostało wydane 29.11.2004 r., na podstawie art. 443 par. 1 kpc (...)

Odpowiedzialność zawodowa rzeczoznawców majątkowych

Odpowiedzialność zawodowa rzeczoznawców majątkowych

Rzeczoznawca majątkowy, który nie wykonuje czynności zawodowych zgodnie z przepisami prawa, standardami zawodowymi oraz zasadami etyki zawodowej, podlega odpowiedzialności zawodowej. Wykonujący zawód rzeczoznawca majątkowy podlega odpowiedzialności zawodowej już od dnia wpisu do (...)

Nowości w gospodarce nieruchomościami

Nowości w gospodarce nieruchomościami

Jakie zmiany w gospodarce nieruchomościami? Zmiany w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw mają zapewnić przejrzystą i stabilną sytuację stronom umów o pośrednictwo w obrocie nieruchomościami i zarządzanie nieruchomościami. (...)

Doskonalenie kwalifikacji zawodowych przez rzeczoznawców majątkowych

Doskonalenie kwalifikacji zawodowych przez rzeczoznawców majątkowych

Od 28 kwietnia 2018 r. obowiązują przepisy wykonawcze określające zasady stałego doskonalenia kwalifikacji zawodowych przez rzeczoznawców majątkowych. Nowe rozporządzenie określa sposoby doskonalenia kwalifikacji zawodowych przez rzeczoznawców majątkowych, sposoby dokumentowania (...)

Jak rzeczoznawcy majątkowi muszą doskonalić swoje kwalifikacje zawodowe?

Jak rzeczoznawcy majątkowi muszą doskonalić swoje kwalifikacje zawodowe?

Od 28 kwietnia 2018 r. obowiązują przepisy wykonawcze określające zasady stałego doskonalenia kwalifikacji zawodowych przez rzeczoznawców majątkowych. Nowe rozporządzenie określa sposoby doskonalenia kwalifikacji zawodowych przez rzeczoznawców majątkowych, sposoby dokumentowania (...)

Zmiany dla rzeczoznawców, pośredników i zarządców nieruchomości

Zmiany dla rzeczoznawców, pośredników i zarządców nieruchomości

1 września 2017 r. weszły w życie zmiany związane z gospodarowaniem nieruchomościami. Rozwiązania oczekiwane przez środowiska zawodowe wprowadziła nowelizacja ustawy o gospodarce nieruchomościami z 20 lipca 2017 r. Jakie zmiany dotyczą rzeczoznawców majątkowych? Organizacje zawodowe (...)

Odszkodowania po wichurach

Odszkodowania po wichurach

Sezon wiosenno-letni, to nie tylko palące słońce, ale też burze i wichury, skutkujące np. uszkodzeniami budynków lub podtopieniami. Po każdym takim zdarzeniu do ekspertów biura Rzecznika Finansowego dyżurujących przy telefonach dzwonią poszkodowani. Chcą się skonsultować, czy (...)

Wyceny nieruchomości – będzie standard porównawczy

Wyceny nieruchomości – będzie standard porównawczy

W konsultacjach publicznych jest projekt standardu wyceny nieruchomości przy zastosowaniu podejścia porównawczego. Przy określaniu wartości nieruchomości to podejście najbardziej powszechne i najczęściej stosowane przez rzeczoznawców majątkowych. Po co standard wyceny nieruchomości? Brak (...)

Odszkodowania po powodziach i podtopieniach

Odszkodowania po powodziach i podtopieniach

Rzecznik Finansowy przygotował publikację dotyczącą kwestii odszkodowań po powodziach i podtopieniach. Poniżej wskazujemy, co radzi odnośnie kwestii, na jakie osoby poszkodowane powinny zwrócić uwagę w takich sytuacjach. W wyniku coraz częściej występujących ekstremalnych (...)

Wycena nieruchomości

Wycena nieruchomości

Wycena nieruchomości to postępowanie, w wyniku którego określa się wartość nieruchomości. Wycena nieruchomości może być dokonywana dla różnych celów (np. w celu ustalenia wysokości odszkodowania, przy udzielaniu kredytu hipotecznego, w trakcie spraw sądowych albo w celach (...)

Jak zostać rzeczoznawcą majątkowym?

Jak zostać rzeczoznawcą majątkowym?

Chcesz wyceniać wartość nieruchomości i pracować jako rzeczoznawca majątkowy? Musisz najpierw uzyskać uprawnienia. Dowiedz się, jak uzyskać uprawnienia rzeczoznawcy majątkowego. Rzeczoznawca majątkowy - co robi rzeczoznawca majątkowy? Rzeczoznawca majątkowy to osoba, która zajmuje (...)

Odpowiedzialność zawodowa rzeczoznawców majątkowych

Odpowiedzialność zawodowa rzeczoznawców majątkowych

Rzeczoznawca majątkowy, który nie wykonuje czynności zawodowych zgodnie z przepisami prawa, standardami zawodowymi oraz zasadami etyki zawodowej, podlega odpowiedzialności zawodowej. Wykonujący zawód rzeczoznawca majątkowy podlega odpowiedzialności zawodowej już od dnia wpisu do (...)

Zmiany w zawodzie rzeczoznawcy majątkowego

Zmiany w zawodzie rzeczoznawcy majątkowego

22 września wchodzą w życie zmiany (uchwalone w listopadzie 2003 r.) ustawy o gospodarce nieruchomościami. Zmiany te są szczególnie ważne dla rzeczoznawców majątkowych zajmujących się wyceną nieruchomości, którym ustawa stawia teraz dużo wyższe wymagania w zakresie poziomu (...)

Nowości w gospodarce nieruchomościami

Nowości w gospodarce nieruchomościami

Jakie zmiany w gospodarce nieruchomościami? Zmiany w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw mają zapewnić przejrzystą i stabilną sytuację stronom umów o pośrednictwo w obrocie nieruchomościami i zarządzanie nieruchomościami. (...)

Doskonalenie kwalifikacji zawodowych przez rzeczoznawców majątkowych

Doskonalenie kwalifikacji zawodowych przez rzeczoznawców majątkowych

Od 28 kwietnia 2018 r. obowiązują przepisy wykonawcze określające zasady stałego doskonalenia kwalifikacji zawodowych przez rzeczoznawców majątkowych. Nowe rozporządzenie określa sposoby doskonalenia kwalifikacji zawodowych przez rzeczoznawców majątkowych, sposoby dokumentowania (...)

Jak rzeczoznawcy majątkowi muszą doskonalić swoje kwalifikacje zawodowe?

Jak rzeczoznawcy majątkowi muszą doskonalić swoje kwalifikacje zawodowe?

Od 28 kwietnia 2018 r. obowiązują przepisy wykonawcze określające zasady stałego doskonalenia kwalifikacji zawodowych przez rzeczoznawców majątkowych. Nowe rozporządzenie określa sposoby doskonalenia kwalifikacji zawodowych przez rzeczoznawców majątkowych, sposoby dokumentowania (...)

Zmiany dla rzeczoznawców, pośredników i zarządców nieruchomości

Zmiany dla rzeczoznawców, pośredników i zarządców nieruchomości

1 września 2017 r. weszły w życie zmiany związane z gospodarowaniem nieruchomościami. Rozwiązania oczekiwane przez środowiska zawodowe wprowadziła nowelizacja ustawy o gospodarce nieruchomościami z 20 lipca 2017 r. Jakie zmiany dotyczą rzeczoznawców majątkowych? Organizacje zawodowe (...)

Odszkodowania po wichurach

Odszkodowania po wichurach

Sezon wiosenno-letni, to nie tylko palące słońce, ale też burze i wichury, skutkujące np. uszkodzeniami budynków lub podtopieniami. Po każdym takim zdarzeniu do ekspertów biura Rzecznika Finansowego dyżurujących przy telefonach dzwonią poszkodowani. Chcą się skonsultować, czy (...)

Wyceny nieruchomości – będzie standard porównawczy

Wyceny nieruchomości – będzie standard porównawczy

W konsultacjach publicznych jest projekt standardu wyceny nieruchomości przy zastosowaniu podejścia porównawczego. Przy określaniu wartości nieruchomości to podejście najbardziej powszechne i najczęściej stosowane przez rzeczoznawców majątkowych. Po co standard wyceny nieruchomości? Brak (...)

Odszkodowania po powodziach i podtopieniach

Odszkodowania po powodziach i podtopieniach

Rzecznik Finansowy przygotował publikację dotyczącą kwestii odszkodowań po powodziach i podtopieniach. Poniżej wskazujemy, co radzi odnośnie kwestii, na jakie osoby poszkodowane powinny zwrócić uwagę w takich sytuacjach. W wyniku coraz częściej występujących ekstremalnych (...)

Na czym polega rola pośrednika przy zakupie mieszkania?

Na czym polega rola pośrednika przy zakupie mieszkania?

Pośrednik jest przedsiębiorcą, który za to, że zajmuje się zbieraniem i wyszukiwaniem informacji o nabywcach i zbywcach, pobiera od obydwu stron prowizje. Nie jest to wprawdzie konieczny uczestnik procesu zakupu, niemniej obecnie rzadko kiedy pośrednik nie uczestniczy w obrocie nieruchomościami. (...)

Spółka partnerska - zasady prowadzenia działalności w tej formie

Spółka partnerska - zasady prowadzenia działalności w tej formie

Od 1 stycznia 2001 roku przedstawiciele wolnych zawodów np. lekarze, prawnicy mogą prowadzić działalność gospodarczą w formie spółki partnerskiej. Wolne zawody należą do najbardziej dynamicznych grup zawodowych w Polsce i dlatego ustawodawca wprowadził nowy typ spółki, (...)

Sposoby nabywania nieruchomości przeznaczonych na cele publiczne

Sposoby nabywania nieruchomości przeznaczonych na cele publiczne

    Częstym zjawiskiem jest, iż grunty przeznaczone w miejscowych planach zagospodarowania publicznego na cele publiczne pozostają własnością osób prywatnych. Nie zawsze jednakże jednostki samorządu terytorialnego posiadają środki na ich wykup. Nierzadkie są też sytuacje, (...)

Udzielenie kredytu przez bank hipoteczny

Udzielenie kredytu przez bank hipoteczny

  Bankowo-hipoteczna wartość nieruchomości Przed udzieleniem kredytu bank hipoteczny musi ocenić ryzyko związane z udzieleniem kredytu. Czyni to na podstawie ekspertyzy określającej bankowo-hipoteczną wartość nieruchomości. Zgodnie z ustawą o listach zastawnych i bankach hipotecznych, (...)

Jednolite standardy wyceny nieruchomości dla sektora bankowego

Jednolite standardy wyceny nieruchomości dla sektora bankowego

Minister Infrastruktury i Budownictwa potwierdził jednolite standardy wyceny nieruchomości dla sektora bankowego 1 września 2017 r. Minister Infrastruktury i Budownictwa ustalił standard zawodowy rzeczoznawców majątkowych „Wycena dla zabezpieczenia wierzytelności”. Od 1 września (...)

Projekt rozporządzenia dotyczący zawodów regulowanych

Projekt rozporządzenia dotyczący zawodów regulowanych

Lewiatan zwraca się z uprzejmą prośbą do członków o nadsyłanie ewentualnych uwag i opinii na temat projektu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie zawodów regulowanych, w których jest wyłączone uprawnienie do wyboru stażu adaptacyjnego albo testu (...)

Odwrócony kredyt hipoteczny. Kto skorzysta?

Odwrócony kredyt hipoteczny. Kto skorzysta?

Projekt ustawy zawiera korzystne i bezpieczne rozwiązania adresowane przede wszystkim do osób starszych, które będą mogły zawrzeć z bankiem umowę odwróconego kredytu hipotecznego. Osoby, które zdecydują się na kredyt, uzyskają dodatkowe środki finansowe na bieżące potrzeby (konsumpcję, (...)

Wchodzą w życie zmiany w ustawie o gospodarce nieruchomościami

Wchodzą w życie zmiany w ustawie o gospodarce nieruchomościami

22 września wchodzą w życie zmiany (uchwalone w listopadzie 2003 r.) ustawy o gospodarce nieruchomościami. Nowela została opublikowana w Dzienniku Ustaw 2004 r., Nr 141, poz. 1492. Zmiany dotyczą między innymi rzeczoznawców majątkowych zajmujących się wyceną nieruchomości, którym (...)

Ważna zmiana w zasadach doskonalenia zawodowego rzeczoznawców majątkowych, pośredników w obrocie nieruchomościami oraz zarządców nieruchomości

Ważna zmiana w zasadach doskonalenia zawodowego rzeczoznawców majątkowych, pośredników w obrocie nieruchomościami oraz zarządców nieruchomości

Od kiedy obowiązują nowe przepisy?Ważna zmiana w zasadach doskonalenia zawodowego rzeczoznawców majątkowych, pośredników w obrocie nieruchomościami oraz zarządców nieruchomości weszłą w życie z dniem 31 grudnia 2008 r. Na czym polega zmiana?Zgodnie z treścią podpisanego przez Ministra (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Zasada ochrony praw nabytych

Zasada ochrony praw nabytych

Osoba A w 2003 roku rozpoczęła 5 letnie dzienne magisterskie studia w Wyższej Szkole Gospodarowania Nieruchomościami. Program tych studiów w chwili ich rozpoczęcia był zgodny z ówczesnym prawem oraz rozporządzeniem odpowiedniego ministra. W chwili rozpoczęcia tych studiów Ustawa o gospodarce (...)

Odszkodowanie za linie wysokiego napięcia przechodzącą nad działką.

Odszkodowanie za linie wysokiego napięcia przechodzącą nad działką.

W raz z moja żoną jesteśmy właścicielami działki, na której znajduje się nasz dom. Nad działką przechodzą linie wysokiego napięcia. Wcześniej nie interesowaliśmy się tą sprawą. Chcielibyśmy uzyskać odszkodowanie z tytułu służebności tytułu. Z tego co wiem ta sprawa nie została (...)

Zniesienie współwłasności

Zniesienie współwłasności

Jestem współwłaścicielem nieruchomości działka 1000m2 zabudowana budynkiem mieszkalnym. Mój udział wynosi 1/2 pozostali współwłaściciele - jest ich 5 - posiadają udziały odpowiednio 4/16, 1/16,1/16,1/16,1/16. Posiadam dokumentację przygotowaną przez rzeczoznawcę majątkowego dotyczącą (...)

Wizja lokalna - uczestnictwo osób trzecich.

Wizja lokalna - uczestnictwo osób trzecich.

Za dwa dni mam być obecna przy wycenie nieruchomości, której wartość stanowi substrat do wyliczenia mojego zachowku. (Mam przygotować na piśmie wykaz wszystkiego co ma być wycenione - to samo ma zrobić pozwana przeze mnie). Moja Pełnomocnik nie może mi towarzyszyć podczas tej wizji, gdyż (...)

Czy służebność przesyłu się przedawnia?

Czy służebność przesyłu się przedawnia?

Witam serdecznie, chciałabym Państwa prosić o opinię prawną w kwestii dotyczącej służebności przesyłu. Przez działkę moich rodziców przechodzą linie wysokiego napięcia. Z tego co udało mi się dowiedzieć od mojej mamy linie te postawione około 35-lat temu. Czy w takim przypadku nadal (...)

Prawa komornika sądowego do informacji o dłużniku

Prawa komornika sądowego do informacji o dłużniku

Organ prowadzący egzekucję (komornik sądowy) ma prawo zasięgać informacji w różnych instytucjach administracyjnych w sprawie danych dłużnika (np. meldunkowych) wobec którego toczy się postępowanie egzekucyjne. Czy komornik sądowy ma zawsze prawo żądać uzyskania stosownych (...)

Sposób wyliczenia wzrostu wartości gruntu

Sposób wyliczenia wzrostu wartości gruntu

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym posługuje się pojęciem opłaty od wzrostu wartości nieruchomości (np. wskutek uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego).W jaki sposób następuje obliczenie wzrostu wartości nieruchomości? Które przepisy to regulują? Z (...)

Ustalenie wartości użytkowej gruntów

Ustalenie wartości użytkowej gruntów

Przepis art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych wprost odsyła do art. 28 ust 5 w/w ustawy, który wymaga dla ustalenia aktualnej wartości użytkowej gruntów przedłożenia dwóch odrębnych opinii rzeczoznawców. Jaki rzeczoznawca może wykonać taką opinię? Czy musi posiadać (...)

Odpowiedzialność rzeczoznawcy za błędy w operacie szacunkowym

Odpowiedzialność rzeczoznawcy za błędy w operacie szacunkowym

Czy w przypadku wykorzystania operatu szacunkowego niezgodnie z celem, dla którego został on sporządzony, można mimo to egzekwować odpowiedzialność wobec rzeczoznawcy, który dopuścił się błędów podczas jego sporządzania? Art. 156 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami:Rzeczoznawca (...)

Wycena nieruchomości przed licytacją publiczną

Wycena nieruchomości przed licytacją publiczną

Jak zostanie wyceniona wartość nieruchomości obciążonej hipoteką przymusową? Czy wysokość hipoteki będzie miała na to wpływ? Jeśli tak to jaki? Przed licytacją należy dokonać opisu i oszacowania wartości nieruchomości, stosownie do przepisów Kodeksu postępowania cywilnego Art. (...)

Rozwiązanie umowy wieczystego użytkowania

Rozwiązanie umowy wieczystego użytkowania

W 2010 roku kończy się moja umowa wieczystego użytkowania gruntu stanowiącego własność gminy. W 2006 roku wystąpiłem do gminy z wnioskiem o przekształcenie wieczystego użytkowania we własność zgodnie z ustawą z dnia 25 lipca 2005 roku. Kwota za przekształcenie okazała się bardzo wysoka. (...)

Wycena nieruchomości z masy spadkowej

Wycena nieruchomości z masy spadkowej

Jak mogę ustalić cenę rynkową ziemi rolnej w danym rejonie. Czy taką informację udzieli mi Urząd Skarbowy działający w tym rejonie? Jak i czy można ustalić samemu wartość 30-letniego domu, który postawiliśmy razem z mężem w celu podania wartości w toczącym się sądowym dziale (...)

Zasiedzenie służebności drogi koniecznej

Zasiedzenie służebności drogi koniecznej

W roku 1960 dużą działkę podzielono na mniejsze, wytyczono drogę dojazdową do tych działek. Właściciele, teraz także ich dzieci korzystali z tej drogi do tego roku. W tym roku okazało się, że żaden z właścicieli nie ma wpisanej służebności dojazdu w księdze wieczystej swojej działki (...)

Usługi rzeczoznawstwa a zwolnienie z VAT

Usługi rzeczoznawstwa a zwolnienie z VAT

Wykonuję w ramach prowadzonej działalności gospodarczej usługi jako rzeczoznawca majątkowy, w tym na rzecz osób nieprowadzących działalności gospodarczej. Jestem zarejestrowany jako płatnik podatku VAT. Moje obroty jednak nigdy nie przekraczają ustalonego w art. 113 ustawy o VAT limitu sprzedaży (...)

Biegły powołany przez sąd

Biegły powołany przez sąd

Okazało się, że Sąd powołał biegłego w sprawie wydania opinii o zamianę opcji z likwidacyjnej na układową. Propozycje będące przedmiotem opinii zostały złożone przez Zarząd upadłego. Okazało się jednak, że powołany biegły nie jest wpisany na listę biegłych przy Sądzie Okręgowym, (...)

Sposób wyliczenia wzrostu wartości gruntu

Sposób wyliczenia wzrostu wartości gruntu

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym posługuje się pojęciem opłaty od wzrostu wartości nieruchomości (np. wskutek uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego).W jaki sposób następuje obliczenie wzrostu wartości nieruchomości? Które przepisy to regulują? Z (...)

Ustalenie wartości użytkowej gruntów

Ustalenie wartości użytkowej gruntów

Przepis art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych wprost odsyła do art. 28 ust 5 w/w ustawy, który wymaga dla ustalenia aktualnej wartości użytkowej gruntów przedłożenia dwóch odrębnych opinii rzeczoznawców. Jaki rzeczoznawca może wykonać taką opinię? Czy musi posiadać (...)

Odpowiedzialność rzeczoznawcy za błędy w operacie szacunkowym

Odpowiedzialność rzeczoznawcy za błędy w operacie szacunkowym

Czy w przypadku wykorzystania operatu szacunkowego niezgodnie z celem, dla którego został on sporządzony, można mimo to egzekwować odpowiedzialność wobec rzeczoznawcy, który dopuścił się błędów podczas jego sporządzania? Art. 156 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami:Rzeczoznawca (...)

Wycena nieruchomości przed licytacją publiczną

Wycena nieruchomości przed licytacją publiczną

Jak zostanie wyceniona wartość nieruchomości obciążonej hipoteką przymusową? Czy wysokość hipoteki będzie miała na to wpływ? Jeśli tak to jaki? Przed licytacją należy dokonać opisu i oszacowania wartości nieruchomości, stosownie do przepisów Kodeksu postępowania cywilnego Art. (...)

Rozwiązanie umowy wieczystego użytkowania

Rozwiązanie umowy wieczystego użytkowania

W 2010 roku kończy się moja umowa wieczystego użytkowania gruntu stanowiącego własność gminy. W 2006 roku wystąpiłem do gminy z wnioskiem o przekształcenie wieczystego użytkowania we własność zgodnie z ustawą z dnia 25 lipca 2005 roku. Kwota za przekształcenie okazała się bardzo wysoka. (...)

Wycena nieruchomości z masy spadkowej

Wycena nieruchomości z masy spadkowej

Jak mogę ustalić cenę rynkową ziemi rolnej w danym rejonie. Czy taką informację udzieli mi Urząd Skarbowy działający w tym rejonie? Jak i czy można ustalić samemu wartość 30-letniego domu, który postawiliśmy razem z mężem w celu podania wartości w toczącym się sądowym dziale (...)

Zasiedzenie służebności drogi koniecznej

Zasiedzenie służebności drogi koniecznej

W roku 1960 dużą działkę podzielono na mniejsze, wytyczono drogę dojazdową do tych działek. Właściciele, teraz także ich dzieci korzystali z tej drogi do tego roku. W tym roku okazało się, że żaden z właścicieli nie ma wpisanej służebności dojazdu w księdze wieczystej swojej działki (...)

Usługi rzeczoznawstwa a zwolnienie z VAT

Usługi rzeczoznawstwa a zwolnienie z VAT

Wykonuję w ramach prowadzonej działalności gospodarczej usługi jako rzeczoznawca majątkowy, w tym na rzecz osób nieprowadzących działalności gospodarczej. Jestem zarejestrowany jako płatnik podatku VAT. Moje obroty jednak nigdy nie przekraczają ustalonego w art. 113 ustawy o VAT limitu sprzedaży (...)

Biegły powołany przez sąd

Biegły powołany przez sąd

Okazało się, że Sąd powołał biegłego w sprawie wydania opinii o zamianę opcji z likwidacyjnej na układową. Propozycje będące przedmiotem opinii zostały złożone przez Zarząd upadłego. Okazało się jednak, że powołany biegły nie jest wpisany na listę biegłych przy Sądzie Okręgowym, (...)

Zniesienie współwłasności ze Skarbem Państwa

Zniesienie współwłasności ze Skarbem Państwa

Jestem właścicielem 3/4 mieszkania, 1/4 należy do Skarbu Państwa. Od dwóch lat próbuję wykupić od Skarbu Państwa pozostałą część, ale bezskutecznie. Starostwo nie może się zdecydować między sprzedażą a przetargiem. Jeżeli wniosę do sądu pozew o zniesienie współwłasności rzeczy (...)