Sposób liczenia odsetek w upadłości

Pytanie:

W jaki sposób obliczamy odsetki od wierzytelności zgłaszanej w postępowaniu upadłościowym?

Masz inne pytanie do prawnika?

10.8.2005

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Sposób liczenia odsetek w upadłości

Zgodnie z prawem upadłościowym i naprawczym z masy upadłości mogą być zaspokojone odsetki od wierzytelności, należne od upadłego, za okres do dnia ogłoszenia upadłości.

Nie dotyczy to odsetek od wierzytelności zabezpieczonych hipoteką, wpisem w rejestrze, zastawem, zastawem rejestrowym, zastawem skarbowym albo hipoteką morską. Przy czym odsetki te mogą być zaspokojone tylko z przedmiotu zabezpieczenia.

Jeżeli w dniu ogłoszenia upadłości wierzytelność bez zastrzeżenia odsetek nie była jeszcze wymagalna, na liście wierzytelności umieszcza się sumę pieniężną wierzytelności pomniejszoną o odsetki ustawowe, nie wyższe jednak niż 6% i za czas od dnia ogłoszenia upadłości do dnia wymagalności, najwyżej jednak za dwa lata. Odsetki od wierzytelności pieniężnej umieszcza się na liście w kwocie naliczonej do dnia ogłoszenia upadłości.

Porady prawne

W postępowaniu układowym układem obejmuje się wszystkie wierzytelności w stosunku do upadłego powstałe przed dniem ogłoszenia upadłości, łącznie z wierzytelnościami zabezpieczonymi przez przeniesienie na zabezpieczenie własności rzeczy, wierzytelności lub innego prawa. Układem obejmuje się odsetki od wierzytelności wymienionych wyżej za cały czas opóźnienia spełnienia świadczenia. W razie uchylenia układu w podjętym postępowaniu upadłościowym dotychczasowi wierzyciele dochodzą swych roszczeń w ich pierwotnej wysokości; odsetki nalicza się do dnia uprawomocnienia się postanowienia o uchyleniu układu.

Warto zwrócić też uwagę na fakt, że z dniem wszczęcia postępowania naprawczego zawiesza się naliczanie odsetek należnych od przedsiębiorcy.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne