Odwołanie się od decyzji ZUS w sprawie emerytury

Pytanie:

"Kobieta złożyła wniosek o emeryturę do ZUS. Otrzymała decyzję odmowną, ponieważ nie spełnia warunków. Co do zasady decyzja jest słuszna, ponieważ kobieta przepracowała 23 lata, z czego 18 lat w warunkach szczególnych. 55 lat skończy za miesiąc. Emerytury nie może więc otrzymać ze względu na wiek - o tyle decyzja ZUS jest słuszna. Jednakże ZUS zakwestionował również pracę w warunkach szczególnych, ponieważ nie było to zaznaczone w świadectwie pracy (wydanym w roku 1994). Kobieta nie mogła otrzymać innego świadectwa pracy, ponieważ stosunek pracy został rozwiązany z powodu likwidacji zakładu pracy. Zwróciła się więc do ministerstwa, które przejęło dokumentację zlikwidowanego zakładu i wydało świadectwo pracy z wyszczególnieniem pracy w warunkach szczególnych. ZUS jednak tego świadectwa nie uznał argumentując, iż tylko zakład pracy może je wydać. Jednakże wszystkie współpracownice składającej wniosek pracujące w tym samym zakładzie w tym samym okresie i posiadające świadectwa pracy identyczne jak ona wygrały sprawy sądowe na podstawie zeznań świadków dotyczących pracy w warunkach szczególnych. Czy w tej sytuacji można zaskarżyć decyzję ZUS w części dotyczącej nieuznania pracy w warunkach szczególnych, a potem mając wyrok sądowy potwierdzający tę pracę złożyć wniosek do ZUS o emeryturę po osiągnięciu wieku 55 lat?"

Odpowiedź prawnika: Odwołanie się od decyzji ZUS w sprawie emerytury

Odwołania od decyzji organów rentowych wnosi się na piśmie do organu, który wydał decyzję, lub do protokołu sporządzonego przez ten organ, w terminie miesiąca od doręczenia odpisu decyzji. O tym terminie z pewnością ZUS poinformował w decyzji. Naszym zdaniem kwestionowanie decyzji na tym etapie jest bezcelowe, gdyż nawet uwzględnienie tego, że pracowała Pani w szczególnych warunkach i tak nie spowoduje przyznania emerytury z uwagi na niespełnienie przesłanki wieku. Zatem należy raczej wstrzymać się miesiąc, aż do osiągnięcia wieku 55 lat uprawniającego do wcześniejszej emerytury. Oczywiście nie ma żadnych przeszkód prawnych w zakresie kwestionowania decyzji w części, ale i tak nie spowoduje to przyznania emerytury. Decyzja zatem w tym zakresie należy do odwołującego się. Przy czym unikając postępowania sądowego może Pani powołać się przez ZUS na podobne wyroki innych pracowników zatrudnionych w tym zakładzie korzystne dla nich, a zarazem dla Pani. Tym samym nie koniecznie będzie musiała Pani korzystać z drogi sądowej.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika