Wojewódzkie Komisje ds. orzekania o zdarzeniach medycznych

Wojewódzkie Komisje ds. orzekania o zdarzeniach medycznych

Wojewódzkie komisje ds. orzekania o zdarzeniach medycznych to organy, które umożliwiają dochodzenie roszczeń za zdarzenia medyczne w szpitalu. Komisje orzekają o wystąpieniu takiego zdarzenia. Umożliwia to uzyskanie odszkodowania lub zadośćuczynienia w czasie dużo krótszym niż w przypadku sprawy sądowej.

Porady prawne

Czym jest zdarzenie medyczne?

Jest to zakażenie pacjenta biologicznym czynnikiem chorobotwórczym, uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia pacjenta albo jego śmierć będące następstwem niezgodnych z aktualną wiedzą medyczną:

 1. diagnozy, jeśli spowodowała ona niewłaściwe leczenie albo opóźniła właściwe leczenie, przyczyniając się do rozwoju choroby;
 2. leczenia, w tym wykonania zabiegu operacyjnego;
 3. zastosowania produktu leczniczego lub wyrobu medycznego.


Kto może złożyć wniosek do komisji?

 1. pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy;
 2. spadkobiercy pacjenta – w przypadku śmierci pacjenta.

O czym warto pamiętać przy składaniu wniosku?

 • wniosek należy złożyć w terminie 1 roku od dnia, w którym wnioskodawca dowiedział się o zakażeniu, uszkodzeniu ciała lub rozstroju zdrowia albo nastąpiła śmierć pacjenta. Termin ten nie może być dłuższy niż 3 lata od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie. W przypadku śmierci pacjenta ten termin nie biegnie do dnia zakończenia postępowania spadkowego.
 • na stronie internetowej lub w siedzibie danego urzędu wojewódzkiego powinny być dostępne gotowe formularze wniosku. Można również taki wniosek przygotować samodzielnie;
 • dane szpitala można sprawdzić w ogólnodostępnym rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą np. na stronie www.rpwdl.csioz.gov.pl.

Samodzielnie przygotowany wniosek powinien zawierać:

1) dane pacjenta:

a) imię i nazwisko;

b) datę urodzenia;
c) numer PESEL albo serię i numer dokumentu stwierdzającego tożsamość*;

2) imię i nazwisko przedstawiciela ustawowego*;
3) imiona i nazwiska wszystkich spadkobierców*;
4) wskazanie, który ze spadkobierców reprezentuje pozostałych w postępowaniu przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych;
5) adres do doręczeń korespondencji;
6) dane podmiotu leczniczego prowadzącego szpital:

a) firmę;
b) adres siedziby oraz adres szpitala*;

7) uzasadnienie wniosku: należy dokładnie opisać co jest przedmiotem wniosku, jaki skutek i szkodę wywołało dane zdarzenie medyczne;
8) wskazanie, czy przedmiotem wniosku jest zakażenie, uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia albo śmierć pacjenta;
9) propozycję wysokości odszkodowania i zadośćuczynienia, nie wyższą niż maksymalna wysokość świadczenia (odszkodowania i zadośćuczynienia) która w przypadku:

a) zakażenia, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia pacjenta – wynosi 100 000 zł,
b) śmierci pacjenta – wynosi 300 000 zł
– w odniesieniu do jednego pacjenta;

10) dowody uprawdopodabniające okoliczności wskazane we wniosku (np.: w tym przedłożenie dokumentacji medycznej) oraz wszelkie inne materiały, które mogą pomóc Komisji w ocenie wniosku;
11) postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku w przypadku śmierci pacjenta oraz pełnomocnictwo do reprezentowania pozostałych spadkobierców, w przypadku złożenia wniosku przez co najmniej jednego z nich;
12) potwierdzenie wniesienia opłaty za złożenie wniosku w wysokości 200 zł.
Opłatę uiszcza się na rachunek urzędu wojewódzkiego. Numer konta jak i tytuł wpłaty można znaleźć na stronach internetowych urzędu lub uzyskać telefonicznie w Komisji.

Wniosek powinien zostać przekazany do właściwej komisji w województwie, w którym ma siedzibę szpital.

* - jeżeli dotyczy

Jakie są koszty postępowania i kto je ponosi?

 • opłata przy złożeniu wniosku wynosi 200 zł;
 • koszty podróży i noclegu oraz utraconych zarobków lub dochodów osób wezwanych przez komisję;
 • wynagrodzenie za sporządzenie opinii.

W przypadku orzeczenia o braku zdarzenia medycznego, koszty postępowania przed komisją ponosi wnioskodawca.

W przypadku orzeczenia o istnieniu zdarzenia medycznego koszty ponosi podmiot leczniczy prowadzący szpital (nawet w sytuacji, gdy wnioskodawca nie zaakceptuje przedstawionej propozycji wysokości odszkodowania i zadośćuczynienia).

W przypadku, gdy ubezpieczyciel nie przedstawi w terminie propozycji odszkodowania i zadośćuczynienia, ponosi on koszty z tym związane.

Warto pamiętać, że jeśli wnioskodawca zaakceptue kwotę zadośćuczynienia/odszkodowania zostanie zaakceptowana, droga sądowa w formie pozwu przeciwko szpitalowi do sądu cywilnego zostaje zamknięta. Inaczej jest w przypadku, gdy wnioskodawca nie zaakceptuje propozycji lub pojawią się nowe objawy, okoliczności związane ze zdarzeniem już rozpatrzonym przez komisję. Wtedy może on dochodzić swoich praw na drodze postępowania cywilnego.

Gdzie szukać dodatkowych informacji?

 • strony internetowe urzędów wojewódzkich - można znaleźć tam informacje na temat postępowania przed komisjami wojewódzkimi, wnioskodawca może skorzystać ze specjalnych numerów telefonów.
 • strona internetowa Biura Rzecznika Praw Pacjenta - można zleźć tam m.in. elektroniczną wersję publikacji pt. „Niezbędnik dla wnioskodawców”.
 • ustawa z dnia z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta – w Rozdziale 13 znajdują się szczegółowe uregulowania prawne na temat wojewódzkich komisji ds. orzekania o zdarzeniach medycznych.

Materiały:

i

Porady prawne

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika