Posiedzenie sądu w sprawie upadłości

Pytanie:

"Czy po złożeniu wniosku o upadłość przez zarząd spółki, sąd może ogłosić taką upadłość bez zawiadamiania strony o dacie posiedzenia sądu w tej sprawie?"

Odpowiedź prawnika: Posiedzenie sądu w sprawie upadłości

Zgodnie z art. 69 prawa upadłościowego sąd orzeka na posiedzeniu niejawnym chyba, że przepisy rozporządzenia stanowią inaczej. Co się tyczy postępowania w przedmiocie wniosku o ogłoszenie upadłości, przepisy nie wprowadzają odstępstwa od tej zasady. W konsekwencji sąd nie powiadamia podmiotu, który złożył wniosek o upadłość, w przedstawionej sytuacji zarządu spółki, o terminie posiedzenia, które jak wspominano jest posiedzeniem niejawnym. Jako uzupełnienie należy wskazać, że zgodnie z art. 16 § 2 prawa upadłościowego, postanowienie w przedmiocie ogłoszenia upadłości doręcza się syndykowi, upadłemu lub jego spadkobiercy oraz wierzycielowi, który żąda ogłoszenia upadłości.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika