Dopłaty uzupełniające dla rolników

Pytanie:

Posiadam 30 ha gospodarstwo rolne i od chwili wstąpienia Polski do UE otrzymuję dopłaty bezpośrednie, uzupełniające oraz rolnośrodowiskowe. W tym roku odnośnie dopłat bezpośrednich i rolnośrodowiskowych sytuacja w zasadzie się nie zmieniła, natomiast odnośnie dopłat uzupełniających wprowadzono na podstawie Ustawy o płatnościach do gruntów rolnych i płatności cukrowej z dnia 26 stycznia 2007 r. art.17 oraz rozporządzenia ministra rolnictwa i rozwoju wsi z dnia 13 marca 2007 r. § 3 - dodatkowe i niejasne warunki otrzymania dopłat uzupełniających. Na podstawie w/w § 3 rozporządzenia, płatność uzupełniająca do powierzchni upraw roślin, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 12, przysługuje do powierzchni uprawy, z której pochodzą pasze objęte umowami lub deklaracjami dostaw, o których mowa w art. 14 i 15 rozporządzenia Komisji (WE) nr 382/2005 z dnia 7 marca 2005 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1786/2003 w sprawie wspólnej organizacji rynku suszu paszowego (Dz. Urz. UE L 61 z 08.03.2005, str. 4, z późn.zm.). Produkuję wskazany susz paszowy (siano belowane) i sprzedaję rolnikowi posiadającemu kilkaset krów lecz bez w/w umów czy deklaracji dostaw w/g rozporządzenia (WE). Nie mogę także uzyskać dostępu do w/w aktów prawa UE. W jakiej formie i z jaką datą powinienem spisać umowę lub deklaracje dostaw suszu paszowego z moim odbiorcą tego towaru aby spełnić warunki do uzyskania dopłat uzupełniających?

Masz inne pytanie do prawnika?

13.4.2007

Zespół<br />e-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Dopłaty uzupełniające dla rolników

Zgodnie z rozporządzeniem z dnia 13 marca 2007 r. w sprawie rodzajów roślin objętych płatnością uzupełniającą oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania tej płatności, płatnością uzupełniającą do powierzchni upraw są objęte, między innymi, trawy na trwałych użytkach zielonych przeznaczone na susz paszowy. Zgodnie z § 3 tego rozporządzenia, płatność uzupełniająca do powierzchni upraw roślin, o których mowa powyżej przysługuje do powierzchni uprawy, z której pochodzą pasze objęte umowami lub deklaracjami dostaw, o których mowa w art. 14 i 15 rozporządzenia Komisji (WE) nr 382/2005 z dnia 7 marca 2005 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1786/2003 w sprawie wspólnej organizacji rynku suszu paszowego (Dz. Urz. UE L 61 z 08.03.2005, str. 4, z późn. zm.).

Zgodnie z art. 14  rozporządzenia nr 382/2005, każda umowa określona w art. 10 lit. c) ppkt i) oraz iii) rozporządzenia (WE) nr 1786/2003 (dotyczy to umowy przetwórcy z producentem pasz przeznaczonych do suszenia oraz umowy przedsiębiorstwa, które uzyskało swoje zapasy od osób fizycznych lub prawnych, zapewniając niektóre gwarancje, które mają zostać ustalone, oraz zawarły umowy z producentami paszy przeznaczonej do suszenia i taki nabywca jest zatwierdzony, wymogi opisane poniżej w pkt 1 i pkt 2 nie dotyczą przedsiębiorstw, które przetworzyły swoje własne zbiory, lub w przypadku grupy, zbiory swoich członków) powinna zawierać:

 1. informacje przewidzianych w art. 12 rozporządzenia nr 1786/2003

 2. oraz informacje wymienione w art. 14 rozporządzenia nr 382/2005.


Ad. 1. Zgodnie z art. 12 rozporządzenia nr 1786/2003 umowa wskazuje:

 • nie tylko cenę, która ma zostać wypłacona na rzecz hodowcy zielonki lub, gdzie stosowne, pasz wysuszonych na słońcu, ale przynajmniej co następuje:

 • obszar, z którego zbiór ma być dostarczony do przetwórcy;

 • warunki dostawy oraz płatności.

W przypadku gdy umowa przetwórcy z producentem pasz jest umową kontraktacji w odniesieniu do przetwarzania paszy dostarczonej przez producenta, określa ona przynajmniej obszar z którego zbiór ma zostać dostarczony oraz zawiera klauzulę zawierającą zobowiązanie dla przedsiębiorstw przetwórczych do zapłaty producentowi, pomocy przewidzianej w art. 4 oraz otrzymanej w odniesieniu do przetworzonych ilości na podstawie umowy.

Ad. 2 Z kolei art. 14 rozporządzenia nr 382/2005 wskazuje następujące elementy:

 • nazwiska, imiona i adresy stron zawierających umowę;

 • datę jej zawarcia;

 • rok gospodarczy, którego dotyczy;

 • gatunek lub gatunki pasz przeznaczonych do przetworzenia oraz ich przewidywane ilości;

 • identyfikację działki lub działek rolniczych, na których uprawiane są pasze przeznaczone do przetworzenia, z odniesieniem do wniosku o udzielenie jednorazowej pomocy, w którym działki te zostały zadeklarowane, zgodnie z art. 14 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 796/2004, oraz, w przypadku gdy umowa zostaje zawarta lub deklaracja jest realizowana przed datą złożenia wniosku o pomoc jednorazową, zobowiązanie zadeklarowania wspomnianych działek we wniosku o jednorazową pomoc.

Jeśli przedsiębiorstwo przetwórcze wykonuje umowę o przetwórstwie na zasadach umowy kontraktacji, zawartą z niezależnym producentem rolnym lub jednym czy kilkoma z jego członków, umowa musi zawierać również:

 • produkt końcowy, który ma być dostarczony,

 • koszty do zapłacenia przez producenta.

3. Na koniec należy wskazać art. 15 rozporządzenia rozporządzenia Komisji (WE) nr 382/2005, który odnosi się do deklaracji. Zgodnie z nim w przypadku przedsiębiorstwa przetwarzającego własną produkcję lub grupy producentów przetwarzającej produkcję swych członków, sporządzana jest deklaracja dostaw, która powinna zawierać przynajmniej:

 • datę dostawy lub, w stosownym przypadku, orientacyjną datę, jeśli dostawa ma miejsce po złożeniu deklaracji dostawy właściwym władzom;

 • ilości pasz odebranych lub do odebrania;

 • gatunek lub gatunki pasz przeznaczonych do przetworzenia;

 • w stosownym przypadku, nazwę i adres członka grupy producentów będącego dostawcą;

 • identyfikację działki lub działek rolniczych, na których uprawiane są pasze przeznaczone do przetworzenia, z odniesieniem do wniosku o udzielenie jednorazowej pomocy, w którym działki te zostały zadeklarowane, zgodnie z art. 14 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 796/2004, oraz, w przypadku gdy umowa zostaje zawarta lub deklaracja jest realizowana przed datą złożenia wniosku o pomoc jednorazową, zobowiązanie zadeklarowania wspomnianych działek we wniosku o jednorazową pomoc.

W przypadku przedsiębiorstwa zaopatrywanego przez zatwierdzonego nabywcę, sporządzana jest deklaracja dostaw, która powinna zawierać przynajmniej:

 • tożsamość zatwierdzonego nabywcy;

 • datę dostawy lub, w stosownym przypadku, orientacyjną datę dostawy, jeśli ma ona miejsce po złożeniu deklaracji dostawy właściwym władzom;

 • ilości pasz odebranych lub do odebrania, z podziałem zgodnie z umowami zawartymi pomiędzy nabywcami i producentami z podaniem numerów tych umów;

 • gatunek lub gatunki pasz przeznaczonych do przetworzenia;

 • identyfikację działki lub działek rolniczych, na których uprawiane są pasze przeznaczone do przetworzenia, z odniesieniem do wniosku o udzielenie jednorazowej pomocy, w którym działki te zostały zadeklarowane, zgodnie z art. 14 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 796/2004, oraz, w przypadku gdy umowa zostaje zawarta lub deklaracja jest realizowana przed datą złożenia wniosku o pomoc jednorazową.

Zgodnie z art. 16 rozporządzenia nr 382/2005, umowy oraz deklaracje dostaw powinny być sporządzane na piśmie na co najmniej dwa dni robocze przed datą dostawy. Niemniej jednak Państwa Członkowskie mogą wprowadzić wymagany termin od 2 do 8 dni roboczych przed datą dostawy.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


FORUM POMOCY PRAWNEJ

Pozbawienie dachu nad głową.

3.7.2018 przez: 1996ola

mandat za brak biletu w tramwaju

16.4.2018 przez: gregory3335