Składki ZUS od kwot wypłaconych niepracownikom

Pytanie:

Spółka z o. o. prowadzi agencję pracy. Spółka wysłała na rozmowy kwalifikacyjne w sprawie pracy do holenderskiej firmy kilka osób. Nie jest więc jeszcze pewne czy osoby te będą zatrudnione w firmie holenderskiej. Osoby wysłane nie są pracownikami spółki. Spółka wypłaciła każdej z tych osób diety 42 euro za każdy dzień i zwrot kosztów przejazdu prywatnym samochodem 0,29 euro za 1 km. Czy od tych kwot - diet i zwrotu kosztów przejazdu wypłaconych tym osobom spółka musi naliczyć składki ZUS?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Aby odpowiedzieć na zadane pytanie, należy się zastanowić na jakiej podstawie dokonano zapłaty opisanych w pytaniu kwot pracownikom. Zgodnie z ustawą o systemie ubezpieczeń społecznych, obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym podlegają osoby fizyczne, które na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej są:
1) pracownikami, z wyłączeniem prokuratorów;

2) osobami wykonującymi pracę nakładczą;
3) członkami rolniczych spółdzielni produkcyjnych i spółdzielni kółek rolniczych,
4) osobami wykonującymi pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, zwanymi dalej „zleceniobiorcami", oraz osobami z nimi współpracującymi, z zastrzeżeniem ust. 4;
5) osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność oraz osobami z nimi współpracującymi;
6) posłami i senatorami pobierającymi uposażenie oraz posłami do Parlamentu Europejskiego wybranymi w Rzeczypospolitej Polskiej, zwanymi dalej „posłami i senatorami";
7) osobami pobierającymi stypendium sportowe, zwanymi dalej „stypendystami sportowymi";
7a) pobierającymi stypendium słuchaczami Krajowej Szkoły Administracji Publicznej;
8) osobami wykonującymi odpłatnie pracę, na podstawie skierowania do pracy, w czasie odbywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania;
9) osobami pobierającymi zasiłek dla bezrobotnych, świadczenie integracyjne lub stypendium w okresie odbywania szkolenia, stażu lub przygotowania zawodowego dorosłych, na które zostały skierowane przez powiatowy urząd pracy, zwanymi dalej „bezrobotnymi";
9a) osobami pobierającymi stypendium w okresie odbywania szkolenia, stażu lub przygotowania zawodowego dorosłych, na które zostały skierowane przez inne niż powiatowy urząd pracy podmioty kierujące na szkolenie, staż lub przygotowanie zawodowe dorosłych, zwanymi dalej „osobami pobierającymi stypendium";
9b) osobami pobierającymi stypendium na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w okresie odbywania studiów podyplomowych i niepozostawania w zatrudnieniu;
10) duchownymi;
11) żołnierzami niezawodowymi pełniącymi czynną służbę, z wyłączeniem żołnierzy pełniących służbę wojskową w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego oraz żołnierzy pełniących okresową służbę wojskową;
12) osobami odbywającymi służbę zastępczą;
18a) funkcjonariuszami Służby Celnej;
19) osobami przebywającymi na urlopach wychowawczych lub pobierającymi zasiłek macierzyński albo zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego;
20) osobami pobierającymi świadczenia socjalne wypłacane w okresie urlopu oraz osobami pobierającymi zasiłek socjalny wypłacany na czas przekwalifikowania zawodowego i poszukiwania nowego zatrudnienia, a także osobami pobierającymi wynagrodzenie przysługujące w okresie korzystania ze świadczenia górniczego albo w okresie korzystania ze stypendium na przekwalifikowanie, wynikające z odrębnych przepisów lub układów zbiorowych pracy;
21) osobami pobierającymi świadczenie szkoleniowe wypłacane po ustaniu zatrudnienia.

Jeżeli opisanych w pytaniu osób nie można zaliczyć do którejś ze wskazanych wyżej kategorii, osoby te nie podlegają ubezpieczeniu ZUS, a od przychodów przez nich otrzymywanych nie odprowadza się składki.
Można dodać, że za pracownika uważa się co do zasady osobę pozostającą w stosunku pracy. Pracownik podlega ubezpieczeniu dnia nawiązania stosunku pracy do dnia ustania tego stosunku. Jeżeli to pracownik otrzymuje dietę w wysokości wynikającej ze stawek określonych rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju to przychód ten nie jest wliczany do podstawy, od której pobiera się składkę ZUS.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • Podstawa wymiaru emerytury

  Podstawę wymiaru emerytury stanowi przeciętna podstawa wymiaru składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe lub na ubezpieczenie społeczne na podstawie przepisów prawa polskiego z kolejnych (...)

 • Podstawa wymiaru renty

  Podstawę wymiaru renty stanowi przeciętna podstawa wymiaru składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe lub na ubezpieczenie społeczne na podstawie przepisów prawa polskiego z kolejnych 10 (...)

 • ZUS czy OFE? – jak dokonać wyboru

  Od 1 kwietnia 2014 roku każdy ubezpieczony posiadający środki w OFE zostaje postawiony przed wyborem czy część jego składki nadal będzie obracana przez fundusze emerytalne czy też wróci (...)

 • Zaliczkowy sposób rozliczania podatku u przedsiębiorców

  Podatnicy osiągający przychody z działalności gospodarczej są obowiązani bez wezwania wpłacać w ciągu roku podatkowego zaliczki miesięczne na podatek dochodowy. Zasady ustalania tych zaliczek (...)

 • Stopy procentowe składki na ubezpieczenie wypadkowe

  1 kwietnia 2018 r. weszły w życie zmiany przepisów określających obowiązujące wysokości stóp procentowych składki na ubezpieczenie wypadkowe.

NA SKÓTY