PCC od pożyczki dla sp. z o.o.

Pytanie:

"W 2006 r. zagraniczny udziałowiec udzielił spółce z o. o. pożyczki, umowa została podpisana również w 2006. Czy wówczas podlegało to podatkowi od czynności cywilnoprawnych?"

Odpowiedź prawnika: PCC od pożyczki dla sp. z o.o.

Zgodnie z art. 9 pkt 10 lit. h) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, obowiązującym do końca 2006 r., pożyczki udzielane przez wspólnika (akcjonariusza) spółce kapitałowej (np. spółce z o.o.) były zwolnione od podatku.

Od początku 2007 roku natomiast pożyczka udzielona spółce przez wspólnika (akcjonariusza) jest uważania na potrzeby podatku od czynności cywilnoprawnych za zmianę umowy spółki kapitałowej (znowelizowany art. 1 ust. 3 pkt 2 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych) i opodatkowana stawką 0,5%. Takie pożyczki udzielone spółce kapitałowej przez wspólnika (akcjonariusza) nie były wcześniej uznawane za zmiany umowy spółki; były zaś objęte ww. zwolnieniem przedmiotowym od podatku na podstawie art. 9 pkt 10 lit h ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych w brzmieniu obowiązującym do końca 2006 r.

Zmiana ta sprowadza się do przesunięcia momentu opodatkowania pożyczki dla spółki kapitałowej, z momentu jej konwersji na kapitał zakładowy, na moment faktycznego jej udzielenia przez akcjonariusza (udziałowca). Zrównano tym samym pożyczki udzielane spółkom kapitałowym przez ich wspólników (akcjonariuszy) z analogicznymi pożyczkami udzielanymi spółkom osobowym (przewidzianymi w art. 1 ust. 3 pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych). 

W związku z powyższą zmianą dodano od początku 2007 r. pożyczki udzielane spółce kapitałowej przez jej akcjonariusza (udziałowca) do katalogu wyłączeń z podstawy opodatkowania. Obecnie więc od podstawy opodatkowania PCC odlicza się m.in. kwoty pożyczek udzielonych spółce kapitałowej przez wspólnika (akcjonariusza) oraz kwoty dopłat w spółce kapitałowej, które były opodatkowane podatkiem od czynności cywilnoprawnych, a następnie zostały przeznaczone na podwyższenie kapitału zakładowego (art. 6 ust. 9 pkt 6). Zasada ta ma zastosowanie do odliczania od podstawy opodatkowania kwot pożyczek udzielonych spółce przez wspólników (akcjonariuszy) od dnia 1 stycznia 2007 r. (art. 4 ust. 2 ustawy z 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku od spadków i darowizn oraz ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, Dz. U. z 2006 r. Nr 222, poz. 1629). Poprzez odstąpienie od opodatkowania podwyższenia kapitału zakładowego, jeżeli jego źródłem są udzielone pożyczki uprzednio opodatkowane podatkiem od czynności cywilnoprawnych, ustawodawca realizuje główne założenia Dyrektywy Rady z dnia 17 lipca 1969 r. dotyczącej podatków pośrednich od gromadzenia kapitału (69/335/EWG), zgodnie z którymi kapitał spółki powinien być opodatkowany w państwach członkowskich jednokrotnie.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika