Dostęp do drogi publicznej przy ustalaniu wzzt

Pytanie:

W projekcie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy znalazła się m.in. cała treść postanowienia wydanego przez wydział infrastruktury, która chyba przecież powinna być opinią w sprawach technicznych. Postanowienie to stwierdza, że ponieważ droga dojazdowa wskazana we wniosku inwestora przebiega w znacznej części po gruntach we władaniu osób fizycznych, inwestor zobowiązany jest do uzyskania służebności gruntowej do przejazdu i przechodu przez te grunty, a nieruchomość na której planowana jest inwestycja bez ustanowienia służebności nie posiada atrybutów działki budowlanej. Sami urzędnicy wydziału architektury (i ja też) zgadzają się, że taki zapis jest zbyt szeroki i de facto nie jest wymagany do decyzji wzzt ani pozwolenia na budowę, dlatego zależy mi bardzo, aby go zmienić. Czy prawdą jest, że wymagane jest tylko oświadczenie inwestora o posiadaniu prawa do przechodu i przejazdu przez działki sąsiednie łączące moją działkę z drogą publiczną? Mam oświadczenie od właścicieli działek sąsiednich, którzy udzielają mi prawa przejazdu i przechodu przez swoje działki. Jest ono w formie pisemnej, ale nie aktu notarialnego, którego nie uda mi się zawrzeć bez rekompensaty finansowej, a tego chcę uniknąć. Mam też inny dodatkowy dojazd, z którego w rzeczywistości będę korzystał, a drogaprzez działki sąsiadów z prawem przechodu i przejazdu służy tylko do wydania zezwoleń budowlanych. Złożyłem pisemne oświadczenie o prawie przechodu i przejazdu, które zostało przyjęte, jednak z powodu zapisu w postanowieniu (Wydział Infrastruktury) istnieje teraz zapis o służebności. Czy mogę wnioskować, upierać się o zmianę treści wzzt, wg której inwestor jest zobowiązany złożenia oświadczenia o posiadaniu prawa przechodu i przejazdu przez działki sąsiadów albo zmienić to na inne prawo, ale bez służebności wymagającej formy aktu notarialnego? Jakimi paragrafami jakich ustaw mogę się wesprzeć? Co innego mogę zrobić, żeby nie zawierać aktu notarialnego dotyczącego służebności (inne oświadczenie)?

Masz inne pytanie do prawnika?

12.4.2006

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Dostęp do drogi publicznej przy ustalaniu wzzt

Wydanie decyzji o warunkach zabudowy jest możliwe jedynie w przypadku łącznego spełnienia określonych przepisami ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym warunków. Jednym z nich jest to, by teren miał dostęp do drogi publicznej. W pytaniu jest mowa dopiero o projekcie  decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, a nie o samej decyzji. Sporządzenie projektu decyzji o ustaleniu warunków zabudowy powierza się osobie wpisanej na listę izby samorządu zawodowego urbanistów albo architektów. A jak wynika z przedstawionej powyżej zasady, decyzja ta nie zostanie wydana, dopóki nie zostanie ustalony dostęp do drogi publicznej. Nie może Pan żądać, by organ administracji odstąpił od przestrzegania obowiązujących w tym wypadku przepisów. Może Pan upierać się przy zmianie projektu decyzji, lecz w zasadzie nie zmieni to niczego w Pana sytuacji prawnej, tzn. i tak konieczne będzie ustanowienie dojazdu do drogi. W decyzji wzzt powinien zostać określony dojazd do nieruchomości. Powinna też być zawarta informacja o wymaganiach dotyczących ochrony interesów osób trzecich - w szczególności może to obejmować dostęp do drogi publicznej, korzystanie z infrastruktury technicznej, ochronę przed uciążliwymi oddziaływaniami czy też zanieczyszczeniami.

Porady prawne

O ustaleniu dostępu do drogi można mówić wtedy, gdy sąsiedzi ustanowią na Pana rzecz służebność przejazdu i przechodu. Taka sytuacja bezsprzecznie stanowi o tym, ze działka ma odpowiedni dostęp do drogi publicznej. Jednak do ustanowienia służebności konieczne jest stosowne oświadczenie sąsiadów złożone w formie aktu notarialnego. Bez zachowania formy aktu notarialnego ustanowienie służebności będzie nieważne, nie nastąpi. Zgodnie z definicja dostępu do drogi publicznej, zawartą w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym przez dostęp należy rozumieć bezpośredni dostęp do drogi publicznej albo dostęp do niej przez drogę wewnętrzną (własność albo współwłasność) lub przez ustanowienie odpowiedniej służebności drogowej. Nie będzie wiec uważane za dostęp do drogi zawarcie umowy dzierżawy, użyczenia czy innej podobnej. Musi Pan więc postarać o ustanowienie służebności przez sąsiadów, za co mogą oni oczywiście żądać odpowiedniego wynagrodzenia.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zabudowa siedliskowa - opinia prawna

Zabudowa siedliskowa - opinia prawna

Stan faktycznySytuacja 1. Mam działkę rolną o pow. 1,07 ha. Chcę zbudować na tej działce dom. Nie ma budowli w sąsiedztwie. Słyszałam, że byłoby to możliwe, gdybym miała działkę o pow. większej niż średnia działka rolna w gminie. Zamierzam wydzierżawić 10 ha działki rolnej (średnia (...)

Gruntowne zmiany w gospodarce nieruchomościami

Gruntowne zmiany w gospodarce nieruchomościami

    W zasadzie od 22 października zaczynają obowiązywać znowelizowane przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami. Zmienią się m.in. zasady sprzedaży dawnych mieszkań komunalnych. Skorzystać będą mogli na tym nowi właściciele lokali i osoby, które wykupiły je przed (...)

Droga konieczna jako zarzewie konfliktu właścicieli nieruchomości

Droga konieczna jako zarzewie konfliktu właścicieli nieruchomości

Służebność gruntowa drogi koniecznej  Służebność gruntowa drogi koniecznej została uregulowana w art. 145 Kodeksu cywilnego (K.c.). Zgodnie z § 1, jeżeli nieruchomość nie ma odpowiedniego dostępu do drogi publicznej lub do należących do tej nieruchomości budynków gospodarskich, (...)

Jak uzyskać 500 zł z programu „Rodzina 500 plus”?

Jak uzyskać 500 zł z programu „Rodzina 500 plus”?

Najważniejsze informacje o programie  Program „Rodzina 500 plus” to 500 zł miesięcznie na drugie i kolejne dziecko do ukończenia 18 roku życia. Rodziny o niskich dochodach otrzymają wsparcie także na pierwsze dziecko po spełnieniu kryterium dochodowego.  Wniosek o świadczenie (...)

Zakup preferencyjny paliwa stałego przez gospodarstwa domowe

Zakup preferencyjny paliwa stałego przez gospodarstwa domowe

Ustawa węglowa weszła w życie Gminy, spółki gminne i związki gminne będą mogły kupować węgiel od importerów za nie więcej niż 1,5 tys. zł za tonę i sprzedawać go w cenie nie wyższej niż 2 tys. zł za tonę. W terminie 3 dni roboczych od dnia wejścia w życie ustawy (...)

Czym jest informacja publiczna?

Czym jest informacja publiczna?

Co jest informacją publiczną? Informacja publiczna jest pojęciem ustawowym, zawartym w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. Ustawa o dostępie do informacji publicznych stanowi wykonanie art. 61 Konstytucji RP. Zasada dostępu do informacji publicznej Ogólną (...)

Gdy sąsiad naruszył granice Twojej działki - opinia prawna

Gdy sąsiad naruszył granice Twojej działki - opinia prawna

Stan faktyczny Sąsiad, działając prawdopodobnie w dobrej wierze, przeprowadził drogę do swojej działki, zajmując niewielką część zabudowanej nieruchomości sąsiedniej. Naruszenie to nie wpłynęło na spadek użyteczności tej nieruchomości. Jakie kroki można przedsięwziąć celem uregulowania (...)

Konsekwencje naruszenia cudzego gruntu – opinia prawna

Konsekwencje naruszenia cudzego gruntu – opinia prawna

Stan faktyczny Sąsiad, działając prawdopodobnie w dobrej wierze, przeprowadził drogę do swojej działki, zajmując niewielką część zabudowanej nieruchomości sąsiedniej. Naruszenie to nie wpłynęło na spadek użyteczności tej nieruchomości. Jakie kroki można przedsięwziąć celem uregulowania (...)

Dystrybucja węgla przez samorządy

Dystrybucja węgla przez samorządy

Artykuł zawiera podstawowe informacje na temat ustawy o zakupie preferencyjnym węgla przez gospodarstwa domowe. Poznaj podstawowe założenia procesu dystrybucji węgla przez samorządy i instrukcję resortu aktywów państwowych, która opisuje proces współpracy między samorządami (...)

Kontrola administracji

Kontrola administracji

  Kontrola administracji publicznej Administracja publiczna, będąc władzą, winna całym swym bytem i działalnością opierać się na obowiązującym prawie. Problematyka kontroli administracji publicznej (w tym samorządu terytorialnego) mieści się w nauce prawa administracyjnego. Kontrola (...)

Sukcesja firm jednoosobowych

Sukcesja firm jednoosobowych

Co przewiduje ustawa o zarządzie sukcesyjnym w firmach jednoosobowych? Nowe przepisy wychodzą naprzeciw potrzebom tzw. firm jednoosobowych, które stanowią ogromną większość polskich przedsiębiorstw. Dzięki tym rozwiązaniom, w przypadku śmierci przedsiębiorcy, jego firma będzie mogła (...)

Organizacja kształcenia w nowym roku akademickim

Organizacja kształcenia w nowym roku akademickim

Rekomendacje dla władz uczelni Obecna sytuacja epidemiologiczna w Polsce sprawia, że tak jak przez ostatnie pół roku, także w roku akademickim 2020/2021 działalność dydaktyczna w uczelniach powinna być realizowana z zachowaniem aktualnie obowiązujących wymogów bezpieczeństwa (...)

Jak uzyskać informacje sektora publicznego do ponownego wykorzystania?

Jak uzyskać informacje sektora publicznego do ponownego wykorzystania?

Każdy ma prawo do złożenia wniosku o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej. "Ponownym wykorzystywaniem" jest wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej  (tzw. "użytkownicy") informacji sektora publicznego lub każdej (...)

Zakup działki pod budowę domu

Zakup działki pod budowę domu

  Osoba, która chce kupić działkę pod budowę domu ma dwie możliwości. Może kupić działkę budowlaną albo działkę rolną, której odrolnienie związane jest z wieloma formalnościami. Przed zakupem działki najważniejszą rzeczą jaką musi zrobić każdy inwestor jest sprawdzenie (...)

Odpowiedni dostęp do drogi publicznej obejmuje również podwórze

Odpowiedni dostęp do drogi publicznej obejmuje również podwórze

W sprawie o ustanowienie służebności drogi koniecznej Sąd Rejonowy uznał, że nieruchomość wnioskodawcy nie ma odpowiedniego dostępu do drogi publicznej (art. 145 k.c.), gdyż co prawda nieruchomość przylega do ulicy, ale ze względu na zabudowę niemożliwy stał dostęp do podwórza. (...)

Bezpieczne wakacje dzieci i młodzieży

Bezpieczne wakacje dzieci i młodzieży

Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży na wakacjach - pod okiem rodziców Wakacyjna beztroska sprzyja różnego rodzaju zagrożeniom, na które narażone są dzieci i młodzież. Pamiętajmy, że urlop nie zwalnia rodziców i opiekunów z odpowiedzialności za bezpieczeństwo (...)

Odszkodowanie za szkody związane z naruszeniem konkurencji

Odszkodowanie za szkody związane z naruszeniem konkurencji

Co reguluje ustawa o roszczeniach o naprawienie szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji?  Ustawa z dnia 21 kwietnia 2017 r. o roszczeniach o naprawienie szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji wprowadza od 27 czerwca szereg ułatwień dla poszkodowanych, którzy (...)

Ustanowienie odrębnej własności lokali jako sposób fizycznego podziału nieruchomości stanowiącej współwłasność małżonków.

Ustanowienie odrębnej własności lokali jako sposób fizycznego podziału nieruchomości stanowiącej współwłasność małżonków.

Podział majątku wspólnego małżonków jest czynnością, która ma na celu ostateczne rozwiązanie kwestii majątkowych byłych małżonków. Jego przeprowadzenie prowadzi do ustania wspólności majątkowej przedmiotów, które należały do nich obu - wchodziły (...)

Pomoc de minimis w ustawie o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów

Pomoc de minimis w ustawie o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów

Ustawa o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów a pomoc publiczna Art. 14  ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele (...)

Ograniczenie wieku kandydatów na aplikację w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury

Ograniczenie wieku kandydatów na aplikację w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury

Wyrok TK 13 grudnia 2022 r. Trybunał Konstytucyjny rozpoznał wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich dotyczący górnej granicy wieku dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie na aplikację sędziowską i prokuratorską prowadzoną przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury. Trybunał (...)

Ochrona przeciwpożarowa budynków, innych obiektów budowlanych i terenów

Ochrona przeciwpożarowa budynków, innych obiektów budowlanych i terenów

19 maja 2006 r. wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. Rozporządzenie to określa sposoby i warunki ochrony przeciwpożarowej budynków, innych (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Budowa na działce rolnej bez planu miejscowego

Budowa na działce rolnej bez planu miejscowego

Czy na działce o powierzchni 8400 m2 rolnej nie objętej planem zagospodarowania przestrzennego, dla której studium uwarunkowań określa jako działkę położoną w strefie ziemi rolnej, można postawić wiatę o powierzchni 100m2 bez fundamentów, ale z podłogą i zadaszoną oraz czy można postawić (...)

Zezwolenie na budowę na działce rolnej

Zezwolenie na budowę na działce rolnej

Posiadam grunt rolniczy o pow.1,15 ha w gminie, która nie ma planu przestrzennego zagospodarowania natomiast posiada studium planu, na którym jest przewidziana budowa domów o niskiej zabudowie. Ponadto teren jest objęty obszarem górniczym (chodzi o szkody górnicze) . Na tej działce o pow. 1,15 (...)

Droga konieczna gdy działka ma dostęp do drogi

Droga konieczna gdy działka ma dostęp do drogi

Jestem właścicielem ponad 1 ha. ziemi w tym przyległa do tej ziemi działka o powierzchni 500 m. która ma bezpośredni dostęp do drogi publicznej (obecnie budowlana). Mój sąsiad wystąpił do sądu o ustanowienie drogi koniecznej na obrzeżach tej działki o szerokości 6 metrów i 27 metrów (...)

Zniesienie służebności gruntowej

Zniesienie służebności gruntowej

Od 3 lat wraz z żoną jesteśmy właścicielami niezabudowanej działki rolnej o powierzchni 52 ar. W międzyczasie uzyskaliśmy warunki zabudowy tej działki, a obecnie zakończyła się procedura podziału dużej działki na 2 mniejsze 24 ar i 28 ar, z tym, że działka większa jest z bezpośrednim (...)

Niewystarczający dostęp do drogi publicznej a ustanowienie służebności

Niewystarczający dostęp do drogi publicznej a ustanowienie służebności

Czy Kodeks cywilny zezwala na ustanowienie służebności drogi koniecznej w sytuacji, gdy nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej, jednak nie jest on wystarczający dla właściciela? Jak nakazuje art. 145 par. 2 (...)

Służebność przejazdu

Służebność przejazdu

Stanisław B. od 1986 r. użytkuje w celach przejazdu na własną posesję 50 m kw. sąsiedniej działki, która nie jest jego. Początkowo właścicielką działki była Agata P., która wyrażała zgodę na taki stan rzeczy. Po jej śmierci właścicielem został Władysław P., który w 2002 r. przyjął (...)

Warunki zabudowy a uzgodnienia

Warunki zabudowy a uzgodnienia

Wykonuję projekty na przyłącza energetyczne do budynków mieszkalnych i w związku z tym mam następujące pytania: Czy zawsze konieczne jest uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy (kiedy tak, a kiedy nie) i czy ma znaczenie, jeżeli budynek został już wybudowany przed wejściem nowego prawa budowlanego. (...)

Zmiana klasyfikacji gruntów z budowlanych na rolne

Zmiana klasyfikacji gruntów z budowlanych na rolne

W Projekcie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy znalazł się zapis, który chcę usunąć, że zgodnie z ewidencją gruntów działka inwestora jest sklasyfikowana jako budowlana. Aktualnie Biuro Geodezji i Katastru wprowadza zmiany klasyfikacji gruntów na terenie dzielnic. W przypadku zmiany klasyfikacji (...)

Unieważnienie umowy notarialnej

Unieważnienie umowy notarialnej

Ciocia sprzedała pole rolne z drogą dojazdową do jej domu. Dopóki żyła miała ustne pozwolenie na przejazd. Obecnie jestem jedynym spadkobiercą i właściciel drogi zabronił mi przejeżdżać po jego drodze. W gminie dowiedziałem się że jest jeszcze jeden dojazd do domu ale musiałbym utwardzić (...)

Przesłanki roszczenia o zniesienie służebności

Przesłanki roszczenia o zniesienie służebności

Po częściowym podziale przez małżonków posiadających rozdzielność majątkową wspólnego majątku miedzy siebie - tutaj podzielenie się wyodrębnionymi z dużej działki działkami mniejszymi, jedno z nich - tutaj żona posiadająca działkę mniejszą bardziej odległą od drogi, z przypisaną, (...)

Sposób wyznaczenia linii zabudowy

Sposób wyznaczenia linii zabudowy

Zakupiłem w 2006r działkę rolną 1,14 ha z 47metrowym pasem frontowym przylegającym do drogi publicznej. Analizowana istniejąca linia zabudowy działek "sąsiednich" - w większości zabudowa zagrodowa - tworzy uskok, zabudowa innych działek znajduje się w odległości ca 18-20 metrów od drogi (...)

Kryteria wytyczania służebności drogi koniecznej

Kryteria wytyczania służebności drogi koniecznej

Jakimi kryteriami kieruje się sąd przy ustanawianiu drogi koniecznej. Istnieją dwie możliwości wyznaczenia takiej drogi: I. biegnąca po łące klasy III – ok. 15m i dalej po łące klasy IV- ok. 75 m, ale przecinająca ją na dwie części. II. znacznie dłuższa dla mnie – ok. 10 x, (...)

Droga konieczna - ustanowienie, zmiana służebności

Droga konieczna - ustanowienie, zmiana służebności

Kupiliśmy kilka lat wstecz działkę (100m dł x 22 m szer) z biegnącą przez nią na całej długości drogą dojazdową (szer ok 4m) - droga ta biegnie środkiem działki dzieląc ja niemal na dwie części. Z drogi tej korzystają właściciele 3 innych działek - dla 2 z nich to faktycznie jedyna (...)

Zniesienie służebności drogi koniecznej

Zniesienie służebności drogi koniecznej

Przez moją działkę, między budynkami ustanowiona jest służebność drogi dojazdowej do działki (grunt orny) sąsiada. Dwa lata temu sąsiad sprzedał część działki władnącej osobie trzeciej. Osoba ta dodatkowo kupiła działkę o szerokości około 7m przylegającą do mojej posesji w celu (...)

Służebność gruntowa przejazdu, a służebność drogi koniecznej

Służebność gruntowa przejazdu, a służebność drogi koniecznej

Jaka jest różnica pomiędzy służebnością gruntową przejazdu, a służebnością drogi koniecznej? Jak ustanawia się powyższe służebności? Kto ponosi koszty związane ze służebnością? Służebność gruntowa stanowi tzw. prawo rzeczowe ograniczone będące pochodną prawa własności. (...)