Czas oczekiwania na alimenty z Funduszu

Pytanie:

"Ile czasu upłynie od momentu wysłania wniosku do momentu uzyskania alimentów na dziecko od funduszu alimentacyjnego? "

Odpowiedź prawnika: Czas oczekiwania na alimenty z Funduszu

Zgodnie z ustawą o funduszu alimentacyjnym świadczenia z funduszu alimentacyjnego przyznaje Zakład Ubezpieczeń Społecznych na wniosek osoby uprawnionej. Wniosek ten składa się za pośrednictwem organu prowadzącego egzekucję alimentów (komornika sądowego). Organ ten przekazuje wniosek łącznie z informacją o bezskuteczności egzekucji alimentów. Świadczenia z funduszu przyznaje się poczynając od miesiąca, w którym złożony został do organu prowadzącego egzekucję alimentów należycie sporządzony wniosek. Wypłata świadczeń następuje w okresach miesięcznych w dniu oznaczonym w decyzji. Oddział Zakładu Ubezpieczeń Społecznych powinien wydać decyzję w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego w ciągu 10 dni od dnia otrzymania należycie sporządzonego wniosku o przyznanie świadczeń.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika