Skutki ogłoszenia upadłości co do majątku upadłego - stan prawny aktualny do dnia 30 września 2003 r.

Jakie są skutki ogłoszenia upadłości co do zarządu i rozporządzania majątkiem?

Moment ogłoszenia upadłości to moment wydania postanowienia uwzględniającego wniosek o ogłoszenie upadłości. Postanowienie to wydaje sąd I instancji i jest ono momentem ogłoszenia upadłości niezależnie od tego czy i która strona się od niego odwołuje do wyższej instancji.

Na skutek ogłoszenia upadłości upadły traci z samego prawa zarząd oraz możność korzystania i rozporządzania majątkiem, należącym do niego w dniu ogłoszenia upadłości, jako też nabytym w toku postępowania. Utrata zarządu i możności dysponowania majątkiem nie oznacza utraty prawa własności. Prawo to zostaje ograniczone przez przepisy ustawy. Przede wszystkim upadły nie może przenieść własności na inną osobę – majątek służy bowiem do zaspokojenia długów. Upadły nie ma możliwości dokonywania skutecznie czynności co do majątku wchodzącego w skład masy upadłości.

Upadły nie ma również możliwości korzystania ze swego majątku. Przez korzystanie z majątku należy rozumieć możliwość pobierania pożytków rzeczy i praw wchodzących w skład majątku. Upadły traci prawo do pobierania korzyści z majątku, a także prawo do innych dochodów, z wyjątkiem osobistego zarobku nabytego w toku postępowania, jednak tylko w granicach niezbędnych potrzeb upadłego i osób będących na jego utrzymaniu.

Po ogłoszeniu upadłości czynności prawne dokonane przez upadłego, dotyczące majątku wchodzącego w skład masy upadłości, nie mają skutków prawnych w stosunku do masy, jednak kto wykonał zawartą z upadłym umowę, może domagać się zwrotu tego, czym masa się wzbogaciła. Dotyczy to tylko zaspokojenia wierzytelności, które są składnikami masy upadłości. Czas powstania wierzytelności nie ma znaczenia, ponieważ w skład masy wierzytelności wchodzą zarówno wierzytelności, które istnieją w dniu ogłoszenia wierzytelności, jak i te które powstały już po ogłoszeniu.

Uiszczenia, czyli zapłata wcześniej powstałego zobowiązania, dokonane do rąk upadłego po obwieszczeniu o ogłoszeniu upadłości, nie są dla masy upadłości obowiązujące, chyba że równowartość została przekazana do masy lub uiszczający w czasie uiszczenia nie mógł wiedzieć o ogłoszeniu upadłości. Jeżeli chodzi o wierzytelności nie wchodzące w skład masy upadłości, to zapłata może być dokonywana do rąk upadłego nawet po ogłoszeniu upadłości.

Jakie mienie wchodzi w skład masy upadłości?

W skład masy upadłości wchodzi to wszystko, co może być spieniężone i przeznaczone na pokrycie długów (zaspokojenie wierzycieli). Mogą to zatem być ruchomości, nieruchomości, wierzytelności lub inne prawa majątkowe (np. udziały w spółkach z o.o.) należące do upadłego. Do masy upadłości nie wchodzą jednak prawa osobiste upadłego, chociażby mogły być spieniężone (np. zadośćuczynienie za naruszenie praw autorskich).

W skład masy upadłości jednego z małżonków wchodzą rzeczy ruchome, znajdujące się w ich wspólnym władaniu. Jeżeli wspólność domowa małżonków została przerwana w ostatnim roku przed ogłoszeniem upadłości, w skład masy wchodzą również rzeczy ruchome, będące we władaniu drugiego małżonka, z wyjątkiem rzeczy służących wyłącznie do jego osobistego użytku.

Nie wchodzi w skład masy upadłości to co upadły osobistym zarobkiem nabędzie w toku postępowania, jednak w granicach tylko niezbędnych potrzeb upadłego i osób będących na jego utrzymaniu. Z tego wniosek, że to co upadły nabędzie osobistym zarobkiem w toku postępowania, jednak w granicach przekraczających niezbędne potrzeby upadłego będzie wchodziło w skład masy upadłości.

W skład masy upadłości nie wchodzi mienie upadłego, zwolnione przez prawo od egzekucji. Nie podlegają zaś egzekucji:

 • przedmioty urządzenia domowego, pościel, bielizna i ubranie codzienne, niezbędne dla dłużnika i będących na jego utrzymaniu członków jego rodziny, a także ubranie niezbędne do pełnienia służby lub wykonywania zawodu,
 • zapasy żywności i opału niezbędne dla dłużnika i będących na jego utrzymaniu członków jego rodziny na okres jednego miesiąca,
 • jedna krowa lub dwie kozy albo trzy owce potrzebne do wyżywienia dłużnika i będących na jego utrzymaniu członków jego rodziny wraz z zapasem paszy i ściółki do najbliższych zbiorów,
 • narzędzia i inne przedmioty niezbędne do osobistej pracy zarobkowej dłużnika oraz surowce niezbędne dla niego do produkcji na okres jednego tygodnia;
 • u dłużnika pobierającego periodyczną stałą płacę - pieniądze w kwocie, która odpowiada nie podlegającej egzekucji części płacy za czas do najbliższego terminu wypłaty, a u dłużnika nie otrzymującego stałej płacy - pieniądze niezbędne dla niego i jego rodziny na utrzymanie przez dwa tygodnie,
 • przedmioty niezbędne do nauki, papiery osobiste, odznaczenia i przedmioty służące do wykonywania praktyk religijnych oraz przedmioty codziennego użytku, które mogą być sprzedane tylko znacznie poniżej ich wartości, a dla dłużnika mają znaczną wartość użytkową.

Jak zabezpiecza się roszczenia pracowników upadłego?

Mienie przeznaczone na pomoc dla pracowników upadłego i ich rodzin, jeżeli jest gospodarczo i rachunkowo wyodrębnione, nie wchodzi w skład masy upadłości. Mienie to oznaczy sędzia-komisarz. Wydano rozporządzenie, które określiło dokładny zakres wyłączonego mienia, przeznaczonego na pomoc dla pracowników upadłego przedsiębiorcy.

Ustalono, że mieniem przeznaczonym na pomoc dla pracowników upadłego przedsiębiorcy oraz ich rodzin są zgromadzone na odrębnym rachunku bankowym, na dzień ogłoszenia upadłości, środki pieniężne zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Środki te zwiększa się o kwoty pochodzące ze zwrotu udzielonych pożyczek na cele mieszkaniowe, wpłaty odsetek bankowych od środków Funduszu, opłaty pobierane od osób i jednostek organizacyjnych korzystających z usług i świadczeń socjalnych organizowanych przez upadłego.

Nie wykorzystane środki Funduszu, pozostające na odrębnym rachunku bankowym Funduszu według stanu na dzień zamknięcia bilansu upadłego przedsiębiorcy, zwiększają Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Upadły przedsiębiorca jest uznawany za pracodawcę, który jest niewypłacalny i w związku z tym pracownicy podlegają ochronie ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy. W razie niewypłacalności pracodawcy niezaspokojone roszczenia pracownicze podlegają zaspokojeniu ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,. Zaspokojeniu ze środków Funduszu podlegają między innymi należności główne z tytułu jednorazowego odszkodowania pieniężnego przysługującego na podstawie przepisów o świadczeniach z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych pracownikowi albo członkom rodziny zmarłego pracownika, a także wynagrodzenia za pracę i odprawy pieniężnej przysługującej w razie rozwiązania stosunku pracy z przyczyn dotyczących pracodawcy.

Co się stanie, gdy upadły otrzyma spadek?

Spadek, przypadający upadłemu należy do masy upadłości bez względu na to, czy został otwarty przed ogłoszeniem upadłości, czy po jej ogłoszeniu.

Warunkiem wejścia w skład masy upadłości spadku, który został otwarty po ogłoszeniu upadłości jest przyjęcie tego spadku przez syndyka. Syndyk przyjmuje w sposób ograniczający odpowiedzialność masy upadłości wobec wierzycieli spadku do wysokości wartości majątku spadkowego. Syndyk składa oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku następuje za zezwoleniem rady wierzycieli.

Na wniosek osób zainteresowanych sędzia-komisarz wyznaczy termin, w jakim syndyk winien złożyć oświadczenie, czy spadek przyjmuje. Spadek, którego syndyk nie przyjmuje, nie wchodzi w skład masy upadłości.

Pamiętaj, że:

 • Po ogłoszeniu upadłości żaden wierzyciel nie może uzyskać przeciwko upadłemu prawa zastawu ani wpisu do ksiąg wieczystych lub wpisu w rejestrze celem zabezpieczenia wierzytelności, chociażby powstała ona przed ogłoszeniem upadłości,
 • Mienie przeznaczone na pomoc dla pracowników upadłego i ich rodzin, jeżeli jest gospodarczo i rachunkowo wyodrębnione, nie wchodzi w skład masy upadłości,
 • Czynności hipoteczne dokonane po ogłoszeniu upadłości są bezskuteczne w stosunku do masy upadłości, chociażby czynności prawne będące ich podstawą były ważne i skuteczne. Nie można uzyskać wpisu hipotecznego bez względu na to, kiedy powstało roszczenie i kiedy sporządzono dokument uzasadniający wpis,
 • Postanowienie o ogłoszeniu upadłości powinno być ujawnione w księdze wieczystej.
 • Stan prawny aktualny do dnia 30 września 2003 r. w związku z utratą mocy obowiązującej rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 października 2003 r. Prawo upadłościowe (Dz.U. 1991 r. Nr 118, poz. 512 ze zm.).

Podstawa prawna:

 • Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z 24 października 1934 r. Prawo upadłościowe (Dz. U. 1991 r., Nr 118, poz. 512 ze zmianami),
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 25 maja 1998 r. w sprawie określenia zakresu wyłączonego mienia, przeznaczonego na pomoc dla pracowników upadłego przedsiębiorcy oraz ich rodzin, sposobu zarządzania i likwidacji tego mienia (Dz. U. 1998 r., Nr 69, poz. 453),
 • Ustawa z dnia 29 grudnia 1993 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (Dz. U. 2002 r., Nr 9, poz. 85 ze zmianami),
 • Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. 1964 r., Nr 43, poz. 296 ze zmianami).
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Co się stanie z majątkiem upadłego konsumenta?

Co się stanie z majątkiem upadłego konsumenta?

  Część osób niebędących w stanie spłacać swoich zobowiązań finansowych będzie wkrótce miała prawo ogłosić upadłość. Z końcem marca 2009 r. wprowadzony zostanie nowy typ postępowania oddłużeniowego, określanego jako upadłość konsumencka. Możliwość tzw. upadłości konsumenckiej będą miały osoby fizyczne, które nie są przedsiębiorcami. Co dzieje (...)

Liczne zmiany do ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych

Liczne zmiany do ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych

Ustawodawca wprowadził szereg zmian do ustawy systemowej, emerytalnej i zasiłkowej. Część z nich już obowiązuje – od 18 września, a kolejne wejdą w życie 1 stycznia  i 1 kwietnia 2022 r. oraz 1 stycznia 2023 r. Zmiany te mają różny charakter – od bardzo istotnych i korzystnych dla klientów ZUS, po porządkowe. Niżej przedstawiamy najważniejsze zmiany dla (...)

Spółka cywilna a upadłość

Spółka cywilna a upadłość

Spółka cywilna, jako umowa prawa cywilnego między wspólnikami będącymi co do zasady przedsiębiorcami, nie ma zdolności upadłościowej. Polski system prawa odmawia jej statusu przedsiębiorcy. Przedsiębiorcami są jednak jej wspólnicy i oni mają zdolność upadłościową. Jak przebiega postępowanie upadłościowe spółki cywilnej? Postępowanie" upadłościowe (...)

Wpływ ogłoszenia upadłości małżonka na stosunki majątkowe małżeńskie

Wpływ ogłoszenia upadłości małżonka na stosunki majątkowe małżeńskie

Dla osób pozostających w związku małżeńskim ogłoszenie upadłości przedsiębiorstwa jednego z małżonków rodzi poważne skutki prawne nie tylko w sferze wykonywania działalności gospodarczej upadłego małżonka ale również w sferze majątkowego ustroju małżeńskiego.             Kwestie wpływu ogłoszenia upadłości (...)

Oświadczenie o potrąceniu wobec upadłego nie zawsze będzie prowadzić do umorzenia wierzytelności

Oświadczenie o potrąceniu wobec upadłego nie zawsze będzie prowadzić do umorzenia wierzytelności

Potrącenie wierzytelności w stosunku do upadłego znajdującego w się w upadłości jest jedną z niekwestionowanych przez prawo i praktykę form zaspokajania wierzytelności w toku postępowania upadłościowego. Dzięki niej wierzyciel upadłościowy zyskuje możliwość zaspokojenia swoich roszczeń z pominięciem procedury podziału środków masy upadłości. Jednak ze względu na konieczność  (...)

Czynności sądu i sędziego komisarza - stan prawny aktualny do dnia 30 września 2003 r.

Czynności sądu i sędziego komisarza - stan prawny aktualny do dnia 30 września 2003 r.

  Postanowienie o ogłoszeniu upadłości kończy etap postępowania, który nazywa się postępowaniem w przedmiocie ogłoszenia upadłości. Po tym postanowieniu, które odnosi znaczące skutki w sferze uprawnień, zobowiązań i stosunków majątkowych upadłego, następuje etap postępowania, który nazywa się postępowaniem upadłościowym. Pojęcie postępowanie (...)

Skutki upadłości co do innych postępowań sądowych i administracyjnych - stan prawny aktualny do dnia 30 września 2003 r.

Skutki upadłości co do innych postępowań sądowych i administracyjnych - stan prawny aktualny do dnia 30 września 2003 r.

Moment ogłoszenia upadłości może skutkować zawieszeniem postępowania sądowego, administracyjnego, egzekucyjnego, czy nawet polubownego, gdy toczą się one w stosunku do masy upadłości. Czy jednak zawsze postępowanie upadłościowe będzie skutkowało zawieszeniem? A jeżeli nie, to czy upadły będzie miał możliwość występowania przed sądem jako strona procesu? Kiedy postępowanie (...)

Podstawy ogłoszenia upadłości

Podstawy ogłoszenia upadłości

Instytucję upadłości wprowadzono do systemu prawa, aby zabezpieczyć interesy wierzycieli danego podmiotu, gdy pojawia się możliwość, że nie otrzymają zwrotu należnych im wierzytelności. Postępowanie upadłościowe dąży do szybkiego zaspokojenia wierzycieli i ochrania zwłaszcza niektóre ich grupy. Porada opisuje wobec jakich podmiotów można ogłosić upadłość, a wobec (...)

Umorzenie, ukończenie i uchylenie postępowania upadłościowego - stan prawny aktualny do dnia 30 września 2003 r.

Umorzenie, ukończenie i uchylenie postępowania upadłościowego - stan prawny aktualny do dnia 30 września 2003 r.

  Wreszcie w postępowaniu upadłościowym nadchodzi taki moment, że można powiedzieć – to już koniec! Zakończenie postępowania upadłościowego może nastąpić w trojaki sposób. Po pierwsze postępowanie to może być: umorzone ukończone na skutek podziału między wierzycieli upadłościowych funduszów masy upadłości ukończone na skutek zawarcia układu uchylone W (...)

Skutki ogłoszenia upadłości co do zobowiązań upadłego - stan prawny aktualny do dnia 30 września 2003 r.

Skutki ogłoszenia upadłości co do zobowiązań upadłego - stan prawny aktualny do dnia 30 września 2003 r.

  Moment ogłoszenia upadłości powoduje, obok skutków dla osoby upadłego i skutków co do jego majątku, także skutki względem zobowiązań upadłego. Należy rozstrzygnąć bowiem co uczynić ze zobowiązaniami powstałymi przed ogłoszeniem upadłości. Zobowiązanie jest to taki stosunek prawny, w którym jedna osoba (wierzyciel) może żądać od drugiej osoby (dłużnika) (...)

Dwa rodzaje upadłości dłużnika

Dwa rodzaje upadłości dłużnika

Prawo upadłościowe przewiduje dwie procedury przeprowadzenia upadłości dłużnika. Wybór procedury uzależniony jest od postanowienia w sprawie ogłoszenia upadłości. Sąd upadłościowy może bowiem postanowić o postawieniu dłużnika w stan upadłości obejmujący likwidację majątku upadłego lub postanowienie w sprawie postawienia dłużnika w stan upadłości z możliwością zawarcia (...)

Postanowienie sądu o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej

Postanowienie sądu o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej

  Kiedy sąd wydaje postanowienie o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej? Postępowanie związane z ogłoszeniem upadłości jest to pierwsze stadium postępowania upadłościowego. Sąd winien rozpatrzyć wniosek o otwarcie postępowania upadłościowego w ciągu 2 miesięcy od jego złożenia. Sąd rozpoznaje sprawę na posiedzeniu niejawnym. Może jednak wyznaczyć rozprawę, jeżeli uzna (...)

Jakie składniki majątku upadłego wchodzą w skład masy upadłości?

Jakie składniki majątku upadłego wchodzą w skład masy upadłości?

Czym jest masa upadłości? Masa upadłości to najprościej mówiąc majątek dłużnika, z którego jego wierzyciele będą zaspokojeni. Ponieważ dłużnik częstokroć dysponuje majątkiem, którego nie wszystkie elementy są własnością dłużnika, najważniejszą czynnością po ogłoszeniu upadłości dłużnika jest ustalenie co wchodzi w skład masy upadłości. Co wchodzi w skład masy (...)

Uprawnienia i obowiązki syndyka (Porada oparta na starym prawie upadłościowym. Nowe prawo zostało uchwalone 28 lutego 2003 r.)

Uprawnienia i obowiązki syndyka (Porada oparta na starym prawie upadłościowym. Nowe prawo zostało uchwalone 28 lutego 2003 r.)

Syndyka do pełnienia obowiązków powołuje sąd na mocy orzeczenia spośród kandydatów umieszczonych na liście prowadzonej przez prezesów sądów okręgowych. Przed przystąpieniem do czynności syndyk składa wobec sędziego-komisarza przyrzeczenie sumiennego wykonywania obowiązków. Syndyk jest zobowiązany wykonywać swoje obowiązki osobiście. Wyjątkowo sędzia-komisarz może na wniosek (...)

Jakie konsekwencje rodzi upadłość TBS - opinia prawna

Jakie konsekwencje rodzi upadłość TBS - opinia prawna

Stan faktyczny Problem dotyczy TBS Sp. z o.o. która aktualnie znajduje się w upadłości z możliwością zawarcia układu w trybie przepisów ustawy Prawo Upadłościowe i Naprawcze. Etap postępowania - rozpoznanie sprzeciwów w związku ze sporządzona listą wierzytelności. Najprawdopodobniej nie dojdzie do zawarcia układu, wobec czego upadłość naprawcza zostanie przekształcona w upadłość (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Czy mogę się starać wypłaty z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

Czy mogę się starać wypłaty z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

Witam serdecznie, chciałbym Państwa prosić o pomoc. Od 2010 roku pracowałem na hali montażowej. W 2012 roku podpisałem umowę na czas określony do 2016. Pod koniec maja 2015 roku zostałem zwolniony (...)

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej po zamknięciu firmy.

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej po zamknięciu firmy.

W 2008 roku otworzyłem firmę która dobrze prosperowała. Niestety zacząłem podupadać na zdrowiu. Coraz większe koszta leczenia zmusiły mnie, oraz moją rodzinę do zaciągania kredytów. Długi (...)

Jak przygotować się do zakupu mieszkania z licytacji komorniczej?

Jak przygotować się do zakupu mieszkania z licytacji komorniczej?

Witam serdecznie, chcę zakupić mieszkanie z licytacji komorniczej. Nie ukrywam że natrafiłem na naprawdę ciekawą ofertę i chciałbym jak najszybciej stać się jej właścicielem. Dlatego pisze (...)

Wymogi formalne wniosku o ogłoszenie upadłości przedsiębiorcy

Wymogi formalne wniosku o ogłoszenie upadłości przedsiębiorcy

W jakiej wysokości należy uiścić opłatę za rozpatrzenie wniosku o ogłoszenie upadłości przedsiębiorcy? Jakie niezbędne załączniki należy dołączyć do wniosku, aby sąd nie zwrócił go (...)

Sprzedaż spółki z o.o z zadłużeniem.

Sprzedaż spółki z o.o z zadłużeniem.

Witam serdecznie, potrzebuję wyjaśnienia jak wygląda sprawa sprzedaży spółki z o.o która posiada zadłużenia. Rzecz jasna osoba która chce nabyć spółkę wie o wszystkich jej zadłużeniach. (...)

Niewypłacalność kontrahenta

Niewypłacalność kontrahenta

Uzyskałem wyrok sądowy p-ko dłużnikowi w związku z prowadzona działalnością gospodarczą. Okazało się potem, ze dłużnik jest całkowicie niewypłacalny i ma ponad 100 tys. zaległych alimentów. (...)

Porozumienie z dłużnikiem w trakcie egzekucji

Porozumienie z dłużnikiem w trakcie egzekucji

Wierzyciel złożył do sądu pozew o wydanie nakazu zapłaty w stosunku do dłużnika, bo ten nie uregulował kilku faktur. Nakaz taki został wydany, opatrzony klauzulą natychmiastowej wykonalności, (...)

postępowanie upadłościowe

postępowanie upadłościowe

Kiedy wszczyna się postępowanie upadłościowe? Podstawą jest niewypłacalność dłużnika. Dłużnika uważa się za niewypłacalnego, jeżeli nie wykonuje swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych. (...)

Umorzenie egzekucji i upadłość przedsiębiorcy

Umorzenie egzekucji i upadłość przedsiębiorcy

Uzyskano nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym dla firmy-dłużnika. Nakaz wysłano do komornika. W trakcie okazało się, że dłużnik jest w stanie likwidacji. Chodzi o likwidację zgodnie z prawem (...)

Ogłoszenie upadłości spółki z o.o.

Ogłoszenie upadłości spółki z o.o.

Jaka jest procedura zgłaszania upadłości spółki z o.o.? Co się dzieje w przypadku ogłoszenia upadłości sp. z o.o. z kapitałem 50 tys. zł, gdy spółka posiada w kredycie budynek na kwotę 250 (...)

Ogłoszenie upadłości likwidacyjnej dłużnika a los postępowania egzekucyjnego

Ogłoszenie upadłości likwidacyjnej dłużnika a los postępowania egzekucyjnego

Jakie są skutki ogłoszenia upadłości likwidacyjnej dłużnika, dla toczącego się postępowania egzekucyjnego? W przypadku ogłoszenia upadłości likwidacyjnej znajdzie zastosowanie art. 146 (...)

Postępowanie egzekucyjne a ogłoszenie upadłości układowej

Postępowanie egzekucyjne a ogłoszenie upadłości układowej

Jakie są skutki ogłoszenia upadłości układowej dłużnika, dla toczącego się postępowania egzekucyjnego? W przypadku upadłości układowej, zastosowanie będzie miał art. 140 ustawy: Postępowanie (...)

Egzekucja w trakcie postępowania upadłościowego

Egzekucja w trakcie postępowania upadłościowego

Przeciwko mojemu dłużnikowi wystąpiłem z pozwem z weksla. Sąd wydał nakaz zapłaty, a dłużnik wniósł zarzuty i niedługo później ogłosił upadłość z możliwością zawarcia układu i zarządem (...)

Upadłość spółki a pełnomocnictwo i prokura

Upadłość spółki a pełnomocnictwo i prokura

Spółka z o. o. posiadająca zarząd jednoosobowy miała ustanowionego pełnomocnika oraz prokurenta . Spółka ta została postawiona w stan upadłości obejmujący likwidację majątku. Jak mi wiadomo (...)

zarząd masą upadłościową

zarząd masą upadłościową

Jaki wpływ ma ogłoszenie upadłości na zarząd majątkiem upadłego? Z dniem ogłoszenia upadłości majątek upadłego staje się masą upadłości, która służy zaspokojeniu wierzycieli upadłego. (...)

Zapłata za fakturę po ogłoszeniu upadłości

Zapłata za fakturę po ogłoszeniu upadłości

W dniu 10 lutego 2009 roku dłużnik zapłacił nam za fakturę. Kilka dni później otrzymała postanowienie sądu o ogłoszeniu upadłości obejmującej likwidację majątku - postanowienie z dnia 09-02-2009 (...)

Zakres działania syndyka

Zakres działania syndyka

W jednej odpowiedzi (Uprawnienia i obowiązki syndyka) Prawnik odpowiada, że "syndyk nie jest następcą prawnym" i powołuje się na orzeczenie Sądu Najwyższego. Czy mógłbym wiedzieć dokładnie (...)

Postępowanie egzekucyjne a upadłość

Postępowanie egzekucyjne a upadłość

Posiadam sądowy nakaz zapłaty wydany w postępowaniu upominawczym, opatrzony klauzulą wykonalności. Wierzyciel (Spółdzielnia Mieszkaniowa) mimo wydanego wyroku w dalszym ciągu nie spłaciła zasądzonej (...)

Uchylenie bądź zmiana układu

Uchylenie bądź zmiana układu

Wierzyciel wraz z dłużnikiem przystąpili do układu. Według tego układu dłużnik miał spłacać wierzytelność w ratach. Tak też się działo przez pierwszy rok. Po czym dłużnik zaprzestał (...)

FORUM PRAWNE

Dręczy mnie Ultimo

Dręczy mnie Ultimo Witam, Zwracam się z prośbą o pomoc. Wiem, że już takie tematy były poruszane na forum, ale niestety nie do końca wiem co odpisać firmie ultimo. Moje zadłużenie powstało (...)

ODSZKODOWANIE za słup / linia energetyczna na działce

ODSZKODOWANIE za słup / linia energetyczna na działce Wysokie ODSZKODOWANIA (do 10 lat wstecz) za bezumowne korzystanie z mienia, czyli zajęcia terenu pod sieci energetyczne (np. przewody biegnące (...)

Co zrobić kiedy regularnie płacę alimenty a pomimo tego moja była oddała sprawę do komornika

Co zrobić kiedy regularnie płacę alimenty a pomimo tego moja była oddała sprawę do komornika Płace na bieżąco ustalone przez sąd alimenty, pomimo tego moja była oddała mnie do komornika, który (...)

SN postanowienie

SN postanowienie Witam! Mam wielki problem z dotarciem do Postanowienia SN z dnia 5 marca 2008 roku Sygn. akt V CSK 447/07 Czy ktoś może mi pomóc w dotarciu do treści tego postanowienia ? Przekopałem (...)

zachowek

zachowek Mam pytanie i bardzo prosze o odpowiedz. Moj maz z pierwszego malzenstwa ma dwie corki i jest pozbawiony praw rodzicielskich . My wspolnie nie mamy potomstwa, ale w perspektywie czasu nasz wspolny (...)

jak długo trwa postępowanie upadłościowe?

jak długo trwa postępowanie upadłościowe? jak długo trwa postępowanie upadłościowe?

Upadłość osoby prywatnej

Upadłość osoby prywatnej Hej, Ostatnio w mediach pojawiło się info o projekcie ustawy o "upadłości osób fizycznych/prywatnych" - wiecie coś więcej na ten temat? Od kiedy miało by to (...)

Problem z usuniętym Art.182(1) K.P.C.

Problem z usuniętym Art.182(1) K.P.C. Prowadzę małą firmę. Trwające od 2 lat postępowanie o zapłatę, w pierwszej instancji GC zostało w kwietniu br umorzone na mocy Art.182(1) § 1 K.P.C ponieważ (...)

Dziwny punkt umowy, odmowa wypłaty wynagrodzenia, postępowanie upadłościowe.

Dziwny punkt umowy, odmowa wypłaty wynagrodzenia, postępowanie upadłościowe. Witam państwa. Pracowałem 3 miesiące na umowie zlecenie w pewnej firmie która świadczyła usługi gastronomiczne/kawa/itp (...)

Upadłość osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą

Upadłość osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą Witam, kiedy już nie ma rady i się tonie w długach, narzuca się jedna myśl - by ogłosić upadłość. Proszę o poradę jaki (...)

Czy ministerialne wytyczne do sprawdzania prac z egzaminu zawodowego są nieprawidłowe?

Czy ministerialne wytyczne do sprawdzania prac z egzaminu zawodowego są nieprawidłowe? Proponuję zbiorową analizę poprawności wytycznych do sprawdzania rozwiązań zadań egzaminacyjnych. Połączenie (...)

POMOCY piszę test z prawa

POMOCY piszę test z prawa dzień dobry, jutro piszę test z prawa cywilnego, wykładowca kazał przygotować odpowiedzi do tych pytań, odpowiedzi mam niestety nie mogę ich tutaj jak "pogrubić" proszę (...)

jak długo się czeka od momentu złożenia wniosku o upadłość do ogłoszenia upadłości?

jak długo się czeka od momentu złożenia wniosku o upadłość do ogłoszenia upadłości? jak długo się czeka od momentu złożenia wniosku o upadłość do ogłoszenia upadłości?

Badania w RODK

Badania w RODK Czy ktoś wie jak wyglądają badania w Rodzinnym Osrodku Diagnostyczno-Konsultacyjnym ? Wiem, jestem juz po. Nie sądziłam, że będą tak wyglądały. Trwały prawie pięć godzin! Każdy (...)

Porady prawne