Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Gabrieli Zapolskiej 36, kod poczt. 30-126, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133.000,00 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Bezpłatny dostęp tylko dla zarejestrowanych

masz już konto?

 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i akceptuję Regulamin serwisu e-Prawnik.pl (więcej)

 • Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Legalsupport sp. z o.o. informacji handlowej (więcej)


Zasady chowania zmarłych w polskim systemie prawnym

  Money.pl/Anna Kraszkiewicz
(fot. Money.pl/Anna Kraszkiewicz)
Strona 1 z 3

Zasady chowania zmarłych w polskim systemie prawnym

Zasady chowania zmarłych zostały wyczerpująco sformułowane w ustawie z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych ( Dz. U. z 2000r. Nr 23 poz. 295 ). Zgodnie z art. 12 ust. 1 tej ustawy ciało osoby zmarłej może być pogrzebane jako zwłoki, może też zostać poddane kremacji. Ciała chowane bez spopielenia mogą być grzebane w grobach ziemnych, murowanych,  katakumbach oraz poprzez zatopienie w morzu. Zwłok poddane kremacji mogą być natomiast  grzebane w grobach murowanych lub katakumbach oraz poprzez zatopienie w morzu a także przechowywane w kolumbariach.

Cmentarze

W polskim systemie prawnym istnieją dwa typy cmentarzy - komunalne i wyznaniowe. Zakładanie i rozszerzanie cmentarzy komunalnych należy do zadań własnych gminy. O założeniu lub rozszerzeniu cmentarza komunalnego decyduje rada gminy, na której terenie cmentarz ma być założony lub rozszerzony. W miastach na prawach powiatu decyduje o tym rada miasta, po uzyskaniu zgody właściwego inspektora sanitarnego. Opinia tego inspektora jest również potrzebna radzie gminy (lub miasta ) do zamknięcia cmentarza komunalnego. Utrzymanie cmentarzy komunalnych i zarządzanie nimi należy do właściwych wójtów (burmistrzów, prezydentów miast ), na których terenie cmentarz jest położony.

O założeniu lub rozszerzeniu cmentarza wyznaniowego decydują natomiast właściwe władze kościelne. Ulokowanie lub poszerzenie takiego cmentarza może jednak nastąpić jedynie na terenie przeznaczonym na ten cel w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, po uzyskaniu zgody właściwego inspektora sanitarnego. Podobnie jak w przypadku cmentarzy komunalnych zasięgnięcie opinii tego inspektora jest również przewidziane przez zamknięciem cmentarza wyznaniowego przez właściwą władzę kościelną. Związek wyznaniowy jest również odpowiedzialny za utrzymanie cmentarza wyznaniowego oraz jego zarząd.

Lokalizację cmentarzy (zarówno komunalnych jak i wyznaniowych ) określa rozporządzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z 25 sierpnia 1959r.

  w sprawie określenia, jakie tereny pod względem sanitarnym są odpowiednie na cmentarze ( Dz. U. z 1959r. Nr 52 poz. 315 ). Zgodnie z nim teren pod cmentarz powinien być zlokalizowany w sposób wykluczający możliwość wywierania szkodliwego wpływu cmentarza na otoczenie, w miarę możliwości na wzniesieniu, na gruncie przepuszczalnym i bez zawartości węglanu wapnia, nie podlegać zalewom oraz posiadać ukształtowanie umożliwiające łatwy spływ wód deszczowych.

Za najlepsze tereny pod cmentarze powinny być uznawane w szczególności  tereny na krańcach  skupisk ludzkich (miast lub wsi), na gruntach przeznaczonych pod zieleń publiczną lub odpowiednich na jej urządzenie. Rozporządzenie nakłada bowiem obowiązek zachowania odległości cmentarza od zabudowań mieszkalnych, od zakładów produkujących artykuły żywności, zakładów żywienia zbiorowego bądź zakładów przechowujących artykuły żywności oraz studzien, źródeł i strumieni, służących do czerpania wody do picia i potrzeb gospodarczych na co najmniej 150 m. Odległość ta może być ewentualnie zmniejszona do 50 m pod warunkiem, że teren w granicach od 50 do 150 m odległości do cmentarza posiada sieć wodociągową i wszystkie budynki korzystające z wody są do tej sieci podłączone. Odległość od granicy cmentarza ujęć wody o charakterze zbiorników wodnych, służących jako źródło zaopatrzenia sieci wodociągowej w wodę do picia i potrzeb gospodarczych, musi wynosić przynajmniej 500 m.

Wyżej wymienione dwa rodzaje cmentarzy są jedynymi prawnie dopuszczalnymi miejscami pochówku. Nie jest zatem prawnie dopuszczalne rozrzucenie prochów osoby zmarłej po polach,  łące należącej do osoby zmarłej czy też na murawie stadionu ulubionej drużyny. Co więcej takie działanie będzie uznane za wykroczenie. Zgodnie bowiem z art. 18 ust. 1 ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych, naruszenie wyżej wspomnianych przepisów niniejszej ustawy lub rozporządzeń wydanych na jej podstawie, podlega karze aresztu lub grzywny. Nadzór nad wykonywaniem jej przepisów oraz przepisów wykonawczych do ustawy sprawują starostowie, wójtowie, burmistrzowie ( lub prezydenci miast ) oraz właściwi miejscowo inspektorzy sanitarni.  Ogólny nadzór nad sprawami objętymi niniejszą ustawą sprawują według właściwości ministrowie właściwi: do spraw gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej i do spraw zdrowia.

Pochówek  

W związku z faktem, że w Polsce większość cmentarzy ma charakter wyznaniowy, możliwa jest sytuacja, w której gmina nie posiada cmentarza komunalnego. W takiej sytuacji zarząd cmentarza wyznaniowego ma obowiązek umożliwić pochowanie na tym cmentarzu, bez jakiejkolwiek dyskryminacji, osób zmarłych innego wyznania lub niewierzących. Zwłoki tychże osób, powinny być przez zarząd cmentarza traktowane na równi ze zwłokami osób należących do wyznania, do którego należy cmentarz, a w szczególności pod względem wyznaczenia miejsca pochowania, właściwego ceremoniału pogrzebowego i wznoszenia stosownych nagrobków. Zarząd cmentarza wyznaniowego należącego przykładowo do Kościoła Katolickiego nie może zatem odmówić ( pod karą aresztu lub grzywny ) pochowania luteranina, muzułmanina lub nawet ateisty ( ani jego osoby bliskiej ) o ile gmina nie posiada cmentarza komunalnego. Taka sama kara grozi za brak zgody na odbycie na jedynym w gminie cmentarzu wyznaniowym obrządku pogrzebowego zgodnego z inną religią. Reguły te stanowią uszczegółowienie zasady wolności religijnej i braku dyskryminacji ze względu na wyznanie ustanowionej w art. 53 Konstytucji. Zarząd cmentarza wyznaniowego nie może również odmówić pochowania zwłok osób, które posiadają nabyte prawo do pochówku w określonym miejscu tego cmentarza oraz osób jej bliskich, to jest małżonkowi, wstępnym, zstępnym, rodzeństwu i przysposobionym.

<>

Zobacz także

 

Komentarze: Zasady chowania zmarłych w polskim systemie prawnym

 • Anna 2018-04-14 01:15:49

  Re: Zasady chowania zmarłych w polskim systemie prawnym

  pytanie do wisnia. czy ktokolwiek odpowiedział Ci na pytanie? Poszukuję osób, które, podobnie jak ja, zostały pozbawione prawa do pochowania zmarłych właściwie nie wiadomo przez kogo, bo opieka społeczna i szpital tłumaczą się, że rodzina nie wykonała praw, a jak miała wykonać, skoro nic o śmierci nie wiedziała? pewnie już tu nie zaglądasz, czy czas utulił Twój żal, że zostałeś pominięta w pogrzebie najbliższego krewnego?

 • Wena 2018-04-05 16:41:03

  Re: Zasady chowania zmarłych w polskim systemie prawnym

  Witam zwracam się z pytaniem zmarł mój były mąż mamy dziecko małoletnie chciała bym w imieniu dziecka pochować tatę,i tu pytanie bo pojawia się matka zmarłego z którą zaznaczam nie miał kontaktu bo zwyczajnie nie chciał nie uznawał tej kobiety za matkę wyrzekl się jej,więc czy mam prawo do pochówku męża?

 • Jerzy Rokicki 2017-08-06 10:03:09

  Re: Zasady chowania zmarłych w polskim systemie prawnym

  czy po kremacji moje prochu na moje życzenie mogą być przez rodzinę pochowane w akwenie np.rzeka,jezioro czy morze.Jak to ma być wykonane.

 • AdwokatMM 2017-07-16 14:10:02

  Re: Zasady chowania zmarłych w polskim systemie prawnym

  Czy pochowanie osoby zmarłej jest obowiązkiem prawnym? A jeśli tak to czy można wyciągnąć konsekwencje prawne (np. pociągnąć do odpowiedzialności karnej na podstawie art. 262 k.k.)wobec osoby, która owego obowiązku nie dopełniła? Co jeśli obowiązku pochowania zwłok nie dopełni gmina?

 • ela19750617 2017-06-10 21:27:40

  Re: Zasady chowania zmarłych w polskim systemie prawnym

  Są pochowane 5 osób one są wpisane na nagrobku i była pochowana nowordek Ela i nie była wpisana na nagrobku już zeszło 20 la t czy przy wykupieniu nagrobków nowych jak ona zostanie wpisana to trzeba płacić

 • Janek 2016-04-03 21:09:34

  Komentarze.

  Komentarze są selekcjonowane przez autora strony w taki sposób, by nie znalazły się w nich odpowiedzi na zadawane pytania,ponieważ strona ma generować zysk. Dodatkowym powodem takiego działania jest chęć uniknięcia chaosu i wprowadzania ludzi w błąd. Bo jak wiadomo, ile komentujących tyle opinii i różnych, często błędnych odpowiedzi. Nie należy się więc temu dziwić.

 • koko 2016-03-21 21:38:42

  Re: Zasady chowania zmarłych w polskim systemie prawnym

  Witam-co to za komentarze skoro są zawarte same pytania i watpliwości,a gdzie odp.na te zapytania,one by wyjasniały problemy powielone dla czytelników tych komentarzy,nikt nie czyta bez potrzeby o takich tematycznych sprawach bez potrzeby. A teraz ja zapytam -co prawo na obowiązek pochówku, a może ja nie chce być pochowany,czy mogę to wyrazić w mojej ostatniej woli,i w jakiej sytuacji prawnej postawie moją rodzine

 • Dlaczego 2014-09-18 14:03:48

  Re: Zasady chowania zmarłych w polskim systemie prawnym

  "Nie jest zatem prawnie dopuszczalne rozrzucenie prochów osoby zmarłej po polach, łące należącej do osoby zmarłej czy też na murawie stadionu ulubionej drużyny". Jestem ciekawy dlaczego nie można? Skoro w innych krajach można to czemu nie w Polsce? No ale się domyślam, cmentarze sporo zarabiają na opłatach...

 • DSK 2013-10-31 14:40:51

  daydrimer - historią. zawsze tak było

  .

 • morawiec333 2012-03-31 13:58:27

  Re: Zasady chowania zmarłych w polskim systemie prawnym

  czy po spopieleniu moge trzymac urne z prochami w domu

 • Maria Fitz 2012-03-05 18:30:21

  Re: Zasady chowania zmarłych w polskim systemie prawnym

  chcę, aby moje szczątki były utopione w morzu. Czy to ja decyduję o tym, czy będą rozsypane, czy też muszą być w jakiejś /ekologicznej/ urnie i zatopione razem z nią? Czy ktoś to jakoś kontroluje? Czy przy odbiorze prochów po kremacji trzeba i komu powiedzieć, jakie będą ich losy? Czy ktoś sprawdza, czy mówi się prawdę? Czy właściciel pływającej jednostki funeralnej ma obowiązek, wydania poświadczenia, że prochy/urnę zatopiono?

 • Daria 2011-06-11 12:46:04

  Re: Zasady chowania zmarłych w polskim systemie prawnym

  Mam wielka prośbę. Dręczy mnie pytanie czy osoby zameldowane w Polsce w danym mieście i pod danym adresem można pochować zupełnie w innym kraju.? I jeżeli tak, to ile czasu potrzeba na załatwienie wszystkich formalności.?

 • georges 2011-05-24 15:58:58

  Re: Zasady chowania zmarłych w polskim systemie prawnym

  Czy ciało w możu, które będzie się rozkładać, lub stanowić karmę dla stworzeń morskich jest mniej toksyczne, niż prochy rozsypane nad morzem?? W możu trzeba chować analfabetów !!!!

 • Jadwiga 2011 01 0 2011-01-06 14:30:40

  Re: Zasady chowania zmarłych w polskim systemie prawnym

  Mam grób rodziców, w którym chciałabym być pochowana po skremowaniu. Wiem, że takie życzenie ma moja siostra i brat. Rachunki za miejsce pochówku moich rodziców posiada moja siostra. Chciałabym wiedzieć czy mój syn nie będzie miał problemu z moim pochówkiem czy będzie potrzebna jakaś zgoda.

 • A.G. 2010-09-27 13:42:23

  Re: Zasady chowania zmarłych w polskim systemie prawnym

  Proszę o interpretację zapisu dotyczącego obowiązku pochówku szczątków ludzkich - odłączonych(odjętych) od całości części ciała(nie spopielonych) na pdst. Rozp.Min.Zdrowia z dnia 7 grudnia 2001r z póź. zmianami (Dz.U.2007.1.10,&8.1 ust.3)

 • wisnia 2010-03-17 10:54:09

  Re: Zasady chowania zmarłych w polskim systemie prawnym

  mam pytanie 02.03.2010 zmarł mój ojciec pochowali go obcy ludzie o pogrzebie dowiedziałam sie przypadkowo.Ja nie jestem nigdzie ubezpieczona czy jest jakaś możliwość otrzymania jakiego kolwiek zasiłku.nie wiem co robić czy w ogóle tamata rodzina miała takie prawo chować mojego ojca bez powiadomienia rodziny?prosze o odpowiedz

 • Ania 2009-11-01 12:20:48

  Re: Zasady chowania zmarłych w polskim systemie prawnym

  Mam wielki problem i proszę was o pomoc bo jestem załamana.Mam na imię Ania do wrzesnia opiekowałam sie umierajacym ojcem a teraz niema kto mi pomóc, doradzic w spłacie długów za pogrzeb a ZUS odmawia mi pomocy mimo to że mój tato był ubezpieczony na moim rachunku.Ale zaczne od początku.Ojciec był mój bezdomny kiedy dowiedziałam sie pare miesiecy temu że przebywa w szpitalu i jest w cięszkim stania-nowotwór.Postanowiłam zabrac ojca ze szpitala do siebie i zaopiekowac sie nim gdyż reszta mojej rodziny- rodzeństwa pozostawiła go samemu sobie bez zainteresowania .Ojciec mój nie miał nigdzie zameldowania i niebył ubezpieczony poprostu bezdomny starszy pan.Zameldowałam tate u siebie i wziełam jego na swoje ubezpieczenie zakładowe,pracuje jako sprzątaczka na ulicy.Mojego ojca stan coraz bardziej sie pogorszał i nie radziłam sobie z tym psychicznie nie mogłam patrzec jak cierpi,leki nie dawały już skutku,tato słabł mi w oczach przestał jes,pluł krwia.Idac do pracy niewiedziałam co zastane po powrocie ,a mieszkałam w ten czas sama.Wiec tato od 5rano do 15godziny przebywał sam w domu,do pomocy przyszła mi tesciowa ale i to nie dało skutk.Tato znikał mi w oczach.Nie mogłam na to juz patrzec i oddałam tate do szpitala kiedy zaczoł mi już mdlec. W szptal mniał stałą opieke i mocniejsze leki ,kroplówki.Podczas przebywania w szpitalu jego stan poprawiał sie ,odwiedzałam go tak czesto jak mogłam mimo utrudnien losowych.W ciagu tygodnia dzwoniłam do szpitala i rozmawiałam z pielegniarkami o jego stanie.Tato w wrzesniu umarł wiec pochowałam go na moim cmentarzu tz.tam gdzie ja mieszkam.Skoro cała rodzina nie interesowała sie nim do tej pory.Złożyłam dokumenty o zasiłek pogrzebowy w Nowej Rudzie ale nagle dowiedziałam sie ze zasiłek mi sie nie należy i ZUS w Wałbrzychu odesła mi decyzje odmowną stwierdzając że to nie jest mój tato. i nie mamy żadnego pokrewienstwa.Człowiek do którego przez 33 lata mówiłam tato ma nie byc moim tatą.Postanowiłam to sprawdzic mimo trudnego dziecinstwa byłam dzieckiem potroszke ulicy i domu dziecka ale miałam i mam matke siostry braci no i miałam tate a tu nagle taki szok on nie jest moim ojcem.Bo ja niemam Jego nazwiska .Skontaktowałam sie z matką i dowiedziałam sie że tato nie uznał mnie jako córki bo miał wtedy 17 lat i mama wpisała mnie pod swoim nazwiskiem jako noworotka.Natomiast reszta rodzenstwa rodziła sie już jak tato był już pełnoioletni.Dlaczego nie powrócił do moich danych tego nie wiem ale z tego co pamietam to w mej rodzinie przewarzał alkohol i imprezki.Teraz nie posaidam zadnych dokumentów stwierdzających ojcostwa ,nawet kiedy składałam dokumenty do Urzedu Stanu Cywilnego na akcie małżenstwa w danych mam błąd przy danch ojca jest wpisane panienskie nazwisko mojej matki. Stwiedziała że skoro nie jestem prawnie jego córka to ZUS powinien zwrócic chociasz koszty pogrzebu Zakładowi Pogrzebowemu, Ale i była pochowac ojca,skoro tak to dlaczego został mi wydany akt,zgonu i ciało taty.Ktos w urzedzie popełnił straszny błąd i teraz zwalają wszystko na mnie a mnie naprawde nie stac na zapłate za pochuwek taty do tej pory nie oddałam długów za leki dla ojca .Opieka Społeczna gminna umywa rece,ZUS w Nowej Rudzie tez .A teraz pozostaje mi tylko odwałanie co też uczyniłam albo podanie ZUSu do sadu.Ale sama niewiem co robic proszę was o pomoc i wsparcie.Dlaczego ZUS ma okradac i oszukiwac biedniejszych albo bezdomnych.I GDZIE JEST TO PRAWO.... Anna Kołat Nowa Ruda tel.506 367 392

 • Roman 2009-10-31 07:34:14

  Re: Zasady chowania zmarłych w polskim systemie prawnym

  Ja chciałbym się dowiedzieć,kto ma prawo pierwszeństwa do dysponowania miejscem grobu na cmentarzu, ten co opłacił to miejsce, czy najbliższy krewny np.syn miejscem grobu matki matki, jeżeli oczywiście go opłaci?

 • daydrimer 2009-10-30 21:11:19

  Re: Zasady chowania zmarłych w polskim systemie prawnym

  Czym myśleli nasi posłowie (ustawodawca) kierując się pochówkiem na morzu?? Ciało osoby zmarłej jest mniej toksyczne o prochów?? (spopielenie) Jak rozumiem - nie można rozsypać prochów nad morzem? Jedynie można je zatopić w urnie. Czy to jest podyktowane względami higieny?? Czy ciało w możu, które będzie się rozkładać, lub stanowić karmę dla stworzeń morskich jest mniej toksyczne, niż prochy rozsypane nad morzem??

 • TUAREG 2009-10-30 20:42:03

  Re: Zasady chowania zmarłych w polskim systemie prawnym

  Polski system prawny przewidywał ochronę szczątkow ludzkich pogrzebanych na cmentarzach. Rzeczywistość jednak jednak jest taka że łamie się to prawo, celem tych odstępstw jest chęć zysku, prowadzi to do profanacji miejsc pochówku. We wrocławiu w 1999 roku na cmentarzu osobowickim dokonano zbiorowego pochówku szczątków ludzkich przekazanych przez AKDEMIĘ MEDYCZNĄ. Jednak zarząd cmentarza komunalnego na mogile - a była to mogiła zbiorowa i bezimienna dokonuje następnych pochóków gdyż w ten sposób zdobywa środki finansowe. Jest to ewidentne przestępstwo jednak któż upomni się za duchami zmarłych ?


Dodaj komentarz

Administratorem danych osobowych jest Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Gabrieli Zapolskiej 36. Podane przez Użytkownika dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy i w zakresie niezbędnym do świadczenia usług oraz w celach statystycznych. Podanie danych osobowych przez użytkownika jest dobrowolne. Użytkownik ma prawo dostępu do ich treści oraz poprawy.

Pomoc prawna online

Opinie naszych klientów

 • Dorota

  ocena usługi:

  polecam, szybko i konkretnie
 • Anna

  ocena usługi:

 • Halina

  ocena usługi:

  Jestem zadowolona, otrzymałam jasną dla mnie jasną odpowiedź. Polecam.
 • Halina

  ocena usługi:

  Jestem zadowolona, otrzymałam jasną dla mnie jasną odpowiedź. Polecam.
 • Katarzyna

  ocena usługi:

  Profesjonalnie i dokladnie.napewno będę jeszcze korzystać. Dziękuję Katarzyna
 • Adam

  ocena usługi:

  Bardzo wyczerpująca opinia, na temat, bez zbędnych komentarzy.
 • Małgorzata

  ocena usługi:

  Bardzo dobra, fachowa obsługa, rzetelne i profesjonalne podejście do tematu, bardzo dziękuję i polecam
 • Piotr

  ocena usługi:

  jestem bardzo zadowolony. pelny profesjonalizm, polecam wszystkim osobom potrzebujacym porady prawnej
 • Janina

  ocena usługi:

  Usługa przydała się bardzo,mam podstawy do domagania sie swoich praw.Polecam.Porada wyczerpująca i profesjonalna
 • J.M

  ocena usługi:

  Bardzo szybka trafna i wyczerpująca odpowiedz na zadane pytanie, napisana przystępnym językiem. Możliwość doinformowania. Bardzo dziekuje.Joanna
 • Krystyna

  ocena usługi:

  Opinia napisana w sposób jasny. Co do ceny :) , jeśli ktoś ma problemy finansowe to każda kwota jest zbyt duża. Profesjonalna obsługa prawna, polecam . Bardzo dziękuję.
 • Katarzyna

  ocena usługi:

  Sprawnie i opinia dużo pomogła i wyjašniła
 • Anna

  ocena usługi:

  Szybko i sprawnie, a opinia napisana w sposób jasny i klarowny.
 • Marek Mikulski

  ocena usługi:

  jestem ogólnie bardzo zadowolony - zwłaszcza z wszechstronnej odpowiedzi, wobec czego bardzo dziękuję
 • Grzes

  ocena usługi:

  Fachowo, terminowo,profesjonalnie, polecam.
 • Jolanta

  ocena usługi:

 • Dorota

  ocena usługi:

  Dziękuję bardzo. Wszystko rzetelnie, a co najważniejsze komentarz w przystępnej formie. Następnym razem tylko e-prawnik.
Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.