Odmowa zarządzenia powrotu dziecka, uprowadzonego przez jego rodzica

Pytanie:

Czy państwo członkowskie Konwencji dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę może odmówić zarządzenia powrotu dziecka, uprowadzonego przez jego rodzica?

Masz inne pytanie do prawnika?

4.3.2012

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Odmowa zarządzenia powrotu dziecka, uprowadzonego przez jego rodzica

Należy zaznaczyć, iż są przypadki, w których decyzja taka może nie zostać wydana. Stanie się tak, kiedy rodzic dziecka wykaże, że:

a) Drugi z rodziców, jako osoba opiekująca się dzieckiem faktycznie nie wykonywał prawa do opieki w czasie uprowadzenia lub zatrzymania albo zgodził się lub później wyraził zgodę na uprowadzenie lub zatrzymanie; lub

Porady prawne

b) istnieje poważne ryzyko, że powrót dziecka naraziłby je na szkodę fizyczną lub psychiczną albo w jakikolwiek inny sposób postawiłby je w sytuacji nie do zniesienia.

Władza sądowa lub administracyjna danego państwa może również odmówić zarządzenia powrotu dziecka, jeżeli stwierdzi, że dziecko sprzeciwia się powrotowi oraz że osiągnęło ono wiek i stopień dojrzałości, przy którym właściwe jest uwzględnienie jego opinii. Przy ocenie okoliczności określonych w niniejszym artykule władza sądowa lub administracyjna powinna brać pod uwagę informacje dotyczące sytuacji społecznej dziecka, dostarczone przez organ centralny lub inną właściwą władzę państwa miejsca stałego pobytu dziecka.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne