e-prawnik.pl Porady prawne

Obowiązek badania poziomu alkoholu we krwi

Pytanie:

Z jakiej podstawy prawnej może wynikać obowiązek zbadania poziomu alkoholu we krwi?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Obowiązek badania poziomu alkoholu we krwi

6.4.2011

Obowiązek zbadania poziomu alkoholu we krwi, w powyższym przypadku, wynikać mógł z dwóch różnych podstaw prawnych. Pierwsza podstawa, to przepisy Kodeksu postępowania karnego, a konkretnie dotyczące wszczęcia postępowania przygotowawczego. Druga podstawa, to przepisy dotyczące bezpośrednio obowiązków policjanta, wynikające z ustawy o Policji oraz odpowiednich zarządzeń oraz wytycznych wydanych na podstawie tej ustawy.

Zgodnie z art. 297 § 1 Kodeksu postępowania karnego (dalej: k.p.k.) celem postępowania przygotowawczego jest:

1) ustalenie, czy został popełniony czyn zabroniony i czy stanowi on przestępstwo,

2) wykrycie i w razie potrzeby ujęcie sprawcy,

3) zebranie danych stosownie do art. 213 i 214,

4) wszechstronne wyjaśnienie okoliczności sprawy, w tym ustalenie osób pokrzywdzonych i

rozmiarów szkody,

5) zebranie, zabezpieczenie i utrwalenie dowodów dla sądu tak, aby rozstrzygnięcie sprawy

nastąpiło na pierwszej rozprawie głównej.

Ponadto, jak wskazuje art. 308 § 1 k.p.k., w granicach koniecznych dla zabezpieczenia śladów

dowodów przestępstwa przed ich utratą, zniekształceniem lub zniszczeniem, prokurator albo

Policja może w każdej sprawie, w wypadkach niecierpiących zwłoki, jeszcze przed wydaniem

postanowienia o wszczęciu śledztwa lub dochodzenia, przeprowadzić w niezbędnym zakresie

czynności procesowe, a zwłaszcza dokonać oględzin, w razie potrzeby z udziałem biegłego,

przeszukania lub czynności wymienionych w art. 74 § 2 pkt 1 k.p.k. w stosunku do osoby

podejrzanej, a także przedsięwziąć wobec niej inne niezbędne czynności, nie wyłączając pobrania krwi, włosów i wydzielin organizmu. Jak dalej wskazuje art. 74 § 2 pkt 1 k.p.k., oskarżony jest obowiązany poddać się:

1) oględzinom zewnętrznym ciała oraz innym badaniom nie połączonym z naruszeniem

integralności ciała (np. badanie alkomatem); wolno także w szczególności od oskarżonego pobrać odciski, fotografować go oraz okazać w celach rozpoznawczych innym osobom,

2) badaniom psychologicznym i psychiatrycznym oraz badaniom połączonym z dokonaniem

zabiegów na jego ciele, z wyjątkiem chirurgicznych, pod warunkiem że dokonywane są przez

uprawnionego do tego pracownika służby zdrowia z zachowaniem wskazań wiedzy lekarskiej i nie zagrażają zdrowiu oskarżonego, jeżeli przeprowadzenie tych badań jest nieodzowne; w

szczególności oskarżony jest obowiązany przy zachowaniu tych warunków poddać się pobraniu krwi, włosów lub wydzielin organizmu, z zastrzeżeniem pkt 3,

3) pobraniu przez funkcjonariusza Policji wymazu ze śluzówki policzków, jeżeli jest to

nieodzowne i nie zachodzi obawa, że zagrażałoby to zdrowiu oskarżonego lub innych osób.

            Uprawnienia powyższe, stanowią jedynie uprawnienie i ewentualną możliwość działania prokuratora (lub Policji prowadzącej postępowanie przygotowawcze). Kwestia skorzystania z powyższych uprawnień jest sprawą ocenną, przy czym ocena, czy potrzeba skorzystania z tych przepisów jest konieczna, należy do organów prowadzących postępowanie przygotowawcze

Natomiast odnośnie obowiązków policjanta, zastosowanie tutaj będą miały przepisy ustawy o Policji oraz odpowiednie zarządzenia i wytyczne wydane na podstawie tej ustawy.

Jak stanowi § 31 Zarządzenia nr 609, Policjant na miejscu zdarzenia drogowego postępuje zgodnie z wytycznymi Komendanta Głównego Policji w przedmiotowej sprawie.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ