Ubezpieczenia szkolne

Wraz z rozpoczynającym się nowym rokiem szkolnym, na pierwszych spotkaniach klasowych przedstawiane są oferty ubezpieczeń dzieci i młodzieży szkolnej.

Biuro Rzecznika Finansowego podczas dyżurów eksperckich rejestruje zwiększoną liczbę telefonów od rodziców, którzy poszukują dodatkowych informacji i porad w powyższym zakresie. Stąd przypomniało najistotniejsze kwestie, na jakie należy zwrócić uwagę przy zawieraniu umów ubezpieczeń szkolnych.

Porady prawne

Czy ubezpieczenia szkolne są obowiązkowe i czy muszę przystąpić do umowy ubezpieczenia proponowanego przez szkołę?

W Polsce nie istnieje żaden obowiązek nałożony przez prawo na rodziców bądź na placówki edukacyjne aby ubezpieczać dzieci i młodzież szkolną od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) czy innych ryzyk. Jedynie przy organizacji wycieczki lub imprezy zagranicznej szkoła ma obowiązek ubezpieczyć uczestników od następstw nieszczęśliwych przypadków i kosztów leczenia (par. 7a ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki). Ubezpieczenia szkolne są więc ubezpieczeniami dobrowolnymi, a to oznacza, że to wyłącznie od decyzji rodziców zależy czy i w jakim zakresie ubezpieczone będzie ich dziecko.

Czy warto szukać innej oferty niż ta proponowana przez szkołę i ubezpieczyć dziecko indywidualnie?

W Polsce wciąż najbardziej popularne są umowy grupowego ubezpieczenia szkolnego proponowane rodzicom w szkołach. Są to zazwyczaj oferty ze skromnym zakresem ubezpieczenia, ze stosunkowo niską sumą ubezpieczenia, ale sprzedawane po przystępnej cenie. Jeśli chcemy ubezpieczyć dziecko na większą sumę ubezpieczenia lub szerszy zakres ubezpieczenia to można wykupić polisę indywidualną, która będzie lepiej dopasowana do potrzeb i możliwości rodziców. Można też przystąpić do grupowej umowy ubezpieczenia szkolnego oraz doubezpieczyć dziecko zawierając odpowiednią polisę indywidualną. Nie ma przeszkód aby dziecko było objęte dwoma albo większą liczbą polis ubezpieczeniowych nawet w takim samym zakresie i na to samo ryzyko. Wypłata świadczenia z ubezpieczenia szkolnego nie wyklucza wypłaty świadczeń z innych umów NNW dzieci i młodzieży szkolnej przy tym samym zdarzeniu.

Jakie znaczenie ma suma ubezpieczenia w ubezpieczeniu NNW?

Suma ubezpieczenia określa maksymalną wysokość ewentualnego świadczenia. Jeśli np. ubezpieczymy dziecko na 10 tysięcy złotych, to wcale nie oznacza, że po wypadku dziecka ubezpieczyciel wypłaci bezwzględnie owe 10 tysięcy. Suma ubezpieczenia oznacza maksymalną wypłatę (np. w razie śmierci dziecka lub uszczerbku na zdrowiu wynoszącym 100%). Jeśli dojdzie tylko do uszczerbku na zdrowiu (uszczerbek na zdrowiu określa lekarz orzecznik) to otrzymamy tylko pewien procent sumy ubezpieczenia. I tak, jeśli po złamaniu nogi lekarz orzeknie 4% uszczerbek na zdrowiu, to przy sumie ubezpieczenia 10 tysięcy, otrzymamy tylko 400 zł świadczenia. Trzeba wiedzieć, że im wyższa suma ubezpieczenia tym więcej wyniesie składka za ubezpieczenie. Jednakże, na ubezpieczeniu dzieci i młodzieży szkolnej nie warto czynić pozornych oszczędności, już na pewno nie powinno się z niego rezygnować. To jednorazowy wydatek rzędu kilkudziesięciu złotych złotych w skali roku na jedno dziecko. Warto przy tym pamiętać, że ubezpieczenie szkolne działa przez cały rok w trybie 7/24, w szkole i także poza szkołą, czyli również w domu, na spacerze, podczas zabawy i na wakacjach.

Czym różnią się oferty różnych ubezpieczycieli i na co należy zwrócić uwagę przy wyborze ubezpieczenia dla naszego dziecka?

Na polskim rynku ubezpieczeniowym istnieje szeroka oferta ubezpieczeń dla dzieci i młodzieży szkolnej zawieranych grupowo bądź indywidualnie. Są także oferty skierowane dla przedszkolaków i młodzieży akademickiej. Ubezpieczyciele oferują pakiety ubezpieczeń szkolnych w różnych wariantach, gdzie cena zależy od sumy ubezpieczenia, zakresu ubezpieczeń (nagłe zachorowania i inne zdarzenia) oraz opcji dodatkowych (assistance). Podstawowym przedmiotem ubezpieczenia w ubezpieczeniach szkolnych są następstwa nieszczęśliwych wypadków (NNW) polegające na uszkodzeniu ciała, rozstroju zdrowia lub powodujące śmierć ubezpieczonego. Dodatkowo do pakietu mogą być dodane następstwa innych wypadków, jak: zawał serca, krwotok śródczaszkowy, nowotwór złośliwy, udar mózgu, atak epilepsji, omdlenie o nieustalonej przyczynie, padaczka, sepsa, pogryzienie, ukąszenie, użądlenie, a także wystąpienie innych poważnych zachorowań, których zakres różni się w zależności od warunków ubezpieczenia oferowanych przez każdego z ubezpieczycieli. Patrząc na cenę i porównując oferty ubezpieczycieli należy zwłaszcza zwrócić uwagę na takie elementy pakietu ubezpieczeń dzieci i młodzieży, które wyznaczają zakres realnej ochrony ubezpieczanego jak:

  • zakres i wysokość świadczeń jednorazowych za zdarzenia nieskutkujące uszczerbkiem na zdrowiu(tj.: skręcania, zwichnięcia czy stłuczenia rąk czy nóg, pogryzienie przez psa czy pokąsanie przez owady i kleszcze),
  • zakres i wysokość refundacji kosztów leczenia i rehabilitacji po wypadku,
  • zakres i wysokość świadczeń w przypadku nagłych lub poważnych zachorowań (tutaj ubezpieczyciele stosują różne katalogi chorób, które obejmują ochroną),
  • pomoc w przypadku hejtu w sieci i inne dodatkowe świadczenia pomocowe – assistance.

Podstawowe informacje o produkcie ubezpieczeniowym powinny być nam udostępnione przez przystąpieniem lub zawarciem umowy ubezpieczenia na tzw. „karcie produktu”, która zawiera skrótowe informacje o przedmiocie i zakresie ubezpieczenia, których rozbudowana wersja zawarta jest obszernym zazwyczaj dokumencie ogólnych warunków ubezpieczenia (o.w.u.), który także powinien zostać nam udostępniony przed zawarciem umowy. Warto tutaj także zwrócić uwagę na wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczycieli stosowane w umowach. Na przykład standardowo ubezpieczyciele wyłączają swoją odpowiedzialność za zdarzenia przy uprawianiu sportów ekstremalnych/niebezpiecznych i zawodowego uprawiania sportu. Jeżeli, na przykład, nasze dziecko otrzymuje stypendium sportowe to następstwa wypadków związane w uprawianym przezeń sportem nie będą pokrywane z polisy ubezpieczenia szkolnego. W takim wypadku trzeba dodatkowo ubezpieczyć dziecko indywidualnie albo grupowo poprzez klub sportowy.

Co to jest nieszczęśliwy wypadek w rozumieniu ubezpieczeń szkolnych?

Pojęcie nieszczęśliwego wypadku nie zostało nigdzie zdefiniowane w przepisach polskiego prawa. Każdy ubezpieczyciel tworzy swoją definicję, ale musi być zgodna co najmniej z zasadą swobody umów (art. 353[1] k.c.) i definicją zdarzenia losowego (art. 3 pkt 57 ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej). Jednak na podstawie istniejących dokumentów ogólnych warunków ubezpieczeń poszczególnych ubezpieczycieli można wnosić, że przez nieszczęśliwy wypadek rozumie się nagłe zdarzenie, wywołane przyczyną zewnętrzną, w następstwie którego ubezpieczony, niezależnie od swej woli, doznał uszczerbku w dobrach osobistych lub majątkowych. Wynika z tego, że nagłe lub poważne zachorowania (takie jak np. choroba nowotworowa lub COVID-19) nie mieszczą się w definicji nieszczęśliwego wypadku i aby uzyskać świadczenie za koszty leczenia lub hospitalizacji z tytułu zachorowania nasz pakiet ubezpieczenia szkolnego musi zawierać element ochrony w razie nagłych/poważnych zachorowań. 

Jak długo trwa procedura likwidacji szkody w ubezpieczeniu szkolnym?

Zasadą jest, że zakład ubezpieczeń obowiązany jest wypłacić świadczenie w ciągu 30 dni od zgłoszenia szkody. Termin ten może ulec wydłużeniu tylko w sytuacji, gdy niemożliwe jest wyjaśnienie okoliczności koniecznych do ustalenia odpowiedzialności ubezpieczyciela albo wysokości świadczenia. Przy czym w każdym wypadku w tym terminie powinniśmy, po pierwsze otrzymać tzw. bezsporną kwotę świadczenia, a po drugie otrzymać wyjaśnienia jakie okoliczności stanęły na przeszkodzie w zakończeniu procesu likwidacji. W przypadku ubezpieczeń dobrowolnych do jakich należą ubezpieczenia szkolne, zakład ubezpieczeń jest zobowiązany do wypłaty odszkodowania w ciągu 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie okoliczności związanych z ustaleniem odpowiedzialności i wysokości szkody było możliwe.

W jakim terminie powinienem otrzymać odpowiedź zakładu ubezpieczeń na reklamację?

Jeśli otrzymana kwota świadczenia nie odpowiada naszym zdaniem rozmiarom szkody, warto złożyć reklamację do zakładu ubezpieczeń zawierającą opis naszych zastrzeżeń i oczekiwania co do sposobu likwidacji szkody. Jak wyżej powiedziano, wyczerpanie drogi reklamacyjnej, jest warunkiem podjęcia postępowania interwencyjnego lub polubownego przez Rzecznika Finansowego. Zakład ubezpieczeń ma 30 dni na ustosunkowanie się do reklamacji od dnia jej otrzymania. Przy czym do zachowania tego terminu wystarczy samo wysłanie przez zakład ubezpieczeń odpowiedzi na reklamację.

W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w powyższym terminie, ubezpieczyciel wyjaśnia klientowi przyczynę opóźnienia, wskazuje okoliczności wymagające ustalenia do rozpatrzenia sprawy oraz określa przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi, który nie może przekroczyć 60 dni. Brak odpowiedzi na reklamację w ustawowym terminie, negatywne rozpatrzenie reklamacji lub też niewykonanie czynności wynikających z reklamacji rozpatrzonej zgodnie z wolą klienta otwiera drogę do podjęcia czynności przez Rzecznika Finansowego.

W celu szczegółowego zapoznania się z formami pomocy świadczonej przez Rzecznika Finansowego oraz przydatnymi analizami prawnymi warto odwiedzić stronę Rzecznika Finansowego www.rf.gov.pl

 

Podstawa prawna:

  • rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz.U. z 2001 r. Nr 135, poz. 1516).

Źródło: rf.gov.pl

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Można już składać wnioski o wsparcie z tarczy antykryzysowej...

Można już składać wnioski o wsparcie z tarczy antykryzysowej...

Od 23 lipca 2021 r. przedsiębiorcy, którzy prowadzą sklepiki szkolne i ponieśli straty z powodu pandemii COVID-19 mogą składać wnioski o świadczenie postojowe i zwolnienie z opłacania składek. Na wsparcie z ZUS mogą też liczyć piloci wycieczek i przewodnicy turystyczni, którzy świadczą usługi na rzecz muzeów. ##baner## Zwolnienia z opłacania składek dla sklepików (...)

Szkoła w roku szkolnym 2017/2018 - informacje dla rodziców

Szkoła w roku szkolnym 2017/2018 - informacje dla rodziców

Co rodzice powinni wiedzieć w roku szkolnym 2017/2018? Przed nami nowy rok szkolny, w którym MEN wprowadza zaplanowane wcześniej zmiany w polskiej oświacie, oczekiwane przez rodziców, nauczycieli, uczniów i samorządowców. Reforma edukacji to nie tylko zmiana ustroju szkolnego. To także nowe rozwiązania w obszarze szkolnictwa zawodowego, silne powiązanie go z rynkiem (...)

Bezpieczniej w nowym roku szkolnym

Bezpieczniej w nowym roku szkolnym

Program wychowawczo-profilaktyczny opracowany na podstawie przeprowadzonej diagnozy potrzeb i problemów występujących w danej społeczności szkolnej, uregulowanie ustawowo zasad instalowania w szkołach i placówkach monitoringu wizyjnego, zapewnienie pomieszczeń umożliwiających uczniom bezpieczne i higieniczne spożycie posiłków w szkole podstawowej – to tylko niektóre (...)

Jakie prawa ma uczeń ubezpieczony przez szkołę?

Jakie prawa ma uczeń ubezpieczony przez szkołę?

O tym, jakie prawa ma student czy uczeń w związku z zawartą na jego rzecz umową ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków NNW informuje dzisiejsza „Rzeczpospolita”. Okazuje się bowiem, że najczęściej młodzież nie wie, jakie z tytułu tej umowy przysługują uprawnienia. Ponadto, placówki szkolne i uczelnie utrudniają dostęp do treści umów. (...)

Wsparcie z ZUS dla sklepików szkolnych i pilotów wycieczek

Wsparcie z ZUS dla sklepików szkolnych i pilotów wycieczek

Sklepiki szkolne, które poniosły straty z powodu obostrzeń związanych z pandemią COVID19 otrzymają pomoc. Przedsiębiorcy mogą liczyć na świadczenie postojowe i zwolnienie z opłacania składek. Wsparcie otrzymają także piloci wycieczek i przewodnicy turystyczni. Wnioski można składać od 23 lipca. ##baner## Nowelizacja tarczy antykryzysowej - jaka pomoc? Nowelizacja tarczy antykryzysowej (...)

Składka na ubezpieczenie zdrowotne od 2022 r.

Składka na ubezpieczenie zdrowotne od 2022 r.

Nowe zasady ustalania podstawy wymiaru składki Obecnie obowiązują jednolite zasady ustalania podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne dla wszystkich osób prowadzących pozarolniczą działalność oraz korzystających z ulgi na start. Od nowego roku zasady te będą różne – będą zależały od formy opodatkowania osoby prowadzącej pozarolniczą działalność. Inaczej (...)

Jak najkorzystniej zatrudnić nianię?

Jak najkorzystniej zatrudnić nianię?

Kim jest niania i kto ją zatrudnia? Niania sprawuje opiekę indywidualną, co oznacza, że opiekuje się tylko jednym dzieckiem bądź rodzeństwem, w pełni uwzględniając potrzeby każdego z nich. Dzięki temu dzieci są nie tylko bezpieczne, ale też rozwijają się psychofizycznie w warunkach domowych. Niania może sprawować opiekę nad dziećmi w różnym wieku (od 20 tygodnia życia (...)

Jak ZUS ustala kwotę wolną od potrąceń i egzekucji?

Jak ZUS ustala kwotę wolną od potrąceń i egzekucji?

Gdy komornik egzekwuje należność od emeryta lub rencisty za pośrednictwem ZUS (z jego emerytury lub renty), ZUS uwzględnia kwotę wolną od potrąceń i egzekucji. W jaki sposób ustala się tę kwotę? Wskazówki Forum Współpracy W związku z pojawiającymi się przypadkami kwestionowania przez organy egzekucyjne zasad postępowania organów rentowych Zakładu Ubezpieczeń (...)

Ubezpieczenia turystyczne

Ubezpieczenia turystyczne

Wiele osób spędza swój urlop za granicą korzystając z ofert biur podróży lub organizując wyjazd i pobyt we własnym zakresie. W obu wypadkach warto rozważyć wykupienie odpowiedniego ubezpieczenia, które pomoże nam zabezpieczyć się w sytuacjach choroby, wypadku, kradzieży czy w najgorszym scenariuszu nawet śmierci. Ubezpieczenie turystyczne pomoże pokryć (...)

Emerytura w powszechnym wieku emerytalnym dla osób urodzonych do końca 1948 r.

Emerytura w powszechnym wieku emerytalnym dla osób urodzonych do końca 1948 r.

Osoby, które urodziły się przed 1949 r., osiągnęły już wiek emerytalny, uprawniający do nabycia emerytury. Sprawdź, na jakich zasadach ZUS przyznaje emeryturę i co należy zrobić, żeby ją otrzymać. Jakie warunki trzeba spełnić, aby uzyskać emeryturę? Żeby uzyskać emeryturę, trzeba udokumentować wymagany staż ubezpieczeniowy, który wynosi: 20 (...)

Ulga na dzieci w rozliczeniu PIT za 2021 rok

Ulga na dzieci w rozliczeniu PIT za 2021 rok

Komu przysługuje ulga prorodzinna? Prawo do odliczenia od podatku kwoty tzw. ulgi prorodzinnej i otrzymania dodatkowego zwrotu z tytułu tej ulgi przysługuje podatnikowi, który w roku podatkowym:   1.  w stosunku do małoletniego dziecka: wykonywał władzę rodzicielską; pełnił funkcję opiekuna prawnego, jeżeli dziecko z nim zamieszkiwało; sprawował opiekę poprzez (...)

Jak uzyskać 500 zł z programu „Rodzina 500 plus”?

Jak uzyskać 500 zł z programu „Rodzina 500 plus”?

Najważniejsze informacje o programie  Program „Rodzina 500 plus” to 500 zł miesięcznie na drugie i kolejne dziecko do ukończenia 18 roku życia. Rodziny o niskich dochodach otrzymają wsparcie także na pierwsze dziecko po spełnieniu kryterium dochodowego.  Wniosek o świadczenie wychowawcze można złożyć w gminie, za pośrednictwem Poczty Polskiej oraz przez internet: (...)

Jak uzyskać zasiłek macierzyński?

Jak uzyskać zasiłek macierzyński?

Komu przysługuje zasiłek macierzyński? Zasiłek macierzyński przysługuje: pracownikom, członkom rolniczych spółdzielni produkcyjnych i spółdzielni kółek rolniczych, osobom, które wykonują pracę nakładczą (czyli tzw. pracę chałupniczą, która jest wykonywana w domu i w godzinach wybranych przez pracownika, na podstawie umowy o pracę nakładczą; (...)

Dla kogo świadczenia rodzinne?

Dla kogo świadczenia rodzinne?

Przyznanie prawa do zasiłku rodzinnego uzależnione jest m.in. od spełnienia kryterium dochodowego. Jakie jeszcze świadczenia rodzinne i na jakich zasadach można otrzymać? Jakie świadczenia rodzinne można otrzymać? Świadczeniami rodzinnymi są: zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka, świadczenia (...)

Rodzinny kapitał opiekuńczy na dzieci z Ukrainy

Rodzinny kapitał opiekuńczy na dzieci z Ukrainy

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) będzie przyznawał i wypłacał Rodzinny Kapitał Opiekuńczy (RKO) obywatelom Ukrainy, którzy przybyli legalnie z Ukrainy do Polski po 23 lutego 2022 r. w związku z działaniami wojennymi. Specjalny wniosek o RKO w języku ukraińskim (formularz RKO-U) można już składać elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Rodzinny (...)

Próbny egzamin ósmoklasisty - materiały

Próbny egzamin ósmoklasisty - materiały

Próbny egzamin ósmoklasisty – informacje CKE Ministerstwo Edukacji Narodowej poinformowało, że Centralna Komisja Egzaminacyjna oraz okręgowe komisje egzaminacyjne udostępnią materiały do przeprowadzenia w szkole próbnego egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego, matematyki oraz języków obcych nowożytnych (angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, (...)

Reforma edukacji

Reforma edukacji

Czego dotyczą zmiany? Wprowadzane zmiany dotyczą wielu kwestii w oświacie, m.in.: ustroju szkolnego oraz związanych z tym modyfikacji w organizacji i funkcjonowaniu szkół, a także placówek oświatowych. Reforma edukacji zakłada m.in. powrót do 8-letniej szkoły podstawowej i 4-letniego liceum ogólnokształcącego. Do 31 marca 2017 r. (...)

Projekt nowelizacji ustawy - Prawo oświatowe

Projekt nowelizacji ustawy - Prawo oświatowe

Co przewiduje projekt nowelizacji ustawy Prawo oświatowe skierowany do konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych? Zmiany w klasyfikacji zawodów, finansowaniu szkół zawodowych, praktycznej nauki zawodu w tym kształceniu młodocianych, we współpracy szkół z pracodawcami, egzaminach zawodowych, awansie zawodowym uwzględniającym nauczycieli polonijnych (...)

Z jakiej pomocy materialnej mogą skorzystać uczniowie?

Z jakiej pomocy materialnej mogą skorzystać uczniowie?

Od 1 stycznia 2005 r. obowiązują nowe zasady przyznawania pomocy materialnej dla uczących się dzieci i młodzieży. Zapisy te mają na celu wyrównanie szans edukacyjnych słuchaczy i wychowanków, poprawę dostępności kształcenia na wyższych poziomach edukacji dla dzieci i młodzieży z uboższych środowisk oraz umożliwienie upowszechniania wykształcenia średniego. Jakie mogą być (...)

RODO w szkole

RODO w szkole

Początek roku szkolnego to czas, gdy pojawia się konieczność dopełnienia przez szkołę wielu obowiązków, w tym tych, które dotyczą przetwarzania danych osobowych. Temat ten co roku wzbudza ciekawość i pojawia się wiele pytań z nim związanych. Poznaj odpowiedzi UODO na najczęściej zadawane przez rodziców (opiekunów prawnych) pytania (...)

Wsparcie w zdalnej nauce

Wsparcie w zdalnej nauce

Kształcenie na odległość w szkołach i placówkach przedłużone do 24 maja br. Do 24 maja br. przedłużona została przerwa w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty. Nauka będzie się odbywać na odległość. Dziś, 24 kwietnia br. Minister Edukacji Narodowej podpisał nowelizację stosownego rozporządzenia. Wobec utrzymującej się wysokiej liczby zachorowań wywołanych (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Koszty przejazdu do szkoły młodocianego pracownika

Koszty przejazdu do szkoły młodocianego pracownika

Pracodawca podpisał z uczniem umowę w celu praktycznej nauki zawodu oraz zobowiązał się zgodnie zresztą z przepisami, że będzie zwalniał ucznia na zajęcia teoretyczne które odbywają się w (...)

Zasiłek a zatrudnienie w firmie męża

Zasiłek a zatrudnienie w firmie męża

Pracowałam przez 32 lata w banku na umowę o pracę. Po tym okresie zostałam zwolniona z przyczyn zdrowotnych. Po 4 miesiącach bez pracy zostałam zatrudniona w firmie męża (działalność gospodarcza) (...)

Okresy składkowe w ubezpieczeniu emerytalnym

Okresy składkowe w ubezpieczeniu emerytalnym

Jakie są okresy składkowe przy ustalaniu prawa do emerytury? Zgodnie z ustawą o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych okresami nieskładkowymi są następujące okresy:   1)   ubezpieczenia;   2)   opłacania (...)

Ubezpieczenie społeczne rolników

Ubezpieczenie społeczne rolników

Spełnienie, jakich przesłanek decyduje o podleganiu pod ubezpieczenie społeczne rolników? Problematyka ta została uregulowana przepisami ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników (dalej (...)

Składka zdrowotna z kilku tytułów

Składka zdrowotna z kilku tytułów

Jestem zatrudniony na pełnym etacie z wynagrodzeniem przewyższającym średnią krajową, oprócz tego prowadzę działalność gospodarczą jako osoba fizyczna - płacę więc składkę na ubezpieczenie (...)

Jak uzyskać większy zasiłek macierzyński?

Jak uzyskać większy zasiłek macierzyński?

Właśnie jestem w piątym miesiącu ciąży, od niecałego roku czasu prowadzę własny biznes (jednoosobowa działalność gospodarcza). Chciałabym po porodzie uzyskać jak najwyższy zasiłek macierzyński. (...)

Jak uzyskać większy zasiłek macierzyński?

Jak uzyskać większy zasiłek macierzyński?

Właśnie jestem w piątym miesiącu ciąży, od niecałego roku czasu prowadzę własny biznes (jednoosobowa działalność gospodarcza). Chciałabym po porodzie uzyskać jak najwyższy zasiłek macierzyński. (...)

Alimenty na dorosłego syna który pobiera zasiłek socjalny.

Alimenty na dorosłego syna który pobiera zasiłek socjalny.

Czy muszę łożyć alimenty na dorosłego syna któremu przyznano zasiłek socjalny? Czy muszę złożyć jakiś pozew o zniesienie alimentów? Niniejsza opinia została sporządzona na podstawie przepisów (...)

Nienależyte wykonanie umowy - powstanie szkody

Nienależyte wykonanie umowy - powstanie szkody

Podpisałam umowę ze szkołą języka angielskiego na naukę mojego 6 letniego dziecka. Kontrakt był podpisany na 600 zł, płatne w ratach 100 zł miesięcznie. Po dwóch czy trzech miesiącach nauki (...)

Czy muszę płacić alimenty jeżeli córka nie pójdzie na studia dzienne?

Czy muszę płacić alimenty jeżeli córka nie pójdzie na studia dzienne?

Od 10 lat nie mieszkam z moją byłą żoną i córką. Od początku płaciłem alimenty na moją córkę, pieniądze zawsze wpłacałem na konto mojej byłej żony. Nigdy nie zalegałem z płaceniem. (...)

Nazwisko dziecka pozamałżeńskiego

Nazwisko dziecka pozamałżeńskiego

W kwietniu 2007 r. uzyskałam rozwód. Za miesiąc urodzę dziecko, którego ojcem jest mój nowy partner. Oboje chcemy, aby dziecko nosiło jego nazwisko. Jakie nazwisko otrzyma po urodzeniu dziecko: (...)

Alimenty na dziecko od ojca biologicznego.

Alimenty na dziecko od ojca biologicznego.

Mam pytanie dotyczące alimentów na dziecko które zostało poczęte po przez zdradę małżeńską. Czy w przypadku kiedy zaszłam w ciążę podczas zdrady małżeńskiej, czy ojciec biologiczny jest (...)

Czerwony pasek na świadectwie

Czerwony pasek na świadectwie

Pytanie dotyczy przepisów regulujących czerwony pasek na świadectwie. Czy aktualny jest zapis § 18 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września 2004 r. w sprawie warunków (...)

Ewidencja czasu pracy ucznia

Ewidencja czasu pracy ucznia

Czy zatrudniając ucznia na umowę o pracę należy prowadzić kartę ewidencji czasu pracy? Zgodnie z postanowieniami kodeksu pracy, pracodawca jest obowiązany prowadzić ewidencję czasu pracy, z uwzględnieniem (...)

Pomoc w formie posiłku dla uczniów

Pomoc w formie posiłku dla uczniów

Od 1 stycznia 2009 r. istnieje możliwość udzielania pomocy w formie posiłku uczniom albo dzieciom korzystającym z zajęć w ramach rocznego przygotowania przedszkolnego w szkole lub przedszkolu, bez (...)

Praktyki zawodowe dla uczniów a pracodawca

Praktyki zawodowe dla uczniów a pracodawca

Firma budowlana (działalność w oparciu o wpis do ewidencji działalności gospodarczej) zamierza podpisać ze szkołą zawodową umowę dotyczącą praktyk zawodowych dla uczniów. Jakie warunki musi (...)

Ocena z zachowania a ukończenie szkoły

Ocena z zachowania a ukończenie szkoły

Uczennica trzeciej klasy gimnazjum w ubiegłych latach dwukrotnie otrzymała końcoworoczną ocenę naganną z zachowania. W tym roku najprawdopodobniej ponownie otrzyma końcoworoczną ocenę naganną. (...)

Zakładanie szkoły niepublicznej (podstawówki)

Zakładanie szkoły niepublicznej (podstawówki)

Data wpisu do ewidencji niepublicznej szkoły podstawowej, a data rozpoczęcia jej funkcjonowania są różne (np. wpis w czerwcu a rozpoczęcie funkcjonowania 1 wrzesień). Czy zapis art. 8 ustawy o systemie (...)

Przeniesienie publicznej szkoły podstawowej

Przeniesienie publicznej szkoły podstawowej

Czy przeniesienie publicznej szkoły podstawowej do innego budynku znajdującego się całkiem pod innym adresem, w którym znajduje się obecnie gimnazjum (nie chodzi o tworzenie zespołu) należy rozumieć (...)

Szkoła eksperymentalna

Szkoła eksperymentalna

W jaki sposób wnioskujący o wpis do ewidencji nowej niepublicznej szkoły podstawowej może uzyskać status szkoły eksperymentalnej jeżeli do wniosku kierowanego do ministra musi być dołączona zgoda (...)

FORUM PRAWNE

Alimenty na dziecko - jak długo do rąk matki ?

Alimenty na dziecko - jak długo do rąk matki ? Witajcie, Mam zasądzone alimenty na dziecko płatne do rąk matki. Czy i po jakim czasie można przelewać alimenty na konto dziecka ? Chcę aby alimenty (...)

Kup zarejestrowany i fałszywy paszport ((https://documenteverywhere.com/)) kup wizę online, fałszywe prawo jazdy, prawdziwe fałszywe dowody osobiste, kup oryginalne i fałszywe świadectwa małżeństwa, k

Kup zarejestrowany i fałszywy paszport ((https://documenteverywhere.com/)) kup wizę online, fałszywe prawo jazdy, prawdziwe fałszywe dowody osobiste, kup oryginalne i fałszywe świadectwa małżeństwa, (...)

Kup zarejestrowany i fałszywy paszport ((https://documenteverywhere.com/)) kup wizę online, fałszywe prawo jazdy, prawdziwe fałszywe dowody osobiste, kup oryginalne i fałszywe świadectwa małżeństwa, k

Kup zarejestrowany i fałszywy paszport ((https://documenteverywhere.com/)) kup wizę online, fałszywe prawo jazdy, prawdziwe fałszywe dowody osobiste, kup oryginalne i fałszywe świadectwa małżeństwa, (...)

Kup zarejestrowany i fałszywy paszport ((https://documenteverywhere.com/)) kup wizę online, fałszywe prawo jazdy, prawdziwe fałszywe dowody osobiste, kup oryginalne i fałszywe świadectwa małżeństwa, k

Kup zarejestrowany i fałszywy paszport ((https://documenteverywhere.com/)) kup wizę online, fałszywe prawo jazdy, prawdziwe fałszywe dowody osobiste, kup oryginalne i fałszywe świadectwa małżeństwa, (...)

ubezpieczenie wychowanki rodziny zastępczej

ubezpieczenie wychowanki rodziny zastępczej Jestem pełnoletnią wychowanką rodziny zastępczej.Opieka prawna moich opiekunów ustała wraz z osiągnięciem przez mnie pełnoletności.Moim jedynym ubezpieczeniem (...)

ubezpieczenie zdrowotne

ubezpieczenie zdrowotne ubezpieczenie zdrowotne Witam,jestem pełnoletnią wychowanką rodziny zastępczej.Opieka prawna moich opiekunów ustała wraz z osiągnięciem przez mnie pełnoletności.Moim jedynym (...)

Ile wg was kosztuje utrzymanie 12 letniego dziecka?

Ile wg was kosztuje utrzymanie 12 letniego dziecka? Przy czym dziecko nie choruje, dobrze się uczy-nie wymaga korepetycji, uczeszcza na zajęcia pozalekcyjne- bezpłatne, szkoła na miejscu.Ile alimentów (...)

PZU niechce wypłacić odszkodowania

PZU niechce wypłacić odszkodowania Witam , a więc 2 lata temu , tydzień po 18stce na imprezie dostałem butelką szklaną od piwa od oskarżonego , oskarżony ukrywa się , na skutek tego uderzenia (...)

Skręcenie nogi

Skręcenie nogi Witam, jakiś 3 dni temu skręciłem kostkę. Dostałam gips na 4 tyg. Czy dostanę jakieś odszkodowanie? Jestem ubezpieczona w PZU, mam szkolne ubezpieczenie. Witam Jeśli jesteś zainteresowany, (...)

obliczanie pensji brutto-netto

obliczanie pensji brutto-netto Proszę napiszcie mi jak się krok po kroku oblicza pensję. Ile i co od czego się odejmuje, ile procent. Proszę o szybką odpowiedź. Każdy pracownik zatrudniony na (...)

Mam umowę o dzieło, czy mam ubezpieczenie?

Mam umowę o dzieło, czy mam ubezpieczenie? Witam. Jestem zatrudniony jako manchandiser w hipermarkecie caerfoor. Zatrudnienie jest na umowę o dzieło, mam teraz pytanie czy da się jakoś sprawdzić (...)

Składka na ubezpieczenie społeczne

Składka na ubezpieczenie społeczne Cześć, Dopiero co zacząłem pracować w Szanghaju, jestem żonaty z Chinką, więc planuję zostać tutaj przez długi czas. Rozumiem, że opłacanie składek (...)

Kredyty ubezpieczone- śmierć kredytobiorcy

Kredyty ubezpieczone- śmierć kredytobiorcy Dzień Dobry, Tydzień temu zmarł mój Tata, Lat 54. W roku 2007 zabrał kilka kredytów (Lukas Bank, AIG Bank Polska, Ge Money Bank) sytuacja nas do tego (...)

Ubezpieczenie

Ubezpieczenie Ubezpieczenie Witam. Pracuję od lipca tego roku na umowę zlecenia. W ten pn(06.12) dowiedziałam się, że jestem w ciąży.Na początku jak przyszłam do pracy szef powiedział, że jestem (...)

SONDA - ile dostajecie alimentów / ile chcielibyście

SONDA - ile dostajecie alimentów / ile chcielibyście Proponuję przeprowadzenie sondy: Proszę napiszcie w jednym zdaniu ile dostajecie alimentów, lub ile Sąd przyznał bez wzglądu na to, czy są (...)

KONTAKTY Z DZIECKIEM

KONTAKTY Z DZIECKIEM MĄŻ Z KTÓRYM OBECNIE NIE MIESZKAM WNIÓSŁ SPRAWĘ DO SĄDU O UMOŻLIWIENIE KONTAKTÓ-W Z DZIECKIEM. NIE MIAŁ TAKIEGO POWODU PON-IEWAŻZ DZIECKIEM WIDUJE SIĘ CODZIENNIE W MIEJSCU (...)

Prawa ojca do opieki nad dzieckiem po rozwodzie

Prawa ojca do opieki nad dzieckiem po rozwodzie Jestem 24 letnim ojcem. 2 lata temu zona powiedziala, ze nie chce ze mna byc dluzej i kazala mi wyprowadzic sie z domu. Zabralem swoje zeczy i wyszedlem. (...)

Jakie alimenty od bezrobotnego?

Jakie alimenty od bezrobotnego? Jaką wysokość alimentów zasądzi sąd od bezrobotnego młodego faceta, który uchyla się od legalnej pracy? ja w pozwie wpisałam 400zł,bo sama zarabiam 700, ale jak (...)

OJCIEC PŁACI ALIMENTY,A MATKA JAKIE MA OBOWIĄZKI?

OJCIEC PŁACI ALIMENTY,A MATKA JAKIE MA OBOWIĄZKI? Kto ustala w jakiej kwocie ,czy w jakim stopniu to matka opiekujaca sie dzieckiem ma łożyć na nie?Czy mozna wystapić o określenie takiego minimum?Czy (...)

kiedy umorzenie mandatu uczeń?

kiedy umorzenie mandatu uczeń? kiedy umorzenie mandatu uczeń?

Porady prawne