Obowiązek wypowiedzenia polisy OC

Pytanie:

Kończy się ważność dotychczasowej polisy OC. Chcę zmienić ubezpieczyciela z dotychczasowego na innego. Czy mam obowiązek wypowiedzieć umowę OC dotychczasowemu ubezpieczycielowi ?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Sytuację tą reguluje rozdziału 2 ustawy o Ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych . Zgodnie z art. 26 tej ustawy umowa obowiązkowego ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej powinna być zawarta na czas określony 12 miesięcy (z pewnymi wyjątkami określonymi w art. 27 tej ustawy).

Kwestie ustania takiej umowy reguluje art. 28  ustęp 1 tej ustawy: Jeżeli posiadacz pojazdu mechanicznego nie później niż na jeden dzień przed upływem okresu 12 miesięcy, na który umowa ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych została zawarta, nie powiadomi na piśmie zakładu ubezpieczeń o jej wypowiedzeniu, uważa się, że została zawarta następna umowa na kolejne 12 miesięcy.

Wyjątki od tej zasady określa ustęp drugi tej ustawy. Złożenie wypowiedzenia nie jest konieczne jeśli:

  1. nie została opłacona w całości określona w umowie składka za mijający okres 12 miesięcy lub w przypadku cofnięcia zakładowi ubezpieczeń zezwolenia na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej w zakresie obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych albo
  2. w przypadku ogłoszenia upadłości zakładu ubezpieczeń, ogłoszenia lub zarządzenia likwidacji zakładu ubezpieczeń albo oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości lub umorzenia postępowania upadłościowego, w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2.

Jeśli zatem nie ma miejsca żaden z wymienionych wyżej przypadków prosimy o złożenie oświadczenia o wypowiedzeniu umowy wobec ubezpieczyciela, w terminie nie późniejszym niż wskazany wyżej.

Przy czym należy zauważyć , iż umowa pomiędzy ubezpieczonym a ubezpieczającym może w inny sposób określać termin i zasady wypowiedzenia, (formę w jakiej ma to nastąpić) należy mieć to na uwadze i zapoznać się wnikliwie z jej treścią.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY