Osoby uprawnione do pobierania alimentów z Funduszu alimentacyjnego

Pytanie:

"Komu przysługują alimenty z funduszu alimentacyjnego ?"

Odpowiedź prawnika: Osoby uprawnione do pobierania alimentów z Funduszu alimentacyjnego

Zgodnie z przepisami, świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 725 zł. Art. 10 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów stanowi, że świadczenia z funduszu przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie wyższej niż 500 zł. Przepisy nie przewidują obowiązku wyrównania różnicy między alimentami zasądzonymi, a świadczeniem wypłacanym z funduszu alimentacyjnego, o ile nie zachodzi przypadek określony w art. 28 ustawy. Przepis ten stanowi, że w okresie, w którym osoba uprawniona otrzymuje świadczenia z funduszu alimentacyjnego, z kwoty uzyskanej z egzekucji od dłużnika alimentacyjnego organ prowadzący postępowanie egzekucyjne zaspokaja w pierwszej kolejności należności z tytułu świadczeń z
funduszu alimentacyjnego wypłaconych osobie uprawnionej na podstawie ustawy - do ich całkowitego zaspokojenia.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika