29.3.2022

A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Wykup samochodu z leasingu

Prowadzisz działalność gospodarczą i kupiłeś samochód osobowy w leasingu? Sprawdź, jakie skutki będzie mieć zakończenie leasingu w przypadku różnych umów. Jakie skutki podatkowe dla firm ma leasing samochodu osobowego?

Co to jest leasing?

Leasing to umowa zawarta przez dwie strony:

 • finansującego (leasingodawcę),
 • korzystającego (leasingobiorcę).

Leasing polega na zobowiązaniu finansującego do nabycia rzeczy od korzystającego na warunkach określonych w umowie. Leasingiem jest też każda inna umowa, na mocy której finansujący oddaje korzystającemu do odpłatnego używania albo używania i pobierania pożytków podlegające amortyzacji środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne, a także grunty oraz prawo wieczystego użytkowania gruntów.

Finansującym może być tylko osoba prowadząca przedsiębiorstwo leasingowe, czyli osoba prowadząca zarobkowo działalność leasingową we własnym imieniu, w sposób ciągły i zorganizowany.

Korzystającym może być każda osoba fizyczna i prawna.

Samochód osobowy może być finansowany w leasingu finansowym albo operacyjnym.

Porady prawne

Co to jest leasing finansowy?

Leasing finansowy (leasing kapitałowy) jest umową, na podstawie której stajesz się posiadaczem samochodu osobowego w zamian za zapłacenie leasingodawcy:

 • opłaty wstępnej,
 • i comiesięcznych rat leasingowych przez czas trwania umowy.

Wartość całego samochodu po odjęciu opłaty wstępnej zostaje rozłożona na raty płatne raz w miesiącu – zwykle przez okres 12 lub więcej miesięcy.

Leasing finansowy z punktu widzenia podatkowego jest rozumiany jako dostawa towarów. Umowa leasingu będzie zakwalifikowana jako dostawa towarów, jeśli:

 • jest zawarta na czas określony,
 • zawiera postanowienie, zgodnie z którym w okresie jej trwania ty dokonujesz odpisów amortyzacyjnych – jako korzystający z przedmiotu leasingu,
 • przewiduje, że przysługuje ci prawo do nabycia przedmiotu leasingu po zakończeniu trwania umowy lub wpłaty ostatniej umówionej raty.

Rata leasingowa jest dzielona na dwie części – kapitałową i odsetkową. Część kapitałowa stanowi spłatę wartości początkowej samochodu (przedmiotu umowy leasingu), a część odsetkowa jest traktowana jako koszt uzyskania przychodów.

Opłatę wstępną płacisz leasingodawcy przed wydaniem samochodu do używania. Wysokość opłaty wstępnej jest uzależniona od ustaleń miedzy tobą a leasingodawcą. Im wyższa wysokość opłaty wstępnej, tym niższe będą raty leasingowe.

Samochód firmowy kupiony w leasingu finansowym możesz wliczyć do ewidencji środków trwałych twojej firmy. Dzięki temu przez czas trwania leasingu będziesz dokonywać odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej.

Jeżeli chcesz zaliczyć samochód do środków trwałych firmy, musisz w pierwszej kolejności – na podstawie ceny nabycia samochodu – ustalić jego wartość początkową.

Za wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (w razie odpłatnego nabycia) uważa się cenę ich nabycia.

Cena nabycia to suma rat leasingowych, które będziesz płacił w trakcie trwania umowy leasingu. Cenę nabycia możesz dodatkowo powiększyć o koszty związane z zakupem, naliczone do dnia przekazania samochodu do używania. Mogą to być na przykład koszty transportu, opłata za dowód rejestracyjny, opłata za tablice rejestracyjne.

Do ceny nabycia nie możesz zaliczyć wydatków, które:

 • nie są związane z zakupem samochodu, ale wynikają z bieżącej eksploatacji,
 • powstały po dniu oddania ci samochodu do używania (na przykład ubezpieczenie OC/AC).

Przez okres trwania umowy leasingu finansowego korzystasz z samochodu jak właściciel, ale właścicielem nie jesteś. Aż do zakończenia umowy lub wpłaty przez ciebie ostatniej raty leasingu jest nim leasingodawca. Właścicielem samochodu stajesz się dopiero po zakończeniu umowy. Nie musisz dokonywać w tym celu wykupu.

Leasing finansowy a VAT

Jeżeli kupiłeś samochód osobowy w leasingu finansowym, masz obowiązek rozliczyć VAT jednorazowo – z góry. Obowiązek ten powstaje w momencie wydania ci samochodu do korzystania (w ujęciu podatkowym leasing finansowy jest rozumiany jako dostawa towarów).

VAT naliczasz od ceny nabycia, czyli sumy rat leasingowych.

Korzystając z leasingu finansowego, zachowujesz prawo do odliczenia VAT.

Wysokość odliczenia zależy od sposobu korzystania z samochodu, który jest przedmiotem leasingu:

Możesz odliczyć 100% podatku VAT, jeżeli:

 • samochód wykorzystujesz wyłącznie w firmie,
 • prowadzisz kilometrówkę dla celów VAT,
 • zgłosiłeś samochód do urzędu skarbowego na formularzu VAT-26,
 • posiadasz regulamin użytkowania samochodu w firmie.

Możesz odliczyć 50% podatku VAT, jeśli samochód wykorzystujesz zarówno do celów firmowych, jak i prywatnych.

Co to jest leasing operacyjny?

Leasing operacyjny (inaczej leasing usługowy) jest to czasowa umowa, którą zawierasz z firmą leasingową. Na podstawie tej umowy przysługuje ci prawo do korzystania z przedmiotu leasingu (na przykład samochodu) w zamian za płacenie comiesięcznych rat leasingowych.

Leasing operacyjny często wiąże się z wniesieniem opłaty początkowej. Wysokość opłaty początkowej jest określana indywidualnie. Minimalny okres, na jaki możesz zawrzeć taką umowę, to 2 lata.

W przypadku leasingu operacyjnego samochód, z którego korzystasz, pozostaje własnością leasingodawcy przez cały okres trwania umowy. To leasingodawca ujmuje przedmiot leasingu w ewidencji środków trwałych i dokonuje odpisów amortyzacyjnych od wartości samochodu.

W czasie trwania umowy leasingu operacyjnego korzystasz z samochodu jak właściciel, ale właścicielem nie jesteś. Samochód pozostaje własnością leasingodawcy.

Po zakończeniu umowy możesz kupić samochód po kwocie wykupu ustalonej w umowie z leasingodawcą. Samochód z leasingu możesz wykupić na firmę albo na cele prywatne.

Leasing operacyjny a VAT

W leasingu operacyjnym musisz rozliczać VAT w miesięcznych ratach leasingowych.

Nie płacisz podatku jednorazowo – jest on rozłożony w czasie (w ujęciu przepisów podatkowych leasing operacyjny jest rozumiany jako świadczenie usług, a więc obowiązek podatkowy po stronie leasingodawcy powstaje z chwilą otrzymania części lub całości zapłaty).

Płacąc podatek w comiesięcznej racie leasingowej, zachowujesz prawo do odliczenia VAT, o ile jesteś czynnym podatnikiem VAT.

Wysokość odliczenia VAT zależy od sposobu korzystania z samochodu.

Możesz odliczyć 100% podatku VAT, jeśli:

 • samochód wykorzystujesz wyłącznie w firmie,
 • prowadzisz kilometrówkę dla celów VAT,
 • zgłosiłeś samochód do urzędu skarbowego na formularzu VAT-26,
 • posiadasz regulamin użytkowania samochodu w firmie.

Możesz odliczyć 50% podatku VAT, jeśli samochód wykorzystujesz zarówno do celów firmowych, jak i prywatnych.

Jak wykupić samochód na firmę?

W leasingu operacyjnym – po zakończeniu umowy leasingowej – samochód, z którego korzystałeś, możesz wykupić po kwocie ustalonej w umowie.

Następnie możesz:

 • zaliczyć samochód do środków trwałych,
 • zaliczyć wartość samochodu do kosztów uzyskania przychodów, o ile kwota na fakturze wykupowej nie przekracza 10 000 zł (netto dla czynnych podatników VAT lub brutto dla podatników zwolnionych z VAT).

Gdy kwota wykupu samochodu poleasingowego na firmę ma wartość niższą niż 10 000 zł, w dalszym ciągu możesz zaliczyć go w ewidencji środków trwałych i amortyzować w czasie lub jednorazowo.

Wykupując samochód na firmę, zachowujesz prawo do odliczenia podatku VAT. Podstawą odliczenia jest w tym przypadku faktura wykupowa.

Pamiętaj, że wysokość odliczenia będzie zależała od tego, w jaki sposób samochód będzie przez ciebie wykorzystywany.

Możesz odliczyć 100% podatku VAT, jeżeli:

 • samochód wykorzystujesz wyłącznie w firmie,
 • prowadzisz kilometrówkę dla celów VAT,
 • zgłosiłeś samochód do urzędu skarbowego na formularzu VAT-26,
 • posiadasz regulamin użytkowania samochodu w firmie.

Możesz odliczyć 50% podatku VAT, jeśli samochód wykorzystujesz zarówno do celów firmowych, jak i prywatnych.

Jak wykupić samochód na cele prywatne?

Jeśli firma leasingowa zaproponuje ci wykup samochodu poleasingowego na cele prywatne, możesz z tego skorzystać i przenieść pojazd dotychczas wykorzystywany w firmie na swój prywatny użytek – poza firmą.

Wykup samochodu na cele prywatne nie daje ci możliwości odliczenia podatku VAT.

Sprzedaż samochodu wykupionego z leasingu na cele prywatne

Jeśli wykupiłeś samochód z leasingu na cele prywatne, to jako właściciel możesz go też sprzedać.

Od 1 stycznia 2022 roku, jeśli sprzedasz takie auto przed upływem 6 lat – licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym samochód został wykupiony z leasingu na cele prywatne – będziesz musiał zapłacić podatek dochodowy, tak jakbyś dokonywał sprzedaży w ramach działalności gospodarczej. Przed 2022 rokiem ten obowiązek powstawał w przypadku sprzedaży auta przed upływem 6 miesięcy.

Do tego czasu samochód jest traktowany jako majątek firmy, więc jego sprzedaż musisz wykazać w księdze przychodów i rozchodów.

Podatek zapłacisz od podstawy opodatkowania. Jest nią wartość rynkowa pojazdu (cena, po której sprzedajesz auto), a nie cena wykupu.

Jeśli więc zależy ci na nieopodatkowanej sprzedaży samochodu wykupionego z leasingu w 2022 roku, musisz poczekać 6 lat. Wykup samochodu z leasingu przed 2022 rokiem umożliwia sprzedaż samochodu poleasingowego bez podatku dochodowego zapłaconego w ramach działalności już po 6 miesiącach.

Przykład:

Pani Jadwiga 31 grudniu 2021 roku wykupiła na cele prywatne leasingowany samochód. Jeśli sprzeda go do 30 czerwca 2022 roku, to zapłaci podatek w ramach prowadzonej działalności. Jeżeli sprzeda go po 30 czerwca – nie zapłaci podatku w ramach działalności.

Jeśli cena, za którą chcesz sprzedać samochód, będzie się znacząco różnić się od cen rynkowych samochodów tego rodzaju, organ podatkowy wezwie cię do zmiany ceny lub wskazania przyczyn uzasadniających zaniżenie cen rynkowych.

Jeżeli nie wskażesz takich przyczyn, organ podatkowy określi wartość samochodu z uwzględnieniem opinii biegłego. Jeśli wartość rynkowa sprzedawanego przez ciebie samochodu ustalona przez biegłego znacząco odbiega od ceny podanej przez ciebie (tj. o około 33%), zostaniesz obciążony kosztami sporządzenia opinii biegłego.

Bardzo niska cena wykupu nie jest uzasadnieniem dla znaczącej różnicy pomiędzy ceną sprzedaży a ceną rynkową. Zmniejszenie ceny może wynikać na przykład ze zużycia samochodu ponad miarę, bardzo wysokiego przebiegu czy poważnych usterek technicznych.

Sprzedaż samochodu przed upływem 6 lat od wykupu na cele prywatne wiąże się z obowiązkiem zapłaty składki zdrowotnej od dochodu, którym jest wartość netto samochodu.

Przykład:

Pan Tadeusz prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą. Jako formę finansowania samochodu firmowego wybrał leasing operacyjny. Wartość początkowa samochodu została określona na 100 tys. zł. Pan Jan wykupił samochód z leasingu na cele prywatne 31 grudnia 2021 roku za cenę 1 tys. zł (wartość faktury końcowej) i odsprzedał go 15 lutego 2022 roku za cenę rynkową samochodów tego rodzaju.

Wykup samochodu z leasingu przed 2022 roku powoduje, że Pan Tadeusz może zbyć samochód poleasingowy według przepisów prawnych obowiązujących do końca 2021 roku. Byłby zwolniony z obowiązku podatkowego, gdyby okres między wykupem z leasingu a dalszą sprzedażą wyniósł co najmniej 6 miesięcy. W przeciwnym razie sprzedaż jest traktowana jako sprzedaż majątku firmowego, od którego należy zapłacić podatek dochodowy. Skoro pan Tadeusz sprzedał samochód przed upływem 6 miesięcy będzie musiał zapłacić podatek dochodowy od podstawy opodatkowania (wartości rynkowej samochodu).

Przykład:

Pani Wiola prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą. Jako formę finansowania samochodu firmowego wybrała leasing finansowy. Wartość początkowa samochodu została określona na 60 tys. zł. Pani Izabela wykupiła samochód z leasingu na cele prywatne 1 stycznia 2022 roku za cenę 1 tys. zł (wartość faktury końcowej) i odsprzedała go 22 lutego 2022 roku za cenę wykupu samochodu, a więc 1 tys. zł. Wartość rynkowa samochodów tego rodzaju wynosi ok. 20 tys. zł.

Wykup samochodu z leasingu po 1 stycznia 2022 roku i następnie jego sprzedaż przed upływem 6 lat od wykupu wiąże się z koniecznością zapłaty podatku dochodowego od postawy opodatkowania i wyliczonej na tej podstawie składki zdrowotnej zgodnie z formą opodatkowania. Podstawą opodatkowania dla pani Wioli nie będzie jednak kwota 1 tys. zł a cena rynkowa samochodów tego rodzaju, a więc około 20 tys. zł, o ile Pani Wiola nie wykaże przed organem podatkowym zasadności znacznego obniżenia ceny sprzedaży samochodu.

Podstawa prawna:

Źródło: biznes.gov.pl

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Leasing operacyjny i jego rozliczenie w podatku dochodowym

Leasing operacyjny i jego rozliczenie w podatku dochodowym

Pojęcie leasingu operacyjnego w podatku dochodowym W praktyce umowa leasingu operacyjnego cieszy się większą popularnością niż leasing finansowy. Wynika to z dość przejrzystych procedur wzajemnych rozliczeń. W dużym uproszczeniu można powiedzieć, iż w leasingu operacyjnym opłaty leasingowe (...)

Zakup dla firmy nowego i używanego samochodu w kraju

Zakup dla firmy nowego i używanego samochodu w kraju

Samochód firmowy jest w dzisiejszych czasach nieodłącznym elementem funkcjonowania chyba już niemal każdego przedsiębiorstwa. Trudno wyobrazić sobie normalną pracę w firmie bez samochodu i nie dotyczy to tylko tych przedsiębiorstw, których przedmiot działalności z natury rzeczy (...)

Leasing finansowy i jego rozliczenie w podatku dochodowym

Leasing finansowy i jego rozliczenie w podatku dochodowym

Co to jest leasing finansowy w podatku dochodowym?  Umowa leasingu finansowego (kapitałowego), zgodnie z przepisami podatkowymi, powinna łącznie spełniać następujące warunki:   umowa leasingu musi zostać zawarta na czas oznaczony, suma ustalonych w umowie leasingu opłat, (...)

Leasing podatkowy

Leasing podatkowy

Leasing podatkowy został uregulowany w przepisach dotyczących podatku dochodowego dopiero z dniem 1.10.2001 r. Nie oznacza to jednak, że wcześniej przepisy podatkowe milczały na temat rozliczeń leasingowych. Do dnia uregulowania umowy leasingu w ustawach o podatkach dochodowych, obowiązywało (...)

Leasing w podatku VAT

Leasing w podatku VAT

  Do chwili wejścia Polski do Unii Europejskiej umowa leasingu była traktowana jak usługa i tak też była rozliczana dla potrzeb podatku VAT. W tym czasie obowiązywały również specyficzne metody odliczania podatku od samochodów, używanych na podstawie umowy leasingu (pełne (...)

Limit odliczenia VAT dotyczy także samochodów osobowych w leasingu

Limit odliczenia VAT dotyczy także samochodów osobowych w leasingu

W przypadku leasingu samochodów osobowych podatnikowi przysługuje prawo do częściowego odliczenia VAT-u. W przeciwieństwie jednak do innych źródeł finansowania zakupu pojazdu, podatnik będzie miał możliwość na dodatkowe odciążenie swojego zobowiązania wobec fiskusa. Leasing samochodu (...)

Firmowy samochód jako środek trwały w kosztach i przychodach podatkowych

Firmowy samochód jako środek trwały w kosztach i przychodach podatkowych

Kiedy samochód jest środkiem trwałym? Dokonując zakupu samochodu do firmy, zwykle zakładamy, że będzie on używany w dłuższym okresie. Aby poprawnie rozliczyć wydatek na nabycie samochodu w kosztach uzyskania przychodów, niezbędne jest więc określenie czasu, przez jaki  samochód (...)

Nabycie samochodu firmowego a podatek VAT - przed i po nowelizacji

Nabycie samochodu firmowego a podatek VAT - przed i po nowelizacji

Prawie każdy przedsiębiorca chciałby, przed podjęciem decyzji o zakupie konkretnego samochodu, wiedzieć, czy będzie miał prawo do odliczania podatku VAT od paliwa, które będzie nabywał do tego samochodu. Być może także niemożność odliczenia tego podatku od rat leasingowych (...)

Odliczanie podatku VAT od rat leasingowych, czynszów najmu itp. wydatków związanych z firmowym samochodem

Odliczanie podatku VAT od rat leasingowych, czynszów najmu itp. wydatków związanych z firmowym samochodem

W wyniku zmian wprowadzonych ustawą z dnia 21.04.2005 r. zmieniającą ustawę o VAT, wprowadzono nowe zasady odliczania podatku VAT z tytułu rat czynszów (najmu, dzierżawy, leasingu, itp.). Zmiany w tym zakresie weszły w życie w dniu 22.08.2005 r.  Nowe zasady odliczania podatku Zgodnie z (...)

Odliczenia związane z nabyciem samochodów

Odliczenia związane z nabyciem samochodów

Na gruncie poprzedniej ustawy VAT prawo do odliczenia podatku przysługiwało tylko podatnikom nabywającym samochody inne niż osobowe, których dopuszczalna ładowność wynosiła co najmniej 500 kg. Dodatkowym warunkiem było posiadanie przez ten samochód homologacji producenta lub importera dla (...)

Samochody osobowe i rozliczanie podatku VAT

Samochody osobowe i rozliczanie podatku VAT

    Wzór „Lisaka” do 21 sierpnia 2005 r. Przytoczenie starych regulacji jest niezbędne ze względu na zasadę kontynuacji starych rozwiązań dla niektórych podatników.  Do 21 sierpnia 2005 r. obowiązywał „wzór Lisaka”, według którego (...)

Gdy leasingodawca w czasie umowy leasingu ogłosi upadłość... – opinia prawna (Opinia oparta na starym prawie upadłościowym)

Gdy leasingodawca w czasie umowy leasingu ogłosi upadłość... – opinia prawna (Opinia oparta na starym prawie upadłościowym)

Stan faktyczny Zawarłem z firmą umowę leasingową na maszyny na okres 48 miesięcy, jak również podpisałem aneks do umowy gwarantujący po zakończeniu umowy (spłacie) wykup maszyn na zasadzie pierwokupu oraz weksel gwarancyjny. W dwa miesiące po rozpoczęciu spłat nastąpiła cesja wierzytelności (...)

Cesja leasingu wreszcie możliwa

Cesja leasingu wreszcie możliwa

Umowy leasingu nie muszą być już problemem dla firm, które szukają oszczędności. Dzięki zmianom wprowadzonym od stycznia przez tzw. trzecią ustawę deregulacyjną, można wyswobodzić się z leasingu w razie np. kłopotów z terminowym opłacaniem rat. Leasing staje się teraz bardziej elastyczny, (...)

Czy w firmie można używać samochodu niebędącego środkiem trwałym?

Czy w firmie można używać samochodu niebędącego środkiem trwałym?

Nabywając samochód do firmy nie zawsze mamy obowiązek zaliczania go do środków trwałych. Ponadto w pewnych sytuacjach przedsiębiorstwo używa prywatne samochody właścicieli lub pracowników (ten drugi przypadek zostanie omówiony w artykule, który ukaże się (...)

Samochód trzeba ubezpieczyć - rodzaje ubezpieczeń dla samochodu firmowego

Samochód trzeba ubezpieczyć - rodzaje ubezpieczeń dla samochodu firmowego

  Ubezpieczenie obowiązkowe Zgodnie z ustawą z dnia 22.05.2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. 2003 r., Nr 124, poz. 1152 ze zm.), obowiązkowym ubezpieczeniem w przypadku samochodów jest (...)

Leasing pojazdu, a używanie go przez osoby trzecie

Leasing pojazdu, a używanie go przez osoby trzecie

Osobom rozważającym wzięcie w leasing samochodu często towarzyszy pytanie o to, czy nie będzie wiązało się to z ograniczeniem polegającym na tym, że tylko one będą mogły go używać. Jaką bowiem korzyść odniosłaby rodzina, gdyby z leasingowanego pojazdu mógłby korzystać np. jedynie (...)

Opodatkowanie VAT sprzedaży używanych rzeczy ruchomych będących wcześniej przedmiotem dzierżawy lub umów o podobnym charakterze

Opodatkowanie VAT sprzedaży używanych rzeczy ruchomych będących wcześniej przedmiotem dzierżawy lub umów o podobnym charakterze

  Nie ma legalnej definicji używania   Wiele niejasności i sporów podatników z fiskusem budzi kwestia opodatkowania VAT sprzedaży rzeczy ruchomych w razie, gdy wcześniej rzeczy te były przedmiotem dzierżawy, najmu, leasingu lub podobnej umowy przez okres co najmniej (...)

Skutki prawne ogłoszenia upadłości przez leasingobiorcę - opinia prawna (Opinia sporządzona na starym prawie upadłościowym)

Skutki prawne ogłoszenia upadłości przez leasingobiorcę - opinia prawna (Opinia sporządzona na starym prawie upadłościowym)

  Stan faktyczny   Zawarliśmy z firmą leasingową umowę leasingu operacyjnego. Przedmiotem umowy był samochód ciężarowy. Odrębną umową zlecenia leasingodawca upoważnił nas do sprzedaży przedmiotu leasingu po spłaceniu ostatniej raty leasingowej na rzecz wskazanej przez na (...)

ETS o prawie odliczenia VAT-u od paliwa!

ETS o prawie odliczenia VAT-u od paliwa!

22 grudnia rozstrzygnął sprawę z wniosku o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym dotyczącego wykładni art. 17 ust. 2 i 6 szóstej dyrektywy Rady 77/388/EWG z dnia 17 maja 1977 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich w odniesieniu (...)

Kara umowna jako koszt uzyskania przychodu

Kara umowna jako koszt uzyskania przychodu

Spółka złożyła wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, pytając o możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów zapłaconej kary umownej i opłaty (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Wykup samochodu z leasingu

Wykup samochodu z leasingu

Czy kwota wykupu samochodu (wykup na firmę, która była leasingobiorcą) można zaliczyć o razu w koszty, tak jak czynsz inicjalny i raty leasingu, czy jest to kwota zakupu środka trwałego, od którego trzeba naliczać amortyzację (wartość wykupu wyższa niż 3.500 zł, przewidywany czas użytkowania (...)

Przekazanie samochodu po leasingu

Przekazanie samochodu po leasingu

W czerwcu br. uległa zakończeniu umowa leasingu operacyjnego, której przedmiotem był samochód. Przedmiot został sprzedany dotychczasowemu leasingobiorcy (firma jednoosobowa) na podstawie faktury VAT. Ww. samochód (wcześniej odliczony VAT w wysokości 6 tys.) chcę przekazać na własne potrzeby, (...)

Nabycie przez wspólnika samochodu leasingowanego

Nabycie przez wspólnika samochodu leasingowanego

W 1999 r. firma a konkretnie spółka cywilna wzięła samochód w leasing operacyjny. W trakcie trwania umowy firma odliczała całość czynszu z faktury w koszty oraz VAT. Po zakończeniu umowy leasingowej (36 miesięcy) nastąpił wykup tego samochodu przez wspólnika spółki do celów prywatnych. (...)

Sprzedaż samochodu wykupionego z leasingu

Sprzedaż samochodu wykupionego z leasingu

Prowadzę działalność gospodarczą (księgi rachunkowe + VAT). Używam na podstawie leasingu operacyjnego samochodu z kratką. Umowa leasingowa była zgłoszona do Urzędu Skarbowego celem odliczania VAT od raty leasingowej. W grudniu kończy się leasing i będzie wykup. Chcę wskazać do wykupu (...)

Sprzedaż ruchomości po wykupie z leasingu

Sprzedaż ruchomości po wykupie z leasingu

Zakończyłam umowę leasingu i dokonałam wykupu przedmiotu leasingu - środka transportu. Wartość wykupu wynosiła 500 zł netto. Czy jestem zobligowana wprowadzić środek transportu do środków trwałych, mimo iż nie przekracza on wartości 3.500 PLN? Czy mogę sprzedać tą ruchomość np. za (...)

Wykup pojazdu z leasingu

Wykup pojazdu z leasingu

Prowadzę jednoosobową firmę z wpisem do ew. gosp.Właśnie kończy się leasing samochodu ciężarowego.Czy po wykupie ostatecznym mam obowiązek wprowadzić pojazd do ewidencji środków trwałych firmy, który będzie miał znikomą wartość księgową? Po jakim okresie pojazd niewprowadzony do (...)

Sprzedaż samochodu a podatek dochodowy

Sprzedaż samochodu a podatek dochodowy

Wykupiłem samochód z leasingu we wrześniu bieżącego roku, jednak teraz chcę go sprzedać. Czy sprzedaż będzie obarczona podatkiem? Jeśli tak to jakim? Jak długo muszę czekać, aby nie płacić podatku? Sprzedaż samochodu jest różnie opodatkowana w przypadku (1) osoby fizycznej nie prowadzącej (...)

Sprzedaż auta poleasingowego

Sprzedaż auta poleasingowego

Wykup auta poleasingowego następuje w miesiącu listopadzie bieżącego roku. W tym miesiącu firma stanie się jego właścicielem. Kwota wykupu auta jest to 6400 PLN, ale firma nie ma pieniędzy na wykup auta. Chcemy sprzedać auto osobie prywatnej, która jednocześnie wplaci nam kwotę 6400 zł (...)

Zbycie samochodu poleasingowego

Zbycie samochodu poleasingowego

Kończy się umowa leasingu operacyjnego. Samochód osobowy, koszt wykupu ok. 1000 zł. 1. Wykup na firmę, faktura bezpośrednio w koszty i zbycie tego samochodu za np. 1 miesiąc, nie płacąc podatku dochodowego (patrz zapis art. 14 ust 2 pkt 1). Czy mogę tak postąpić, aby uniknąć podatku dochodowego? (...)

Sprzedaż auta z działalności osobie prywatnej

Sprzedaż auta z działalności osobie prywatnej

Rozliczam się na zasadach księgi przychodów i rozchodów. Wykupiłem auto z leasingu w czerwcu 2008 r. Nie wprowadziłem go do środków trwałych. Teraz to auto chcę sprzedać osobie prywatnej. Jakim dokumentem mam to zrobić (umowa kupna-sprzedaży, czy faktura VAT) i jaka stawka VAT powinna być (...)

Wcześniejszy wykup w leasingu operacyjnym

Wcześniejszy wykup w leasingu operacyjnym

W sierpniu 2009 roku nabyłem w leasingu samochód ciężarowy. Okres leasingu: 36 miesięcy. Obecnie, po 25 miesiącach spłaty rat leasingowych chciałbym samochód wykupić. Do wykupu pozostaje kwota ok. 22000 PLN +VAT (5060,-PLN). Czy VAT z faktury wykupu (ok. 5060,-PLN) mogę w całości odliczyć (...)

Uznanie przychodu przez korzystającego

Uznanie przychodu przez korzystającego

Naczepa ciężarowa, będąca przez 20 miesięcy w leasingu operacyjnym, została uszkodzona w wyniku wypadku. Czas trwania umowy leasingu wynosił 4 lata. Ubezpieczyciel zakwalifikował tę szkodę jako "szkoda całkowita" i wypłacił Firmie Leasingowej (leasingodawcy) odszkodowanie w wysokości 34.734 (...)

Obowiązek ubezpieczenia leasingowanego samochodu

Obowiązek ubezpieczenia leasingowanego samochodu

Prosimy o wyjaśnienie, która ze stron umowy leasingu jest zobowiązana do wykupienia ubezpieczenia w przypadku leasingu operacyjnego samochodu. W takim przypadku leasingodawca jest właścicielem pojazdu, natomiast użytkownikiem jest leasingodawca. Czy istnieją szczególne uregulowania w tym zakresie? (...)

Niespłacone raty leasingu

Niespłacone raty leasingu

Wziąłem na swoją firmę w leasing samochód osobowy. Zapłaciłem pierwszych 7 rat zgodnie z harmonogramem spłat rat. W związku z tym, iż miałem trudności z odzyskaniem wierzytelności od swoich kontrahentów nie zapłaciłem kolejnych trzech rat. W miesiącu przypadającym na trzecią niezapłacona (...)

Kradzież leasingowanego pojazdu

Kradzież leasingowanego pojazdu

Skradziono mi samochód, który był w leasingu. Towarzystwo ubezpieczeniowe wypłaciło odszkodowanie leasingodawcy. Chcę teraz zwrócić się o zwrot tego odszkodowania - bo uważam, że powinno zostać wypłacone mi. Jaki jest okres przedawnienia w dochodzeniu tego typu roszczeń? Czy powinnam wysłać (...)

Samochód wykupiony z leasingu

Samochód wykupiony z leasingu

Jestem właścicielem firmy, która korzysta z leasingu operacyjnego samochodu ciężarowego Toyota Yaris - z kratką. W grudniu nastąpi zakończenie umowy, samochód zostanie wykupiony. Faktura sprzedaży zostanie wystawiona na moją firmę, a cena wykupu wynosi 220 zł plus 22% VAT. W trakcie trwania (...)