Dofinansowanie kształcenia młodocianych

Pytanie:

Wniosek o dofinansowanie pracodawcy kosztów kształcenia młodocianych pracowników wpłynął do Urzędu Gminy w dniu 29.11.2010 r. (27.11.2010 - była sobota). Młodociany zdał egzamin czeladniczy w dniu 27.08.2010 r. Czy w/w wniosek należy rozpatrzyć czy zwrócić bez rozpatrzenia?

Masz inne pytanie do prawnika?

2.12.2010

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Dofinansowanie kształcenia młodocianych

Art. 70b ustawy o systemie oświaty (Dz. U. 2004 r., Nr 256 poz. 2572) daje pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego prawo ubiegania się o dofinansowanie kosztów kształcenia. Warunkiem przyznania dofinansowania jest to, aby:

a) pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona u pracodawcy posiadała kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych, określone w odrębnych przepisach

b) młodociany pracownik ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin, zgodnie z odrębnymi przepisami

Porady prawne

W kilku wyrokach wydanych przez Naczelny Sąd Administracyjny sędziowie orzekli, że o spełnieniu warunku otrzymania dofinansowania można mówić zarówno wówczas, gdy młodociany złoży egzamin zgodnie z regulacją § 11 ust. 2 i 4 rozporządzenia w sprawie młodocianych, jak i wówczas gdy zda egzamin z pominięciem rozporządzenia o młodocianych, a wyłącznie na podstawie rozporządzeń Ministra Edukacji Narodowej - z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobów oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. 2007 r. Nr 83 poz. 562 ze zm.) bądź z dnia 12 października 2005 r. w sprawie egzaminów na tytułu czeladnika i mistrza w zawodzie, przeprowadzonych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych (Dz. U. 2005 r. Nr 215 poz. 1820). Są to wszystko przepisy odrębne, o których mowa w art. 70b ust. 1 pkt. 2 równej sobie rangi (orzeczenie NSA z 7 października 2009 r., sygn. I OSK 272/2009, I OSK 273/2009, I OSK 274/2009).

Dofinansowanie przyznaje wójt (burmistrz, prezydent miasta) właściwy ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego pracownika, w drodze decyzji, po stwierdzeniu spełnienia warunków (art. 70b ust. 6). Dofinansowanie jest przyznawane na wniosek pracodawcy złożony w terminie 3 miesięcy od ukończenia przez młodocianego pracownika nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy. Na złożenie wniosku o wypłatę dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego są trzy miesiące od dnia, kiedy zakończył on naukę. Termin ten jest dochowany, gdy przed jego upływem pismo zostanie nadane na poczcie (wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 1 lipca 2008 r., sygn. III SA/Łd 175/2008). W pierwszej kolejności należy sprawdzić datę nadania pisma w urzędzie pocztowym – najpóźniej powinno zostać nadane w dniu 27.11.2010 r. Zgodnie bowiem z art. 57 § 3 kodeksu postępowania administracyjnego terminy określone w miesiącach kończą się z upływem tego dnia w ostatnim miesiącu, który odpowiada początkowemu dniowi terminu, a gdyby takiego dnia w ostatnim miesiącu nie było - w ostatnim dniu tego miesiąca.

Termin upłynął 27.11.2010 r., ale liczy się data nadania pisma na poczcie, a nie jego wpływu do urzędu (art. 57 § 5 pkt. 2 kpa). Jeśli termin nie został zachowany należy wniosek pozostawić bez rozpoznania.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Projekt nowelizacji ustawy - Prawo oświatowe

Projekt nowelizacji ustawy - Prawo oświatowe

Co przewiduje projekt nowelizacji ustawy Prawo oświatowe skierowany do konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych? Zmiany w klasyfikacji zawodów, finansowaniu szkół zawodowych, praktycznej nauki zawodu w tym kształceniu młodocianych, we współpracy szkół (...)

Rok szkolny 2018/2019 - co nowego dla uczniów i nauczycieli?

Rok szkolny 2018/2019 - co nowego dla uczniów i nauczycieli?

Rok szkolny 2018/2019 – drugi rok wprowadzania zmian w systemie edukacji Nowy rok szkolny 2018/2019 to kolejny etap wdrażania zmian w edukacji. Następna tura podwyżek dla nauczycieli, wsparcie finansowe dla samorządów, szerokopasmowy internet i multimedialne tablice w szkołach, a (...)

Krajowy Fundusz Szkoleniowy dofinansowuje kształcenie ustawiczne pracowników

Krajowy Fundusz Szkoleniowy dofinansowuje kształcenie ustawiczne pracowników

Czym jest Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS)? Krajowy Fundusz Szkoleniowy stanowi wydzieloną cześć Funduszu Pracy, przeznaczoną na dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców, podejmowanego z inicjatywy lub za zgodą pracodawcy. Celem utworzenia KFS jest zapobieganie (...)

Jak zdobyć kwalifikacje poza szkołą?

Jak zdobyć kwalifikacje poza szkołą?

14 marca 2006 r. wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006 r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych. Określono w nim warunki i tryb uzyskiwania i uzupełniania (...)

Wzrosną nakłady na wynagrodzenia młodocianych pracowników

Wzrosną nakłady na wynagrodzenia młodocianych pracowników

Barbara Socha, Pełnomocnik Rządu ds. Polityki Demograficznej, wzięła udział w Kongresie Kształcenia Dualnego. Minister Rodziny i Polityki Społecznej aktywnie wspiera system kształcenia dualnego, przeznaczając środki Funduszu Pracy na jego dofinansowanie. Wiceminister Barbara Socha uczestniczyła (...)

Kształcenie na odległość – nowe regulacje prawne

Kształcenie na odległość – nowe regulacje prawne

Zmieniono przepisy, dzięki którym możliwe jest prowadzenie kształcenia na odległość w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19. Określono zasady prowadzenia nauczania (...)

Młodzi w pracy

Młodzi w pracy

Od 1 września 2019 r. o 1 punkt procentowy zostaną zwiększone wynagrodzenia młodocianych pracowników odbywających przygotowanie zawodowe w formie nauki zawodu. Pracodawcy będą mogli ubiegać się o refundację kosztów tej podwyżki. Po co przyjęto rozporządzenie zmieniające rozporządzenie (...)

Polskie uczelnie kształcą bezrobotnych

Polskie uczelnie kształcą bezrobotnych

W Polsce pogłębia się przepaść między umiejętnościami nauczanymi w szkole, a kompetencjami potrzebnymi na rynku pracy. Brak wykwalifikowanych pracowników stanowi istotne ograniczenie możliwości rozwoju i tworzenia przewag konkurencyjnych nie tylko dla dużych, ale również dla (...)

Rządowe wsparcie 500 zł dla nauczycieli

Rządowe wsparcie 500 zł dla nauczycieli

Rozporządzenie podpisane Nauczyciel zatrudniony zarówno w szkole publicznej, jak i niepublicznej, prowadzący kształcenie na odległość będzie mógł otrzymać 500 zł dofinansowania do zakupu sprzętu, w tym m.in. akcesoriów komputerowych, oprogramowania lub usługi dostępu (...)

Jak uruchamiane jest kształcenie w zawodzie?

Jak uruchamiane jest kształcenie w zawodzie?

W tym artykule przedstawiono kwestię uruchamiania kształcenia w zawodzie, w tym opinie wojewódzkich rad rynku pracy. Nowe szkolnictwo branżowe ma bazować przede wszystkim na współpracy z pracodawcami. Opinie wojewódzkich rad rynku pracy  W (...)

Nauka zdalna do końca ferii zimowych

Nauka zdalna do końca ferii zimowych

Gotowe przepisy Od 27 stycznia 2022 r. do 27 lutego 2022 r. uczniowie szkół podstawowych klas V-VIII i uczniowie szkół ponadpodstawowych przechodzą na naukę zdalną. Zdalnie pracować będą również placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego. (...)

Szkoła w roku szkolnym 2017/2018 - informacje dla rodziców

Szkoła w roku szkolnym 2017/2018 - informacje dla rodziców

Co rodzice powinni wiedzieć w roku szkolnym 2017/2018? Przed nami nowy rok szkolny, w którym MEN wprowadza zaplanowane wcześniej zmiany w polskiej oświacie, oczekiwane przez rodziców, nauczycieli, uczniów i samorządowców. Reforma edukacji to nie tylko zmiana ustroju (...)

Przedsiębiorca a PFRON

Przedsiębiorca a PFRON

PFRON Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) jest funduszem celowym działającym na mocy ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych którego środki przeznaczane są na rehabilitację (...)

Zmiany w szkolnictwie branżowym stały się faktem

Zmiany w szkolnictwie branżowym stały się faktem

Wzmocnienie udziału pracodawców w kształceniu zawodowym, cykliczna prognoza zapotrzebowania na zawody, wprowadzenie stażu uczniowskiego, zmiany w egzaminie zawodowym, w organizacji szkół i placówek, obowiązkowe szkolenia branżowe dla nauczycieli kształcenia zawodowego, nowe (...)

Wsparcie w zdalnej nauce

Wsparcie w zdalnej nauce

Kształcenie na odległość w szkołach i placówkach przedłużone do 24 maja br. Do 24 maja br. przedłużona została przerwa w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty. Nauka będzie się odbywać na odległość. Dziś, 24 kwietnia br. Minister Edukacji Narodowej podpisał nowelizację (...)

Przyuczenie młodocianego do zawodu

Przyuczenie młodocianego do zawodu

Kodeks pracy stanowi, że z pracownikiem młodocianym można zawierać umowę, która ma na celu jego przygotowanie zawodowe. Umowa ta musi być zawarta na piśmie i powinna określać w szczególności: rodzaj przygotowania zawodowego (nauka zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej (...)

Czy pracodawca może zatrudniać osoby niepełnoletnie? Warunki ich zatrudniania

Czy pracodawca może zatrudniać osoby niepełnoletnie? Warunki ich zatrudniania

  Osoby niepełnoletnie (młodociane), czyli takie, które ukończyły 16 lat i nie przekroczyły 18, mogą być zatrudniane na umowę o pracę, jednak przy spełnieniu pewnych warunków. Jakie warunki muszą być spełnione aby można było zatrudnić młodocianego? Młodocianego można (...)

Opinia PKPP Lewiatan do reformy Partnerstwo dla Wiedzy

Opinia PKPP Lewiatan do reformy Partnerstwo dla Wiedzy

Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan dostrzega konieczność reformy studiów wyższych w Polsce. Obecny system jest nieprzystosowany do potrzeb pracodawców i w niewielkim stopniu premiuje takie dostosowanie do umiejętności koniecznych na rynku pracy i w nowoczesnej gospodarce opartej (...)

„Wyprawka szkolna”

„Wyprawka szkolna”

Program „Wyprawka szkolna” przyjęty przez Radę Ministrów Dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi to główny cel rządowego programu „Wyprawka szkolna” przyjętego przez Radę Ministrów. Na (...)

Tarcza antykryzysowa w skrócie

Tarcza antykryzysowa w skrócie

Ochrona zatrudnienia, zmniejszenie obciążeń i zachowanie płynności finansowej w firmach to główne cele pakietu ustaw, które składają się na tarczę antykryzysową. ##baner## Kluczowe rozwiązania tarczy antykryzysowej Pakiet ten przewiduje on m.in.:  zwolnienie ze składek (...)

Wyprawka szkolna 2019/2020

Wyprawka szkolna 2019/2020

Rada Ministrów 4 lipca 2019 r. przyjęła uchwałę i rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych. Kto może otrzymać dofinansowanie? Celem Rządowego programu (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy

Osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy

Dotyczy ustawy o dofinansowaniu pracodawcom kosztów kształcenia pracowników młodocianych. Ja prowadzę działalność gospodarczą. Moja małżonka pracuje u mnie na umowie o pracę jako osoba współpracująca i prowadzi zakład fryzjerski, szkoli pracowników młodocianych posiadając odpowiednie (...)

Zatrudnienie pracownika młodocianego

Zatrudnienie pracownika młodocianego

Zatrudniam pracownika młodocianego na umowę o pracę na czas określony (nauka zawodu) od 01.09.2004 r. do 31.08.2007 r. Chciałbym dalej pracownika zatrudnić od 01.09.2007 r. Pracownik wykorzystał 26 dni urlopu (208 godzin). Jaką umowę powinienem sporządzić (na czas określony czy nieokreślony) (...)

Dofinansowanie szkolenia nauczyciela

Dofinansowanie szkolenia nauczyciela

Nauczycielka wychowania fizycznego po przebytym urlopie macierzyńskim i po powrocie do pracy na okres trzech tygodni - na wniosek lekarza - udaje się z dniem 3 stycznia 2007 r. na urlop roczny dla poratowania zdrowia. Przed rozpoczęciem urlopu dla poratowania zdrowia, złożyła podanie o dofinansowanie (...)

Przygotowanie zawodowe młodocianych

Przygotowanie zawodowe młodocianych

Zgodnie z art.70b ust. 7 pkt 3 ustawy z 07.09.1991 r. o systemie oświaty- dofinansowanie kosztów przygotowania zawodowego pracowników młodocianych przyznawane jest na wniosek pracodawcy, do którego to wniosku należy dołączyć dyplom, świadectwo lub zaświadczenie potwierdzające spełnienie (...)

Praktyka a praktyczna nauka zawodu

Praktyka a praktyczna nauka zawodu

Czy praktyczna nauka zawodu i praktyka zawodowa to jedno i to samo? Dotyczy to uczniów Zasadniczej Zawodowej Szkoły Fryzjerskiej i refundacji części kosztów wynagrodzenia dla instruktorów z tytułu szkolenia przez Powiatowy Urząd Pracy. Zgodnie z artykułem 70 ustawy o systemie oświaty praktyczna (...)

Praca młodocianych w czasie przerwy świątecznej

Praca młodocianych w czasie przerwy świątecznej

Zatrudniam pracowników młodocianych na umowę o pracę na 3 lata zawarta z Cechem Rzemiosł Różnych (nauka zawodu), którzy 2 razy w tygodniu mają u mnie w zakładzie praktykę. W szkole przed świętami uczniowie młodociani mają ferie świąteczne , które kończą się 01.01.2007 r. Czy w czasie (...)

Pracownicy młodociani a stan zatrudnienia

Pracownicy młodociani a stan zatrudnienia

Na dzień dzisiejszy zatrudniamy 17 osób (w tym młodocianych na umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego). Chcielibyśmy zatrudnić jeszcze 4-ch młodocianych na umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego. Chodzi nam dokładnie o to, czy młodociani będą brani pod uwagę przy ustalania (...)

Stan zatrudnienia pracowników w firmie

Stan zatrudnienia pracowników w firmie

Czy uczniowie zaliczani są do stanu zatrudnienia firmy? Stan zatrudnienia w danym zakładzie pracy zależy od ilości osób, z którymi zawarto umowy o wykonywanie pracy. Stan ten nie jest zależny natomiast od wieku pracowników. Jednakże, pracodawca zobowiązany jest przepisami prawa pracy do prowadzenia (...)

Ponowne badania lekarskie

Ponowne badania lekarskie

Pracodawca zatrudnia pracowników w firmie np. kwiatek od stycznia powstanie firma kwiatek sp. z o.o. Z pracownikami pracodawca postanowił rozwiązać umowę za porozumieniem stron na 31.12.2009 i od 01 stycznia 2010 zatrudnić ich w spółce. Pracodawca nie chce korzystać z art. 23 ze znaczkiem 1. (...)

Szkolenie pracownika z zakresu BHP

Szkolenie pracownika z zakresu BHP

Pracownik obsługujący maszynę powinien zostać przeszkolony w zakresie bhp. Ile czasu na to ma pracodawca? Ile czasu ma pracodawca na zlecenie badań okresowych dla nowo przyjętego pracownika? Zgodnie z artykułem Art. 237[3] kodeksu pracy nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania (...)

Badania kontrolne pracowników

Badania kontrolne pracowników

Którzy pracownicy podlegają badaniom kontrolnym? Zgodnie z art. 229 § 1 Kodeksu pracy wstępnym badaniom lekarskim podlegają: 1)   osoby przyjmowane do pracy, 2)   pracownicy młodociani przenoszeni na inne stanowiska pracy i inni pracownicy przenoszeni (...)

Praca młodocianych w czasie przerwy świątecznej

Praca młodocianych w czasie przerwy świątecznej

Zatrudniam pracowników młodocianych na umowę o pracę na 3 lata zawarta z Cechem Rzemiosł Różnych (nauka zawodu), którzy 2 razy w tygodniu mają u mnie w zakładzie praktykę. W szkole przed świętami uczniowie młodociani mają ferie świąteczne , które kończą się 01.01.2007 r. Czy w czasie (...)

Pracownicy młodociani a stan zatrudnienia

Pracownicy młodociani a stan zatrudnienia

Na dzień dzisiejszy zatrudniamy 17 osób (w tym młodocianych na umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego). Chcielibyśmy zatrudnić jeszcze 4-ch młodocianych na umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego. Chodzi nam dokładnie o to, czy młodociani będą brani pod uwagę przy ustalania (...)

Stan zatrudnienia pracowników w firmie

Stan zatrudnienia pracowników w firmie

Czy uczniowie zaliczani są do stanu zatrudnienia firmy? Stan zatrudnienia w danym zakładzie pracy zależy od ilości osób, z którymi zawarto umowy o wykonywanie pracy. Stan ten nie jest zależny natomiast od wieku pracowników. Jednakże, pracodawca zobowiązany jest przepisami prawa pracy do prowadzenia (...)

Ponowne badania lekarskie

Ponowne badania lekarskie

Pracodawca zatrudnia pracowników w firmie np. kwiatek od stycznia powstanie firma kwiatek sp. z o.o. Z pracownikami pracodawca postanowił rozwiązać umowę za porozumieniem stron na 31.12.2009 i od 01 stycznia 2010 zatrudnić ich w spółce. Pracodawca nie chce korzystać z art. 23 ze znaczkiem 1. (...)

Szkolenie pracownika z zakresu BHP

Szkolenie pracownika z zakresu BHP

Pracownik obsługujący maszynę powinien zostać przeszkolony w zakresie bhp. Ile czasu na to ma pracodawca? Ile czasu ma pracodawca na zlecenie badań okresowych dla nowo przyjętego pracownika? Zgodnie z artykułem Art. 237[3] kodeksu pracy nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania (...)

Badania kontrolne pracowników

Badania kontrolne pracowników

Którzy pracownicy podlegają badaniom kontrolnym? Zgodnie z art. 229 § 1 Kodeksu pracy wstępnym badaniom lekarskim podlegają: 1)   osoby przyjmowane do pracy, 2)   pracownicy młodociani przenoszeni na inne stanowiska pracy i inni pracownicy przenoszeni (...)

Wykształcenie instruktora zawodu w Centrum Integracji społecznej

Wykształcenie instruktora zawodu w Centrum Integracji społecznej

Gmina prowadzi Centum Integracji Społecznej, w którym na zlecenie pracują instruktorzy zawodu(zgodnie z ustawą o zatrudnieniu socjalnym).Czy taki pracownik powinien posiadać przygotowaniu pedagogiczne(jaki zakres i w oparciu o jaki przepis prawny ) lub czy wystarczy,że kierownik jednostki posiada (...)

Wykształcenie instruktora zawodu w Centrum Integracji społecznej

Wykształcenie instruktora zawodu w Centrum Integracji społecznej

Gmina prowadzi Centum Integracji Społecznej, w którym na zlecenie pracują instruktorzy zawodu(zgodnie z ustawą o zatrudnieniu socjalnym).Czy taki pracownik powinien posiadać przygotowaniu pedagogiczne(jaki zakres i w oparciu o jaki przepis prawny ) lub czy wystarczy,że kierownik jednostki posiada (...)

Status uchodźcy a studia

Status uchodźcy a studia

W jaki sposób cudzoziemiec, który w Polsce otrzymał status uchodźca i wcześniej miał bardzo dobre wyniki w nauce u siebie w kraju, może podjąć studia w Polsce? Ustawa o szkolnictwie wyższym rozróżnia dwie kategorie osób podejmujących studia w Polsce. Są to obywatele polscy i cudzoziemcy.Na (...)

Koszty z tytułu studiów magisterskich pracownika bez skierowania

Koszty z tytułu studiów magisterskich pracownika bez skierowania

Czy firma może zaliczyć sobie w "koszty uzyskania przychodu" fakturę za czesne ze studiów magisterskich (zaoczne) swojego pracownika w sytuacji, gdy nie ma dodatkowej umowy i skierowania z tego tytułu? Innymi słowy firma chce zapłacić za studia swojego pracownika(100 % kosztów), wpisać to sobie (...)

Studia pracownika bez skierowania pracodawcy

Studia pracownika bez skierowania pracodawcy

Jakiś czas temu wystąpiłam z podaniem do szefa mojej firmy o udzielenie urlopu szkoleniowego. Studiuję zaocznie. Spotkałam się z odmową - szef argumentował, że ma dobre chęci, ale to nie firma mnie kierowała na studia, więc urlop się nie należy. Czy jest jakaś możliwość uzyskania urlopu? (...)

Zezwolenia na szkolenia

Zezwolenia na szkolenia

Spółka szkoli odpłatnie chętne osoby w zakresie wykonywania prac budowlanych. Szkolenia trwają ok. 2 tygodni. Częścią szkolenia są zajęcia praktyczne - drobne prace budowlane, remontowe. Za wykonanie tych prac spółka pobiera zapłatę od firmy, w której prace remontowe są wykonywane. Osoby (...)

Wpis do ewidencji nowej szkoły niepublicznej

Wpis do ewidencji nowej szkoły niepublicznej

W przypadku tworzenia niepublicznej szkoły podstawowej, zgłoszenie do ewidencji winno zawierać zobowiązanie do przestrzegania wymagań określonych w art. 7 ust. 3 Ustawy o systemie oświaty, wyznaczających przesłanki uzyskania uprawnień szkoły publicznej. Czy przedstawienie takiego zobowiązania (...)

Prawo do renty rodzinnej a przerwanie nauki

Prawo do renty rodzinnej a przerwanie nauki

Dziewczyna wychowywała się w rodzinie zastępczej. Obecnie jej jedynym źródłem utrzymania jest dodatek na usamodzielnienie się i renta po zmarłej mamie. Rentę tą będzie otrzymywać pod warunkiem, że będzie się uczyć. Obecnie musiała przerwać naukę. Czy musi powiadomić o tym ZUS? Jeżeli (...)

Wymiar urlopu szkoleniowego

Wymiar urlopu szkoleniowego

Mam zawartą z pracodawcą umowę na płatny urlop szkoleniowy w wymiarze 28 dni w każdym roku nauki i dodatkowo na 21 dni płatnego urlopu na ostatnim roku nauki na napisanie pracy magisterskiej. 10.06.2002 obroniłam tytuł licencjata, obecnie złożyłam dokumenty na magisterskie studia uzupełniające. (...)

Urlop nauczyciela w celu dalszego kształcenia się

Urlop nauczyciela w celu dalszego kształcenia się

Jestem nauczycielem, czy mogę otrzymać urlop w celu dalszego kształcenia się? Ustawa Karta Nauczyciela zawiera regulację urlopu dla dalszego kształcenia się: Art. 68. 1. Nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze zajęć przysługuje urlop płatny dla dalszego kształcenia się oraz inne ulgi (...)

Zwrot kosztów szkolenia

Zwrot kosztów szkolenia

Wiem, że zasadność zobowiązań w zamian za szkolenia reguluje Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 12.10.1993 r. w sprawie zasad i warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego dorosłych - par. 6 w szczególności. (...)

Urlop dla nauczyciela broniącego doktorat

Urlop dla nauczyciela broniącego doktorat

Jestem nauczycielem w szkole. Niedługo bronię doktorat, czy przysługuje mi z tego tytułu urlop? Pracownikowi niebędącemu nauczycielem akademickim lub pracownikiem naukowym, przygotowującemu rozprawę doktorską lub habilitacyjną, przysługuje, na jego wniosek, w uzgodnionym z pracodawcą terminie, (...)

Osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy

Osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy

Dotyczy ustawy o dofinansowaniu pracodawcom kosztów kształcenia pracowników młodocianych. Ja prowadzę działalność gospodarczą. Moja małżonka pracuje u mnie na umowie o pracę jako osoba współpracująca i prowadzi zakład fryzjerski, szkoli pracowników młodocianych posiadając odpowiednie (...)

Czas pracy nauczyciela doradcy metodycznego

Czas pracy nauczyciela doradcy metodycznego

Nauczyciela doradca metodyczny jest zatrudniony w szkole podstawowej ze zniżką godzin od 1/3 do 2/3 i realizuje zadania powierzone przez organ prowadzący w ośrodku doskonalenia nauczycieli. Jaka jest podstawa prawna godzin pracy nauczyciela doradcy metodycznego w ośrodku doskonalenia nauczycieli? (...)

Alimenty na dorosłego syna który pobiera zasiłek socjalny.

Alimenty na dorosłego syna który pobiera zasiłek socjalny.

Czy muszę łożyć alimenty na dorosłego syna któremu przyznano zasiłek socjalny? Czy muszę złożyć jakiś pozew o zniesienie alimentów? Niniejsza opinia została sporządzona na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. Nr 9, poz. 59 z późn. (...)

Zwrot kosztów za szkolenie

Zwrot kosztów za szkolenie

Czy w przypadku rozwiązania umowy o pracę przez pracownika, pracodawca może żądać zwrotu umownej kwoty określonej w załączniku do umowy, jako zwrot kosztów za szkolenie, przy czym szkoleniem tym jest udzielanie pracownikowi- stażyście wyjaśnień itp. Córka po ukończeniu studiów (mgr inż. (...)