Koszty egzekucji, a wykonanie roszczenia

Pytanie:

Pytanie moje dotyczy opłaty stosunkowej pobieranej od dłużnika przez komornika za przeprowadzoną egzekucję (nie dotyczy opłat pobieranych od wierzyciela). Podstawą podjęcia egzekucji wobec dłużnika był nakaz zapłaty opatrzony klauzulą wykonalności wskazujący należność główną plus należne odsetki od daty złożenia pozwu do dnia ukończenia egzekucji. Na pewnym etapie egzekucji dłużnik postanowił dobrowolnie wpłacić pozostałą część wierzytelności bezpośrednio wierzycielowi. Czy w takiej sytuacji komornikowi należy się 15% wierzytelności wskazanej w wniosku o wszczęcie egzekucji popartym tytułem wykonawczym czy też 15% kwoty faktycznie wyegzekwowanej.

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

   Zgodnie z art. 45 ust. 2 ustawy o Komornikach sądowych i egzekucji, za dokonaną egzekucję świadczeń pieniężnych komornik pobiera od dłużnika opłatę stosunkową. Powyższe oznacza, że przeprowadzenie egzekucji podlega jednej opłacie, niezależnie od przeprowadzonych czynności. Ponadto w myśl art. 46 ust. 1 ustawy, do wartości egzekwowanego roszczenia stanowiącej podstawę ustalenia opłaty egzekucyjnej wlicza się odsetki, koszty i inne należności podlegające egzekucji wraz ze świadczeniem głównym w dniu złożenia wniosku lub roszczenia egzekucji. Powyższe oznacza zatem, iż podstawę ustalenia opłaty stosunkowej pobieranej przez komornika w postępowaniu egzekucyjnym stanowi wartość roszczenia wynikająca z wniosku o wszczęcie egzekucji. Nie ma przy tym znaczenia, że dłużnik w toku postępowania zapłacił część lub całość egzekwowanego roszczenia bezpośrednio wierzycielowi, z pominięciem komornika. I tak będzie zmuszony ponieść koszty opłaty egzekucyjnej o kwoty wpłaconej wierzycielowi, a zawartej we wniosku egzekucyjnym.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY