Gdzie z Polski wyciekło prawie 540 mld zł w latach 2005-15?

30.9.2017

A.J.Zespół e-prawnik.pl

A.J.
Zespół e-prawnik.pl

W oficjalnej odpowiedzi z 13 września 2017 r. na interpelację posłów (nr 14857) przedstawiciel Ministerstwa Finansów (Podsekretarz Stanu Paweł Gruza) stwierdził, że z tytułu z odsetek, należności licencyjnych, kosztów doradczych, księgowych, dywidend i innych przychodów osiąganych przez zagraniczne podmioty w latach 2005-2015 wytransferowano z naszego kraju kwotę 537,8 mld zł.

Porady prawne

Najwięcej kapitału w ciągu wymienionych 11 lat wydrenowały z Polski firmy zarejestrowane w Holandii. Do tego państwa wytranserowano aż 117,31 mld zł. Niewiele mniej popłynęło z Polski do firm niemieckich – blisko 102 mld zł. Na trzecim miejscu znalazły się firmy francuskie, które w latach 2005-2015 wyprowadziły z naszego kraju niespełna 60 mld zł.

Zob. odpowiedź na interpelację nr 14857.

Jednocześnie w odpowiedzi tej wyjaśniono, że uzyskiwane w Polsce dochody nierezydentów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1888, z późn. zm.) podlegają szczególnym regulacjom, kształtowanym zarówno przez akty prawa unijnego, jak i umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, których stroną jest Polska.

Regulacje te wynikają z następujących dyrektyw:

  1. dyrektywy Rady Unii Europejskiej (2003/49/WE) z dnia 3 czerwca 2003 r. w sprawie wspólnego systemu opodatkowania stosowanego do odsetek oraz należności licencyjnych wypłacanych między powiązanymi spółkami różnych Państw Członkowskich; 
  2. dyrektywy Rady Unii Europejskiej z dnia 23 lipca 1990 r. (90/435/EEC) w sprawie wspólnego systemu opodatkowania stosowanego w przypadku jednostek dominujących i jednostek zależnych w różnych państwach członkowskich zastąpionej od dnia 18 stycznia 2012 r. dyrektywą Rady Unii Europejskiej z dnia 30 listopada 2011 r. (2011/96/UE) w sprawie wspólnego systemu opodatkowania mającego zastosowanie w przypadku spółek dominujących i spółek zależnych różnych państw członkowskich. 

Porady prawne

W związku z wejściem do UE Polska implementowała ww. dyrektywy poprzez wprowadzenie zwolnień z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych niektórych dochodów z odsetek, należności licencyjnych oraz dochodów z dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych (art. 21 ust. 3-9, art. 22 ust. 4-6 oraz art. 22c ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych).

Przychody z tytułu usług niematerialnych (np. świadczeń doradczych, księgowych, badania rynku) nie są regulowane wspólnym systemem opodatkowania dochodów, obowiązującym w państwach Unii Europejskiej. Poziom obciążeń podatkowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych w Polsce, dla tej kategorii przychodów, kształtowany jest przez umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, których stroną jest Polska. W przypadku takich umów, w tym też z państwami członkowskimi UE, dochody uzyskiwane na terytorium RP z tytułu świadczenia takich usług przez podatników nie posiadających w Polsce zagranicznego zakładu, podlegają co do zasady wyłączeniu z opodatkowania w Polsce.

W rezultacie na wykazane w omaiwanej odpowiedzi kwoty podatku pobranego w Polsce z tytułu z odsetek, należności licencyjnych, usług niematerialnych (np. doradczych, księgowych, badania rynku), a także z dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych bezpośredni wpływ wywiera przedstawiony powyżej system zwolnień i wyłączeń z opodatkowania tych dochodów w Polsce, wynikający z prawa UE oraz umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne