Odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych

Pytanie:

Czy możliwe jest uzyskanie zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych?

Masz inne pytanie do prawnika?

28.12.2011

Zespół<br />e-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych

Zgodnie z art. 9 ustawy Prawo budowlane w przypadkach szczególnie uzasadnionych dopuszcza się odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych. Odstępstwo nie może jednak powodować zagrożenia życia ludzi lub bezpieczeństwa mienia, a w stosunku do obiektów użyteczności publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego -ograniczenia dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz nie powinno powodować pogorszenia warunków zdrowotno-sanitarnych i użytkowych, a także stanu środowiska, po spełnieniu określonych warunków zamiennych. Stąd przedmiotem odstępstwa może być również norma nakazująca sytuowanie budynku w pewnej określonej odległości od granicy działki.

Sprawa odstępstw od przepisów techniczno-budowlanych rozstrzygana jest przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę lub o zmianie sposobu użytkowania obiektu budowlanego.

Tryb postępowania w sprawie uzyskania zgody na odstępstwo od warunków technicznych jest następujący:

-inwestor występuje do organu właściwego do wydania pozwolenia na budowę o wyrażenie zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych,

-właściwy organ występuje do właściwego ministra o upoważnienie go do wyrażenia zgody na odstępstwo,

-właściwy minister udziela bądź odmawia udzielenia żądanego upoważnienia,

-po uzyskaniu upoważnienia właściwy organ udziela bądź odmawia udzielenia zgody na odstępstwo.

Należy zaznaczyć, że właściwym organem w rozumieniu ustawy jest organ administracji architektoniczno-budowlanej, czyli przede wszystkim starostę (Starosta jako organ administracji architektoniczno-budowlanej), w ewentualnie w niektórych sytuacjach -wojewodę.

 

Wniosek do ministra powinien zawierać:

1) charakterystykę obiektu oraz, w miarę potrzeby, projekt zagospodarowania działki lub terenu, a jeżeli odstępstwo mogłoby mieć wpływ na środowisko lub nieruchomości sąsiednie -również projekty zagospodarowania tych nieruchomości, z uwzględnieniem istniejącej i projektowanej zabudowy;

2) szczegółowe uzasadnienie konieczności wprowadzenia odstępstwa;

3) propozycje rozwiązań zamiennych;

4) pozytywną opinię wojewódzkiego konserwatora zabytków w odniesieniu do obiektów budowlanych wpisanych do rejestru zabytków oraz innych obiektów budowlanych usytuowanych na obszarach objętych ochroną konserwatorską;

5) w zależności od potrzeb -pozytywną opinię innych zainteresowanych organów.

Dopiero po uzyskaniu zgody na takie odstępstwo możliwe jest opracowanie projektu budowlanego z wykorzystaniem tego rozstrzygnięcia i wystąpienie inwestora z wnioskiem o wydanie pozwolenia na budowę.

 

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


FORUM POMOCY PRAWNEJ

Dom sąsiada w granicy działki

7.5.2018 przez: JonaszZOpola