Prawo upadłościowe i naprawcze: Postępowanie upadłościowe - Porady prawne (strona: 5)

Nabycie udziałów w sp. z o.o. a upadłość

Mąż jest jednoosobowym przedsiębiorcą, żona jest innym jednoosobowym przedsiębiorcą, między małżonkami jest wspólność ustawowa. Między zamężną ich córką i mężem córki jest umowna (...)

Postępowanie egzekucyjne a upadłość dłużnika

Czy komornik ma obowiązek zwrócić klauzulę wykonalności wierzycielowi w przypadku ogłoszenia upadłości dłużnika? Jeżeli tak to w jakim terminie od złożenia wniosku komornik powinien odesłać (...)

Publikowanie o ogłoszeniu upadłości

Czy istnieje publiczna i łatwo dostępna informacja o postępowaniach upadłościowych? Jak najszybciej mogę sprawdzić, czy przeciwko innemu przedsiębiorcy nie toczy się takie postępowanie?

Zakup nieruchomości od syndyka

Rozważam zakup nieruchomości od syndyka, sprzedawcą jest spółka z o.o. "w upadłości". W księdze wieczystej w dziale III figuruje informacja o wpisaniu upadłości tejże spółki; w dziale IV jest (...)

Wypowiedzenie umowy cesji powierniczej

Kiedyś pewna spółka z o. o. powierzyła mi dochodzenie wierzytelności od pewnego przedsiębiorcy, poprzez umowę powierniczego przelewu wierzytelności. W ramach swych działań windykacyjnych uzyskałem (...)

Umorzenie wniosku o upadłość a tytuły wykonawcze

Czy w przypadku umorzenia postępowania upadłościowego wobec spółki akcyjnej ze względu na brak środków do przeprowadzenia postępowania, istniejące wcześniej tytuły wykonawcze wierzycieli spółki (...)

Ponowne złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości

Sąd umorzył postępowanie upadłościowe spółki akcyjnej ze względu na brak środków do przeprowadzenia postępowania. Powołano nowy zarząd. Czy i kiedy zarząd jest zobowiązany do ponownego złożenia (...)

Skutki zakończenia postępowania upadłościowego

Jeśli sąd wydał postanowienie o zakończeniu postępowania upadłościowego w stosunku do naszego wierzyciela ( firmy), a środki pieniężne uzyskane z likwidacji majątku pozwoliły na zaspokojenie (...)

Hipoteka kaucyjna w świetle prawa upadłościowego

Posiadamy jako spółka ustanowioną hipotekę kaucyjną na nieruchomości dłużnika wpisaną na pierwszym miejscu. Dłużnik znajduje się w upadłości. Czy przy sprzedaży tego obiektu przez syndyka (...)

Cesja należności spółki wnioskującej o upadłość

Jestem wierzycielem spółki, która złożyła wniosek o ogłoszenie upadłości (w trakcie rozpatrywania). Czy dokonana ewentualna cesja należności spółki na mnie, kosztem umorzenia przeze mnie zobowiązania (...)

Rozpatrzenie wniosku o ogłoszenie upadłości

W jakim czasie sąd powinien rozpatrzyć wniosek o ogłoszenie upadłości złożony przez zarząd dłużnika - spółki z o.o.? Rozumiem, że ewentualna odpowiedzialność zarządu za długi spółki (...)

Upadłość spółdzielni - skutki

W pewnym artykule w Rzeczpospolitej zawarto następujące stwierdzenie: "Jeżeli doszłoby do upadku spółdzielni, to własnościowe spółdzielcze prawa do lokalu przekształcają się w prawo własności, (...)

Sposób liczenia odsetek w upadłości

W jaki sposób obliczamy odsetki od wierzytelności zgłaszanej w postępowaniu upadłościowym?

Egzekucja a postępowanie upadłościowe

Co w sytuacji, gdy komornik na wniosek prywatnego wierzyciela zajął towary dłużnika - spółki z o.o., a nagle zostaje ogłoszona jej upadłość lub postępowanie układowe? Czy komornik musi odstąpić (...)

Powierniczy przelew wierzytelności a likwidacja firmy

Na podstawie umowy powierniczego przelewu przejąłem od spółdzielni handlowej prawa do wierzytelności celem jej dochodzenia od dłużnika tej spółdzielni. Zanosi się na to, że spółdzielnia ta (...)

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika