Bank wzywa do spłaty kredytu po zmarłym krewnym

Pytanie:

Od długiego czasu nie widziałem się z krewnym. O jego śmierci dowiedziałem się z wezwania do spłaty kredytu zaciągniętego przez niego. Bank powołuje się na dziedziczenie ustawowe i wskazuje mnie, jako powołanego do spadku (głównie długi). Czy może tak uczynić?

Masz inne pytanie do prawnika?

11.7.2012

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Bank wzywa do spłaty kredytu po zmarłym krewnym

Na podstawie art. 922 KC do spadku wchodzą wszystkie prawa (z zastrzeżeniem praw ściśle związanych z osobą zmarłego lub przechodzących na inne osoby niezależnie od tego, czy są one spadkobiercami) i obowiązki majątkowe, jakie miał spadkodawca w chwili śmierci. Jeżeli zatem spadkodawca miał jakieś długi, to jego spadkobiercy będą zobowiązani do ich spłacenia.

Art. 1012 KC: Spadkobierca może bądź przyjąć spadek bez ograniczenia odpowiedzialności za długi (przyjęcie proste), bądź przyjąć spadek z ograniczeniem tej odpowiedzialności (przyjęcie z dobrodziejstwem inwentarza), bądź też spadek odrzucić.

W celu uchronienia się przez osobę powołaną do dziedziczenia od koniecznością spłaty długów spadkodawcy, możliwe jest odrzucenie spadku.

Ewentualnie możliwe jest przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza, wówczas spadkobierca odpowiada za długi tylko do wartości ustalonego w inwentarzu stanu czynnego spadku. Sporządzenie spisu inwentarza pociąga za sobą jednak dodatkowe koszty, więc jeśli spadkodawca nie pozostawił żadnych aktywów, korzystniejsze byłoby odrzucenie spadku.

Art. 1015. § 1 KC: Oświadczenie o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku może być złożone w ciągu sześciu miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swego powołania. § 2. Brak oświadczenia spadkobiercy w powyższym terminie jest jednoznaczny z prostym przyjęciem spadku. Jednakże gdy spadkobiercą jest osoba nie mająca pełnej zdolności do czynności prawnych albo osoba, co do której istnieje podstawa do jej całkowitego ubezwłasnowolnienia, albo osoba prawna, brak oświadczenia spadkobiercy w terminie jest jednoznaczny z przyjęciem spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

Przywołany przepis wskazuje, w jakim terminie należy złożyć oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku. Zgodnie z § 1, spadkobierca ma na to 6 miesięcy od chwili dowiedzenia się o tym, że jest powołany do spadku, a nie na przykład – od chwili śmierci spadkodawcy. W związku z powyższym w danej sytuacji, to od dnia, w którym powzięliśmy wiadomość o śmierci krewnego należy liczyć sześciomiesięczny termin na złożenie oświadczenia.

Art. 1020 KC: Spadkobierca, który spadek odrzucił, zostaje wyłączony od dziedziczenia, tak jakby nie dożył otwarcia spadku.

Po upływie tego terminu nie będzie się można uchylić od odpowiedzialności za długi.

Na podstawie art. 641 KPC oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku może być złożone przed notariuszem lub w sądzie rejonowym, w którego okręgu znajduje się miejsce zamieszkania lub pobytu składającego oświadczenie.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: