Dom opieki dla osób starszych

Pytanie:

Poszukuję terenu pod budowę domu opieki dla osób starszych i przed zakupem działki zamierzam występować o wydanie wuzetki (na obszarze nieobjętym planem zagospodarowania przestrzennego). Oczywiście w takich przypadkach pojawia się problem kontynuacji _funkcji_i zabudowy jako, że taki obiekt najlepiej jest lokować w cichej dzielnicy mieszkalnej (i nadal jest to trochę większy dom). Jeden z szefów wydziałów architektury pewnego miasta zasugerował mi (ogólnikowo, bez przekonania o słuszności) o wystąpienie o decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego. Wg niego nie bierze się wówczas pod uwagę funkcji zabudowy sąsiedniej. Sugerował, że art. 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami posługuje się pojęciem domu pomocy społecznej (jak doczytałem chodzi jednak o publiczny dps). Natomiast art. 2. pkt 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym stanowi, że charakter takiej inwestycji nie jest uzależniony od osoby inwestora i źródeł finansowania. Czy rzeczywiście do takiej inwestycji można zastosować taką ścieżkę? Czy taką ścieżkę można zastosować do innych prywatnych inwestycji wymienionych w art 6 pkt 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami: szkół, klubów sportowych, szpitali?

Masz inne pytanie do prawnika?

29.9.2011

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Dom opieki dla osób starszych

Zgodnie z definicją celu publicznego określoną w ustawie o gospodarce nieruchomościami do inwestycji celu publicznego, które można zaliczyć do celów o znaczeniu lokalnym należą m.in:

- drogi zbiorcze /powiatowe/ i lokalne /gminne/,

-         sieć infrastruktury technicznej o zasięgu lokalnym, ujęcia wody, oczyszczalnia ścieków,

Porady prawne

-         urządzenia utylizacji odpadów,

-         urządzenia służące ochronie środowiska, w tym budowa ośrodków sportowo-rekreacyjnych, utrzymanie lokalnych powiązań przyrodniczych wzdłuż rowów melioracyjnych,

-         sieć rowów melioracyjnych i zbiorników wodnych,

-         obiekty na potrzeby obronności państwa, w tym powiatowa komenda policji,

-         szkoły podstawowe, gimnazja, licea, szkoły wyższe,

-         obiekty ochrony zdrowia i opieki społecznej: ośrodki zdrowia, przedszkola, domy opieki społecznej, placówki opiekuńczo-wychowawcze,

-         zakładanie i utrzymywanie cmentarzy,

-         ochrona lokalnych dóbr kultury: miejsc pamięci narodowej, kapliczek,

-         inne cele publiczne określone w odrębnych ustawach.

Ponadto obiektami celu publicznego są obiekty sakralne.

Ponieważ faktycznie istnieć mogą wątpliwości, czy planowany przez Pana obiekt podpada pod definicję domu pomocy społecznej i służyłby celom publicznym, należy przyjrzeć się orzecznictwu.

I tak, w wyroku WSA w Krakowie z dnia 29 października 2010r., sygn. II S.A./Kr 910/10 wskazano, że  „pierwszą cechą charakteryzującą inwestycję celu publicznego jest jej zakres tj. określenie czy dane przedsięwzięcie można zaliczyć do działań o znaczeniu lokalnym, ponadlokalnym czy krajowym. Drugą cechą charakterystyczną tego pojęcia jest cel danego zamierzenia tj. czy stanowi on realizację celów, o których mowa w art. 6 u.g.n. Tylko łączne spełnienie tych dwóch przesłanek może przesądzać, iż dane przedsięwzięcie spełnia wymogi by można je zaliczyć do inwestycji celu publicznego.”

Z kolei WSA w Białymstoku w wyroku z dnia 29 października 2009r., sygn. II SA/Bk 442/09 podał, że  „Budowa oczyszczalni ścieków może być uznana za inwestycję celu publicznego tylko wtedy, gdy ma być przeznaczona do użytku powszechnego. Jeżeli zaś inwestor zamierza realizować wspomnianą inwestycję na własny użytek (przydomowa oczyszczalnia ścieków) lub dla ściśle określonych podmiotów (użytkowników), to z prawnego punktu widzenia będzie to przedsięwzięcie należące do kategorii inwestycji niepubliczny”.

WSA w Gdańsku w wyroku z dnia 20 grudnia 2007r., sygn. II S.A./Gd 620/07 podaje przykładowo, że  „Publicznym obiektem ochrony zdrowia w rozumieniu art. 6 ust. 6 u.s.g. jest wyłącznie taki obiekt, który wchodzi w skład publicznego zakładu opieki zdrowotnej. Obiekt służący ochronie zdrowia tj. pełniący funkcję przychodni, ośrodka zdrowia itp., stanowiący własność podmiotu wskazanego w art. 8 ust. 1 pkt 4 - 8 u.z.o.z. czyli m.in. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i przeznaczony na cele prowadzonej przez nią działalności gospodarczej polegającej na świadczeniu usług zdrowotnych w ramach utworzonego przez nią zakładu opieki zdrowotnej nie może być uznany za "publiczny obiekt ochrony zdrowia", o którym mowa w art. 6 ust. 6 u.g.n.”

 

Wyrok WSA w Warszawie z 7 marca 2007r., sygn. IV S.A./Wa 2037/06 daje jednoznaczną odpowiedź, że „Pojęcie celu publicznego, oznacza cel dotyczący ogółu ludzi, służący ogółowi, przeznaczony (dostępny) dla wszystkich. Zastosowanie zasad i trybu przewidzianego dla lokalizacji inwestycji celu publicznego zależy więc od tego, czy zamierzenia inwestycyjne, wymagające uzyskania stosownej decyzji, posiadają "pierwiastek publiczny"”.

Uznać zatem można, że planowany przez Pana prywatny dom opieki nie będzie podpadał pod definicję obiektów służących realizacji celu publicznego. Jak bowiem podaje K. Świderski w artykule w czasopiśmie CASUS (nr 2007/1/12): Cele publiczne to takie cele, których realizacja: a) służy powszechnemu pożytkowi, b) znajduje racjonalne uzasadnienie tylko w ramach wyznaczonych przez zasadę subsydiarności, c) finansowana jest ze środków publicznych.

Podobne stanowisko zajmuje Grossmann T. W artykule znajdującym się w czasopiśmie PiP (2005/9/81) „Pojęcie inwestycja celu publicznego w dziedzinie łączności” - Nie każde zamierzenie, którego rezultat dałoby się nawet zakwalifikować jako "dotyczący ogółu, służący ogółowi ludzi, przeznaczony, dostępny dla wszystkich; ogólny, powszechny, społeczny, nieprywatny" może być uznane za cel publiczny w rozumieniu ustawy o gospodarce nieruchomościami, lecz tylko takie, które mieści się w katalogu celów publicznych zawartym w art. 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Ostateczna ocena należy jednak do organu wydającego decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji.

Przypominamy przy tym, że zgodnie z przepisem art. 57 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej domy pomocy społecznej mogą prowadzić, po uzyskaniu zezwolenia wojewody:

  1)   jednostki samorządu terytorialnego;

  2)   Kościół Katolicki, inne kościoły, związki wyznaniowe oraz organizacje społeczne, fundacje i stowarzyszenia;

  3)   inne osoby prawne;

  4)   osoby fizyczne.

Zezwolenie na prowadzenie domu pomocy społecznej wydaje wojewoda właściwy ze względu na położenie domu. Wojewoda wydaje zezwolenie na prowadzenie domu pomocy społecznej, jeżeli podmiot o nie występujący:

  1)   spełnia warunki określone w niniejszej ustawie;

  2)   spełnia standardy, o których mowa w art. 55 ust. 1 i 2;

3)      złoży wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie domu pomocy społecznej.

Nie ma przeszkód w zakładaniu komercyjnych domów pomocy społecznej, o ile podmioty je zakładające będą spełniały warunki i standardy określone w ustawie. Tylko uzyskanie takiego statusu planowanego obiektu pozwoli Panu jednak na wykorzystanie przepisów dotyczących lokalizacji inwestycji celu publicznego. 

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Jakie wymogi musi spełniać dom pomocy społecznej?

Jakie wymogi musi spełniać dom pomocy społecznej?

Kto może prowadzić dom pomocy społecznej? Na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej domy pomocy społecznej mogą prowadzić, po uzyskaniu zezwolenia wojewody:  jednostki samorządu terytorialnego;  Kościół Katolicki, inne kościoły, związki wyznaniowe oraz (...)

Medycyna w Polsce. Jak pomóc osobom starszym?

Medycyna w Polsce. Jak pomóc osobom starszym?

Władysław Kosiniak-Kamysz, minister pracy i polityki społecznej, Bartosz Arłukowicz, minister zdrowia, a także eksperci z dziedziny usług medycznych, ratownictwa, fizjoterapii, usług opieki dla osób starszych, geriatrii, gerontologii, organizacji pozarządowych działających na rzecz osób (...)

Wyższe standardy w placówkach opieki

Wyższe standardy w placówkach opieki

Poprawa bezpieczeństwa oraz warunków pobytu osób starszych i niepełnosprawnych przebywających w placówkach całodobowej opieki, ograniczenie skali nieprawidłowości oraz poszerzenie katalogu zwalniania z opłat za pobyt w domach pomocy społecznej – to najważniejsze (...)

Co nowego dla ubogich i seniorów?

Co nowego dla ubogich i seniorów?

Powstaną schroniska z usługami opiekuńczymi Wprowadzenie schroniska dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi jako dodatkowego typu placówki, możliwość przyznania schronienia osobie bezdomnej oczekującej na umieszczenie w domu pomocy społecznej czy rezygnacja z wymogu zawarcia (...)

Program \

Program \"Solidarność pokoleń - działania dla zwiększenia aktywności zawodowej osób w wieku 50+\"

  Osoby 50-letnie mają kłopoty ze znalezieniem pracy, a często są „wypychane" na wcześniejsze emerytury. W efekcie, w Polsce mamy najniższy w Unii Europejskiej wskaźnik zatrudnienia 50-latków. Rząd chce to zmienić poprzez program „Solidarność pokoleń", który (...)

W domach pomocy społecznej i innych placówkach ma być lepiej

W domach pomocy społecznej i innych placówkach ma być lepiej

Wyższe standardy w placówkach opieki Poprawa bezpieczeństwa oraz warunków pobytu osób starszych i niepełnosprawnych przebywających w placówkach całodobowej opieki, ograniczenie skali nieprawidłowości czy poszerzenie katalogu zwalniania z opłat – to najważniejsze (...)

Tak rząd chce pomagać seniorom

Tak rząd chce pomagać seniorom

Minister Władysław Kosiniak-Kamysz mówił w piątek o rządowym programie dotyczącym polityki senioralnej. Minister przypomniał główne tezy Założeń długofalowej polityki senioralnej na lata 2014-2020. Ich realizacja wymaga przyjęcia horyzontalnej strategii wobec wszystkich aspektów życia (...)

Dofinansowanie do pobytu w żłobku

Dofinansowanie do pobytu w żłobku

Od 1 kwietnia 2022 r. można złożyć do ZUS wniosek o dofinansowanie obniżenia opłaty za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna. Prawo do dofinansowania nie zależy od dochodów rodziny. Dofinansowanie do pobytu w żłobku już od 1 kwietnia! Rodzicu, złóż (...)

Polski Ład dla rodzin

Polski Ład dla rodzin

Wielka reforma społeczno-gospodarcza, w której centrum stawiamy rodzinę – tak o zaprezentowanym w sobotę Polskim Ładzie mówiła minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg. Znalazły się w nim prorodzinne rozwiązania z wielu obszarów, to m.in. polityka mieszkaniowa, (...)

Pierwsza polska Strategia na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami

Pierwsza polska Strategia na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami

Uchwała w sprawie przyjęcia dokumentu Strategia na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami 2021-2030 Kompleksowy i obszerny dokument o charakterze strategicznym – Rada Ministrów przyjęła pierwszą polską Strategię na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami. – "Strategia (...)

Dzieci powinny być w rodzinach...

Dzieci powinny być w rodzinach...

Rozwój rodzinnej pieczy zastępczej, deinstytucjonalizacja pieczy zastępczej, lepsza praca z rodziną, większe wsparcie dla wchodzących w dorosłe życie wychowanków pieczy zastępczej , a także mniejsza liczba adopcji zagranicznych – to główne założenia nowelizacji (...)

Wsparcie osób niepełnosprawnych

Wsparcie osób niepełnosprawnych

Wsparcie osób niepełnosprawnych jest jednym z priorytetów polityki rodzinnej obecnego rządu.  Pomoc na co dzień i kolejne lata Szeroko rozumiana polityka rodzinna oznacza wspieranie także grup wymagających szczególnej ochrony, czyli m.in. osób niepełnosprawnych. Bieżący (...)

Wyższe standardy w placówkach opieki już wkrótce

Wyższe standardy w placówkach opieki już wkrótce

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o pomocy społecznej i o ochronie zdrowia publicznego. Chodzi tu przede wszystkim o poprawę bezpieczeństwa oraz warunków pobytu osób starszych i niepełnosprawnych przebywających w placówkach całodobowej opieki, ograniczenie (...)

Jak mają funkcjonować placówki dla dzieci pozbawionych opieki rodzicielskiej?

Jak mają funkcjonować placówki dla dzieci pozbawionych opieki rodzicielskiej?

Jakich placówek opiekuńczo-wychowawczych dotyczą nowe przepisy? Zgodnie z ustawą, dziecko pozbawione częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej może być umieszczane w całodobowej placówce opiekuńczo-wychowawczej następującego typu:   interwencyjnego;  rodzinnego;  socjalizacyjnego.  Całodobowa (...)

Aktualne rekomendacje i instrukcje dla domów pomocy społecznej

Aktualne rekomendacje i instrukcje dla domów pomocy społecznej

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej we współpracy z Głównym Inspektorem Sanitarnym zaktualizowało rekomendacje i instrukcje dla domów pomocy społecznej. Nowe wytyczne dotyczą wszystkich osób przebywających w placówkach: osób starszych, dzieci, niepełnosprawnych (...)

Renta za mieszkanie. Jest raport UOKiK

Renta za mieszkanie. Jest raport UOKiK

UOKiK sprawdził jak przestrzegane są prawa seniorów, którzy zdecydowali się przekazać swoje mieszkania w zamian za tak zwaną rentę dożywotnią. Skontrolowano działania wszystkich przedsiębiorców oferujących takie usługi na polskim rynku - łącznie 37 wzorców umów i 46 przekazów (...)

Resort pracy dofinansuje domy seniora

Resort pracy dofinansuje domy seniora

Połączenie uniwersytetu trzeciego wieku, klubu seniora, biblioteki i gabinetu rehabilitacyjnego - tak w skrócie można opisać dzienny dom Senior-WIGOR. Do końca roku ma powstać około 100 takich miejsc. Od dziś gminy mogą starać się o środki na ich utworzenie. - Troska o seniorów to nasza (...)

Prokuratoria Generalna

Prokuratoria Generalna

Czego dotyczy nowa ustawa?  Z dniem 15 marca 2006 r. wchodzą w życie zasadnicze przepisy ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa. Celem tej ustawy jest: utworzenie centralnego organu administracji państwowej: Prokuratorii Generalnej, którego zadaniem będzie (...)

Regulacje dotyczące zawodu pracownika socjalnego

Regulacje dotyczące zawodu pracownika socjalnego

Na stronach Ministerstwa Polityki Społecznej znajduje się projekt ustawy o zawodzie pracownika socjalnego, która określa zasady i warunki wykonywania zawodu pracownika socjalnego oraz uzyskiwania specjalizacji zawodowej i awansu zawodowego, a także obowiązki i prawa pracowników socjalnych i sposób (...)

Renta dożywotnia pod lupą UOKiK-u. Są pierwsze zarzuty

Renta dożywotnia pod lupą UOKiK-u. Są pierwsze zarzuty

UOKiK sprawdził jak przestrzegane są prawa seniorów, którzy zdecydowali się przekazać swoje mieszkania w zamian za tzw. rentę dożywotnią. Skontrolowano działania wszystkich przedsiębiorców oferujących takie usługi na polskim rynku – łącznie 37 wzorców umów i 46 przekazów reklamowych. (...)

BHP na uczelniach i w akademikach

BHP na uczelniach i w akademikach

Rektor jest ustawowo zobowiązany zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki osobom pobierającym w uczelni naukę lub odbywającym zajęcia praktyczno-techniczne albo wykonującym prace na rzecz uczelni. W związku z tym 2 sierpnia 2007 r. zacznie obowiązywać rozporządzenie Ministra (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Decyzja o warunkach zabudowy - strony postępowania

Decyzja o warunkach zabudowy - strony postępowania

Chciałbym wystąpić z wnioskiem o wydanie decyzji o warunkach zabudowy na terenie nieobjętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (dom opieki dla osób starszych). Kto oprócz mnie jest stroną takiego postępowania mogącą odwołać się od wydanej decyzji; jeśli są nimi sąsiedzi (...)

Odwołanie od decyzji o warunkach zabudowy

Odwołanie od decyzji o warunkach zabudowy

Chciałbym uzyskać decyzję o warunkach zabudowy. Planowany obiekt to dom opieki dla osób starszych. Z tego co się orientuję od ewentualnej pozytywnej decyzji odwołanie mogą wnieść sąsiedzi. Jakie są przesłanki prawne uwzględnienia takiego odwołania? Czy sąsiedzi mogą skutecznie podnosić, (...)

Skierowanie do domu pomocy społecznej

Skierowanie do domu pomocy społecznej

Do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wpłynął wniosek osoby o skierowanie do Domu Pomocy Społecznej. Osoba ta ostatnio zamieszkiwała na terenie naszej gminy i spełnia określone przesłanki wynikające z ustawy o pomocy społecznej. W/w osoba do 03.03.2007 przebywała w schronisku dla bezdomnych. (...)

Przebywanie w domu opieki społecznej a majątek

Przebywanie w domu opieki społecznej a majątek

Siostra moja ze względu na swój stan zdrowia być może będzie musiała przebywać w Domu Opieki Społecznej. Ma działkę z domkiem. Utrzymuje się z niewysokiej renty inwalidzkiej. Jak wygląda sprawa kosztów pobytu w Domu Opieki? Czy ze względu na fakt, że jej dochody nie są wystarczające (...)

Przymusowe umieszczenie w domu opieki społecznej

Przymusowe umieszczenie w domu opieki społecznej

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej chce umieścić moją matkę w domu opieki. Czy może to przymusowo zrobić bez jej zgody? W kwestii umieszczenia Pana mamy w domu pomocy społecznej należy powołać się na przepisy o pomocy społecznej. Art. 54 ust. 1 u.p.s. Osobie wymagającej całodobowej (...)

Koszty utrzymania w domu opieki

Koszty utrzymania w domu opieki

Płacę za mamę umieszczoną w prywatnym domu opieki. Mama dostaje 600 zł, a za dom płacimy 2000 zł. Złożyliśmy o przyjęcie jej do publicznego domu opieki. Cena będzie podobna. Wyczytałam, że w pierwszej kolejności płaci osoba, która zamieszkuje w tym domu. Mama ma mieszkanie własnościowe, (...)

Organ ustalający opłaty za pobyt w domu opieki społecznej

Organ ustalający opłaty za pobyt w domu opieki społecznej

Kto ustala opłaty za pobyt w domach opieki społecznej? W kwestii opłaty za pobyt w domu opieki społecznej należy wskazać, iż pobyt w takim ośrodku jest odpłatny do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania. Wysokość tych kosztów ustalają odpowiednie organy jednostek samorządu (...)

VAT a usługi remontowe w domach pomocy społecznej

VAT a usługi remontowe w domach pomocy społecznej

Nasza firma wzięła ostatnio udział w przetargu nieograniczonym na wykonanie modernizacji systemu sygnalizacji pożaru w budynku Domu Pomocy Społecznej. W ofercie naszej zastosowaliśmy 22 % podatek VAT. W uzasadnieniu o odrzuceniu naszej oferty napisano "(...) zgodnie z obowiązującymi przepisami (...)

Uzyskanie środków na pokrycie opłaty za pobyt w domu opieki

Uzyskanie środków na pokrycie opłaty za pobyt w domu opieki

Moja mama przebywa w domu opieki. W tej chwili nie stać jej ani mnie na pokrycie kosztów utrzymania. Mama posiada mieszkanie, czy trzeba będzie je sprzedać by zapłacić za jej pobyt w domu opieki społecznej? W kwestii decyzji o sprzedaniu domu należy wskazać, iż jeżeli czynsz najmu będzie (...)

Zwolnienie opłaty za pobyt w domu opieki społecznej

Zwolnienie opłaty za pobyt w domu opieki społecznej

Moja mama przebywa w domu opieki społecznej. Czy jest jakakolwiek możliwość do zwolnienia jej z opłat pobytu? W przypadkach określonych w art. 64 u.p.s. może Pan wnosić o częściowe lub całkowite zwolnienie z opłaty: Osoby wnoszące opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej można zwolnić, (...)

Inne źródła finansowania pobytu w domu opieki społecznej

Inne źródła finansowania pobytu w domu opieki społecznej

Moja mam przebywa w domu opieki społecznej. W tej chwili ani jej ani mnie nie stać na opłacanie pobytu. Czy możliwe jest inne źródło finansowania? Obowiązani do wnoszenia opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej są w kolejności: 1) mieszkaniec domu, a w przypadku osób małoletnich (...)

Brak zezwolenia na prowadzenie domu opieki

Brak zezwolenia na prowadzenie domu opieki

Spółka przed wejściem w życie zmian do ustawy o pomocy społecznej tj. od roku 1997 prowadziła na podstawie postanowienia sądu (wpis do RHB i KRS) działalność w zakresie placówki zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku z (...)

Opłaty za pobyt w DPS

Opłaty za pobyt w DPS

Pan X jest całkowicie ubezwłasnowolniony, (jest kawalerem, nie ma dzieci, rodzice nie żyją) opiekunem prawnym jest jego siostra. Sąd Rejonowy wydał postanowienie na umieszczenie pana X w DPS. Czy siostra będąca opiekunem prawnym zobowiązana jest do ponoszenia odpłatności za pobyt brata w DPS? (...)

Łączenie innych funkcji z mandatem radnego gminy

Łączenie innych funkcji z mandatem radnego gminy

Czy Radny Gminy może sprawować swoją funkcję gdy: - jest kierownikiem Domu Pomocy Społecznej w którym przebywają osoby do utrzymania których Gmina dotuje? - jest główną księgową banku, który wygrał przetarg na obsługę finansową urzędu gminy? Obsługę finansową prowadzi oddział tego (...)

Jak prawnie wymusić na rodzeństwie, aby dokładały się do pobytu matki w domu seniora?

Jak prawnie wymusić na rodzeństwie, aby dokładały się do pobytu matki w domu seniora?

Moja mama ma coraz większe problemy z radzeniem sobie nawet z najprostszymi rzeczami. Ma już 86 lat. W raz z moją siostrą podjęliśmy decyzję o umieszczeniu jej w domu starców. Niestety dwójka moja rodzeństwa nie zgadza się z tym pomysłem. Pomimo braku ich zgody na umieszczenie naszej mamy (...)

Przebywanie w domu opieki społecznej a majątek

Przebywanie w domu opieki społecznej a majątek

Siostra moja ze względu na swój stan zdrowia być może będzie musiała przebywać w Domu Opieki Społecznej. Ma działkę z domkiem. Utrzymuje się z niewysokiej renty inwalidzkiej. Jak wygląda sprawa kosztów pobytu w Domu Opieki? Czy ze względu na fakt, że jej dochody nie są wystarczające (...)

Przymusowe umieszczenie w domu opieki społecznej

Przymusowe umieszczenie w domu opieki społecznej

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej chce umieścić moją matkę w domu opieki. Czy może to przymusowo zrobić bez jej zgody? W kwestii umieszczenia Pana mamy w domu pomocy społecznej należy powołać się na przepisy o pomocy społecznej. Art. 54 ust. 1 u.p.s. Osobie wymagającej całodobowej (...)

Koszty utrzymania w domu opieki

Koszty utrzymania w domu opieki

Płacę za mamę umieszczoną w prywatnym domu opieki. Mama dostaje 600 zł, a za dom płacimy 2000 zł. Złożyliśmy o przyjęcie jej do publicznego domu opieki. Cena będzie podobna. Wyczytałam, że w pierwszej kolejności płaci osoba, która zamieszkuje w tym domu. Mama ma mieszkanie własnościowe, (...)

Organ ustalający opłaty za pobyt w domu opieki społecznej

Organ ustalający opłaty za pobyt w domu opieki społecznej

Kto ustala opłaty za pobyt w domach opieki społecznej? W kwestii opłaty za pobyt w domu opieki społecznej należy wskazać, iż pobyt w takim ośrodku jest odpłatny do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania. Wysokość tych kosztów ustalają odpowiednie organy jednostek samorządu (...)

VAT a usługi remontowe w domach pomocy społecznej

VAT a usługi remontowe w domach pomocy społecznej

Nasza firma wzięła ostatnio udział w przetargu nieograniczonym na wykonanie modernizacji systemu sygnalizacji pożaru w budynku Domu Pomocy Społecznej. W ofercie naszej zastosowaliśmy 22 % podatek VAT. W uzasadnieniu o odrzuceniu naszej oferty napisano "(...) zgodnie z obowiązującymi przepisami (...)

Uzyskanie środków na pokrycie opłaty za pobyt w domu opieki

Uzyskanie środków na pokrycie opłaty za pobyt w domu opieki

Moja mama przebywa w domu opieki. W tej chwili nie stać jej ani mnie na pokrycie kosztów utrzymania. Mama posiada mieszkanie, czy trzeba będzie je sprzedać by zapłacić za jej pobyt w domu opieki społecznej? W kwestii decyzji o sprzedaniu domu należy wskazać, iż jeżeli czynsz najmu będzie (...)

Zwolnienie opłaty za pobyt w domu opieki społecznej

Zwolnienie opłaty za pobyt w domu opieki społecznej

Moja mama przebywa w domu opieki społecznej. Czy jest jakakolwiek możliwość do zwolnienia jej z opłat pobytu? W przypadkach określonych w art. 64 u.p.s. może Pan wnosić o częściowe lub całkowite zwolnienie z opłaty: Osoby wnoszące opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej można zwolnić, (...)

Inne źródła finansowania pobytu w domu opieki społecznej

Inne źródła finansowania pobytu w domu opieki społecznej

Moja mam przebywa w domu opieki społecznej. W tej chwili ani jej ani mnie nie stać na opłacanie pobytu. Czy możliwe jest inne źródło finansowania? Obowiązani do wnoszenia opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej są w kolejności: 1) mieszkaniec domu, a w przypadku osób małoletnich (...)

Brak zezwolenia na prowadzenie domu opieki

Brak zezwolenia na prowadzenie domu opieki

Spółka przed wejściem w życie zmian do ustawy o pomocy społecznej tj. od roku 1997 prowadziła na podstawie postanowienia sądu (wpis do RHB i KRS) działalność w zakresie placówki zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku z (...)

Opłaty za pobyt w DPS

Opłaty za pobyt w DPS

Pan X jest całkowicie ubezwłasnowolniony, (jest kawalerem, nie ma dzieci, rodzice nie żyją) opiekunem prawnym jest jego siostra. Sąd Rejonowy wydał postanowienie na umieszczenie pana X w DPS. Czy siostra będąca opiekunem prawnym zobowiązana jest do ponoszenia odpłatności za pobyt brata w DPS? (...)

Łączenie innych funkcji z mandatem radnego gminy

Łączenie innych funkcji z mandatem radnego gminy

Czy Radny Gminy może sprawować swoją funkcję gdy: - jest kierownikiem Domu Pomocy Społecznej w którym przebywają osoby do utrzymania których Gmina dotuje? - jest główną księgową banku, który wygrał przetarg na obsługę finansową urzędu gminy? Obsługę finansową prowadzi oddział tego (...)

Jak prawnie wymusić na rodzeństwie, aby dokładały się do pobytu matki w domu seniora?

Jak prawnie wymusić na rodzeństwie, aby dokładały się do pobytu matki w domu seniora?

Moja mama ma coraz większe problemy z radzeniem sobie nawet z najprostszymi rzeczami. Ma już 86 lat. W raz z moją siostrą podjęliśmy decyzję o umieszczeniu jej w domu starców. Niestety dwójka moja rodzeństwa nie zgadza się z tym pomysłem. Pomimo braku ich zgody na umieszczenie naszej mamy (...)

Skierowanie do domu pomocy społecznej

Skierowanie do domu pomocy społecznej

Do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wpłynął wniosek osoby o skierowanie do Domu Pomocy Społecznej. Osoba ta ostatnio zamieszkiwała na terenie naszej gminy i spełnia określone przesłanki wynikające z ustawy o pomocy społecznej. W/w osoba do 03.03.2007 przebywała w schronisku dla bezdomnych. (...)

Umieszczenie w domu pomocy społecznej

Umieszczenie w domu pomocy społecznej

Pan X lat 69 mieszka z żoną lat 64, jest właścicielem domu i gospodarstwa rolnego. nie mają dzieci. Oboje posiadają niepełne emerytury bowiem nie przekazali swojego gospodarstwa rolnego. Z uwagi na pogarszający się stan zdrowia pan X wymaga stałej pomocy osoby drugiej -odmawia jednak przyjęcia (...)

Opieka dla starszej osoby

Opieka dla starszej osoby

Moja teściowa w tym roku skończyła 75-lat. Im jest starsza, tym bardziej niedomaga. Mieszkamy osobno, chociaż w małej miejscowości. Teściowa ma 2-pokoje z kuchnią i łazienką w bloku spółdzielczym. Dodam, że mieszkanie to jest własnościowe i przepisane aktem notarialnym na moją pełnoletnią (...)