Nadzór nad działalnością agenta ubezpieczeniowego

Pytanie:

"Jaka instytucja sprawuje nadzór nad działalnością agenta ubezpieczeniowego?"

Odpowiedź prawnika: Nadzór nad działalnością agenta ubezpieczeniowego

Nadzór nad działalnością agenta ubezpieczeniowego sprawuje zakład ubezpieczeń, na rzecz którego działa agent ubezpieczeniowy. Organ nadzoru może przeprowadzić kontrolę działalności zakładu ubezpieczeń w zakresie korzystania z usług agentów ubezpieczeniowych. Pośrednik ubezpieczeniowy podlega wpisowi do rejestru pośredników

ubezpieczeniowych. Rejestr pośredników ubezpieczeniowych składa się z:

-rejestru agentów ubezpieczeniowych,

-rejestru brokerów ubezpieczeniowych.

Rejestr pośredników ubezpieczeniowych jest jawny i dostępny dla osób trzecich, prowadzony jest przez organ nadzoru w systemie informatycznym. Zakład ubezpieczeń składa, wraz z niezbędnymi dokumentami, wniosek o wpisanie do rejestru agentów ubezpieczeniowych podmiotu, z którym zawarł umowę agencyjną, niezwłocznie po zawarciu tej umowy, lecz nie później niż w terminie 14 dni. Organ nadzoru dokonuje wpisu do rejestru agentów ubezpieczeniowych na podstawie wniosku złożonego przez zakład ubezpieczeń. Rejestr agentów ubezpieczeniowych zawiera, w odniesieniu do osób fizycznych m. in.:

-numer wpisu do rejestru,

-dane osobowe, obejmujące:

a) imię lub imiona i nazwisko,

b) numer PESEL lub, gdy ten numer nie został nadany, numer paszportu, dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość,

c) miejsce zamieszkania,

d) numer w ewidencji działalności gospodarczej,

e) nazwę, pod którą wykonuje działalność gospodarczą,

f) siedzibę i adres;

-nazwę lub nazwy zakładów ubezpieczeń, na rzecz których działa agent ubezpieczeniowy, oraz zakres pełnomocnictw.

Wszelkie zmiany danych, objętych wpisem do rejestru agentów ubezpieczeniowych, zakład ubezpieczeń zgłasza niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 7 dni od dnia powzięcia wiadomości przez zakład ubezpieczeń o ich zaistnieniu. Zakład ubezpieczeń ma obowiązek zapewnienia zgodności danych dotyczących agentów ubezpieczeniowych wpisanych na jego wniosek do rejestru agentów ubezpieczeniowych ze stanem faktycznym. Ponadto z chwilą rozwiązania umowy agencyjnej zakład ubezpieczeń jest obowiązany niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 7 dni, wystąpić do organu nadzoru z wnioskiem o wykreślenie agenta ubezpieczeniowego z rejestru agentów ubezpieczeniowych.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika