e-prawnik.pl Porady prawne

Decyzja administracyjna porady prawne - Strona 4

Artykuły

Informacje

Pytania i odpowiedzi

Forum

 • Nieważność decyzji z mocy prawa

  Czy fakt, że decyzja administracyjna zezwala na budowę obiektów w miejscu, w którym obowiązujący przepis ochrony przyrody zabrania wznoszenia jakichkolwiek obiektów budowlanych wyczerpuje treść (...)

  Nieważność decyzji z mocy prawa
 • Strona w postępowaniu o stwierdzenie nieważności

  W publikowanych (m.in. w internecie) wykładach dla studentów wydziałów prawa znajduje się stwierdzenie, że postępowanie w sprawie o unieważnienie decyzji administracyjnej jest postępowaniem całkowicie (...)

  Strona w postępowaniu o stwierdzenie nieważności
 • Dysponowanie nieruchomością przez właściciela

  Urząd Gminy wybudował drogę z funduszy publicznych. Budowę rozpoczęto we wrześniu 2000 r., a zakończono w całości w stanie jakim jest obecnie w październiku 2000 r. Pozwolenie na budowę wydał (...)

  Dysponowanie nieruchomością przez właściciela
 • Umorzenie decyzji

  Została podjęta przez powiatowy organ nadzoru budowlanego ostateczna decyzja dotycząca wykonania bez pozwolenia schodów zewnętrznych. Inwestor wystąpił o wznowienie postępowania, gdyż, zdaniem (...)

  Umorzenie decyzji
 • Zażalenie na niezałatwienie sprawy w terminie

  Czy zażalenie na bezczynność organu (art. 37 par. 1 Kpa) wnosi się bezpośrednio do organu wyższego stopnia czy też do skarżonego organu w celu przekazania sprawy organowi wyższego stopnia a więc (...)

  Zażalenie na niezałatwienie sprawy w terminie
 • Nieważność decyzji będącej podstawą innej decyzji

  Czy fakt unieważnienia decyzji uzgadniającej warunki zabudowy jest wystarczającym powodem do unieważnienia decyzji zezwalającej na budowę dla tej samej inwestycji? Inaczej mówiąc - czy wobec unieważnienia (...)

  Nieważność decyzji będącej podstawą innej decyzji
 • Natychmiastowa wykonalność decyzji

  Otrzymałam Decyzję uchylająca zaskarżaną przeze mnie Decyzję i przekazująca sprawę do ponownego rozpatrzenia. W terminie 30 dni od doręczenia, mogę złożyć skargę do wojewódzkiego sądu administracyjnego. (...)

  Natychmiastowa wykonalność decyzji
 • Wyburzenie zabytkowego budynku

  Jaki jest tryb postępowania w przypadku konieczności uzyskania zgody Konserwatora zabytków na wyburzenie budynku na własnej posesji?

  Wyburzenie zabytkowego budynku
 • Pozwolenie na budowę na gruncie rolnym

  Jakie warunki należy spełnić, aby uzyskać pozwolenie na budowę na gruncie rolnym?

  Pozwolenie na budowę na gruncie rolnym
 • Przerwanie biegu przedawnienia roszczeń

  20 maja 2001 r. Starosta Powiatowy wydał decyzję o pozwoleniu na budowę dotyczące przebudowy ulicy. 27 grudnia 2001 r. Wojewoda uznał decyzję Starosty Powiatowego za nieważną na podstawie art. (...)

  Przerwanie biegu przedawnienia roszczeń
 • Ostateczność decyzji organu odwoławczego

  Kiedy decyzja administracyjna wydana przez organ odwoławczy staje się ostateczna? Czy z chwilą jej podjęcia czy też z chwilą jej doręczenia stronie postępowania?

  Ostateczność decyzji organu odwoławczego
 • Przeniesienie publicznej szkoły podstawowej

  Czy przeniesienie publicznej szkoły podstawowej do innego budynku znajdującego się całkiem pod innym adresem, w którym znajduje się obecnie gimnazjum (nie chodzi o tworzenie zespołu) należy rozumieć (...)

  Przeniesienie publicznej szkoły podstawowej
 • Decyzja o pozostawieniu wniosku bez rozpoznania

  Złożyłem wniosek o wydanie mi zaświadczenia potwierdzającego dokonanie opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. W odpowiedzi poinformowano mnie, iż wniosek ten nie (...)

  Decyzja o pozostawieniu wniosku bez rozpoznania
 • Odwołanie od decyzji organu administracyjnego

  Czy organy wydające decyzje administracyjne (Nadzór Budowlany , wydz. architektury U.M.) słusznie postępowały (w 2001 roku) przyjmując odwołanie "kilku członków" (tj. kilku lokatorów będących (...)

  Odwołanie od decyzji organu administracyjnego
 • Zmiana nazwiska dziecka

  Dziecko ma moje panieńskie nazwisko, jeśli wyjdę za mąż, to czy będę mogła zmienić nazwisko dziecka z mojego panieńskiego na nazwisko mojego męża, nawet jeśli nie jest on biologicznym ojcem (...)

  Zmiana nazwiska dziecka
 • Odwołanie od decyzji SKO do sądu administracyjnego

  Użytkownik wieczysty po opublikowaniu przez gminę wykazu nieruchomości objętych postępowaniem w sprawie stwierdzenia nabycia własności nieruchomości w trybie ustawy z dnia 26 lipca 2001 roku o (...)

  Odwołanie od decyzji SKO do sądu administracyjnego
 • Definicja organu wyższego stopnia

  W postępowaniu odwoławczym organ wojewódzki uchylił decyzję organu I instancji i orzekł co do istoty sprawy (art. 138 par. 1 pkt 2 Kpa) i w związku z tym decyzja stała się ostateczna. Strona postępowania (...)

  Definicja organu wyższego stopnia
 • Ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości

  W 1996 r. zakupiono działkę rolną z zaznaczonym przebiegiem planowanej linii WN. Obecnie urząd miasta wystosował zapytanie do właścicieli o opinię w sprawie realizacji tej linii. Czy właścicielom (...)

  Ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości
 • Wniosek o wydanie pozwolenia na budowę

  1. Czy w oświadczeniu o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane mogę nie wyszczególniać oświadczeń właścicieli działek tylko wypełnić rubrykę zgodnie z załącznikami (...)

  Wniosek o wydanie pozwolenia na budowę
 • Koszty związane ze zmianą nazwy miejscowości

  Zmieniono administracyjnie nazwę miejscowości, w której się urodziłem. Wiąże się to ze zmianą różnego rodzaju dokumentów jak np. dowód osobisty, prawo jazdy, paszport itp., a co za tym idzie, (...)

  Koszty związane ze zmianą nazwy miejscowości
 • Stwierdzenie nieważności decyzji administracyjnej

  Czy można wszcząć postępowanie o stwierdzenia nieważności decyzji administracyjnej ostatecznej wydanej 28 lat temu wydanej z naruszeniem prawa?

  Stwierdzenie nieważności decyzji administracyjnej
 • Bezprzedmiotowa decyzja administracyjna

  Z dniem 01.10.2004 roku przejąłem w dzierżawę miejskie targowisko. W stosunku do poprzedniego dzierżawcy "Sanepid" wydał decyzję administracyjną nakazującą przywrócenie właściwego stanu sanitarnego (...)

  Bezprzedmiotowa decyzja administracyjna
 • Decyzja wydana przez Sanepid

  Czy prawomocna decyzja administracyjna "Sanepidu" nakazująca dzierżawcy nieruchomości przywrócenie właściwego stanu sanitarno-epidemiologicznego przedmiotu dzierżawy, może być uchylona przez ten (...)

  Decyzja wydana przez Sanepid
 • Umieszczenie reklamy na chodniku

  Straż Miejska udzieliła mi upomnienia, że umieściłam przed swoim sklepem na chodniku tzw. "potykacz" - rozkładaną reklamę wielkości plakatu, jakie powszechnie ustawia się przed sklepami, restauracjami (...)

  Umieszczenie reklamy na chodniku
 • Koncesja na sprzedaż alkoholu

  Od jakiegoś czasu nie dogadujemy się z żoną i nie mieszkamy razem (pół roku) jednak formalnie nadal jesteśmy małżeństwem (nie została między nami ustanowiona rozdzielność majątkowa). Mamy (...)

  Koncesja na sprzedaż alkoholu
 • Podpisanie decyzji administracyjnej przez organ

  Decyzje w gminie podpisuje wójt. Czy prawnie dopuszczalne jest podpisanie decyzji przez "sekretarz gminy z upoważnienia wójta"? Czy nie powinno być "wójt gminy z upoważnienia sekretarz gminy"? Czy (...)

  Podpisanie decyzji administracyjnej przez organ
 • Rozpatrzenie zażalenia przez organ nadrzędny

  W przypadku zwlekania przez urząd gminy z wydaniem decyzji administracyjnej (dotyczy wydania wniosku o warunki zabudowy) i złożeniu zażalenia do organu wyższego stopnia, czego mogę się od tego organu (...)

  Rozpatrzenie zażalenia przez organ nadrzędny
 • Przewlekłość działania SKO

  W jaki sposób zmusić Samorządowe Kolegium Odwoławcze do szybszego działania? Opis sprawy: w dniu 5.12.2003 Urząd M i Gm. wydał decyzję zatwierdzającą podział działki której jestem właścicielem. (...)

  Przewlekłość działania SKO
 • Stwierdzenie nieważności decyzji administracyjnej

  Czy organ administracji może bez wniosku stron, z urzędu stwierdzić nieważność decyzji administracjyjnej?

  Stwierdzenie nieważności decyzji administracyjnej
 • Brak pouczenia o odwołaniu od decyzji

  Czy jeżeli w decyzji administracyjnej ostatecznej brak jest pouczenia o możliwości odwołania, terminach i trybie, to czy może to być powodem do odnowienia/wznowienia sprawy/postępowania?

  Brak pouczenia o odwołaniu od decyzji
 • Czym jest działka sąsiednia?

  Mam pytanie dotyczące warunku zabudowy i zagospodarowania terenu. Jak mi Państwo odpowiedzieliście: "decyzję można wydać jeżeli co najmniej jedna działka sąsiednia dostępna z tej samej drogi (...)

  Czym jest działka sąsiednia?
 • Odmowna decyzja na lokalizację drogi

  W jakich przypadkach zarządca drogi wojewódzkiej może odmówić zgody na lokalizację wjazdu z ww. drogi na posesję, na której obecnie buduję dom, czy może się nie zgodzić?

  Odmowna decyzja na lokalizację drogi
 • Darowizna części nieruchomości

  Jaką procedurę formalno-prawną powinna przejść osoba, będącą w posiadaniu działki ziemi, jeżeli chce podarować część tej ziemi swojej córce? W jaki sposób dokonać podziału nieruchomości, (...)

  Darowizna części nieruchomości
 • Skarga na bezczynność Urzędu Energetyki

  13 stycznia 2003 r. złożyłem wniosek do Prezesa Urzędu Energetyki o rozpatrzenie wniosku dotycząćego bezprawnego wstrzymania dostawy ciepła. W uzasadnieniu podałem kilka spornych kwestii. Prezes (...)

  Skarga na bezczynność Urzędu Energetyki
 • Wstrzymanie rozbiórki budynku

  Postawiłem tymczasowy obiekt nietrwale umocowanym gruncie, który w każdej chwili można rozebrać w miejscu istniejącej szopy, którą inny użytkownik bez pozwolenia rozebrał. Obiekt, który postawiłem (...)

  Wstrzymanie rozbiórki budynku
 • Nieważność decyzji wywłaszczeniowej a zasiedzenie

  Jeżeli administracja państwowa wydaną przez siebie decyzją stwierdzi nieważność decyzji wywłaszczeniowej wydanej 38 lat wcześniej, to czy może następnie podnieść zarzut zasiedzenia tej nieruchomości (...)

  Nieważność decyzji wywłaszczeniowej a zasiedzenie
 • Wydanie decyzji o WZZiT a mapa geodezyjna terenu

  Czy na etapie wydawania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu organ właściwy do wydania ww decyzji ma prawo wymagać od składającego wniosek załącznika w postaci mapy geodezyjnej (...)

  Wydanie decyzji o WZZiT a mapa geodezyjna terenu
 • Ustrój Samorządowego Kolegium Odwoławczego

  Jaki akt prawny reguluje kompetencje i obowiązki Samorządowego Kolegium Odwoławczego? W swym odwołaniu do kolegium wskazałem, że przedłożona ocena oddziaływania na środowisko podaje niezgodne (...)

  Ustrój Samorządowego Kolegium Odwoławczego
 • Zmiana prawa w trakcie wydawania decyzji

  Na wniosek wójta Gminy, starosta powiatu wydał decyzję uzgadniającą modernizację i rozbudowę zakładu uboju w kwietniu 2002 r. Odwołałem się od tej decyzji i samorządowe kolegium uchyliło decyzję (...)

  Zmiana prawa w trakcie wydawania decyzji
 • Ustalenie wysokości kosztów postępowania

  Ustawa nakłada obowiązek zwrotu kosztów na rzecz Skarbu Państwa. Koszty te powinny być określone w odpowiedniej decyzji, na podstawie aktu wykonawczego. Okazuje się jednak, że taki akt wykonawczy (...)

  Ustalenie wysokości kosztów postępowania