Jak zabezpieczyć syna przed płaceniem alimentów na ojca?

Pytanie:

Bardzo proszę o poradę. Mój mąż odszedł od nas 10 lat temu, pozostawiając mnie i naszego syna. Teraz mój syn skończył 19-lat, dostał się na dobre studia, pracuje generalnie bardzo dobrze radzi sobie w życiu Mój mąż ma zasądzone alimenty, które i tak sam nie płaci (komornik ściąga zadłużenie). Moje pytanie brzmi następująco: jak zabezpieczyć mojego syna żeby w przyszłości nie musiał płacić alimentów na rzecz swojego ojca zwyrodnialca.

Masz inne pytanie do prawnika?

13.4.2015

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Jak zabezpieczyć syna przed płaceniem alimentów na ojca?

Sporządzoną na Pani potrzebę opinię prawną oparliśmy na przepisach:

  • ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. 2012 poz. 788 tekst jednolity).

W opinii wykorzystano także fragmenty orzeczeń sądowych oraz stanowisko doktryny prawniczej.

Rozpatrując przedstawioną kwestie, należy odwołać się do przepisów Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, dotyczących obowiązku alimentacyjnego. Jak wskazuje art. 128 k.r.o., obowiązek dostarczania środków utrzymania, a w miarę potrzeby także środków wychowania (obowiązek alimentacyjny) obciąża krewnych w linii prostej oraz rodzeństwo. Następny przepis precyzuje, że obowiązek alimentacyjny obciąża zstępnych przed wstępnymi, a wstępnych przed rodzeństwem; jeżeli jest kilku zstępnych lub wstępnych – obciąża bliższych stopniem przed dalszymi. Natomiast krewnych w tym samym stopniu obciąża obowiązek alimentacyjny w częściach odpowiadających ich możliwościom zarobkowym i majątkowym. Wedle art. 132 k.r.o., obowiązek alimentacyjny zobowiązanego w dalszej kolejności powstaje dopiero wtedy, gdy nie ma osoby zobowiązanej w bliższej kolejności albo gdy osoba ta nie jest w stanie uczynić zadość swemu obowiązkowi lub gdy uzyskanie od niej na czas potrzebnych uprawnionemu środków utrzymania jest niemożliwe lub połączone z nadmiernymi trudno- ściami.

Powyżej przytoczone przepisy wskazują na możliwość domagania się alimentów od syna przez rodzica – wszak rodzic jest krewnym w linii prostej. Nie w każdym przypadku jednak żądanie alimentów przez ojca od syna będzie mogło znaleźć uzasadnienie. Aby tak się stało, muszą zostać spełnione kodeksowe przesłanki, a ich istnienie stwierdza sąd prawomocnym orzeczeniem zasądzającym alimenty.

Najważniejszą przesłankę, która musi zostać spełniona, aby w ogóle można było mó- wić o zasądzeniu alimentów od syna na rzecz ojca, wskazuje art. 133 k.r.o. Stanowi on, że rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania. Poza powyższym wypadkiem uprawniony do świadczeń alimentacyjnych jest tylko ten, kto znajduje się w stanie niedostatku.

Aby więc ojciec mógł skutecznie wysunąć wobec syna żądanie alimentów, konieczne jest, aby znajdował się w niedostatku. Pojęcie to nie zostało zdefiniowane w prawie, stąd też należy odwołać się do orzecznictwa sądów i doktryny prawniczej, konkretyzującej jego znaczenie.

Jak wskazał Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 5 maja 1998 r., I CKN 95/98, „przepis art. 133 § 2 k.r.o. posługując się pojęciem niedostatku nie określa, co należy rozumieć pod pojęciem niedostatku. Pewną wskazówkę interpretacyjną w tym zakresie zawiera art. 135 § 1 k.r.o. Z jego brzmienia można wnosić, iż niedostatek występuje wtedy, gdy uprawniony nie może w pełni własnymi siłami, z własnych środków, zaspokoić swych usprawiedliwionych potrzeb. Potrzeby te to potrzeby tak materialne jak i niematerialne, przy czym potrzeby każdego człowieka kształtują się inaczej. Obydwa te rodzaje potrzeb są ze sobą sprzężone i tylko ich łączne zaspokojenie zapewnia godziwą egzystencję. W takim kontekście można mówić o zaspokojeniu potrzeb usprawiedliwionych, które każdy uprawniony powinien mieć zapewnione. Są one uzależnione od indywidualnych cech uprawnionego, tj. od wieku, stanu zdrowia, zawodu, pozycji społecznej i dotychczasowej stopy życiowej.”

Podobnie wypowiedział się SN wyrokiem z dnia 20 stycznia 2000 r., I CKN 1187/99, wskazując, że niedostatek występuje nie tylko wtedy, gdy uprawniony do alimentacji nie posiada żadnych środków utrzymania, lecz określa także i taką sytuację materialną osoby uprawnionej, gdy nie może ona w pełni zaspokoić swoich usprawiedliwionych potrzeb.

Warto również wskazać wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 4 października 2011 r., II FSK 631/10, w którym wskazano, że niedostatek nie musi wią- zać się z sytuacją, w której wierzyciel alimentacyjny nie ma żadnych środków utrzymania, gdyż wystarczy, aby nie był on w stanie samodzielnie zaspokoić swoich usprawiedliwionych potrzeb w zakresie utrzymania i wychowania. O osobie ubiegającej się o alimenty z powodu niedostatku można mówić wówczas, gdy nie potrafi ona zaspokoić samodzielnie swych potrzeb na poziomie zbliżonym do minimum socjalnego, przy czym. "Nie potrafi" to znaczy, że nie posiada dostatecznych środków pomimo podejmowania starań, by je pozyskać.

Analiza powyższego orzeczenia pozwala wysnuć wniosek, że brak starań dotyczących pozyskania środków do życia – czyli wprowadzenie się w stan niedostatku w dużej mierze z własnej winy – może stanowić istotny czynnik dotyczący uprawnienia do alimentów. Trudno bowiem jednakowo traktować sytuację osoby, która pozostaje w niedostatku ze względu na niezależne od niej czynniki (np. wiek, stan zdrowia, chorobę), a osobę, która jest w niedostatku np. ze względu na niechęć do podjęcia pracy.

Taki pogląd prezentuje również M. Andrzejewski w komentarzu do Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego:

Od dawna nie budzi wątpliwości zasadność oddalenia powództwa o alimenty wytoczonego przez osobę, która w zawiniony sposób popadła w niedostatek. Przyjmuje się powszechnie, że niedostatek jest przesłanką powstania obowiązku alimentacyjnego, gdy jego przyczyną są okoliczności niezależne od woli osoby ubiegającej się o alimenty, a świadczenia alimentacyjne nie przysługują osobie zdolnej do pracy, jeśli z własnej winy nie wykorzystuje ona swoich zdolności, albo bez uzasadnionej przyczyny rezygnującej z dochodów (A. Szpunar, Stosowanie art. 5 k.c. w sprawach o alimenty, Pal. 1989, nr 5–7).

Sąd Najwyższy uznał za nadużycie prawa do żądania alimentów doprowadzenie się przez powoda do stanu niedostatku w celu szykanowania pozwanych. Fakt niedostatku osoby niepodejmującej prób zaradzenia trudnej sytuacji, a tym bardziej żądanie alimentów przez osobę, która popadła w niedostatek w konsekwencji hulaszczego trybu życia, nie uprawnia do ich uzyskania (wyrok SN z dnia 4 maja 1972 r., III CRN 48/72, RPEiS 1973, z. 2).

Dodajmy, że postawa taka nie tylko nie uprawnia do dochodzenia alimentów, ale tak- że jest podstawą odmowy przyznania wsparcia z pomocy społecznej (art. 2 ust. 2 i art. 11 u.p.s.)1 .

Nawet jeżeli sąd uzna, że ojciec znajduje się w stanie niedostatku, nie będzie to jeszcze musiało oznaczać „automatycznego” zasądzenia alimentów na rzecz jego osoby. Bardzo istotne znaczenie ma w tym zakresie art. 144(1) k.r.o., który wskazuje, że zobowiązany może uchylić się od wykonania obowiązku alimentacyjnego względem uprawnionego, jeżeli żądanie alimentów jest sprzeczne z zasadami współżycia społecznego. Nie dotyczy to obowiązku rodziców względem ich małoletniego dziecka.

Istnieją więc sytuacje, w których osoba zobowiązana może uchylić się od swojego obowiązku – np. syn może uchylić się od obowiązku alimentacyjnego na rzecz ojca. Kodeks odwołuje się do klauzuli „zasad współżycia społecznego”, która – podobnie jak pojęcie „niedostatku” – nie jest sprecyzowana w przepisach. Przyjmuje się, że chodzi tu o pewne ogólne zasady, rządzące relacjami międzyludzkimi czy rodzinnymi; stąd też należałoby rozważyć, czy w omawianym przypadku – gdy ojciec uchyla się od ciążącego na nim obowiązku alimentacyjnego – nie mamy do czynienia z naruszeniem zasad współżycia społecznego.

Możliwość uchylenia się od obowiązku alimentacyjnego ze względu na zasady współ- życia społecznego została uznana już w starszym orzecznictwie sądowym. Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 16 grudnia 1987 r. III CZP 91/86 stwierdził, że:

W praktyce zdarzają się przypadki rażącego naruszenia przez osobę uprawnioną do alimentacji zasad współżycia w rodzinie. Takie sytuacje faktyczne występują zarówno przy istnieniu obowiązku alimentacyjnego rodziców względem ich dziecka nie mogącego jeszcze rozpocząć samodzielnej działalności zawodowej i zarobkowej (art. 133 § 1 k.r.o.), jak i przy alimentowaniu rodziców przez ich dzieci oraz wykonywaniu obowiązku alimentacyjnego pomię- dzy innymi krewnymi (art. 133 § 2 k.r.o.), a także przy alimentacji małżonka w czasie trwania małżeństwa i po jego ustaniu (art. 27 i 60 k.r.o.). Rażąco niewłaściwe postępowanie uprawnionego może polegać między innymi na: a) zachowaniach godzących w życie i zdrowie członka rodziny, b) zachowaniach naruszających godność, dobre imię i inne dobra osobiste człowieka, c) zawinionym popadnięciu w niedostatek lub umyślnym wywołaniu sytuacji prowadzącej do żądania alimentów.

Zawinione zachowania są powszechnie potępiane w społeczeństwie i nie można zakładać, ażeby osoba doznająca krzywdy w każdym przypadku mimo to zobowiązana była do świadczenia alimentów na rzecz osoby ją krzywdzącej, tylko dlatego, że obowiązek alimentacyjny wynika z pokrewieństwa, małżeństwa albo z innych więzów, z którymi ustawa łączy ten obowiązek.

W kodeksie rodzinnym i opiekuńczym przewidziane zostały przypadki, w których ustawodawca uzależnia skutki prawne od zasad współżycia społecznego (art. 56 § 2, art. 144 k.r.o.). W odniesieniu do pozostałych stosunków prawnorodzinnych istnieje możliwość odwołania się do klauzuli generalnej zawartej w art. 5 k.c.

Odmowa przyznania środków utrzymania z powołaniem się na zasady współżycia spo- łecznego powinna mieć miejsce bardzo rzadko, w przypadkach szczególnie uzasadnionych i wówczas, gdy budzą one powszechną dezaprobatę.

Możliwość wykorzystania art. 144(1) k.r.o. w opisanym przypadku wskazuje także M. Andrzejewski w cytowanym wcześniej komentarzu:

Długo trwał spór o dopuszczalność dochodzenia alimentów przez osobę, będącą w niedostatku, która postępowała w stosunku do pozwanego w sposób naganny, czy to okazując mu lekceważenie, czy też żywiąc doń nienawiść, a w szczególności, jeśli występował o alimenty w stosunku do dorosłego dziecka rodzic, który nie łożył na jego utrzymanie i wychowanie, lekceważąc swe obowiązki, za co sąd pozbawił go władzy rodzicielskiej. Tradycyjny pogląd głosił, iż tego rodzaju okoliczności nie mogą być podstawą oddalenia roszczenia o alimenty. Omawiany przepis jest natomiast jednoznaczną podstawą dla oddalenia powództwa2 .

Należy również wskazać na art. 87 k.r.o., wedle którego rodzice i dzieci obowiązani są do wzajemnego szacunku i wspierania się. Naruszenie zasad wynikających z tego przepisu może również stanowić przesłankę wskazującą na naruszenie zasad współżycia społecznego, a co za tym idzie – możliwość uchylenia się od alimentacji. Trudno bowiem wymagać od dorosłego już dziecka, które zdobywa własną pracą środki na utrzymanie, łożenia środków na ojca, który wcześniej rozmyślnie lekceważył obowiązki rodzinne, alimentację czy wręcz pozostawał we wrogim stosunku do syna.

Rozpatrując kwestię alimentacji należy jednak wyraźnie wskazać, że nie jest możliwe zrzeczenie się prawa do alimentacji ani w żaden inny sposób „zabezpieczenie” na przyszłość przed możliwością wytoczenia powództwa przez osobę uprawnioną. Istnieje wyłącznie możliwość uchylenia się od obowiązku alimentacyjnego na wskazanych wyżej podstawach. Oznacza to, że Pani syn nie może w tej chwili zrobić niczego, co zabezpieczyłoby go na przyszłość przed żądaniami ojca dotyczącymi alimentacji. W opisanej sprawie prawo nie daje możliwości działania z wyprzedzeniem i np. pozbawienia ojca prawa do alimentów na przyszłość.

Właściwą chwilą na działanie będzie dopiero moment, w którym ojciec wystąpi przeciwko synowi na drogę sądową z pozwem o alimenty. W takim przypadku syn powinien otrzymać odpis pozwu i będzie mógł bronić się przed żądaniami ojca. Konieczne będzie więc powołanie się w toku procesu sądowego na fakt, że żądanie alimentów jest sprzeczne z zasadami współżycia społecznego i przytoczenie w tym celu odpowiednich argumentów. W chwili obecnej zasadne będzie wyłącznie zbieranie dowodów świadczących o postępowaniu ojca sprzecznym z zasadami współżycia społecznego.

Syn powinien w przyszłości móc udowodnić, że zachowania ojca wobec niego były sprzeczne z zasadami współżycia społecznego – a więc ojciec nie interesował się nim ani jego stanem zdrowia (mimo problemów zdrowotnych syna) i nie dopełniał obowiązków rodzinnych, w tym nie łożył na jego utrzymanie, zaś alimenty musiały być ściągane w drodze egzekucji komorniczej.

Reasumując, podstawowym warunkiem zasądzenia alimentów na rzecz ojca od syna jest to, aby ojciec znajdował się w stanie niedostatku – który będzie niezależny od niego. W sprawie nie jest możliwe zabezpieczenie się na przyszłość przed żądaniami ojca wobec syna. Jeżeli takie jednak będą miały miejsce, konieczne będzie podjęcie przez syna środków obrony i wskazanie, że zasądzenie alimentów od dziecka na ojca będzie sprzeczne z zasadami współ- życia społecznego. Możliwe to będzie w toku procesu, np. w odpowiedzi na pozew.


1 Andrzejewski M., Dolecki H., Haberko J., Lutkiewicz-Rucińska A., Olejniczak A., Sokołowski T., Sylwestrzak A., Zielonacki A., Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, LEX, 2013.

2 Ibidem.


Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Obowiązek alimentacyjny wobec dziecka - opinia prawna

Obowiązek alimentacyjny wobec dziecka - opinia prawna

Stan faktyczny Mam 15 letniego syna, który urodził się w Niemczech w 1990 r. z obojga rodziców będących obywatelami polskimi. Nie byliśmy nigdy w związku małżeńskim, w 1993 roku wróciliśmy do Polski, po czym matka dziecka postanowiła wrócić do Niemiec na studia. W 1994 roku matka dziecka (...)

Konsekwencje uznania dziecka, czyli obowiązek alimentacyjny - opinia prawna

Konsekwencje uznania dziecka, czyli obowiązek alimentacyjny - opinia prawna

Stan faktyczny Za kilka miesięcy urodzę dziecko. Ojciec dziecka nie jest moim mężem. Był moim narzeczonym, jednak rozstaliśmy się, właściwie nie utrzymujemy ze sobą żadnych kontaktów. Mój były partner oficjalnie jest bezrobotny, pracuje, jak to się mówi "na czarno" i pomimo kilku szans (...)

Odpowiedzialność osoby współpracującej za zobowiązania spółki jawnej - opinia prawna

Odpowiedzialność osoby współpracującej za zobowiązania spółki jawnej - opinia prawna

  Stan faktyczny Chciałabym się dowiedzieć, jak wygląda odpowiedzialność za powierzone obowiązki, osoby współpracującej w firmie, tj. spółce jawnej, w której jest 2 wspólników, i jednym z nich jest mój małżonek. Panowie mają 50/50 % udziałów (...)

Walka z zatorami płatniczymi

Walka z zatorami płatniczymi

Ograniczenie zatorów płatniczych, czyli opóźnień w płaceniu kontrahentom – to główny cel ustawy przeciwdziałającej zatorom płatniczym. Nowe prawo zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2020 roku. Nowe rozwiązania to np.: skrócenie terminów zapłaty, (...)

Zabezpieczenie w postępowaniu rozwodowym - opinia prawna

Zabezpieczenie w postępowaniu rozwodowym - opinia prawna

Stan faktyczny W trakcie rozwodu wydano tymczasowe postanowienie sądowe nakazujące mężowi wpłacanie tytułem zabezpieczenia rodziny kwoty 550 zł. Mąż niestety nigdy nic nie wpłacił. Postanowienie o udzieleniu zabezpieczenia zostało wydane 29.11.2004 r., na podstawie art. 443 par. 1 kpc (...)

Nie jest dopuszczalna transkrypcja zagranicznego aktu urodzenia dziecka ze związku partnerskiego...

Nie jest dopuszczalna transkrypcja zagranicznego aktu urodzenia dziecka ze związku partnerskiego...

Nie jest możliwe wpisanie w polskim akcie stanu cywilnego zamiast ojca dziecka, "rodzica", który nie jest mężczyzną, gdyż taka transkrypcja byłaby sprzeczna z podstawowymi zasadami polskiego porządku prawnego - uznał NSA. Nie można uzależniać uzyskania przez obywatela polskiego (...)

Dziedziczenie ustawowe, czyli kto i w jaki sposób dziedziczy po zmarłym?

Dziedziczenie ustawowe, czyli kto i w jaki sposób dziedziczy po zmarłym?

Kiedy następuje dziedziczenie ustawowe? Dziedziczenie ustawowe ma miejsce w sytuacji gdy, spadkodawca nie pozostawił po sobie testamentu oraz gdy osoby powołane do spadku nie chcą lub nie mogą być spadkobiercami (bo np. zmarły przed otwarciem spadku). W razie powołania spadkobierców w (...)

Uregulowanie zaległości alimentacyjnych wobec dzieci poprzez przeniesienie własności mieszkania - opinia prawna

Uregulowanie zaległości alimentacyjnych wobec dzieci poprzez przeniesienie własności mieszkania - opinia prawna

Stan faktyczny Od roku 1995 jest rozwiedziony, posiadam 2 dzieci z tego związku. W między czasie ożeniłem się ponownie i mam jedna córkę. Od roku 1995 posiadam wyłącznie austriackie obywatelstwo. W trakcie rozwodu zostały uregulowane sprawy płacenia przeze mnie alimentów (500 zł miesięcznie). (...)

Alimenty od dziadków zamiast od ojca dziecka – opinia prawna

Alimenty od dziadków zamiast od ojca dziecka – opinia prawna

 Stan faktyczny  Ojciec mojego 7-letniego syna wyjechał z Polski ok. 5 miesięcy temu, prawdopodobnie ukrywa się przed wierzycielami. Chciałabym złożyć wniosek o przyznanie alimentów mojemu dziecku. Nie byliśmy nigdy małżeństwem. Czy mogę się starać o alimenty od dziadków (...)

Pora na ograniczenie zatorów płatniczych

Pora na ograniczenie zatorów płatniczych

Sejm uchwalił ustawę, która ma ograniczyć zatory płatnicze. Nowelizacja przewiduje: skrócenie terminów zapłaty, uprawnienie prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów do ścigania dużych przedsiębiorstw generujących największe zatory, obowiązek dla największych (...)

Podstawy ogłoszenia upadłości

Podstawy ogłoszenia upadłości

Instytucję upadłości wprowadzono do systemu prawa, aby zabezpieczyć interesy wierzycieli danego podmiotu, gdy pojawia się możliwość, że nie otrzymają zwrotu należnych im wierzytelności. Postępowanie upadłościowe dąży do szybkiego zaspokojenia wierzycieli i ochrania zwłaszcza niektóre (...)

Przygotuj się na wakacje

Przygotuj się na wakacje

Wakacje za granicą Przed każdą taką zagraniczną podróżą, czy to samodzielną, czy w grupach zorganizowanych, niezależnie od tego, czy to wyjazd wakacyjny czy w celach biznesowych – warto poświęcić kilka chwil, aby zadbać o spokojny pobyt, z którego przywieziemy wyłącznie (...)

Uniknięcie konieczności płacenia alimentów przez dzieci na rodziców – opinia prawna

Uniknięcie konieczności płacenia alimentów przez dzieci na rodziców – opinia prawna

Stan faktyczny Czy można po rozwodzie lub jeszcze przed jego orzeczeniem (orzeczenie z winy żony), ale po podpisaniu rozdzielności majątkowej między małżonkami w jakiś sposób ustalić rozdzielność majątkową żony i pełnoletniej pracującej córki? Żona zamierza kupić na kredyt drugie (...)

Wykupienie mieszkania przez syna członków spółdzielni - opinia prawna

Wykupienie mieszkania przez syna członków spółdzielni - opinia prawna

Stan faktycznyRazem z mężem mamy lokatorskie spółdzielcze prawo do lokalu. Mąż jest głównym lokatorem i członkiem spółdzielni mieszkaniowej. Mieszkanie otrzymaliśmy w czasie trwania małżeństwa, a wkład mieszkaniowy mąż pokrył ze swoich zarobków. oW mieszkaniu (...)

Dowody własności w trakcie sądowego działu spadku - opinia prawna

Dowody własności w trakcie sądowego działu spadku - opinia prawna

Stan faktyczny Razem z bratem po przeprowadzonej sprawie sądowej nabyliśmy spadek po zmarłym 15 lat temu ojcu. W skład spadku wchodzi gospodarstwo rolne składające się z 2 działek. Na  jednej z działek (mniejszej) należących do ojca, 30 lat temu wspólnie ze współmałżonkiem (...)

Postępowanie egzekucyjne wobec skazanego wyrokiem karnym - opinia prawna

Postępowanie egzekucyjne wobec skazanego wyrokiem karnym - opinia prawna

Stan faktyczny W 2002 roku dokonaliśmy wspólnie z małżonkiem darowizny na rzecz syna prawa wieczystego użytkowania gruntu wraz z prawem własności znajdującego się na tej działce budynku mieszkalnego, z zastrzeżeniem na naszą rzecz służebności. Tego samego roku prokuratura wszczęła (...)

Nowe (przekształcone) unijne rozporządzenie roamingowe

Nowe (przekształcone) unijne rozporządzenie roamingowe

13 kwietnia 2022 r. opublikowano w Dzienniku Urzędowym UE tekst przekształconego rozporządzenia roamingowego - rozporządzenie PE i Rady UE 2022/612 z dnia 06.04.2022 r. w sprawie roamingu w publicznych sieciach łączności ruchomej wewnątrz Unii. Znowelizowane przepisy wchodzą (...)

Jak uzyskać zasiłek macierzyński?

Jak uzyskać zasiłek macierzyński?

Komu przysługuje zasiłek macierzyński? Zasiłek macierzyński przysługuje: pracownikom, członkom rolniczych spółdzielni produkcyjnych i spółdzielni kółek rolniczych, osobom, które wykonują pracę nakładczą (czyli tzw. pracę chałupniczą, która (...)

Jak uzyskać zezwolenie na pracę sezonową?

Jak uzyskać zezwolenie na pracę sezonową?

Chcesz zatrudnić cudzoziemca do pracy w rolnictwie, ogrodnictwie lub turystyce? Dla takiego pracownika możesz uzyskać zezwolenie na pracę sezonową (typu S). Z artykułu dowiesz się, jak je uzyskać. Jak załatwić sprawę? Sprawę można załatwić: podczas wizyty w urzędzie, listownie, elektronicznie. Wypełnij (...)

Żądanie zachowku od obdarowanego - opinia prawna

Żądanie zachowku od obdarowanego - opinia prawna

Stan faktyczny Moi rodzice mają dwoje dzieci: mnie i brata. Brat w wieku 20 lat ożenił się i wyprowadził (26 lat temu), ja wyszłam za mąż i zostałam z rodzicami w domu. Rodzice 12 września 1996 r. notarialnie przepisali mi działkę z domem w formie darowizny. Zapłaciłam od tego podatek, (...)

Uznanie dziecka - od A do Z

Uznanie dziecka - od A do Z

Co to jest uznanie dziecka i w jakich sytuacjach się je stosuje? Istnieją trzy sposoby ustalenia ojcostwa dziecka: 1. Jeżeli dziecko urodziło się w czasie trwania małżeństwa, ojcem dziecka jest mąż matki; On figuruje w akcie urodzenia dziecka jako ojciec i nie ma znaczenia, czy on spłodził (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Alimenty a kieszonkowe dla dziecka

Alimenty a kieszonkowe dla dziecka

Mąż płaci na syna dobrowolne alimenty w wysokości 400 zł miesięcznie. Nie mamy rozwodu. Pieniądze przekazuje do ręki małoletniego syna, od którego pobiera pisemne pokwitowania. Od 1,5 roku (jak dowiedziałam sie niedawno) mąż przekazywał 400 zł tytułem alimentów i 100 zł jako tzw. kieszonkowe (...)

Alimenty na ojca

Alimenty na ojca

Od kilkunastu lat jestem po rozwodzie. Na dziecko (dziś 21 letnie, uczące się) zasądzone były i są alimenty, których ojciec nigdy nie płacił. Najpierw wypłacał je Fundusz a potem przekroczyłam limit i sama pracuję na kilka etatów by utrzymać i wykształcić dziecko. Sprawę skierowałam(też (...)

Podwyższenie alimentów wyrokiem sądu

Podwyższenie alimentów wyrokiem sądu

W wyroku rozwodowym wydanym osiem lat temu przyznano alimenty na rzecz mojego syna od jego ojca w najmniejszej wówczas kwocie 50 złotych ze względu na to, iż ojciec dziecka się uczył. Kiedy podjął pracę dobrowolnie płacił mi na dziecko 400 złotych i tyle mu kwitowałam. Jednak przez pewien (...)

Ugoda w sprawie zmniejszenia alimentów

Ugoda w sprawie zmniejszenia alimentów

Płacę alimenty ojcu mojego syna z poprzedniego małżeństwa. W zeszłym roku urodziło mi się dziecko z mojego drugiego małżeństwa. Ojcu mojego syna zaproponowałam ugodę w sprawie obniżenia alimentów, którą to odrzucił. Wniosłam wówczas pozew o obniżenie alimentów na rzecz pierwszego (...)

Podwyższenie alimentów

Podwyższenie alimentów

Jestem po rozwodzie. Z tego związku mam córkę na którą mam zasądzone alimenty w kwocie 600 zł, ze związku pozamałżeńskiego mam córkę, na którą miałem zasądzone alimenty w kwocie 200 zł. Obecnie jestem w związku z kobietą, która ma syna na którego mimo zasądzonych alimentów nie (...)

Ugoda z dzieckiem w sprawie alimentów

Ugoda z dzieckiem w sprawie alimentów

Płacę alimenty ojcu mojego syna z poprzedniego małżeństwa. W zeszłym roku urodziło mi się dziecko z mojego drugiego małżeństwa i wniosłam pozew o obniżenie alimentów na rzecz pierwszego syna. Sprawa w sądzie się przeciąga, a syn w przyszłym miesiącu staje się pełnoletni. Chciałabym (...)

Testament i wydziedziczenie

Testament i wydziedziczenie

Ojciec obdarował swoja jedyna wnuczkę 1/2 nieruchomości w Warszawie, która odziedziczył po swoich rodzicach. Ponadto podarował 1/2 nieruchomości w Warszawie córce (wartość całości ok.140.000). Mieszkanie spółdzielcze własnościowe w miejscowości \"X\" ( wartość ok. 40.000) rodzice przekazali (...)

Miejsce pobytu dziecka

Miejsce pobytu dziecka

Sąd orzekając rozwód powierzył obowiązki wychowywania dzieci obojgu rodzicom, natomiast ojca obciążył obowiązkiem alimentacyjnym. Sąd ustalił również, że miejscem pobytu dzieci będzie każdorazowe miejsce zamieszkania matki. Aktualnie ojciec manipuluje 16 letnim synem, żeby zemścić (...)

Przypisanie winy przy rozwodzie

Przypisanie winy przy rozwodzie

Mąż znajomej opuścił rodzinę. Po 17 latach związku wyprowadził się z domu i złożył pozew o rozwód podając, iż od 2002 roku żona "oddalała się od niego", podejrzewała go o zdradę i robiła mu awantury z tego powodu. Część "pyskówek" zostało przez niego nagranych i zamierza przedstawić (...)

Utrata uprawnień przedstawiciela ustawowego

Utrata uprawnień przedstawiciela ustawowego

Moja żona płaci alimenty na syna swojemu byłemu mężowi, ale ma pewne zaległości w opłatach. Syn niedługo kończy 18 lat. W ostatnim miesiącu przed osiągnięciem pełnoletności były mąż wnosi sprawę do komornika o ściągniecie zaległych alimentów. Kilka dni później syn osiąga pełnoletność. (...)

Alimenty od rodziców byłego męża

Alimenty od rodziców byłego męża

W maju br. wyrokiem sądu uzyskałam rozwód. Mam 9 letniego syna i zostały przyznane na jego rzecz alimenty. Posiadam także tytuł wykonawczy z datą 12.06.2003r. Niestety mój były mąż od rozprawy nie wywiązuje się z tego obowiązku.Nie jest nigdzie zatrudniony ale wiem że pracuje "na czarno" (...)

Czy moja była żona może żądać podwyższenia alimentów na mojego pełnoletniego syna?

Czy moja była żona może żądać podwyższenia alimentów na mojego pełnoletniego syna?

Mam pełnoletniego syna który mieszka z moją byłą żoną. Niedawno dostałem pozew o podwyższenie alimentów na mojego syna. Czy ma Ona takie prawo? Przecież mój syn już jest pełnoletni. Niniejsza opinia została sporządzona na podstawie przepisów ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy (...)

Alimenty na dorosłego syna który pobiera zasiłek socjalny.

Alimenty na dorosłego syna który pobiera zasiłek socjalny.

Czy muszę łożyć alimenty na dorosłego syna któremu przyznano zasiłek socjalny? Czy muszę złożyć jakiś pozew o zniesienie alimentów? Niniejsza opinia została sporządzona na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. Nr 9, poz. 59 z późn. (...)

Pozew wzajemny o alimenty na rzecz dziecka

Pozew wzajemny o alimenty na rzecz dziecka

Matka naszego 8-letniego syna wystąpiła z pozwem o zmianę treści ugody pozasądowej i podwyższenie alimentów na rzecz syna z kwoty 100 zł do kwoty 400 zł miesięcznie. Wystąpiłem przeciwko matce z pozwem wzajemnym domagając się od matki alimentów na rzecz syna w kwocie 100 zł miesięcznie, (...)

Jak zabezpieczyć się przed długami ojca?

Jak zabezpieczyć się przed długami ojca?

Mój ojciec nagminnie sięga po kredyty. Ze względu na wysoką posadę jaką posiada, banki bardzo chętnie przyznawały mu pożyczki. Obawiamy się że w końcu jego zadłużenie przewyższy jego możliwości spłaty kredytów. Bardzo proszę o poradę w jaki sposób mogę zabezpieczyć siebie, moją (...)