Seminarium z okazji Dnia Ofiar Przestępstw nt. „Naprawienie szkody pokrzywdzonemu”

Na mocy ustawy z 14 lutego 2003 r. Sejm RP ustanowił dzień 22 lutego Dniem Ofiar Przestępstw. W ten sposób Polska dołączyła do krajów Europy Zachodniej zgrupowanych w Europejskim Forum Służb dla Ofiar Przestępstw, które zainicjowało tego rodzaju akcję.

Ustanowienie Dnia, a następnie Tygodnia Ofiar Przestępstw miało na celu doprowadzenie do ciągłej analizy sytuacji ofiar w poszczególnych państwach i w konsekwencji do doprowadzenia do wprowadzania niezbędnych zmian zarówno legislacyjnych jak też w zakresie standardów traktowania ofiar w praktyce.

W Polsce zainteresowanie problematyką ofiar przestępstw nie zostało zapoczątkowane dopiero z chwilą oficjalnego ustanowienia Dnia Ofiar ani też z chwilą przystąpienia Polski w 1991 r. do Rady Europy. Tendencja do poprawiania sytuacji tych osób zwłaszcza w postępowaniu karnym zaznaczyła się już w pierwszych kodeksach karnych, które zostały opracowane po uzyskaniu niepodległości przez Polskę w 1918 r. Tendencja ta znalazła swoje odzwierciedlenie także w kodyfikacji socjalistycznej z 1969 r., a dodatkowo była wzmacniana wytycznymi Sądu Najwyższego (z 1976 r.) i Prokuratora Generalnego (z 1985 r.).

Porady prawne

Podkreślić też trzeba, że Polska jako jedyna w bloku państw socjalistycznych stworzyła możliwości uzyskiwania przez ofiary przestępstw pewnego wsparcia finansowego ze źródeł państwowych (od 1974 r. z tzw. funduszu pomocy postpenitencjarnej) lub quasi państwach (od 1986 r. z Fundacji Pomocy Ofiarom Przestępstw).

Obowiązująca kodyfikacja karna jeszcze bardziej, przynajmniej z założenia, miała odzwierciedlać dążenie do polepszenia sytuacji ofiar przestępstw w postępowaniu karnym.

Niemniej jednak okazało się, że niektóre z wprowadzonych rozwiązań wbrew pozorom nie są przyjazne ofiarom, a co więcej mogą być dla nich nawet źródłem dodatkowych stresów i tym samym sprzyjać powstawaniu lub pogłębianiu się zjawiska nieufności wobec systemu ścigania i wymiaru sprawiedliwości.
Ważne ponadto, że regulacje te są na tyle nieprzejrzyste, że wywołują bardzo istotne rozbieżności w praktyce orzeczniczej.

Seminarium dzisiejsze poświęcone jest właśnie jednemu z najbardziej kontrowersyjnych rozwiązań legislacyjnych jakim jest kwestia uzyskania przez pokrzywdzonego należytej rekompensaty od sprawcy przestępstwa z tytułu szkód i krzywd wynikających z doznanego przestępstwa.

W trakcie seminarium zostanie dokonana analiza całokształtu obowiązującej regulacji karnoprawnej dotyczącej możliwości uzyskania przez pokrzywdzonego rekompensaty od sprawcy przestępstwa.

Będzie więc mowa o obowiązku naprawienia szkody jako środku karnym orzekanym wobec sprawcy przestępstwa na wniosek pokrzywdzonego lub prokuratora albo o zastąpieniu go nawiązką na rzec pokrzywdzonego z tytułu doznanych krzywd; będzie mowa o obowiązku naprawienia szkody jako jednym z warunków sankcji orzekanych na próbę; będzie mowa o możliwości zasądzenia przez sąd odszkodowania dla pokrzywdzonego z urzędu,; będzie w końcu mowa o możliwości dochodzenia roszczeń cywilnych przez pokrzywdzonego poprzez wytoczenie w procesie karnym powództwa cywilnego, czyli w drodze tzw. procesu adhezyjnego.

Stosownie do intencji ustawodawcy wykorzystanie jednej z tych możliwości wyklucza pozostałe. Nie wiadomo jednak, która z nich jest dla pokrzywdzonego najbardziej korzystna. Co więcej nie wiadomo jak orzekać o naprawieniu szkody jako środku karnym, czy w myśl obowiązującej w prawie karnym zasadzie indywidualizacji tzn. orzekania stosownych kar i środków odrębnie wobec każdego sprawcy, czy też w myśl obowiązującej w prawie cywilnym zasady odpowiedzialności solidarnej, która pozwala nałożyć obowiązek naprawienia szkody jednocześnie na wszystkich sprawców. Poglądy w tej materii są rozbieżne, co znajduje swoje odzwierciedlenie w orzecznictwie sądowym.

Orzekanie o środku karnym w postaci obowiązku naprawienia szkody na podstawie przepisów prawa cywilnego jest źródłem jeszcze jednego absurdalnego zjawiska. Dotyczy ono sprawców przestępstw komunikacyjnych i wynika z faktu, że właściciele pojazdów podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej. Skoro zaś tak, to w przypadku, gdy orzekanie omawianego środka karnego ma następować w myśl reguł cywilnoprawnych sprawcy przestępstw komunikacyjnych starają się unikać orzeczenia tego środka poprzez powołanie na swoje ubezpieczenie. Zdarza się także, że domagają się zwrotu kwoty zasądzonej od nich jako naprawienie szkody od swojego ubezpieczyciela. Pomijając wszystko inne prowadzi to do utworzenia szczególnej uprzywilejowanej w porównaniu z innymi grupy sprawców przestępstw, którzy w majestacie prawa mogą się uwolnić od odpowiedzialności wobec pokrzywdzonego.

Rażąca w obowiązującej regulacji jest jeszcze inna kwestia.

Porady prawne

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika